สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพป. นครปฐม เขต 2

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 79 เงิน 40 โรงเรียนตลาดรางกระทุ่ม 1. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีหวงศ์
 
1. นางประทิน  ศรีตงกิม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 74 เงิน 26 โรงเรียนวัดบ่อตะกั่ว 1. เด็กหญิงนภัสสร  เรืองร่วมวงศ์
 
1. นางสาวพรพนา  สุขเจริญ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 72.6 เงิน 41 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. นางสาวจีรนัน  ศรีจอมพล
 
1. นางสาวปาริฉัตร  วงศ์ดียิ่ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 64 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดบัวหวั่น 1. เด็กหญิงธารารัตน์   นิ่มอนงค์
 
1. นางสาวนันทพร   มีฤทธิ์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 69 ทองแดง 11 โรงเรียนวัดบางช้างใต้ 1. เด็กหญิงกันติชา  อินทรทัศน์
 
1. นางกฤษณา  สังข์รักษา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 40 โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. เด็กชายณิชกุล  ล้อมวงค์
 
1. นางสาวจันจิรา  ผึ้งพงษ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 63 ทองแดง 41 โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กหญิงศิลป์สุภา  เที่ยงธรรม
 
1. นางเพ็ญศรี  สมบูรณ์วงศ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 1. เด็กหญิงจันทนา  สามบุญศรี
 
1. นายกฤษ  สำราญจิตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 73 เงิน 36 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงวชิรญาณ์   เชื้อกสิกรรม
 
1. นางปารีญา   นากา
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 74.6 เงิน 25 โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 1. เด็กหญิงชลิตา  ใช้ช่ำชอง
 
1. นางพิมพ์ปวีณ์  ปานเพ็ชร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 84.2 ทอง 14 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  คิมหันต์อำไพ
 
1. นางฉวีวรรณ  บุญยะผลานันท์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 71 เงิน 8 โรงเรียนบ้านบางเลน 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มีผล
2. เด็กหญิงพรนภา  บุตรบางปลา
3. เด็กชายอัศวิน  หนูวัฒนา
 
1. นางสุกัญญา  มณีโชติ
2. นางสาวกนิษฐา   สีหา
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 60 ทองแดง 31 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   สุยะมั่ง
2. เด็กหญิงรวิสรา   รำมะนู
3. เด็กหญิงอรวรรณ   ฝากา
 
1. นางกฤษณา  มัททวัง
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 61.99 ทองแดง 40 โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงปิยะดา  ยาวิไชย
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กันยาประสิทธิ์
3. เด็กหญิงวัลณพร  วังพรม
 
1. นางเดือนฉาย  สาหร่าย
2. นางสุพินยา  หามาฤทธิ์
 
15 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  นาคประพันธ์
2. เด็กชายศิริวัฒน์  เที่ยงน้อย
 
1. นางเพ็ญศรี  สมบูรณ์วงศ์
2. นางพรพิมล  ชูวงศ์วาน
 
16 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  นครศรี
2. เด็กชายธันวา  เขียวแพร
 
1. นางอวยพร  พุฒตาล
2. นางวันดี  ทัดมาลี
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 35 เข้าร่วม 41 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายรัฐนนท์  รวีสิรรัชต์
 
1. นางยงวดี  เลิศอาษาพงษ์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 73 เงิน 24 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายขจรพงศ์  แก่นโต
 
1. นางสาวอรชา  สว่างชื่น
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 37 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงสมปรารถนา  นามเที่ยง
 
1. นางสาวกมลนัทธ์  มรม่วง
 
20 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 70.88 เงิน 22 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 1. เด็กชายทักษ์ดนัย  ไพรยการ
2. เด็กหญิงนภัทสวรรณ  นาพูลผล
3. เด็กหญิงนาตญา   ชั้นอินทร์งาม
 
1. นางสุนทรี  พันชน
2. นางสุภาวดี  สามสุวรรณ์
 
21 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 81.4 ทอง 12 โรงเรียนวัดบางหลวง 1. เด็กหญิงจิดาภา  บุญมีฤทธิ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ศรีประมงค์
3. เด็กหญิงปิยากร  ศรีประมงค์
 
1. นายสมหมาย  ตรงดี
2. นางสาวชไมพร  อยู่พวง
 
22 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 69.88 ทองแดง 34 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงกรรณ์ธิดา  เปลี่ยนสี
2. เด็กหญิงธันญาภรณ์  พรหมแย้มใหญ่
3. เด็กหญิงอิสรีย์  ถาวร
 
1. นางสาวนิภาพร  เหล็กหลี
2. นายวุฒิเกียรติ  เชาว์ชอบ
 
23 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กชายศิรฐากูร  สุโกมล
2. เด็กหญิงโชติกา   แสงวิภาค
 
1. นายธีระพัทธ์   โชติธนิกวรรักษ์
2. นางกนกวรรณ   นาลัย
 
24 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72.67 เงิน 10 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายฉัตรทอง  พลับพลา
2. เด็กหญิงวณิชภรณ์  ทองจำนงค์
 
1. นางมยุรี  พันธ์โสภา
2. นางอรุณรัตน์  หาญกุล
 
25 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 32 เข้าร่วม 28 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงนภสร  สมศรี
 
1. นางสาวชลลดา  สท้านพล
 
26 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 74 เงิน 4 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายนภัสกร  ชูราศรี
 
1. นางสาวชลลดา  สท้านพล
 
27 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. นายวศิน  คำเสาร์
 
1. นางสาวชลลดา  สท้านพล
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 21 เข้าร่วม 36 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กชายกรวิชญ์   บวรพิสิฐกุล
2. เด็กหญิงนนธิชา   ฉัตรสอน
3. เด็กหญิงพัชรวลัย   ซังปาน
 
1. นางศิรินภา   ยอดยิ่งยง
2. นางศิริพร   สวัสดิกิจ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 8 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กชายนันทภพ  ศรีพารัตน์
2. เด็กชายวราเทพ  สุขสมัย
3. เด็กหญิงสโรชา  บุดดาวงค์
 
1. นางจรียา  ศรีสุดดี
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 76.8 เงิน 12 โรงเรียนวัดบางหลวง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สรรุวัตร
2. เด็กชายนราธิป  จั่นสุดแถว
3. เด็กหญิงสุนันฑา  สำลีฉาย
 
1. นางสาวสกลสุภา  สุมาลี
2. นางสาวนิภา  ตรีแจ่มจันทร์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 81.8 ทอง 5 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายบุญ   เจริญสุข
2. เด็กชายมนต์ชัย   สร้อยชมภู
3. เด็กชายอนุลักษณ์   โพธิ์บัลลังก์
 
1. นางขนิษฐา   กายวิภาคบรรยาย
2. นางสาวเอื้ออารีย์   คำดี
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 68.8 ทองแดง 37 โรงเรียนวัดลาดสะแก 1. เด็กชายประสิทธิ์  แก้วสะกุล
2. เด็กหญิงปัญญาภรณ์  มีจั่นเพชร
3. เด็กหญิงพรทิพย์  แช่มเล็ก
 
1. นางสาวพิชญา  มาณี
 
33 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.67 เงิน 16 โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กชายนนทวัฒน์  เอี่ยมประวัติ
2. เด็กชายนนท์นริศ  นาคทั่ง
3. เด็กชายอลงกต  กิจเจริญศิลป์
 
1. นางสาวสมนึก  จันทร์เศรษฐี
2. นายอานนท์  สิริสันต์วชิระ
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 84.67 ทอง 33 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงนัสวดี   บุญหอม
2. เด็กหญิงลักขนางค์   โตเลิศลักษณ์
3. เด็กหญิงอัญมณี   อ่อนพิมพ์
 
1. นางสาวอณิวัณณ์   พันธุ์อุทัย
2. นางเพยาว์   อริยะพงษ์
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 85.8 ทอง 6 โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กชายชโนดม  บริรักษ์กุล
2. เด็กชายรัฐภูมิ  ศรีโภคา
3. เด็กชายเดโชชัย  เกิดพูล
 
1. นางสาวสมนึก   จันทร์เศรษฐี
2. นายพงศธร  ดำริห์
 
36 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 76.4 เงิน 16 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงปภาวรินท์   โสภา
2. เด็กชายสุภนัย   พาณิชย์ชัชวาลย์
 
1. นางสาวอรพินท์  นัคราจารย์
 
37 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กชายชมนวิทย์  เทพศิริ
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  อินทกรม
 
1. นางสาวสมนึก  จันทร์เศรษฐี
 
38 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายธนพัฒน์   โพธิ์ศรี
2. เด็กชายศุภวัฒน์   จันทร์อ่อน
 
1. นางสาวเรณุกา   จิตนาริน
 
39 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 22.22 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดละมุด 1. เด็กชายชัยนรินทร์  บุญรอด
2. เด็กชายภัทรพงศ์  สอนพรม
 
1. นายพีรพงษ์  ใหญ่สิมา
 
40 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 79 เงิน 12 โรงเรียนวัดเชิงเลน 1. เด็กชายธนภัทร  แก้วสมบูญ
2. เด็กชายสิรภัทร  เอียงสมบูรณ์
 
1. นายมนัส  เอียงสมบูรณ์
 
41 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 70 เงิน 16 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ช่อดอกไม้
2. เด็กชายพัชรพล  รื่นชิต
 
1. นายวินิจ  ภูพวก
 
42 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 24.78 เข้าร่วม 22 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กชายจักรพงศ์  พงษ์ลังกา
2. เด็กชายเทพพิทักษ์  สอนใจ
 
1. นางสาวศุภวรรณ  จันทิ
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 91.4 ทอง 10 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกานพลู  คำนนท์
2. เด็กหญิงชลกานต์  หมื่นศิลป์
3. เด็กหญิงปพิชญา  มีสุข
4. เด็กหญิงปิยะฉัตร  ไกยศรี
5. เด็กหญิงวราลักษณ์  อนุตธโต
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  มีจำรัส
2. นายประเดิม  ทับเอี่ยม
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82.7 ทอง 32 โรงเรียนวัดห้วยตะโก 1. เด็กหญิงนัทชา  หาญวิริยะเมธา
2. เด็กหญิงพนิดา  นิภารัตน์
3. เด็กหญิงพลอยชมพู  แสงศรี
4. เด็กหญิงสิรินยา  ทาแดง
5. เด็กหญิงอัญชลี  ตะโกใหญ่
 
1. นางนิธา  เกิดความสุข
2. นางสาวจมาพร  แก้วพันเดิม
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.17 ทอง 17 โรงเรียนวัดไผ่หูช้าง 1. เด็กหญิงกฤษณา  เตี้ยทอง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองเต่าหมก
3. เด็กชายธีรภัทร  แก้วสมนึก
4. เด็กหญิงอทิตา  รุ่งนำพาเจริญ
5. เด็กหญิงอินทิรา  รุ่งนำพาเจริญ
 
1. นางสาวบุปผา  แก้วเขียว
2. นางสาวสุปรียา  ทองปรีชา
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 75.98 เงิน 24 โรงเรียนเดชอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกันต์กวี  ศรีวิรานนท์
2. เด็กหญิงพัฒน์สุวีร์  สามพวงทอง
3. เด็กหญิงวรัทยา  หินแก้ว
4. เด็กหญิงสุธิดา  นาคอัมมะ
5. เด็กหญิงแพรววนิต  ธมธาราธิคุณ
 
1. นางสาวสมบัติ  หุบชะบา
2. นางนุษรี  ชมมิ่ง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 77.58 เงิน 45 โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 1. เด็กหญิงจิราพร   จันทร์ทรัพย์
2. เด็กหญิงนริญญา  ศรีพรมมา
3. เด็กหญิงยศวรรณ   โพธิ์อำพร
4. เด็กหญิงสิรินภัทร   สวัสดิ์ฟ้า
5. เด็กหญิงอทิตยา   ศรีเฟือง
 
1. นางสาวลริชา  ม่วงสอน
2. นางศศิญาภรณ์  คำมหา
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 38 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงคัมภีรพรรณ  ศรีเพ็ง
2. เด็กหญิงประภาวรินทร์  ยังอยู่
3. เด็กหญิงพรธิดา  กาวิชัย
4. เด็กหญิงสุชาดา  แก้วกระจ่าง
5. เด็กหญิงอัญชลี  พานแก้ว
 
1. นางสาวปราณี  โลหิตา
2. นางสาวเครือวัลย์  ใหญ่สิมา
 
49 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 77.33 เงิน 9 โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 1. เด็กหญิงทิพย์กัญญา   วงค์คำจันทร์
2. เด็กชายธนพัฒน์    ค่ายเพชร
3. เด็กหญิงนุศรา   พันเมือง
4. เด็กชายอนุชิต   แก้วบุตรดี
5. เด็กชายอภิรัฐ   บุญประคอง
 
1. นางสาวสุภาภัค  เข็มทอง
2. นางสาวสไบ  โพธิ์อำพร
 
50 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 78 เงิน 27 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงบูชา  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงสราญรัตน์  คำวัน
3. เด็กหญิงสุชาดา  บำเพ็ญทาน
4. เด็กหญิงอัยลดา  โตอนันต์
5. เด็กหญิงเมริษา  วงษ์สวรรค์
 
1. นางสาวมธุรส  อิ่มใจ
2. นางสาวนิลุบล  จันทร์นิยม
 
51 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.67 ทอง 12 โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  น้ำสมบูรณ์
 
1. นางผาสุข  เวชอาภรณ์
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 84.67 ทอง 35 โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 1. เด็กหญิงวรดา  วรสาร
 
1. นางสาวปริศนา  ทองจีน
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 84.67 ทอง 28 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงปิยนุช  ศรีทอง
 
1. นางพรสวรรค์  ตันมงคลกาญจน
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงชริสา   ภู่นคร
2. เด็กชายศิรภัทร   พิมพ์พิจิตต์
 
1. นางธีราวรรณ   แก้วบุญเรือง
2. นางสาวศศิธร   สุกใส
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 78.6 เงิน 28 โรงเรียนวัดบางหลวง 1. เด็กหญิงบุษยมาศ  แซ่โฟ้ง
2. เด็กชายวิชญ์พล  ปัญญาพิทักษ์วงศ์
 
1. นางสาวชลิตา  สมัครรัฐกิจ
2. นางศศิวิมล  เกตุแก้ว
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 82.67 ทอง 37 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กชายคัมภีร์  วรรณพัฒน์
2. เด็กหญิงณัฐภัสสร  สว่างวงษ์
 
1. นางสาวภัทรภร  พูลทอง
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 83.33 ทอง 5 โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงชุติมา  แสงโพธิ์แก้ว
2. เด็กหญิงฐิตารีย์  ทองอินทร์
3. เด็กหญิงปนัดดา  พลอยสมบูรณ์
4. เด็กหญิงปัญริดา  รัตนาดี
5. เด็กหญิงปานชนก  ขุนอาจ
6. เด็กหญิงรัชนีกร  ใจเที่ยง
7. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันอ่อน
8. เด็กหญิงลักษิกา  แตงดี
9. เด็กหญิงวรรณนิภา  แสงสุทธิ
10. เด็กหญิงเกศินี  นิลมัย
 
1. นายกฤษดา  หามาฤทธิ์
2. นางจิตรา  อริยวัฒน์วงศ์
3. นางสุพินยา  หามาฤทธิ์
 
58 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 90.25 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สัตย์นันท์
2. เด็กหญิงจันทราสินี  นันทะริด
3. เด็กหญิงจีราภัทร  เหล่าโชติ
4. เด็กหญิงณิราวัล  ขันบรรจง
5. เด็กหญิงทิพวัลย์  ชาญชัย
6. เด็กหญิงนภัสรา  วิสาลศิลป์
7. เด็กหญิงพนิดา  พลเทพ
8. เด็กหญิงรัตมณี  ถินพนา
9. เด็กหญิงวาสนา  มหาคุฑ
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  วงศ์วิลา
 
1. นายกฤษดา  หามาฤทธิ์
2. นายชนะ  ตระกูลราษฏร์
3. นางสาวรัตนา  ธนธนานนท์
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 72 เงิน 33 โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กชายฐิติพงศ์  แสงกระจ่าง
2. เด็กหญิงอลิชา  ประเสริฐธนกิจ
 
1. นางเกษร  แฟงมาก
 
60 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 10 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงวลิตา  ไทรวัน
2. นายอานนท์  ไทรหาญ
 
1. นายประทีป  บุญอร่าม
2. นางสุวรรณา  บุญอร่าม
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณีรนุช  โกเมนต์
 
1. นายวัชรสิทธิ์  ขุนสุวิศิษฏ์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 75 เงิน 20 โรงเรียนวัดละมุด 1. เด็กชายฐิติภัทร  หอมหวล
 
1. นายประยูร  ศิริพิน
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 11 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ปู่สุข
 
1. นางสาวภัครดา  สิงห์ประชา
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 94.4 ทอง 4 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) 1. เด็กหญิงพัชรพร  เก้าวงษ์วาน
 
1. นายปราโมทย์  อิศเรนทร์
 
65 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96.2 ทอง 5 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กหญิงวันวิสา  ชีวา
 
1. นางสาวภัครดา  สิงห์ประชา
 
66 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 71.8 เงิน 37 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายอารักษ์  อาสุระ
 
1. นางสาวปัทมา  หอมหวาน
 
67 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายธนัช  โพธิ์ทองนาค
 
1. นายสำอางค์   นกใหญ่
 
68 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 77 เงิน 6 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายกฤษดา  คำภา
 
1. นายสำอางค์  นกใหญ่
 
69 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 67 ทองแดง 41 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ศิริเลิศ
2. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ศิริเลิศ
 
1. นางสาวประภาพรรณ  สิมลิ้ม
2. นางสาวฐิติพรรณ  ช้างบุญชู
 
70 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 68 ทองแดง 44 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ 1. เด็กชายปฐมพร  สังข์แก้ว
2. เด็กหญิงพลอยชมพู  ก้อนทอง
 
1. นางสาวประภาพรรณ  สิมลิ้ม
2. นายศักดิ์ดา  ทวีตั๊งตระกูล
 
71 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กหญิงขวัญตา  ยังกิจจา
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  ไทรหาญ
 
1. นางสาวนิตยา  ลิ้มเล็ก
2. นางสุวรรณา  บุญอร่าม
 
72 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 25 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายเทพพิทักษ์  สุวิชา
 
1. นางสาวปัทมา  หอมหวาน
 
73 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 79 เงิน 19 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 1. เด็กหญิงณัฐมล  ศรีสุนทร
2. เด็กหญิงฟ้าใส  เมียวดี
3. เด็กหญิงเขมจิรา  กัลยาณพงศ์
 
1. นายไพวัลย์  ระเบียบ
2. นางปุญชิดา  ชาติศักดิ์
 
74 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 84 ทอง 21 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงนาง  แก้ว
2. เด็กหญิงพัชชา  มาตยา
3. เด็กชายอิน  สามสุข
 
1. นายวิบูลย์  สะอาดนัก
2. นายอนุสร  สวัสดิ์ชาติ
 
75 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม(ลอยตัว) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดลานคา 1. เด็กชายธีรภัทร์  ปัถวี
2. เด็กหญิงพัชรีพร  มูลประหัส
3. เด็กหญิงภาวินี  เขียวฉลัว
 
1. นางสาวกุสาวดี  ลาภลมูล
2. นางนันทกา  พงษ์กี่
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6 0 เข้าร่วม โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงณัฐชา   ชื่นเจริญสุข
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงมนัญญา  มานะรัชศักดิ์
 
77 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 81.3 ทอง 8 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กหญิงภัคจิรา  พิศมร
 
1. นางสาวดวงฤทัย  ศรีบุญลือ
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 63.5 ทองแดง 38 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายคณินวัฒน์  อินทสด
2. เด็กชายยี่  ชัยยา
3. เด็กหญิงรักษา  คำแก้ว
4. เด็กชายสาม  แสงแก้ว
5. เด็กชายอภิสิทธิ์  ภู่อร่าม
6. เด็กหญิงอั้ม  แสงเงิน
 
1. นางมาริสา   ชูราศรี
2. นางพัทธนันท์  ลี้ไพบูลย์
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 65.5 ทองแดง 21 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายขนันธร  ปานสิงห์
2. เด็กชายชนาธิป  แหสุนทร
3. เด็กชายทศพร  ใหม่ถนอม
4. เด็กชายนักปราชญ์  บุญญกนก
5. เด็กชายพชรพล  พงษ์ทอง
6. เด็กชายอภิชาติ  ไตรดำรงรัตน์
 
1. นายวิชัย  แสงเพชร
2. นายเอกภัท  เจริญสมัย
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 86.37 ทอง 21 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายก้องเกียรติ  ยี่สุ่นเทศ
2. นายธนพัฒน์  มะโนรัตน์
3. นายธนากร  ชูราศรี
4. เด็กชายสุริยา  บริสุทธิ์
5. นายสุริยา  รุ่งนาค
6. เด็กชายหลงทิบ  บุญเย็น
7. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีบุญราษฎร์
8. เด็กชายเสฎฐวุฒิ  ปุปผาโกสุม
 
1. นายสำอางค์  นกใหญ่
2. นายสุรินทร์  ปิ่นกุมภีร์
3. นางกรภัค  ฮึงวัฒนา
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 74.7 เงิน 14 โรงเรียนวัดกลางครูเวียง 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  ดำขำ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เอี่ยมสวัสดิ์
3. เด็กหญิงธนพร  ภิรมย์พูล
4. เด็กหญิงนวรัตน์  พูลเพิ่ม
5. เด็กหญิงรินรดา  แสงอรุณ
6. เด็กหญิงสุดารัตน์  สมกุล
7. เด็กหญิงเมธาพร  แก้วอ่อน
8. เด็กหญิงโสภิตา  หมั่นการ
 
1. นางสาวสชิชา   แซ่เล้า
2. นางกัญญา  หอมขจร
 
82 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 89.7 ทอง 5 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงชลดา  อินทร์พันธ์
2. เด็กชายทวีพร  มณีศิลป์
3. เด็กชายปรัชญา  อาจตัน
4. เด็กหญิงวิภาดา  ตาสามปือ
5. เด็กหญิงศศิธร  รัตนวัน
6. เด็กหญิงสุปรียา  พรมยัง
7. เด็กชายสุมินตรา  คุ้มวิญญาณ
8. นางสาวหงษ์ฟ้า  รักวงศ์
9. เด็กชายอนิรุทธ์  นันทวงศ์
10. นางสาวอรุณิกา  ฐิตาจารตระกูล
 
1. นางเพลินพิณ  จันทร์อ่อน
2. นางมยุรี  พันธ์โสภา
3. นางสาวมณีรัตน์  สะบู่
 
83 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 20 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงกาญจนา  เนาวราช
2. เด็กหญิงจริยา  เปี่ยมบุญ
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  สามกระโทก
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทรัพยา
5. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ศรีเดช
 
1. นางสาวมณีรัตน์  สะบู่
2. นายวุฒิศักดิ์  คงแถลง
 
84 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 76.3 เงิน 20 โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงจิรัชญา   ป้อมสุด
2. เด็กหญิงจิราพัชร   สุขเกษม
3. เด็กชายอภินิช   จันทร์ฝาง
 
1. นางรัตนา   เสาวคนธ์
2. นางสาววัลภา   ดาวเรือง
 
85 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงทิพธนา  ปิ่นสมนาม
2. เด็กหญิงเบญจมาศ  มะลิพงศ์
3. เด็กหญิงโชติจันทรฺ์  ลอยสูงวงศ์
 
1. นางเพ็ญประภา  พูพะเนียด
2. นางสุรินทร  ชีช้าง
 
86 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 83.8 ทอง 10 โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 1. เด็กหญิงจิราพร  พูประไพ
2. เด็กหญิงมัณฑนา  โคตมา
3. เด็กหญิงอรทัย  ก๋งเกิด
 
1. นางบุญยวีร์  สมเชื้อเวียง
2. นางสาวพรพิมล  สว่างผ่องแผ้ว
 
87 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 73 เงิน 25 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ลบล้ำเลิศ
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองเจริญแท้
3. เด็กหญิงสุภัสสร  ช่อนงูเหลือม
 
1. นางสดใส  ประเสริฐ
2. นายศิริ  อินทร์วิมล
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กชายวีรพงษ์  ชัยชนะ
2. เด็กชายแบ็งค์  -
 
1. นายรวิภาส  โคมากุล
2. นางสาวสุภาวดี  ระวังแค้ม
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 27 โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. เด็กชายกฤษณชัย  อุบลทิพย์
2. เด็กชายนฤบดี  ตะโกพ่วง
 
1. นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์
2. นางนิรมล  แสงประทุม
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 35 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงประภาพรรณ  ศรีเพ็ง
2. เด็กชายสิทธินันต์  อุ่นศิริ
 
1. นายวิทูร  ประสพผล
2. นางสาวจิราพร  อยู่เป็นสุข
 
91 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 71 เงิน 12 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายจิรโชติ  บุญมา
2. เด็กชายปุณยวัฒน์  พฤกษ์กานนท์
 
1. นายธนา  บุญชู
2. ว่าที่ร้อยตรีวณิชพรต  เกษทองมา
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 37 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 1. เด็กชายณัฐพงศ์  ทรงจอหอ
2. เด็กชายวาทิต  ศรีสุวรรณ
 
1. นายหนึ่ง  ภุมมาลา
2. นางสาวปัทมา  ชั้นอินทร์งาม
 
93 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 77.6 เงิน 20 โรงเรียนวัดบางหลวง 1. เด็กชายธีรพัฒน์  ศรีตระบุตร
2. เด็กหญิงเหมือนฝัน  วรัทจตุพัฒน์
 
1. นายสรรชัย  วิบูลย์ชาติ
2. นายปรัชญา  คล้ายชุ่ม
 
94 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 5 โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. เด็กชายธนากร  ยิ้มกริ่ม
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ตะโกเนียม
 
1. นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวจันจิรา  ผึ้งพงษ์
 
95 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 75.8 เงิน 35 โรงเรียนเทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) 1. เด็กชายธนพนธ์  ลีรุ่งนาวารัตน์
2. เด็กชายพันธกานต์  เหล่ารอด
 
1. นางสาววรรนิภา  ฉายทอง
2. นางพยุง  กาญจโนทัย
 
96 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 66 ทองแดง 14 โรงเรียนวัดบางปลา 1. เด็กหญิงรัตติยา  เหง้าพรมมินทร์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    ขุนหมื่นเมื่อย
 
1. นายชวนากร    กลั่นบุศย์
2. นายพนสณฑ์   ยรรยง
 
97 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 78 เงิน 19 โรงเรียนวัดบางปลา 1. เด็กชายณัฐชัย   ทองเขียว
2. เด็กชายสมศักดิ์   เข็มทอง
 
1. นายพนสณฑ์   ยรรยง
2. นายชวนากร  กลั่นบุศย์
 
98 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. เด็กชายธนวัฒน์  มีชำนาญ
2. เด็กชายพิริยะ  เขม้นกิจ
 
1. นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์
2. นางสาววาสนา  ปิ่นตบแต่ง
 
99 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 39 โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 1. เด็กหญิงชลธิชา  วันอยู่
2. เด็กหญิงภัทราวดี  การะเวก
3. เด็กหญิงวราภรณ์  อ่วมประเสริฐ
 
1. นายหนึ่ง  ภุมมาลา
2. นางสาวปัทมา  ชั้นอินทร์งาม
 
100 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ป.1-ป.6 92 ทอง 4 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายณัฐชนน  มอนขุนทด
2. เด็กชายรัฐภูมิ  สีลารัตน์
3. เด็กชายรัตนโชค  คล่องเชิงสาร
 
1. นางสาวมลฤดี  เพ็งสง่า
 
101 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 22 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 1. เด็กชายกฤตินน  พรหมมุนี
2. เด็กชายนิรวิทย์  ปทุมพร
3. เด็กชายภูดิศ  พัฒนเจริญกุล
 
1. นายเกรียงไกร  คุณัชญ์ธาดา
 
102 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 66 ทองแดง 24 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย 1. เด็กชายคณพัฒน์  คงอ่อน
2. เด็กชายณัฐเดช  สะอาดแก้ว
3. เด็กชายศุภสร  สังข์โกมล
 
1. นายเกรียงไกร  คุณัชญ์ธาดา
 
103 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ป.1-ป.6 68 ทองแดง 20 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงฉัตรชนก  ศิริพงษ์เวคิน
2. เด็กชายปัณณกฤษฏ์  ทองคำ
3. เด็กชายเตชิต  ฐิติธรรมจริยา
 
1. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
2. นายธนา  บุญชู
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 72 เงิน 45 โรงเรียนบ้านคลองพระมอพิสัย 1. เด็กชายธนาทร  ทองสุขมาก
2. เด็กชายวีรพงษ์  สกุลวา
3. เด็กหญิงสิริกร  ปุยภิรมย์
 
1. นางสังวาลย์  มีใจดี
2. นายกฤษณะ  อินทโชติ
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.4 ทอง 12 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) 1. นายสมชาย  คำศรี
2. นายอนุพนธ์  สำรวญหันต์
3. เด็กชายเบญจพล  สุขสำราญ
 
1. นางกรุณา  ใจห้าว
2. นางสาววันดี  แก้วสีม่วง
 
106 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 88.4 ทอง 10 โรงเรียนวัดนิลเพชร 1. เด็กหญิงประสิตา   แสงสิงห์
2. เด็กหญิงอังคณา   ณ บางช้าง
3. เด็กหญิงแอนณา   สุวรรณ์
 
1. นางสาวภัคสรกัญญ์   พันธ์ตาวงศ์
2. นางสาวนงนาฏ   แตรวงศ์
 
107 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 90.8 ทอง 5 โรงเรียนวัดลานคา 1. เด็กชายณัฐพล  หนูมาพร้อม
2. เด็กหญิงสุภาวดี  ทองคำ
3. เด็กหญิงสโรชา  มูลทองจาด
 
1. นางสาวพรศรี  นรินทร์หงษ์ทอง
2. นางสาวกุสาวดี  ลาภลมูล
 
108 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98.25 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 1. เด็กหญิงจีรนันท์  คงเขียว
2. เด็กหญิงธนิดา  คำติ๊บ
3. เด็กหญิงธารารัตน์  กลิ่นจันทร์
4. เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  น้อยพิทักษ์
5. เด็กหญิงศศิธร  สมบูรณ์
6. เด็กหญิงสุภาวิณี  ใจแก้ว
 
1. นายชิติพัทธ์  ลี้สุขสม
2. นางสาววรินทร  พึ่งแสง
3. นางนิภา  ไชยป่ายาง
 
109 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง 6 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. นางสาวกาญดา  บุญศร
2. เด็กหญิงนิษฐาพร  เลี้ยงรักษา
3. เด็กหญิงยมลพร  ฉายวิเชียร
4. เด็กหญิงวันทนีย์  พรมสวัสดิ์
5. เด็กหญิงวิลาสินี  สิงหนุวุฒ
6. เด็กหญิงเอิญ  ตาเงิน
 
1. นางเพลินพิณ  จันทร์อ่อน
2. นางสาวกิ่งแก้ว  ธรรมบันดาลสุข
3. นางมยุรี  บุญคุ้ม
 
110 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 77.2 เงิน 38 โรงเรียนวัดบางหลวง 1. เด็กหญิงนพมาศ  พิทักษ์วงษ์
2. เด็กหญิงมณฑาทิพย์  พันธรักษา
3. เด็กหญิงโยษิตา  อรุณสุริยะ
 
1. นายมนตรี  วัดน้อย
2. นายสรรชัย  วิบูลย์ชาติ
 
111 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 81.8 ทอง 12 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงพรนิภา  บุญแสง
2. เด็กหญิงราตรี  ศรีปราชญ์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  เขาวงษ์
 
1. นางยุพาพร  อุ่นศิริ
2. นางสาววรรณา  ประสิทธื์วงษ์
 
112 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 83 ทอง 34 โรงเรียนวัดท่าข้าม 1. เด็กชายกิตินันท์  ตาเกวียน
2. เด็กชายณัฐศักดิ์  ประพันธ์
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ศรีสงคราม
 
1. นายสุรพล  บุรผากา
2. นางอุไรวรรณ  บุรผากา
 
113 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83 ทอง 30 โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายทนงชัย  อินทร์อยู่
2. เด็กชายธีระเดช  จิตย์หาญ
3. เด็กชายปณวัฒน์  จอมจะบก
 
1. นายไพศาล  ไหลงาม
 
114 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง 4 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงกัลยกร  ดุจชาตบุษย์
2. เด็กหญิงชญาภา  จันทร์สมบูรณ์
3. เด็กหญิงพรไพรินทร์  กลิ่นระรวย
 
1. นางสาวดวงพร  จันทร์สมบูรณ์
2. นางสาวอิสรีย์  อริยะวรชัย
 
115 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 82 ทอง 22 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กหญิงชนาภรณ์  เหลืองพุทธชาติ
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  ศรีอินทร์สุทธิ์
3. เด็กหญิงอุษา  มะกรูดอินทร์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  บาลลา
2. นางสาวขวัญใจ  หัสภาค
 
116 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 86.2 ทอง 30 โรงเรียนวัดละมุด 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ประสมศรี
2. เด็กหญิงมะลิวรรณ  แก้วหล่อ
3. เด็กหญิงสรัญกร  เพ็งสุพรรณ
 
1. นางคนึงนิตย์  โพธิ์ทองนาค
2. นายสุริยา  ภัสสรพิสุทธิกุล
 
117 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81.8 ทอง 39 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  เปียรักใคร่
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  ศรีสุขภู่
3. เด็กหญิงอรณุช  จิ้นสุริวงษ์
 
1. นางพอใจ  อรรถเจดีย์
2. นางสาวสุภาวดี  วงษ์จันทร์
 
118 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80.5 ทอง 40 โรงเรียนวัดบางน้อยใน 1. เด็กหญิงณัฐฏณิชา  รูปสม
2. เด็กหญิงวรรณภา  พุดทัน
3. เด็กหญิงสุทินา  แสงเดือน
 
1. นางสาวสุวรรณี  สุขสมกิจ
2. นางสาววรรณา  สุริวรรณ์
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 87 ทอง 6 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงนิตติยา   แก้วนารี
2. นางสาวพัชราภา  แต่งสุวรรณ
3. เด็กหญิงอัญชลีพร   นุชพิเรนทร์
 
1. นางสาวประไพพรรณ   เฟื่องรัตน์
2. นางสาวศิริพร   บุญเรือง
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัชชา  โป้สมบุญ
2. เด็กหญิงธัญรัสมิ์  จงประเสริฐ
3. เด็กหญิงเกวลิน  แตงโสภา
 
1. นางสาวละเอียด  บุญทับทิม
2. นางสาวธิติมา  แดงอุบล
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 88 ทอง 31 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กหญิงสุมินตรา  ศรีชื่นชม
2. เด็กหญิงเกศกนก  โชคบุญเจริญ
3. เด็กหญิงแพรวพรรณ  ไทรดุเหว่า
 
1. นายปรีชาวิทย์  วงษ์ศรีสังข์
2. นางวริฏฐา  วงษ์ศรีสังข์
 
122 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงจิตชยา  ชาตรี
2. เด็กหญิงศลิษา  อาจมนตรี
3. เด็กหญิงแพรวชญา  เพ็ชรฟัก
 
1. นางสาวปิยะนุช  อนุมาต
2. นางมนัสนันท์  นิเกตจารุวิทย์
 
123 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94.2 ทอง 7 โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กชายคณิน  สมบุญลาภ
2. เด็กหญิงพิชญดา  จิ๋วเจริญ
3. เด็กหญิงโนน  -
 
1. นางสาวสุนิสา  กลิ่นพิกุล
2. นางแสงอุษา  ภิรมย์อยู่
 
124 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 89 ทอง 4 โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กหญิงพรนภัส  พิมพ์สุวรรณ
 
1. นางพรพิมล  ชูวงศ์วาน
 
125 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 81.33 ทอง 5 โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงนงลักษณ์  ศิริพิน
 
1. นางสาวปราณี  โลหิตา
 
126 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงสุภาวดี  คุ้มฉัยยา
 
1. นางสาวปราณี  โลหิตา
 
127 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงวรกานต์  ชูราศรี
 
1. นางสาวปราณี  โลหิตา
 
128 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 63.67 ทองแดง 19 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายธีธัท  คำคง
 
1. นางประนอม   แสงเพชร
 
129 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กหญิงหทัยรัตน์   อินทสร
 
1. นางเรณู   ไกรสิงห์สม
 
130 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง 4 โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา 1. เด็กหญิงพรแพรวา  ลำชู
 
1. นางสาววรรณิภา  ทวีชาติ
 
131 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 75.33 เงิน 24 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงณัฐวดี  บุญลำ
2. เด็กชายธนาธร  แย้มปู่
3. เด็กหญิงฝนทอง  ธัญญเจริญ
 
1. นางประนอม   แสงเพชร
2. นางสาวสมบูรณ์  เดชชาวนา
 
132 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 17 โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กชายวุฒิชัย   ประภาหาร
2. เด็กชายหลงแก้ว   แสงสุรีย์
3. เด็กหญิงอนักดา   ยิ้มจัตุรัส
 
1. นางสาวธัญญพัฒน์   ตันวัฒนเสรี
2. นางสาวภัทรภร  ชาวสวนงาม
 
133 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 72 เงิน 18 โรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา 1. เด็กชายชนานนท์  ยอดเทพ
2. เด็กหญิงอรอนงค์  มุสิจะ
 
1. นางสาววรรณิภา  ทวีชาติ
2. นางสาวอารีรัตน์  ยิ้มเยี่ยมสุข
 
134 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 26 โรงเรียนวัดทรงคนอง 1. เด็กหญิงรัตตา  ดวงประชา
2. เด็กชายอำนาจ  ปุยนุเคราะห์
 
1. นางสาวจีริสุดา  ภักดีศุภผล
2. นางลภัสกร  เลิศสำราญ
 
135 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 89 ทอง 6 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงณัฐพร  ถนอมภักดิ์
 
1. นางอาจิณ  พูลสำราญ
 
136 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง 11 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายเป็นไทย  คุ้มวงษ์
 
1. นางสาวมนัสนันท์  ปัถวี
 
137 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 73 เงิน 16 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กชายสาธิตย์  บุตรวัตร
 
1. นางสาวนิตยา  ลิ้มเล็ก
 
138 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93.33 ทอง 4 โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กชายมณฑา  ทองบุญส่ง
 
1. นางพรรณทิพา  สวรรค์บัญชา
 
139 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 82.67 ทอง 6 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กหญิงประภัสสร  เพียรทอง
 
1. นางสาวภัครดา  สิงห์ประชา
 
140 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 10 โรงเรียนบ้านคลองบางกระจัน 1. เด็กชายรพีภัทร  ศรีทองจันทร์
 
1. นางจรูญรัตน์  เรืองมัจฉา
 
141 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 22 โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กชายสมชาย  ศรีท้วม
 
1. นางสาวภัครดา  สิงห์ประชา
 
142 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 1. เด็กหญิงดวงรัตน์  เขียวราชา
 
1. นายไพวัลย์  ระเบียบ
 
143 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.67 ทอง 19 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงปรินทร  วงษ์อินทร์จันทร์
2. เด็กหญิงยุวนิดา  ภูมิถาวร
3. เด็กหญิงสาวิตรี  ปั้นมาก
 
1. นางอาจิณ  พูลสำราญ
2. นางสาวสิริพร  ธนพรมงคลชัย
 
144 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 20 โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายธนพล   มากบ้านบึง
2. เด็กหญิงวัลภา   หาญจันทึก
3. เด็กชายศตวรรษ   นิลวรรณ
 
1. นางสาวสมบูรณ์  เดชชาวนา
2. นางประนอม  แสงเพชร
 
145 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76.5 เงิน 47 โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 1. เด็กชายจิรยุทธ์  มณีอินทร์
2. เด็กชายธีรภัทร  จีนร่วมเวียง
3. เด็กชายภานุสรณ์  ระเจริญ
 
1. นางทิพวรรณ  ศิลาเวียง
2. นางยาดา  สาธิตสิริกุล
 
146 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 59 เข้าร่วม 39 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กชายนพรัตน์  คิมนารักษ์
2. เด็กชายนิกูล  ก้อนทอง
3. เด็กชายอภิลักษณ์  วารินินทร์
 
1. นางนิตา  มีมูลทอง
2. นางสุวรรณา  บุญอร่าม
 
147 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายมนต์ธวัช   ภูขัน
2. เด็กหญิงวัชราภรณ์   แก่นเดียว
3. เด็กชายอุเทน   จันทร์ประเสริฐ
 
1. นางสาวสมบูรณ์  เดชชาวนา
2. นางประนอม   แสงเพชร
 
148 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 25 โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายตะวัน  แก้วมา
2. เด็กชายภูรินันท์  แก้วน้อย
 
1. นางสาววรรณา  สมประชา
2. ส.ต.ท.นริสา  นาควิสุทธิ์
 
149 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72 เงิน 32 โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. นายศุภกิจ  แก้วไทรอินทร์
2. นายอภิชาติ  วารินินทร์
 
1. นางสุวรรณา  บุญอร่าม
2. นางสาวนิตยา  ลิ้มเล็ก
 
150 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 79.67 เงิน 12 โรงเรียนวัดท่าข้าม 1. เด็กชายทศพร  นาคสมญาติ
2. เด็กชายภานุวัฒน์  -
3. เด็กชายรัตตรินทร์  ใจเที่ยงธรรม
 
1. นางสาวอัจฉราภา  ชาวปากน้ำ
2. นางอุไรวรรณ  บุรผากา
 
151 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84.33 ทอง 6 โรงเรียนวัดท่าข้าม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีสุพรรณ
2. เด็กหญิงพุทธ  สมยง
3. เด็กชายอนุอัง  ไทรสังขชรินกุล
 
1. นายสุรพล  บุรผากา
2. นางกมลรัตน์  ตั้งกอบลาภ