เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
สรุปตัวแทนแข่งในระดับภาค
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
การศึกษาปฐมวัย
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
นักบินน้อย สพฐ.
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ฯ
สุขศึกษา และพลศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หุ่นยนต์ สพฐ.
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น(กลองยาว)
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
ปฐมวัย
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
6 ต.ค. 2559
7 ต.ค. 2559
10 ต.ค. 2559
11 ต.ค. 2559
12 ต.ค. 2559
13 ต.ค. 2559
14 ต.ค. 2559
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 
 
 
 
 
 
**ขอให้โรงเรียนที่ส่งนักเรียนพิเศษเข้าร่วมกิจกรรม ส่งเอกสารหลักฐานที่ระบุในใบตรวจสอบให้ครบทุกรายการ ดังนี้
1.ใบรับรองจากแพทย์เฉพาะทางจากสถานพยาบาลของรัฐ 
หรือสมุดประจำตัวผู้พิการหรือบัตรประจำตัวผู้พิการ 
2.ผลการคัดกรองตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2556 (ประกาศคณะกรรมการพิจารณา ให้คนพิการได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ การรับรองบุคคลของสถานศึกษา ว่าเป็นคนพิการ ฉบับปี พ.ศ.2556) 
3.ผลการวัดระดับ IQ สถานพยาบาลของรัฐที่มีระดับ IQ ต่ำกว่า 70
4.แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)(ครบสมบูรณ์ทั้ง 8 องค์ประกอบ) ปีการศึกษา 2559
***ส่งเอกสารให้โรงเรียนวัดจันทนารามฯ ภายในวันที่ 5 ตุลาคม 2559 เพื่อให้เจ้าหน้าที่คัดกรองตรวจสอบก่อนการแข่งขัน***
 
 
 
 
 
วันที่ กลุ่มสาระ สถานที่
6 ตุลาคม 59 ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
(ฝั่งตลาด)
7 ตุลาคม 59 ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
(ฝั่งตลาด)
10 ตุลาคม 59 ภาษาไทย โรงเรียนบ้านแก้ว
10 ตุลาคม 59 คณิตศาสตร์ โรงเรียนบุญสมวิทยา
10 ตุลาคม 59 ศิลปะ(ทุกรายการ) โรงเรียนสฤษดิเดช
11 ตุลาคม 59 เด็กพิเศษเรียนร่วม โรงเรียนวัดจันทนาราม
12 ตุลาคม 59 วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม
12 ตุลาคม 59 สุขศึกษาและพลศึกษา โรงเรียนวัดจันทนาราม
12 ตุลาคม 59 คอมพิวเตอร์ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี
(ฝั่งพระยืน)
13 ตุลาคม 59 การงานอาชีพฯ / หุ่นยนต์ โรงเรียนวัดหนองบัว
14 ตุลาคม 59 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์
14 ตุลาคม 59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนวัดพลับพลา
 

 
การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน แก้ไข เพิ่ม ชื่อ-สกุลของนักเรียน/ครูผู้สอน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

การแก้ไข ชื่อ-สกุล ของนักเรียน ครูผู้สอน
             การแก้ไขชื่อ-สกุล จะต้องเป็นคนเดิม แต่มี คำหน้านาม หรือ ชื่อ หรือสกุล ที่มีพยัญชนะ สระ ผิดเล็กน้อย ให้ดำเนินการแจ้งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระดับกลุ่มโรงเรียน/ศูนย์การแข่งขันให้ทำการแก้ไข ไม่ต้องส่งเอกสารยืนยัน 

>> เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลในระดับกลุ่มโรงเรียน/ศูนย์การแข่งขัน <<

การเปลี่ยนตัว ของนักเรียน ครูผู้สอน
             การเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันในแต่ละกิจกรรมเมื่อได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนในระดับกลุ่มโรงเรียน เข้าแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษา ต้องมีหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันโดยผู้อำนวยการโรงเรียนลงนามอนุญาต พร้อมทั้งทำสำเนาหนังสือดังกล่าวยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนการแข่งขัน(วันรายงานตัว) ทั้งนี้เจ้าหน้าที่รับรายงานตัวต้องเก็บไว้เป็นหลักฐาน
             1) การแข่งขันประเภทเดี่ยว หรือมีผู้แข่งขัน 1 คน ไม่สามารถเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันได้  **หากมีเหตุผลในกรณีผู้เข้าแข่งขันมีการแข่งขันหลายรายการอนุญาตให้เปลี่ยนตัวได้ โดยกำหนดระยะเวลาการยื่นเอกสารขอเปลี่ยนตัวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559**
             2) การแข่งขันประเภททีม เปลี่ยนตัวได้ ดังนี้
                 (1) ทีม 2 – 3 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 1 คน
                 (2) ทีม 4 – 6 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 2 คน
                 (3) ทีม 7 – 10 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 3 คน
                 (4) ทีม 11 – 20 คน เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 4 คน
                 (5) ทีม 20 คนขึ้นไป เปลี่ยนตัวได้ไม่เกิน 5 คน

>> ดาวน์โหลดหนังสือขอเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขัน/ครูผู้สอน <<

วันพุธ ที่ 21 กันยายน 2559 เวลา 18:05 น.
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันจันทร์ ที่ 01 สิงหาคม 2559 เวลา 00:00 น.
 

  >> ลงทะเบียนตัวแทนระดับกลุ่มโรงเรียน=>19 - 23 กันยายน 2559
>> ตรวจสอบรายชื่อ/แก้ไข =>24 - 30 กันยายน 2559
>> ปิดการลงทะเบียนนักเรียน/ครู => 30 กันยายน 2559
>> จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 6 - 14 ตุลาคม 2559
>> ประกาศผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ => 6 - 14 ตุลาคม 2559
>> พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน => 6 - 14 ตุลาคม 2559 (หลังการประกาศผลในแต่ละรายการแข่งขัน)
>>โอนข้อมูลเขตพื้นที่สู่ระดับภาค => ก่อน 20 พ.ย. 2559
>>ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 21-23 พ.ย. 2559
>>แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค => 24-30 พ.ย. 2559
>>ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค => 1-4 ธ.ค. 2559
>>พิมพ์บัตรจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค => 8-14 ธ.ค. 2559
>>การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดจันทบุรี => 16-18 ธ.ค. 2559
 
 
 
 
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับและเหรียญเป็นข้อความ
สรุปเหรียญเป็นข้อความ
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนโรงเรียน 105
จำนวนทีม 1,194
จำนวนนักเรียน 2,945
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 1,673
จำนวนกรรมการ 1,247
ครู+นักเรียน 4,618
ครู+นักเรียน+กรรมการ 5,865
ประกาศผลแล้ว 209/209 (100.00%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 1
เมื่อวาน 4
สัปดาห์นี้ 27
สัปดาห์ที่แล้ว 230
เดือนนี้ 5
เดือนที่แล้ว 567
ปีนี้ 572
ทั้งหมด 157,343
 

  โรงเรียนลงทะเบียน