หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นางสาวสิริรัศมิ์ วาสนาวิน ครู โรงเรียนบ้านโคกวัด ผู้ดูแลระบบและการรายงานผลการแข่งขัน (Center Officer)
2 นายสุทัศน์ วิลัยการ ครู โรงเรียนบ้านโคกวัด ผู้ดูแลระบบและการรายงานผลการแข่งขัน (Center Officer)
3 นางสาวมธุรส จำเนียร ครู โรงเรียนบ้านโคกวัด ผู้ดูแลระบบและการรายงานผลการแข่งขัน (Center Officer)
4 นางสาวตรีชนนันท์ วงษ์สกุลไชยะ ครู โรงเรียนบ้านโคกวัด ผู้ดูแลระบบและการรายงานผลการแข่งขัน (Center Officer)
5 นายสราวุธ คงคารัตน์ ครู โรงเรียนบ้านโคกวัด ผู้ดูแลระบบและการรายงานผลการแข่งขัน (Center Officer)
6 นางสาวพนิดา โอฬา ครูโรงเรียนตังเอ็ง ผู้ดูแลระบบและการรายงานผลการแข่งขัน (Center Officer)
7 นางสาวรายา ปัญจมานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกวัด หัวหน้าผู้ดูแลระบบและการรายงานผลการแข่งขัน (Center Officer)
8 นายไพศาล ชนะกุล โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม หัวหน้าผู้ดูแลระบบและการรายงานผลการแข่งขัน (Center Officer)
9 นางสาวดวงใจ ระถะยาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ประธานศูนย์จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
10 นางสาวนิตยา ศุภพัฒน์ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ รองประธานศูนย์จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
11 นายชูยศ ภานุมาส รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ประธานอนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
12 นายสุภาพ ทองนวล ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
13 นายวิฑูรย์ แสงสุริยา ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
14 นางสาวสมาน วัฒนรังษี ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
15 นางเชน ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี อนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
16 นางสาววารุณี กิตติเวช เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนวัดพลับพลา (อินทราษฎร์ประสิทธิ์) ผู้ดูแลระบบและการรายงานผลการแข่งขันประจำศูนย์แข่งขัน
17 นางสาวพิมสุดา บุญเกิด ครูโรงเรียนวัดพลับพลา (อินทราษฎร์ประสิทธิ์) ผู้ดูแลระบบและการรายงานผลการแข่งขันประจำศูนย์แข่งขัน
18 นายวุฒิสิน เตจามิตร ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ ผู้ดูแลระบบและการรายงานผลการแข่งขันประจำศูนย์แข่งขัน
19 นางสาวขนิษฐา วิลัย ครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ผู้ดูแลระบบและการรายงานผลการแข่งขันประจำศูนย์แข่งขัน
20 นางสาวอลิสา กลิ่นจันทร์ ครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ผู้ดูแลระบบและการรายงานผลการแข่งขันประจำศูนย์แข่งขัน
21 นางสาวสุนทรี คงขวัญ ครู โรงเรียนบุญสมวิทยา ผู้ดูแลระบบและการรายงานผลการแข่งขันประจำศูนย์แข่งขัน
22 นางสาวเสาวลักษณ์ มุทุธรรมลักษณ์ ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ ผู้ดูแลระบบและการรายงานผลการแข่งขันประจำศูนย์แข่งขัน
23 นางสาวพรวิภา ปุราชะธรรมโม ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ ผู้ดูแลระบบและการรายงานผลการแข่งขันประจำศูนย์แข่งขัน
24 นางสาวภาวิตรา วรานันทกร พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ผู้ดูแลระบบและการรายงานผลการแข่งขันประจำศูนย์แข่งขัน
25 นายสุริยา การ่อน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ผู้ดูแลระบบและการรายงานผลการแข่งขันประจำศูนย์แข่งขัน
26 น.ส.อังคณา เรืองภักดิ์ ครู โรงเรียนวัดแสลง ผู้ดูแลระบบและการรายงานผลการแข่งขันประจำศูนย์แข่งขัน
27 นายสุเมธ พรพานิช ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ ประธานศูนย์การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์)
28 นางสาวสุวรรณี คชเดช ครูโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น ผู้ดูแลระบบและการรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์แข่งขัน
29 นางสาวพัชรี ใบบัว ครูโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น ผู้ดูแลระบบและการรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์แข่งขัน
30 นายสราวุธ อนามพงษ์ โรงเรียนยอแซฟวิทยา ผู้ดูแลระบบและการรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์แข่งขัน
31 นางศรุดา อนามพงษ์ โรงเรียนยอแซฟวิทยา ผู้ดูแลระบบและการรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์แข่งขัน
32 นางสาวณัฐกฤตา สุทธิฉันท์ โรงเรียนยอแซฟวิทยา ผู้ดูแลระบบและการรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์แข่งขัน
33 นางสาวอนงค์ศรี วุฒยาคม โรงเรียนยอแซฟวิทยา ผู้ดูแลระบบและการรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์แข่งขัน
34 นางสุนันทา บริบูรณ์ โรงเรียนยอแซฟวิทยา ผู้ดูแลระบบและการรายงานผลการแข่งขัน ประจำศูนย์แข่งขัน
35 นายสุทธิ แซ่เตียว ครูโรงเรียนตังเอ็ง กรรมการควบคุมการแข่งขัน
36 นางสาวอุมารินทร์ จงกล ครูโรงเรียนตังเอ็ง กรรมการควบคุมการแข่งขัน
37 นางสาวจรินทร์ยา เปรมตระกูล ครูโรงเรียนตังเอ็ง กรรมการควบคุมการแข่งขัน
38 นางจันทร์เพ็ญ ลิขิตมณีชัย ครูโรงเรียนตังเอ็ง กรรมการควบคุมการแข่งขัน
39 นางสาวจรรยารักษ์ สินเจริญโภไคย ครูโรงเรียนตังเอ็ง กรรมการควบคุมการแข่งขัน
40 นางสาวปุญญิสา บุญเหลือ ครูโรงเรียนตังเอ็ง กรรมการควบคุมการแข่งขัน
41 นางสาวธันยนันท์ ธรรมสุภาพงศ์ ครูโรงเรียนตังเอ็ง กรรมการควบคุมการแข่งขัน
42 นางอรพรรณ เรืองภักดิ์ ครูโรงเรียนตังเอ็ง กรรมการควบคุมการแข่งขัน
43 นางนงลักษณ์ ศิริวัฒนะกูล ครูโรงเรียนตังเอ็ง กรรมการควบคุมการแข่งขัน
44 นางสาวรุจิรา เพศประเสริฐ ครูโรงเรียนตังเอ็ง กรรมการควบคุมการแข่งขัน
45 นางสาวสุภัสชา เพชรพิชัย ครูโรงเรียนตังเอ็ง กรรมการควบคุมการแข่งขัน
46 นางบุศรินทร์ วงษ์จันที ครูโรงเรียนตังเอ็ง กรรมการควบคุมการแข่งขัน
47 นางอุไรวรรณ ปฐมบูรณ์ ครูโรงเรียนตังเอ็ง กรรมการควบคุมการแข่งขัน
48 นางสาววัชรี หงษารัมย์ ครูโรงเรียนตังเอ็ง กรรมการควบคุมการแข่งขัน
49 นางวาสนา โชคเจริญวงศ์ ครูโรงเรียนตังเอ็ง กรรมการควบคุมการแข่งขัน
50 นางสาวกมลชนก ชุมศร ครูโรงเรียนตังเอ็ง กรรมการควบคุมการแข่งขัน
51 นางสาวราตรี เจริญสุข ครูโรงเรียนตังเอ็ง กรรมการควบคุมการแข่งขัน
52 นางอรภัทร ชุ่มอุระ ครูโรงเรียนตังเอ็ง กรรมการควบคุมการแข่งขัน
53 นางสุวรรณี ดวงแจ่มใส ครูโรงเรียนตังเอ็ง กรรมการควบคุมการแข่งขัน
54 นางกิตติยา โสพรม ครูโรงเรียนตังเอ็ง กรรมการควบคุมการแข่งขัน
55 นางสาวเมิ้งฮว๋า แซ่เหมียว ครูโรงเรียนตังเอ็ง กรรมการควบคุมการแข่งขัน
56 นายจิงไฉ๋ แซ่จัง ครูโรงเรียนตังเอ็ง กรรมการควบคุมการแข่งขัน
57 นางสาวเอี้ยนหนาน แซ่สุย ครูโรงเรียนตังเอ็ง กรรมการควบคุมการแข่งขัน
58 นางสาวฝันฉี แซ่หลี่ ครูโรงเรียนตังเอ็ง กรรมการควบคุมการแข่งขัน
59 นางสาวหยาง แซ่เกา ครูโรงเรียนตังเอ็ง กรรมการควบคุมการแข่งขัน
60 นางสาวอัญชัญ ชูช่วย ศึกษานิเทศก์ สพป.จบ.1 กรรมการที่ปรึกษา ศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
61 นางอัจฉนา มุลิ ศึกษานิเทศก์ สพป.จบ.1 กรรมการที่ปรึกษา ศูนย์จัดการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
62 ซิสเตอร์จำเรียง ถาวรสิน โรงเรียนยอแซฟวิทยา ประธานศูนย์จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
63 นางสมปอง บรรเลงศัพย์ โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่อำนวยการ
64 นางสาวนภาพร บุญฤทธิ์ โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่อำนวยการ
65 นายประจำ ชนะสิทธิ์ โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่อำนวยการ
66 นามานพ หมอนทอง ครูโรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่อำนวยการ
67 นางสาวพิทักษ์ ประภาโส โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่เครื่องเสียง
68 นายพีระพล ช่างเรือ ครูโรงเรียนวัดพลับพลา (อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่เครื่องเสียง
69 นายกิตติภัสส์ พุ่มผกา บุคลากรโรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่เครื่องเสียง
70 นายณัฐพนธ์ บรรเลงศัพท์ โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่เครื่องเสียงและถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์
71 นางสาวธนพร ขวาระคร โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่เอกสาร
72 นางพัชรา เปลี่ยนสมุทร โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่ประสานงาน
73 นางอิ่มใจ วงค์กุลพิลาศ โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่ประสานงาน
74 นางสาวกชพร สร้างสวนผล โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่ประสานงาน
75 นางสาวปริมญาขวัญ ราชาธิราช โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่ประสานงาน
76 นางนิสา สุทโธการ โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่ประสานงาน
77 นางกาญจนา ผดุงนาม โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่ประสานงาน
78 นางนิอร สุขสำราญ โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่ประสานงาน
79 นางสาว กัลยารัตน์ ภูนุภา วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
80 นางสาว เหมือนฝัน ศรีอำพันธ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
81 นางสาว นภาพร กลมเกลี้ยง วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
82 นางสาว ณัฐพร แก้วบัวดี วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
83 นางสาว จุติพร บุญจันทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
84 นางสาว บุญญารัตน์ แสงคำอินทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
85 นาย อภิสิทธิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
86 นางสาว นภัสกร สงวนหงษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
87 นางสาว นวพร เพ็ญวรรณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
88 นางสาว เนตรนภา เจนจัดทรัพย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
89 นางสาว ดาราพร กล่ำอำพร วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
90 นางสาว สิริวิมล ฤกษ์เวียง วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
91 นางสาว ณธิตา ซ่องเก๊า วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
92 นาย เรวัตร แสงลอย วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
93 นางสาว ชุตินันท์ ภู่พิพัฒน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
94 นางสาว ศรัญญา จันทร์ประโคน วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
95 นางสาว สุภาวดี ศรีปลัด วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
96 นางสาว นฤมล เชยโต วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
97 นางสาว สุชาดา ชายเชิด วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
98 นางสาว จุฑามาศ ศรีอนันต์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
99 นางสาว ทัศนีย์วรรณ ทองดอนยอด วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
100 นางสาว ภัครมัย ชนะสิทธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
101 นางสาว ฐิตา เพ็ชรรัตน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
102 นางสาว นภัสวรรณ คุมคณะ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
103 นางสาว สุทธิดา อินทร์ศรียา วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
104 นางสาว ศจี สุขเปรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
105 นางสาว โสภิตา เหรียญเกาะปอ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
106 นางสาว กัญญาลักษณ์ พุทธวัน วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
107 นาย ไพรรัตน์ เชาระกำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
108 นางสาว ศยามล ธรรมเกษร วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
109 นางสาว ณัฐชา สีเข้ม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
110 นางสาว สิริมา สุทธิวารี วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
111 นางสาว นฤมล ศรีคงรักษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
112 นาย ชลธร ทองธรรมชาติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
113 นาย วัชรากร เขมะสุข วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
114 นางสาว สิริพรรณ น้ำเขียว วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
115 นางสาว ชนม์นิภา อำนวยชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
116 นางสาว รัชนก เหล็กเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
117 นาย ศุภกิตต์ เลี่ยมทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
118 นางสาว ปิยวรรณ โรจน์บุญถึง วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
119 นาย สุพสธร จันทศาศวัต วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
120 นางสาว เมทินี ชายหาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
121 นางสาว สุนันทา เพิ่มศิริ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
122 นางสาว เกวลิน ดวงมะโน วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
123 นาย ธนบุญ แสงจันทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
124 นาย ชินพัทร หิมเวช วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
125 นางสาว อรวรรณ วรรณศิริ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
126 นางสาว กาญจนา พูลกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
127 นางสาว ศิริลักษณ์ ปีนะกาตาโพธิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
128 นาย ภาณุพงศ์ อุดมผลาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
129 นาย เพ็ญเพชร เพ็ชรหลำ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
130 นายชนะเดช ประมวลทรัพย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
131 นางสาวสุนันท์ บุญรังษี วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ผู้ช่วยกรรมการจัดการแข่งขัน
132 นายสันทิศ ฟูสกุล ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
133 นางสาวกมลชนก จุ้ยถนอม ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
134 นางสาวชาลินี ใจสุทธิ ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว
135 นางศุภิสรา ศิริวิสุทธิรัตน์ ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว
136 นางอรอนงค์ ศุภางค์จรัส ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว
137 นางธิวตี การบุญ ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว
138 นางวารี ศรีกระจิบ ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว
139 นางสำเนา จิตนาวสาร ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว
140 นางลีลาวดี คชาบาล ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว
141 นายนิเวช อองละออ ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว
142 นางสาวชนิกานต์ สากล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว
143 นางสาวศิรินญา นิยมวานิช นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว
144 นางสาวบุญธิการ พันธ์วิเศษ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว
145 นางสาวนงลักษณ์ แสนเลิศ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว
146 นางสาวจุติพร จิตรู นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว
147 นางนวลจันทร์ โคตะมา ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว
148 นางฉัตรทิพย์ ไทยประยูร ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว
149 นางเสาวภา อังศุสิงห์ ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว
150 นางปัทม์พร วงษ์ปรีชา ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว
151 นางสาวเปรมทิพย์ ศรีไพเราะ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว
152 นางสาวเยาวนีย์ ล้อมวงศ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว
153 นางกรรณิกา ศิริธนศาสตร์ ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว
154 นางวราลักษณ์ ชีพสมุทร ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว
155 นายสุพจน์ เจริญมรรค ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว
156 นางสาวนัจกร สมสมัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว
157 นางสาวสันนดี แก้วระย้า นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว
158 นายณัฐดนัย รัตนาธรรม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว
159 นายวีระพันธุ์ เกยชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายลงทะเบียนและรับรายงานตัว
160 นางสาวธิดารัตน์ เทียนชัย ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและเจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
161 นางสาวณัฐชยา สีแก้ว ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและเจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
162 นายเจริญทัศน์ เจริญผล ธุรการโรงเรียนวัดจันทนารามฯ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและเจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
163 นางสาวประภัสสร ทองแท้ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดจันทนารามฯ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและเจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
164 นางสาวเสาวลักษณ์ มุทุธรรมลักษณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและเจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
165 นางสาวพรวิภา ปุราชะธรรมโม นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและเจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
166 นางเสริมสุข โพธิพันธุ์ ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายดูแลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมในเต็นท์การศึกษาพิเศษ
167 นางสาวพัชราภรณ์ ศรียางนอก ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายดูแลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมในเต็นท์การศึกษาพิเศษ
168 นางธนพร งามระยับ ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายดูแลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมในเต็นท์การศึกษาพิเศษ
169 นางละเอียด ธนะทรัพย์ทอง ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายดูแลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมในเต็นท์การศึกษาพิเศษ
170 นายธนวัฒน์ ทองอ้ม ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายดูแลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมในเต็นท์การศึกษาพิเศษ
171 นางสาวศิริวรรณ เจริญสุข พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายดูแลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมในเต็นท์การศึกษาพิเศษ
172 นางสาวนิษฐเนตร์ เลิศพิสุทธิการย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายดูแลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมในเต็นท์การศึกษาพิเศษ
173 นายธนภัทร ศรีสม พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายดูแลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมในเต็นท์การศึกษาพิเศษ
174 นางสาวจันทนา ทองยัง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายดูแลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมในเต็นท์การศึกษาพิเศษ
175 นางอุบล นิลพันธ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายดูแลและประชาสัมพันธ์กิจกรรมในเต็นท์การศึกษาพิเศษ
176 นายธวัชชัย วิเวโก ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งตัวนักเรียนไปยังห้องประชุม เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
177 นายพิริยะ แสนเสนาะ ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งตัวนักเรียนไปยังจุดพัก เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
178 นางวรรณญา ปิ่นเจริญ ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งตัวนักเรียนไปยังจุดพัก เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
179 นายวุฒิชัย คุ้มวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนารามฯ ประธานคณะอนุกรรมการ (การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา)
180 นางสาวสุพร ทองดี รองผุ้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนารามฯ รองประธานคณะอนุกรรมการ (การแข่งขันแอโรบิก ม.1-3)
181 นางวิไลวรรณ พุ่มเงิน ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ รองประธานคณะอนุกรรมการ (การแข่งขันแอโรบิก ป.1-6)
182 นางสาวสากล เภรีกุล นักวิชาการ สพป.จันทบุรี เขต 2 เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
183 นางสาวโศภิษฐ์ ผดุงโภค ครู โรงเรียนบ้านโชคดี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
184 นางสาวคะนึงนิจ เดชา ครู โรงเรียนบ้านทรัพย์สินพูน เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
185 นางสาวศิริพร พรหมนา ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
186 นายเจษฎา ถังเงิน ครู โรงเรียนบ้านประตง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
187 นางสาวสุจิตรา ธรรมเจริญ ครู โรงเรียนบ้านสามสิบพัฒนา เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
188 นางสาวอภิชญา กล้าหาญ ครู โรงเรียนมิตรภาพ 20 เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
189 นางสาวบริรักษ์ บุญลอย ครู โรงเรียนวัดมาบไผ่ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
190 นางสุจินดา วีระธรรม ครู โรงเรียนบุญสมวิทยา เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
191 นางสาวกัญญาภัทร สุรพล ครู โรงเรียนบุญสมวิทยา เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
192 นางสาวอรัญญา น่วมเทียม ครู โรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
193 นางสาวพรรณี รัตนสร้อย ครู โรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
194 นางสาวรพีพรรณ รุ่งโรจน์ ครู โรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
195 นางสาววันวิสา อนันต์นาวี ครู โรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
196 นางสาวน้ำผึ้ง สุระเกษ ครู โรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
197 นางรณิดา ศิริถ้วยทอง ครู โรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
198 นางอรวรรณ ปัตตาลาโพธิ์ ครู โรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
199 นางสาวแสงมณี ดาทอง ครู โรงเรียนวัดขุนซ่อง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
200 นางวิมล วังศรี ครู โรงเรียนวัดขุนซ่อง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
201 นางสาวเอ็มไพร จันทรฆาฎ ครู โรงเรียนวัดขุนซ่อง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
202 นางสาวณิชนันทน์ การบุญ ครู โรงเรียนวัดขุนซ่อง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
203 นางสาวฉันทนา จันทร์เทียม ครู โรงเรียนวัดขุนซ่อง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
204 นางสาวดวงใจ เพิ่มเจริญ ครู โรงเรียนวัดขุนซ่อง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
205 นางสาวทัศนีย์ เจ็ดจำลอง ครู โรงเรียนวัดขุนซ่อง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
206 นางฐิตาภรณ์ แห่งหน ครู โรงเรียนวัดขุนซ่อง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
207 นางสาวชัยรัมภา ลำจอง ครู โรงเรียนวัดขุนซ่อง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
208 นางสาวลัดดา อยู่เกษม ครู โรงเรียนวัดขุนซ่อง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
209 นางกรรณิกา ศิริธนศาสตร์ ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
210 นางวราลักษณ์ ชีพสมุทร ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
211 นายสุพจน์ เจริญมรรค ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
212 นางสาวนัจกร สมสมัย ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
213 นางสาวสันนดี แก้วระย้า ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
214 นายณัฐดนัย รัตนาธรรม ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
215 นายวีระพันธุ์ เกยชัย ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
216 นางนวลจันทร์ โคตะมา ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
217 นางฉัตรทิพย์ ไทยประยูร ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
218 นางเสาวภา อังศุสิงห์ ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
219 นางปัทม์พร วงษ์ปรีชา ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
220 นางสาวเปรมทิพย์ ศรีไพเราะ ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
221 นางสาวเยาวนีย์ ล้อมวงศ์ ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
222 นางสาวจุติพร จิตรู ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
223 นางสาวชาลิณี ใจสุทธิ ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
224 นางศุภิสรา ศิริวิสุทธิรัตน์ ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
225 นายนิเวช อองละออ ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
226 นางธิวตี การบุญ ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
227 นางวารี ศรีกระจิบ ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
228 นางสำเนา จิตนาวสาร ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
229 นางลีลาวดี คชาบาล ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
230 นางอรอนงค์ ศุภางค์จรัส ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
231 นางสาวชนิกานต์ สากล ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
232 นางสาวศิรินญา นิยมวานิช ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
233 นางสาวบุญธิการ พันธ์วิเศษ ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
234 นางสาวนงลักษณ์ แสนเลิศ ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
235 นางสาวกัลธิรัตน์ เทียนชัย ครู โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
236 นางสาวพนารัตน์ หุ่นเอี่ยม ครู โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
237 นางสาวน้ำทิพย์ สุทธิประภา ครู โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
238 นางสุธิดา ศรีผดุง ครู โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
239 นางสาวจุฑาพร อรุณรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
240 นางสาวญาตยา สมจิตต์ ครู โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
241 นางนิตยา พงษ์พระเกตุ ครู โรงเรียนบ้านคลองครก เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
242 นางสุมาลี สุขผล ครู โรงเรียนวัดแสลง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
243 นางสาวพจนา ศรีกระจ่าง ครู โรงเรียนวัดแสลง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
244 นางสุภาพร อองละออ ครู โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
245 นางปาริชาติ สิงห์อยู่ ครู โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
246 นางพัฒราภรณ์ โชคช่วยพัฒนากิจ ครู โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
247 นางวันทนา วงษ์แก้ว ครู โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
248 นางสาวภัทรวรรณ ภิญโญ ครู โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
249 นางสาววราภรณ์ ประมาณพล ครู โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
250 นางเสาวนีย์ พึ่งตัว ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
251 นางนุชนาฏ ลิขิตตานนท์ ครู โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
252 นางวรินทร์พร กุลเชษฐ์ ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
253 นางสาวฐานมญ อาสถิตย์ ครู โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
254 นางศุภาวีร์ หนูตะเภา ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
255 นางชัชฎา น้อยพันธ์ ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
256 นางสาวอรทัย นามศรี ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
257 นางสุดจิตต์ เอี่ยมสอาด ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
258 นางสาวจารุวรรณ ภู่นคร ครู โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
259 นางอณศรา มงคลพาณิชย์ ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
260 นางสาวสุรีย์ สุขวัน ครู โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
261 นางฤดี เอื้อพงษ์ ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
262 นางสาวกฤตติกา โพธิ์ไทย ครู โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
263 นางวรรินทร์ ตาแก้ว ครู โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
264 นางรุจีพัขร ประจวบสุข ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
265 นางสาวคชาภรณ์ สมตระกูล ครู โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
266 นางนิตยา ทิพวัน ครู โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
267 นางมะลิณี พวงพืช ครู โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
268 นางสาวพัชรินทร์ เครงปั้น ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
269 นางกัญญา เจริญทรัพย์ ครู โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
270 นางประภาพรรณ ทองสิมา ครู โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
271 นางเพ็ญศรี วัฒนา ครู โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
272 นางสาววิไล สืบวงษ์รุ่ง ครู โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
273 นางวราภรณ์ ดอกเดื่อ ครู โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
274 นางพิมพ์รภัส ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
275 นางจารุณี บุญชุ่ม ครู โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
276 นางสาวสุมิตรา เรืองดิษฐ ครู โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
277 นางสาวสมพิศ ธรรมเจริญ ครู โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
278 นางสาวจินตนา พุทธเกษร ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
279 นางสาวธิดารัตน์ มกรทัต ครู โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
280 นางสาวธารทิพย์ พ่วงจีน ครู โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
281 นางสาวกมลวรรณ สุวรรณราช ครู โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
282 นางสาวหสิยา กิตติธาดา ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
283 นางสาวมันทนา เจนใจ ครู โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
284 นางสาวจิรารัตน์ แสงพันธ์ ครู โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
285 นางสาวกรรณิการ์ พานทอง ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
286 นางสาวพิมพ์ณัฐชยา ต้นพันธุ์ ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
287 นางสาวอัจฉรา อ่อนขาว ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
288 นางสาววิลาวัลย์ ผิวพรรณ ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
289 นางเพชรรัตน์ เพศประเสริฐ ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
290 นางสาวเกศินี ประชุมกุล ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
291 นางพจนีย์ โชติช่วง ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
292 นางหรรษา เพิ่มผล ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
293 นายวีระ สังคีรี ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
294 นางสาวสิริวิมล ป๊อกตัง ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
295 นางสาวพิจิตรา อ่อนน้อม ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
296 นายวรวิทย์ กำเลิศทอง ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
297 นายบุลศักดิ์ รัตนสร้อย ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
298 นางสาวกุสุมา จุลสิงห์ ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
299 นางสาวจารุณี ตั้งคงเจริญชัย ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
300 นายธีราศักดิ์ ศรีอมรไกรสิน ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
301 นายรุจิภาส เหิงขุนทด ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
302 นางสาวชฎาภรณ์ นาไฮ ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
303 นางสาวสุริยาพร ฤทธิสนธิ์ ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
304 นางวิมล พงษ์มิตร ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
305 นางรัชนีกูล กิจตระกูลรัตน์ ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
306 นางสาวปริสา จันทวงษ์โส ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
307 นายประเสริฐ กำเลิศทอง ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
308 นางฉวีวรรณ ตลับทอง ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
309 นางสาวนิภาภรณ์ เจริญดง ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
310 นางพิศสมัย ต่อพล ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
311 นางอิสรีย์ ช้อนทอง ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
312 นางสาวยุพาวรรณ จันทราช ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
313 นางสาวอุทุมพร ลอยเปรม ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
314 นายวีระพันธ์ สาโส ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
315 นางลาวัลย์ อรุณโณ ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
316 นางนงลักษณ์ ยิ้มแย้ม ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
317 นางสาวอัมพรพรรณ บุญเรืองรอด ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
318 นางสาวพัชรินทร์ สังข์เพชร ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
319 นางสาวสังเวียน ธรรมกิจ ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
320 นางสาวธนาพร พนากุล ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
321 นางสาวธวัลรัตน์ โพธิเนินชัย ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
322 นางสาววิลัยพร โพธิงาม ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
323 นางสาวนันทวัน ทนันไธสง ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
324 นางสาวเปรมฤดี อภิวันท์ ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
325 นางพรพิมล คชรินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
326 นายสุวิทย์ นราศรี ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
327 นายองอาจ เจริญนาน ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
328 นางดวงเดือน ทรัพย์สมบัติ ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
329 นางมนรัตน์ เวชโชติ ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
330 นางภัทรินทร์ เทพภิบาล ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
331 นางวิชิตรา สุระคำพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
332 นางเชน ศรีจันทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
333 นางสาวจิรัชญา ไชยวงศ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
334 นางสาวศิริธร นิยมวานิช ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
335 นางสาวทิพย์สุดา พงษ์พานิช ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
336 นางอัมพร ดีเกตุ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
337 นางสาววรรณภา ศรีเจริญ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
338 นางสาวชวิศา วาระโก ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
339 นางสาวสาวิตรี ชาติจอหอ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
340 นางสาวจิราพร กำลังกิจ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
341 นางทัศนีย์ ชุ่มกมล ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
342 นางนิพานันท์ อาจศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
343 นางสาวเครือวัลย์ พูลสวัสดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
344 นางทรงศรี จริตงาม ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
345 นางอินทิรา นิทาน ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
346 นางสาวมะลิ ครุปิติ ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
347 นางอิ่มใจ สีพญา ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
348 นางนิภา ม่วงหวาน ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
349 นางวันดี ฉลานุวัฒน์ ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
350 นางชูสิน ศรีเวช ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
351 นางสาวรัศมีดาว เตโช ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
352 นางธนภรณ์ วานิชสรรพ์ ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
353 นางจริยา ฤทธิพฤกษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
354 นางสาวสุพัตรา พร้อมดิษฐ์ ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
355 นางมีนกาญจน์ แก้วเชื้อ ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
356 นางยุพดี สังฆวัตร ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
357 นางจันทนา ฝากกาย ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
358 นางรุ่งวราภร แดงสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
359 นางเชณิสา เสมาเงิน ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
360 นางสาวบุษบา ผลพืช ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
361 นางสาวธันย์ชนก โชติผล ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
362 นางชุดารัท พานิชชานุรักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
363 นางสาวสุนิสา เอกปิยะกุล ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
364 นางดวงแข ธิมาชัย ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
365 นางสาวประพาพร หงษ์สุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
366 นางรัชนี แสงสว่าง ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
367 นางนงลักษณ์ บุญมี ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
368 นางกาญธิมา อิ่มสกุล ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
369 นางสาวสุพรรณี สืบศิริ ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
370 นางปิยะนุช ธรรมวิริยะ ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
371 นางพรรณรุจี สะอาด ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
372 นางสาวสกุลยา ผลบุญ ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
373 นางสาวลักษมี กิมเต๊ก ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
374 นางสาวเขมิสรา สีหาราช ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
375 นางพรเพ็ญ อิ่มผ่อง ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
376 นางคณิดา พานิชรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
377 นางฐมนพรรษ ผ่องสวัสดิ์ ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
378 นางดารณี คำภาพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สพป.จบ.2 เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
379 นางสาวสายฝน สุขกฤต นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.จบ.2 เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
380 นางนิตยา นิยมวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.จบ.2 เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
381 นางสาวสุวิมล ผลกิจ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพป.จบ.2 เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
382 นางสาวพัชรี รูปะวิเชตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพป.จบ.2 เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
383 นางสาวสุชาดา เพ็ญวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพป.จบ.2 เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
384 นางสาวพรทิพา ภูเลื่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สพป.จบ.2 เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
385 นายชัยวัฒน์ ภัทรกิจสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
386 นางกิ่งกาญจน์ ครุปิติ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
387 นางจำรัส สวัสดิ์ผล ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
388 นางสุรีย์ สุวรรณกล่อม ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
389 นางสาวพุดตาล ชาญวิชา ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
390 นางยุพดี ลี้ประเสริฐ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
391 นางวนิดา ประสารสุข ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
392 นางสาววิไล อรรถวรรณ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
393 นางฐิตารัตน์ พร้อมพวก ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
394 นางวาสนา มุกดาสนิท ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
395 นางสาวภัทรา ชนะสิทธิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
396 นางสาวนรมน ขันตี ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
397 นางสาวอลิสา วารี ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
398 นางสาวกัลธิรัตน์ เทียนชัย ครูโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
399 นางสุธิดา ศรีผดุง ครูโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
400 นางสาวณาตยา สมจิตต์ ครูโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
401 นางสาวน้ำทิพย์ สุทธิประภา ครูโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
402 นางสาวจุฑาพร อรุณรัตน์ ครูโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
403 นางนิตยา พงษ์พระเกตุ ครูโรงเรียนบ้านคลองครก เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
404 นางสาวพนารัตน์ หุ่นเอี่ยม ครูโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
405 นางสาวสิริวิมล ป๊อกตัง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
406 นางสาวพิจิตรา อ่อนน้อม นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
407 นายบุลศักดิ์ รัตนสร้อย นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
408 นางสาวกุสุมา จุลสิงห์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
409 นางสาวจารุนี ตั้งคงเจริญชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
410 นายรุจิภาส เหิงขุนทด นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
411 นางสาวชฎาภรณ์ นาไฮ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
412 นางสาวสุริยาพร ฤทธิสนธิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
413 นางรัชนีกูล กิจตระกูลรัตน์ ครูโรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
414 นางสาวปริสา จันทวงษ์โส นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
415 นางฉวีวรรณ ตลับทอง ครูโรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
416 นางนิภาภรณ์ เจริญดง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
417 นางอิสรีย์ ช้อนทอง ครูโรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
418 นางสาวยุพาวรรณ จันทราช นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
419 นางสาวอุทุมพร ลอยเปรม นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
420 นางสาวพัชรินทร์ สังข์เพชร นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
421 นายวีระพันธ์ สาโส นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
422 นางสาวอัมพรพรรณ บุญเรืองรอด นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
423 นางนงลักษณ์ ยิ้มแย้ม ครูโรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
424 นางสาวธนาพร พนากุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
425 นางสาวธวัลรัตน์ โพธิเนินชัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
426 นางสาวนันทวัน ทนันไธสง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
427 นางเสาวนีย์ พึ่งตัว ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
428 นางวรินทร์พร กุลเชษฐ์ ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
429 นางศุภาวีร์ หนูตะเภา ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
430 นางชัชฎา น้อยพันธ์ ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
431 นางสาวอรทัย นามศรี ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
432 นางสุดจิตต์ เอี่ยมสอาด ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
433 นางอณศรา มงคลพาณิชย์ ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
434 นางฤดี เอื้อพงษ์ ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
435 นางรุจีพัชร ประจวบสุข ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
436 นางสาวพัชรินทร์ เครงปั้น ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
437 นางพิมพ์รภัส ศรีสุวรรณ ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
438 นางสาวจินตนา พุทธเกษร ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
439 นางสาวหสิยา กิตติธาดา ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
440 นางสาวกรรณิการ์ พานทอง ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
441 นางศุภมาส ลิขิตตานนท์ ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
442 นางอัจฉรา อ่อนขาว ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
443 นางสาวศิริภัณฑ์ นิศากรวุฒิพงษ์ ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
444 นางเพชรรัตน์ เพศประเสริฐ ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
445 นางสาวเกศินี ประชุมกุล ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
446 นางพจนีย์ โชติช่วง ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
447 นายชัยยงค์ สีทิม ครูโรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
448 นางสาวอรัญญา น่วมเทียม ครูโรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
449 นางสาวพรรณี รัตนสร้อย ครูโรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
450 นางสาววันวิสา อนันต์นาวี ครูโรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
451 นางสาวน้ำผึ้ง สุระเกษ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
452 นางรณิดา ศิริถ้วยทอง ครูโรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
453 นางสาวจรีรัตน์ วงษ์จินเพชร์ ครูโรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
454 นางสาววิไลพร เวฬุรัตนะ ครูโรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
455 นางสาวปุณญาภา สกุลกลาง บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
456 นางสาววิภาดา แซ่ก๊วย ครูโรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
457 นางอรวรรณ ปัตตาลาโพธิ์ ครูโรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
458 นางสาวเจี๋ย แซ่หลง ครูโรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
459 นางสาวเจียหวง แซ่จู ครูโรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
460 นางสาวเจินหญิง แซ่หยาง ครูโรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
461 นางชุติมา มังคะลัง ครูโรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
462 นางสาวธนิษฐ์ตานันท์ เข็มรัตน์ ครูโรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
463 นางลัดดา พันชนัง ครูโรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
464 นางกัญญา เจริญทรัพย์ โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
465 นางเพ็ญศรี วัฒนา โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
466 นางมะลิณี พวงพืช โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
467 นางวรรินทร์ ตาแก้ว โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
468 นางวราภรณ์ ดอกเดื่อ โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
469 นางสาวกมลวรรณ สุวรรณราช โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
470 นางสาวจิรารัตน์ แสงพันธ์ โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
471 นางสาวธิติรัตน์ มกรทัต โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
472 นางสาวมันทนา เจนใจ โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
473 นางสาวสุมิตรา เรืองดิษฐ โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
474 นางสาวสุนีย์ ถนอมสัตย์ ครูโรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
475 นางปริชาติ รัตนภาส ครูโรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
476 นางสาวสุรภา อาจสีนาค นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
477 นางสาวอันธิกา คงนภา นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
478 นายโกญจนาท ยุติวงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
479 นายธานินทร์ ปริญโญกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) ประธานศูนย์การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
480 นายธีรภัทร ศรีบุญเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส ประธานศูนย์จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
481 นายจำลอง เกษี ครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส รองประธานศูนย์จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
482 นางอุบล เปลี่ยนไธสง ครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
483 นางสาวธมลวรรณ นพคุณานนท์ ครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
484 นางสาวสุภาพรรณ พงษ์เกษม ครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
485 นายรัฐพล สร้อยศรี ครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส กรรมการฝ่ายดำเนินงาน
486 นางวราภรณ์ หาญปราบ ครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส กรรมการควบคุมการแข่งขันละครประวัติศาสตร์
487 นางสาวจีรภา โสชนะ ครูโรงเรียนวัดเกาะตะเคียน กรรมการควบคุมการแข่งขันละครประวัติศาสตร์
488 นางสาวศรีไพร กิริยากิจ ครูโรงเรียนบ้านชำโสม กรรมการควบคุมการแข่งขันละครประวัติศาสตร์
489 นางสาวเพ็ญนภา คำสัตย์ ครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส กรรมการฝ่ายควบคุมการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม
490 นางสาววาสนา ลาภวิไล ครูโรงเรียนบ้านชำโสม กรรมการฝ่ายควบคุมการแข่งขันเล่านิทานคุณธรรม
491 นางวิมลสินี อธิศรัสมิ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส กรรมการฝ่ายควบคุมการแข่งขันมารยาทไทย
492 นางวราภรณ์ คำรอต ครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส กรรมการฝ่ายควบคุมการแข่งขันมารยาทไทย
493 นางสาวอัจฉรินทร์ นุ่มก่วน ครูโรงเรียนวัดเกาะตะเคียน กรรมการฝ่ายควบคุมการแข่งขันมารยาทไทย
494 นางสาวจารีรัตน์ ขุนสนธิ ครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส กรรมการฝ่ายควบคุมการแข่งขันสวดมนต์แปลไทย
495 นางพิชญ์ณัฏฐ์ ไชยสารัตน์ ครูโรงเรียนวัดเกาะตะเคียน กรรมการฝ่ายควบคุมการแข่งขันสวดมนต์แปลไทย
496 นางสาวพรประภา หอมวิเศษ ครูโรงเรียนบ้านชำโสม กรรมการฝ่ายควบคุมการแข่งขันสวดมนต์แปลไทย
497 นางจิณัฐตา บุญอากาศ ครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส กรรมการควบคุมการแข่งขันสวดมนต์แปลอังกฤษ
498 นางสาวโสรญา สิงห์มหาศักดิ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส กรรมการควบคุมการแข่งขันสวดมนต์แปลอังกฤษ
499 นางอมรรัตน์ พานารถ ครูโรงเรียนวัดเกาะตะเคียน กรรมการควบคุมการแข่งขันสวดมนต์แปลอังกฤษ
500 นางนนลนีย์ นิธิโชตินันทชัย ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
501 นางวราพร พรรณศิริ ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
502 นางวรรษา สินวัต ครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส กรรมการฝ่ายบริการอาหารเครื่องดื่ม
503 นางปัทมา หอมโอษฐ์ ครูโรงเรียนบ้านคลองน้ำใส กรรมการฝ่ายบริการอาหารเครื่องดื่ม
504 นางสาวสุรีย์รัตน์ ชูเวช นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวัดเกาะตะเคียน กรรมการฝ่ายบริการอาหารเครื่องดื่ม
505 นางสาวอัมพวัน ไข่แก้ว นักศึกษาฝึกสอนโรงเรียนวัดเกาะตะเคียน กรรมการฝ่ายบริการอาหารเครื่องดื่ม
506 นายพีรพงศ์ เวชภิรมย์ ครูโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น ฝ่ายประสานงานข้อมูล
507 นางสาวโศภิษฐ์ ผดุงโภค ครู โรงเรียนบ้านโชคดี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
508 นางสาวศิริพร พรหมนา ครู โรงเรียนวัดเวฬุวัน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
509 นางสาวอภิชญา กล้าหาญ ครู โรงเรียนมิตรภาพ 20 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
510 นางสาวบริรักษ์ บุญลอย ครู โรงเรียนวัดมาบไผ่ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
511 นางสาวลัดดาพร โชติกนกรัตน์ ครู โรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
512 นางสาวจารุวรรณ ประมวลรัตน์ ครู โรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
513 นางสาวอโณทัย ยืนยง ครู โรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
514 นางสาวดลพร ศรีครินทร์ ครู โรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
515 นางกาญจนา อยู่สวัสดิ์ ครู โรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
516 นายวันชัย เหมสุจิ ครู โรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
517 นางสาวยุวดี เล็กวงษ์ ครู โรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
518 นายฤทธิชัย บัลลังค์ ครู โรงเรียนวัดขุนซ่อง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
519 นางกนกพร เมโฆ ครู โรงเรียนวัดขุนซ่อง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
520 นางมาลัย เพ่งจินดา ครู โรงเรียนวัดขุนซ่อง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
521 นายทองจันทร์ ชาวไร่ ครู โรงเรียนวัดขุนซ่อง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
522 นางรัจจนา พงษ์ขยัน ครู โรงเรียนวัดขุนซ่อง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
523 นายเทอดศักดิ์ เวียงจันทร์ ครู โรงเรียนวัดขุนซ่อง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
524 นางสาวสุพร ทองดี ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
525 นางศิริรัตน์ กิจชล ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
526 นางสาวกนิษฐา บัวเผื่อน ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
527 นางวิไลวรรณ พุ่มเงิน ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
528 นางวลัยรัตน์ ประคองศรี ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
529 นางวัลรา ฟูสกุล ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
530 นายวุฒิชัย คุ้มวงศ์ ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
531 นายพิชัย ธนะทรัพย์ทอง ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
532 นางฉวีวรรณ แสงกะหนึก ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
533 นางสาวศิวนาถ บุตรวงษ์ ครู โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
534 นางสาวขวัญใจ ป้อมพระเดช ครู โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
535 นางสาวสุพรรณี ศรีจักร ครู โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
536 นางสาวจรรยา รุ่งโรจน์ ครู โรงเรียนบ้านคลองครก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
537 นางสุมาลี สุขผล ครู โรงเรียนวัดแสลง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
538 นางสาวพจนา ศรีกระจ่าง ครู โรงเรียนวัดแสลง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
539 นางสาวอารียา ศิริบุญยประสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดแสลง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
540 นางสาวศรีอุบล แซ่อึ้ง ครู โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
541 นางนิทรา หอมเกษร ครู โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
542 นางสาวภัคจิรา ประถมวงศ์ ครู โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
543 นางสาวนภาวรรณ เหล่ารักผล ครู โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
544 นายกฤษฎา ปัตตาลาโพธิ์ ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
545 นางสาวนิรัญญา คงพริ้ว ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
546 นางวรรินทร์ ตาแก้ว ครู โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
547 นางสาวมันทนา เจนใจ ครู โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
548 นางสาวสุมิตรา เรืองดิษฐ ครู โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
549 นางสาวจิรารัตน์ แสงพันธ์ ครู โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
550 นางสาวณัฐกฤตา สุทธิฉันท์ ครู โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
551 นางสาวอนงค์ศรี วุฒยาคม ครู โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
552 นางวันทนา ธารารัตน์สาธิต ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
553 นางหรรษา เพิ่มผล ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
554 นายธีราศักดิ์ ศรีอมรไกรสิน ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
555 นายวรวิทย์ กำเลิศทอง ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
556 นางวิมล พงษ์มิตร ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
557 นายประเสริฐ กำเลิศทอง ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
558 นางพิศสมัย ต่อพล ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
559 นางลาวัลย์ อรุณโณ ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
560 นางสาวสังเวียน ธรรมกิจ ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
561 นางสาววิลัยพร โพธิงาม ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
562 นางสาวจิรารัตน์ เคลือบแก้ว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
563 นางสาวญาณทวี ปานสุข ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
564 นางสาวกัญญา สุกะกร ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
565 นางสาวกิติมา กิจนุกรณ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
566 นางสาวภัทราวดี โภชาดม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
567 นางสาวอำภา ศรีคงรักษ์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
568 นางสาวพรรณี เผื่อนคง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
569 นางสาวอัญชลี เบญจพฤกษชาติ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
570 นางสาวอรวรรณ ท้วมประเสริฐ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
571 นางสาวเบญจวรรณ เฉลียว ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
572 นางสาวพิมพา กมลรัมย์ ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
573 นางรัชนี แสงสว่าง ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
574 นางเครือวัลย์ ศรีหนารถ ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
575 นายสุวรรณ์ เพ็ชรสมบัติ ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
576 นางสาวสุพรรณี สืบศิริ ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
577 นางสาวนราทิพย์ เภกะสุต ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
578 นางพรรณรุจี สะอาด ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
579 นางวิไลวรรณ ศรีมันตสิริภัทร ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
580 นางสาวดวงดาว จันทร์เจริญ ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
581 นายวัฒนา จันทมงคล ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
582 นางลาวัลย์ ศรีมหาพรหม ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
583 นางอัมรา เทพรัตน์ ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
584 นายรัชพล วริศเมธากุล ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
585 นางสาวกานดา วันดี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
586 นางทิพย์วรรณ เปล่งปลั่ง ครู โรงเรียนวัดทับไทร เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
587 นางสาวบุญอนันต์ ทองภักดี ครู โรงเรียนบ้านปั้นหม้อ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
588 นางสาวสุริยา บัวสาย ครู โรงเรียนบ้านจันทเขลม เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
589 นางสาวอังชัน แจ่มคุณา ครู โรงเรียนวัดวังจะอ้าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
590 นางสาวกิ่งแก้ว ภุมรินทร์ ครู โรงเรียนวัดโป่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
591 นายชัยวัฒน์ ภัทรกิจสวัสดิ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
592 นายสุริยัน นาคปั้น ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
593 นายสุพรรณ์ วะโร ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
594 นางสาวดนยา ภู่ระหงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
595 นางสาวรัชนิกร จันทรพิกุล ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
596 นางสาวสกุณา สร้อยกูล ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
597 นางสาวจันทร์ประภา ผลประพฤติ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
598 นางสาวพีรยา ทองเชื่อม ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
599 นางสาวศิวนาถ บุตรวงษ์ ครูโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
600 นางสาวสุพรรณี ศรีจักร ครูโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
601 นางสาวจรรยา รุ่งโรจน์ ครูโรงเรียนบ้านคลองครก เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
602 นางสาวขวัญใจ ป้อมพระเดช ครูโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
603 นางสุวดี คุ้มตระกูล ครูโรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
604 นายกฤษฎา ปัตตาลาโพธิ์ ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
605 นางสาวนิรัญญา คงพริ้ว ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
606 นางศิริวรรณ ศรีสัจจะ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
607 นางสาวลัดดาพร โชติกนกรัตน์ ครูโรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
608 นางสาวจารุวรรณ ประมวลรัตน์ ครูโรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
609 นางสาวอโณทัย ยืนยง รองผู้อำนวยการโรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
610 นางสาวดลพร ศรีครินทร์ ครูโรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
611 นางกาญจนา อยู่สวัสดิ์ ครูโรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
612 นายวันชัย เหมสุจิ ครูโรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
613 นางสาวยุวดี เล็กวงษ์ ครูโรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร
614 นางนิยมศิลป์ ภูมิพื้นผล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) รองประธานศูนย์การจัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
615 นายวิเชียร เตชะผล อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ฝ่ายอาคารสถานที่
616 นายกิตติคุณ แซ่โง้ว นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ฝ่ายอาคารสถานที่
617 นายณัฐวัฒน์ แก้วมาลัย นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ฝ่ายอาคารสถานที่
618 นายไพฑูรย์ แก้วประเสริฐ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ฝ่ายอาคารสถานที่
619 นายสมศักดิ์ เลือสรรค์ นักการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ฝ่ายอาคารสถานที่
620 นางพยอม วงษ์มะณี นักการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ฝ่ายอาคารสถานที่
621 นางสมฤดี เกิดมงคล นักการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ฝ่ายอาคารสถานที่
622 นายมานิตย์ แซ่เอี๊ยะ นักการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ฝ่ายอาคารสถานที่
623 นายบุญสอน วงษ์มะณี นักการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ฝ่ายอาคารสถานที่
624 นางสาวนภัทร บำรุงรักษ์ ครู โรงเรียนบุญสมวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
625 นางสาวนิยตา แท่นแก้ว ครู โรงเรียนบุญสมวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
626 นางบัณฑิตา บุญนันท์ ครู โรงเรียนบุญสมวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
627 นางสาวอุรา เริกชัย ครู โรงเรียนบุญสมวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
628 นางสาวสุนทรี คงขวัญ ครู โรงเรียนบุญสมวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
629 นางสาวพนิดา โอฬา ครู โรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
630 นางสาววัชรี แย้มตรัส ครู โรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
631 นางสาวชนัญชิดา หวังทรัพย์ ครู โรงเรียนวัดขุนซ่อง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
632 นางสาวภัทราพร บัวแดง ครู โรงเรียนวัดขุนซ่อง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
633 นางสาวชลธิชา สุธนะวัตร์ ครู โรงเรียนวัดขุนซ่อง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
634 นางสาวสิรินภา วรรณภักดี ครู โรงเรียนวัดขุนซ่อง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
635 นางสาวสุณิสา แพทย์พิพัฒน์ ครู โรงเรียนวัดขุนซ่อง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
636 นางสาวลำปาง เกตวัตร์ ครู โรงเรียนวัดขุนซ่อง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
637 นางสาวมนฤทัย ทองใบ ครู โรงเรียนวัดขุนซ่อง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
638 นางสาวมนัสนันท์ วังหนองเสียว ครู โรงเรียนวัดขุนซ่อง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
639 นางสาวฤทัยวรรณ วงษ์คำภา ครู โรงเรียนวัดขุนซ่อง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
640 นางสาวขนิษฐา จันทร ครู โรงเรียนวัดขุนซ่อง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
641 นางสาวเสาวลักษณ์ มุทุธรรมลักษณ์ ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
642 นางสาวพรวิภา ปุราชะธรรมโม ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
643 นายเจริญทัศน์ เจริญผล ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
644 นางสาวประภัสสร ทองแท้ ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
645 นางสาวธิดารัตน์ เทียนชัย ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
646 นางสาวณัฐชยา สีแก้ว ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
647 นางสาวสุวรรณี คชเดช ครู โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
648 นางสาวพัชรี ใบบัว ครู โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
649 นางสาวอังคณา เรืองภักดิ์ ครู โรงเรียนวัดแสลง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
650 นางสาวชุลีพร รัตนเวชัย ครู โรงเรียนวัดแสลง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
651 นายปราโมทย์ จันทกิจ ครู โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
652 นายวุฒิสิน เตจามิตร ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
653 นายศรัณยู ศิริเจริญธรรม ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
654 นายสราวุธ อนามพงษ์ ครู โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
655 นางศรุดา อนามพงษ์ ครู โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
656 นางสุนันทา บริบูรณ์ ครู โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
657 นางสาววารุณี กิตติเวช ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
658 นางสาวภาวิตรา วรานันทกร พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
659 นายสุริยา การ่อน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
660 นางสาวพิมสุดา บุญเกิด ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
661 นางปริชาติ รัตนภาส ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
662 นางสาววิลัยพร โพธิงาม ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
663 นางวิมล พงษ์มิตร ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
664 นางรัชนีกูล กิจตระกูลรัตน์ ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
665 นางสาวสุภัสสรา ถาพันธ์ ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
666 นางสาวประกายแก้ว สร้อยมาลา ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
667 นางธิติกาญจน์ พัฒน์อมรไชย ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
668 นางวิไลวรรณ ศรีมันตะสิริภัทร ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
669 นางสาวกิรณา จินโนรส ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
670 นายรัชพล วริศเมธากุล ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
671 นายวัฒนา จันทมงคล ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
672 นางสาวสกุลยา ผลบุญ ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
673 นายกันตภณ สอนศรี ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
674 นางรัชนี แสงสว่าง ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
675 นางสาวลักษมี กิมเต๊ก ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
676 นางสาวชื่นนวพัฒน์ อภิรมย์ภารดา วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
677 นายณัฐวุฒิ จันแดง วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
678 นายจิรายุ มุ่งสวัสดิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
679 นางสาวดนยา ภู่ระหงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
680 นางสาวจันทร์ประภา ผลประพฤติ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
681 นางสาวรัชนิกร จันทรพิกุล ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
682 นางสาวสกุณา สร้อยกูล ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
683 นางสาวสราญจิต สังสี ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
684 นางสาวพีรยา ทองเชื่อม ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
685 นางสาววัชรี แย้มตรัส ครูโรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
686 นายศรัณยู ศิริเจริญธรรม ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
687 นางวันทนา ธารารัตน์สาธิต ครูโรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) ผู้ประสานงานส่วนกลางศูนย์แข่งขันกิจกรรมพันาผู้เรียน
688 นายชวลิต โพธิสิงห์ ครู โรงเรียนบุญสมวิทยา เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
689 นางสาวธีรานุช ธีระนังสุ ครู โรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
690 นายธนกร สุขอนันต์ ครู โรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
691 นางสาวอัญมณี ธรรมธร ครู โรงเรียนวัดขุนซ่อง เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
692 นางสาวชลลภัส ม่วงศรี ครู โรงเรียนวัดขุนซ่อง เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
693 นายถิรวัฒน์ ถัมพาพงษ์ ครู โรงเรียนวัดขุนซ่อง เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
694 นางสาวสุกัญญา ไกรสุต ครู โรงเรียนวัดขุนซ่อง เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
695 นางสาวเสาวลักษณ์ มุทุธรรมลักษณ์ ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
696 นางสาวพรวิภา ปุราชะธรรมโม ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
697 นายเจริญทัศน์ เจริญผล ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
698 นางสาวประภัสสร ทองแท้ ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
699 นางสาวธิดารัตน์ เทียนชัย ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
700 นางสาวณัฐชยา สีแก้ว ครู โรงเรียนวัดจันทนาราม เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
701 นายพีระพงษ์ เวชภิรมย์ ครู โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
702 นางสาวอังคณา เรืองภักดิ์ ครู โรงเรียนวัดแสลง เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
703 นางสาวอารียา ศิริบุญยประสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดแสลง เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
704 นางสาวภูมรินทร์ วงศ์มะภัย ครู โรงเรียนวัดแสลง เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
705 นายวันชัย แก้วมณี ครู โรงเรียนวัดแสลง เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
706 นายพะวง สุขผล ครู โรงเรียนวัดแสลง เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
707 นายปราโมทย์ จันทกิจ ครู โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
708 นางนุชนารถ จตุรพันธุ์สถาพร ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
709 นางรัชนีกร สุขสวัสดิ์ ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี 1 เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
710 นายสราวุธ อนามพงษ์ ครู โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
711 นางสาวณัฐกฤตา สุทธิฉันท์ ครู โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
712 นางสาวอนงค์ศรี วุฒยาคม ครู โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
713 นางสาวภาวิตรา วรานันทกร พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
714 นายสุริยา การ่อน ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
715 นางวรินทร์พร สะอาดศรีวีรเดช ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
716 นายธานินทร์ ปริญโญกุล ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
717 นางนิยมศิลป์ ภูมิพื้นผล ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
718 นางวันทนา ธารารัตน์สาธิต ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
719 นางหรรษา เพิ่มผล ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
720 นายวีระ สังคีรี ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
721 นายวรวิทย์ กำเลิศทอง ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
722 นายธีราศักดิ์ ศรีอมรไกรสิน ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
723 นางวิมล พงษ์มิตร ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
724 นางรัชนีกูล กิจตระกูลรัตน์ ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
725 นายประเสริฐ กำเลิศทอง ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
726 นางฉวีวรรณ ตลับทอง ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
727 นางพิสมัย ต่อพล ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
728 นางอิสรีย์ ช้อนทอง ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
729 นางลาวัลย์ อรุณโณ ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
730 นางนงลักษณ์ ยิ้มแย้ม ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
731 นางสาวสังเวียน ธรรมกิจ ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
732 นางสาววิลัยพร โพธิงาม ครู โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
733 นางสาวพรพรรณ สุทธิวัฒนะ ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
734 นางนิภา โต๊ะสัมฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
735 นายวรวิทย์ เจริญนิยม ครูอัตราจ้าง โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
736 นางธิติกาญจน์ พัฒน์อมรไชย ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
737 นางวิไลวรรณ ศรีมันตะสิริภัทร ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
738 นางสาวกิรณา จินโนรส ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
739 นายรัชพล วริศเมธากุล ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
740 นายวัฒนา จันทมงคล ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
741 นางสาวสกุลยา ผลบุญ ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
742 นายกันตภณ สอนศรี ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
743 นางรัชนี แสงสว่าง ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
744 นางสาวลักษมี กิมเต๊ก ครู โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
745 นายอภิชัย เทียนศิริ ศึกษานิเทศก์ สพป.จบ.2 เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
746 นายวิศิษฎ์ สายพรหม วิทยาลัยอาชีวออมสินอุปถัมภ์ เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
747 นางสาวดนยา ภู่ระหงษ์ ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
748 นางสาวพีรยา ทองเชื่อม ครู โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
749 นางนุชนารถ จตุรพันธุ์สถาพร ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
750 นางรัชนีกร สุขสวัสดิ์ ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
751 นางสาวธีรานุช ธีระนังสุ ครูโรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
752 นายธนกร สุขอนันต์ ครูโรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
753 นายรัชพล หัตถกี ครูโรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
754 นางสอาด ไขศรี โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
755 นางสาวชวนพิศ ทองเสริม โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
756 นางสาวเพ็ญจันทร์ เผ่าพันธ์ดี โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
757 นางสาวสุพรรณี วิเสโส โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
758 นางอำพร อำมะรึก โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่ประสานงานข้อมูล
759 นางหรรษา เพิ่มผล ครูโรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) ผู้ประสานงานกิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3
760 นางจารุนี เนื่องสิทธะ ครูโรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) ผู้ประสานงานกิจกรรมการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-3
761 นายวรวิทย์ กำเลิศทอง ครูโรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) ผู้ประสานงานกิจกรรมการใช้เข็มทิศ การคาดคะเนและสะกดรอย ป.4-6
762 นายธีราศักดิ์ ศรีอมรไกรสิน ครูโรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) ผู้ประสานงานกิจกรรมการจัดค่ายพักแรม ม.1-3
763 นางวิมล พงษ์มิตร ครูโรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) ผู้ประสานงานกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-6
764 นายประเสริฐ กำเลิศทอง ครูโรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) ผู้ประสานงานกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-3
765 นางพิศสมัย ต่อพล ครูโรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) ผู้ประสานงานกิจกรรมเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-3
766 นางลาวัลย์ อรุณโณ ครูโรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) ผู้ประสานงานกิจกรรมการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-6 และ ม.1-3
767 นางสาวสังเวียน ธรรมกิจ ครูโรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) ผู้ประสานงานกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-6
768 นางสาววิลัยพร โพธิงาม ครูโรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) ผู้ประสานงานกิจกรรมยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-3
769 นายชูยศ ภานุมาส รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี ประธานศูนย์จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
770 นางสาวสุภัสสรา ถาพันธ์ บุคลากรโรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่บันทึกภาพ
771 นางสาวประกายแก้ว สร้อยมาลา บุคลากรโรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่บันทึกภาพ
772 นางสาวพิมพา สุพรรณพยัคฆ์ โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกภาพ
773 นางอุมาพรรณ ธนกุลนันทิวัฒน์ โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่บันทึกภาพ
774 นางนงค์เยาว์ สังคีรี ครูโรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) หัวหน้าฝ่ายที่รับลงทะเบียน
775 นางลำยอง สุทธิสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดพลับพลา (อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพยาบาล
776 นางบุญช่วย วิจาระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี รองประธานศูนย์จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
777 นางสาวปัทมา อิ่มผ่อง รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี รองประธานศูนย์จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
778 นายไพโรจน์ รมยะสมิต นักการโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิคม
779 นางประภา แสงสว่าง ครูโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิคม
780 นางสาวอรอุษา เลิศศรี ครูโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิคม
781 นางสาวเอ็มอร พลขยัน ครูโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิคม
782 นายธงชัย เปรมศรี นักการโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิคม
783 นายสิทธิศักดิ์ บุญมา นักการโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิคม
784 นางกรรณิกา รัตนะนาม ครูโรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิคม
785 นางมาณวิกา สุขสำราญ ครูโรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิคม
786 นางชุติมา เปรมปิยศรี ครูโรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิคม
787 นางเรณู บุญธรรม ครูโรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิคม
788 นางมารศรี พิลา ครูโรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิคม
789 นางสาวสุภัทรา ทองกูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิคม
790 นางสาวเพ็ญโพยม สมัครพันธ์ พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิคม
791 นางสาวนุชวรา แซ่ออน พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิคม
792 นางลัดดา ชอบชล อัตราจ้างโรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิคม
793 นางฉันทนา วงษ์เกตุ อัตราจ้างโรงเรียนบ้านแก้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิคม
794 นางสาววสินี วงษ์ทองสาลี ครูโรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิคม
795 นางสาววราภรณ์ อามันพงษ์ ครูโรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิคม
796 นางสาวสุนีย์ แพทย์รังษี ครูโรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิคม
797 นางสาวจันทิมา ยวงสร้อย ครูโรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิคม
798 นางสาวศิยาภา สุวรรณา ครูโรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิคม
799 นางปราณี สุดสากรณ์ ครูโรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิคม
800 นางสาวสุดารัตน์ หัตถกี ครูโรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิคม
801 นางสาวนิตยา หล้าแก้ว ครูโรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิคม
802 นางสาวจุฑารัตน์ เพ็ญสว่าง ครูโรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิคม
803 นายอรัญ ศรีประทุม ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ ประธานศูนย์การแข่งขัน
804 นายสมชาย พะโยม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น ประธานศูนย์การแข่งขัน
805 นางสุดใจ มุ่งจองกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญสมวิทยา ประธานศูนย์การแข่งขัน
806 นางสาวอรุณ ชูภาระ ผู้อำนวยการโรงเรียนตังเอ็ง ประธานศูนย์การแข่งขัน
807 นางสาวสุพร ทองดี ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ ประธานศูนย์การแข่งขัน
808 นางขวัญใจ คำรอด ศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต 1 กรรมการที่ปรึกษา
809 นางสาวอรวรรณ สุพรรณพยัคฆ์ ศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต 2 กรรมการที่ปรึกษา
810 นางสาวดาเรศ วิเศษหวาน ศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต 2 กรรมการที่ปรึกษา
811 นายภิเศก ภาคพิเศษ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ กรรมการที่ปรึกษา
812 นายสุพรรณ์ วะโร ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ กรรมการที่ปรึกษา
813 นายสุระ นัดพบสุข อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ฝ่ายเครื่องเสียงและถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์
814 นายณัฐพล วานิชา อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ฝ่ายเครื่องเสียงและถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์
815 นายเวชยันต์ ปั่นธรรม อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ฝ่ายเครื่องเสียงและถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์
816 นายรุ่งโรจน์ วุฒิกิจ นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ฝ่ายเครื่องเสียงและถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์
817 นายเอกพจน์ คงสว่าง นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ฝ่ายเครื่องเสียงและถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์
818 นางพัชมน สงเคราะห์ อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ฝ่ายเครื่องเสียงและถ่ายทอดสัญญาณโทรทัศน์
819 นายมานิต สุนทโรวาส ครูโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์
820 นางสาวมัทนา ฉวนพยัคฆ์ ครูโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์
821 นางสาวเมลดา คเณสุข อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ฝ่ายประชาสัมพันธ์
822 นายไพฑูรย์ สุขผลานันท์ อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ฝ่ายประชาสัมพันธ์
823 นางสาวรัตนาพร แก้วขาว อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ฝ่ายประชาสัมพันธ์
824 นางวาสนา ภาคการ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ สพป. จันทบุรี เขต 2 ฝ่ายประชาสัมพันธ์
825 นางสาวรุ่งนภา พันธุ์มณี ครูโรงเรียนบ้านแก้ว ฝ่ายประชาสัมพันธ์
826 นายธนสิษฐ์ มีศิลป์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
827 นางสมคิด แซ่เตียว ครูโรงเรียนตังเอ็ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์
828 นางสาวเสาวณี สัตตะพันธ์ ครูโรงเรียนตังเอ็ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์
829 นางเสาวนีย์ จันทสุรวงศ์ ครูโรงเรียนตังเอ็ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์
830 นางสาวกษิรา แซ่เยียว ครูโรงเรียนตังเอ็ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์
831 นางกมลวรรณ เจริญศิลป์ ครูโรงเรียนตังเอ็ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์
832 นางญาศิณี ภิรมย์สุข ครูโรงเรียนตังเอ็ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์
833 นางสาวสมฤทัย จิระกาญจนากิจ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตังเอ็ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์
834 นางสาวรัชญาทิพย์ ย่งฮะ ครูโรงเรียนตังเอ็ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์
835 นางสาวสุธิศา ไข่แก้ว ครูโรงเรียนตังเอ็ง ฝ่ายประชาสัมพันธ์
836 นางสาวศัณศณี ประดิษฐศิลป์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ ฝ่ายประชาสัมพันธ์
837 นายสุขสันต์ แว่นมณี อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ฝ่ายประสานงานกิจกรรมการประกวดแข่งขัน
838 นายกิตติศักดิ์ สุขทั้งโลก ครูโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น ฝ่ายประสานงานกิจกรรมการประกวดแข่งขัน
839 นายสมพล ประเสริฐสังข์ ครูโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น ฝ่ายประสานงานกิจกรรมการประกวดแข่งขัน
840 นายอลงกรณ์ กลมเกลี้ยง นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ฝ่ายประสานงานกิจกรรมการประกวดแข่งขัน
841 นายประภาส ทองมาก ครูโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น ฝ่ายประสานงานกิจกรรมการประกวดแข่งขัน
842 นายธนกร สินสมุทร นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ฝ่ายประสานงานกิจกรรมการประกวดแข่งขัน
843 ว่าที่ร้อยตรีกลวัชร หม่อนตะคุ ครูโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น ฝ่ายประสานงานกิจกรรมการประกวดแข่งขัน
844 นายยุติ ตะโหนด นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ฝ่ายประสานงานกิจกรรมการประกวดแข่งขัน
845 นายปฐมพงศ์ ก่งเสียบ ครูโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น ฝ่ายบันทึกภาพ
846 นางสาวจีรภา เจริญภักดิ์ พนักงานราชการโรงเรียนบ้านแก้ว ฝ่ายบันทึกภาพ
847 นายธวัชชัย ธรรมคงทอง ครูโรงเรียนบ้านแก้ว ฝ่ายบันทึกภาพ
848 นางสาวนัฐกานต์ รักชนบท ครูโรงเรียนบ้านแก้ว ฝ่ายบันทึกภาพ
849 นายจินดา สวัสดิ์มงคล ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ ฝ่ายบันทึกภาพ
850 นายศรายุทธ ยินดี ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ ฝ่ายบันทึกภาพ
851 นายสายชล บุญล้อม ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ ฝ่ายบันทึกภาพ
852 นางสาวศรินทร บัวรุ่ง ครูโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น ฝ่ายการเงิน
853 นางชนาภัท โจณะสิทธิ์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สพป.จันทบุรี เขต 2 ฝ่ายการเงิน
854 นางสุมาลี คงชู นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ สพป.จันทบุรี เขต 2 ฝ่ายการเงิน
855 นายโอภาส วงษ์เกษมศิริ อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ฝ่ายการจราจร
856 นายจำเริญ เกิดมงคล นักการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ฝ่ายการจราจร
857 นายสิทธิชัย ใจสว่าง นักการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ฝ่ายการจราจร
858 นายภูวฤทธิ์ ศิริวัฒนะกูล ครูโรงเรียนตังเอ็ง ฝ่ายการจราจร
859 นายพิสิทธิ์ แจ้งจิตร์ ครูโรงเรียนตังเอ็ง ฝ่ายการจราจร
860 นายประยุทธ สายทอง ครูโรงเรียนตังเอ็ง ฝ่ายการจราจร
861 นายณัฐนนท์ เอี่ยมศรี ครูโรงเรียนตังเอ็ง ฝ่ายการจราจร
862 นายณัฐวุฒิ วาโน บุคลากรโรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) ฝ่ายการจราจร
863 นายพรเทพ เละ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) ฝ่ายการจราจร
864 นายบุญเลี้ยง อบแสงทอง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพนวมืนทราชูทิศ ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
865 นางสาวญาณวรรณ เก่งถนอมม้า อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
866 นางสาวอัญชัญ ชูช่วย ศักษานิเทศก์ สพป.จบ.1 ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
867 นางปราณี วรุณวานิชบัญชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบุญสมวิทยา ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
868 นางสาวนฤชยา กองจินดา ครูวิชาการโรงเรียนบุญสมวิทยา ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
869 นางสาวจิรา จิรกุลพัฒนา รองผู้จัดการโรงเรียนตังเอ็ง ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
870 นางกัญรัตน์ ตั้งบุญทวี ครูโรงเรียนตังเอ็ง ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
871 นางสาวนฤมล ทรัพย์วิระปกรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนตังเอ็ง ฝ่ายรับเรื่องร้องเรียน
872 นายจิระพงษ์ จันทร์ประเสริฐ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประธานกรรมการที่ปรึกษา
873 นายวิรัตน์ เศรษฐสถาพร รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประธานกรรมการที่ปรึกษา
874 นายอัครนันทร์ ศิริตาเกษมศิลป์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประธานกรรมการที่ปรึกษา
875 นายวิเชียร ประเสริฐสกุล รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประธานกรรมการที่ปรึกษา
876 นายบุญเติม บัวหลวง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประธานกรรมการที่ปรึกษา
877 นางสาวสมฤทัย คุ้มสกุล ครูโรงเรียนบ้านวังอีแอ่น ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
878 นางสาวธันยาภรณ์ พิมพ์บูรณ์ อาจารย์วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี ประธานคณะกรรมการอำนวยการ
879 นายวิศิษฎ์ สายพรหม ผู้อำนวยการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ กรรมการอำนวยการ
880 นายศรชัย ยังเหลือ รองผู้อำนวยการสายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ กรรมการอำนวยการ
881 นางสาวมินทร์ลดา สุธินันท์ธนโชค รองผู้อำนวยการสายพัฒนาการศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ กรรมการอำนวยการ
882 นางอำไพ แสงอรุณบริสุทธิ์ ครูโรงเรียนตังเอ็ง กรรมการอำนวยการ
883 นายอิทธิพล ถนอมรัตน์ ครูโรงเรียนอนุบาลจันทบุรี กรรมการอำนวยการ
884 นางสาวชื่นนวพัฒน์ อภิรมย์ภารดา วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ กรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
885 นายสมหวัง คงชัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ กรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
886 นายจิรายุ มุ่งสวัสดิ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ กรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
887 นายณัฐิวุฒิ จันแดง วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ กรรมการรายงานผลการแข่งขันออนไลน์
888 นางสาวกนกวรรณ ปลิ่มกมล วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ กรรมการปฏิคม
889 นายเริงศักดิ์ วิเศษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ กรรมการปฏิคม
890 นายกิตติพงษ์ พิมพ์จัตุรัส วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ กรรมการปฏิคม
891 นายศิริพงศ์ ผดุงศาสน์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ กรรมการปฏิคม
892 นายเอกสิทธิ์ ขมสนิท ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ กรรมการปฏิคม
893 นายสายชล บุญล้อม ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ กรรมการปฏิคม
894 นางวันดี กิตติกรัยฤทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ กรรมการปฏิคม
895 นางอรวรรณ สุวรรณธานี ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ กรรมการปฏิคม
896 นายภูวดล ทองอยู่ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ กรรมการปฏิคม
897 นางสาวโสภิต บุญลาภ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ กรรมการปฏิคม
898 นายธีรวัฒน์ นามปะเส วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ กรรมการปฏิคม
899 นายบรรพต ประคอง พนักงานขับรถโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า กรรมการปฏิคม
900 นายวิชิต เอียงอ่อน วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ กรรมการการเงิน
901 นางสาวนิตยา งามประเสริฐ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ กรรมการการเงิน
902 นายธนัท พัฒนภิรมย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ กรรมการอาคารสถานที่
903 นายธนกฤต ธนัทอนันตกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ กรรมการอาคารสถานที่
904 นายกิตติพงษ์ มณีเกตุ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ กรรมการอาคารสถานที่
905 นายวรวิทย์ จันทร์หอมหวล วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ กรรมการอาคารสถานที่
906 นายวัชรากร ชำนาญชล วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ กรรมการอาคารสถานที่
907 นางสาวธารวิมล ชูเชิด วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ กรรมการอาคารสถานที่
908 นางสาวปิลันธร ทรัพย์อร่าม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ กรรมการร้านค้า
909 นางสาวพัทธ์ธาอร แก่นจันทร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ กรรมการร้านค้า
910 นางอรชลิดา ธนัทอนันตกุล วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ กรรมการร้านค้า
911 นางดารณี คำภาพันธ์ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สพป.จบ.2 กรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัว
912 นางสาวสายฝน สุขกฤต นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สพป.จบ.2 กรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัว
913 นางนิตยา นิยมวงศ์ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สพป.จบ.2 กรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัว
914 นางสาวสุวิมล ผลกิจ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพป.จบ.2 กรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัว
915 นางสาวพัชรี รูปะวิเชตร นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพป.จบ.2 กรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัว
916 นางสาวสุชาดา เพ็ญวงษ์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สพป.จบ.2 กรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัว
917 นางสาวพรทิพา ภูเลื่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สพป.จบ.2 กรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัว
918 นางสาวอันธิกา ไทยเอียด นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สพป.จบ.2 กรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัว
919 นางสาวพิรุณ ปั้นบรรจง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สพป.จบ.2 กรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัว
920 นางสาวนิรมล นิยมสัตย์ เจ้าหน้าที่ธุรการกลุ่มนิเทศฯ กรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัว
921 นางกรรณิกา ศิริธนศาสตร์ ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ กรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัว
922 นางวราลักษณ์ ชีพสมุทร ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ กรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัว
923 นายสุพจน์ เจริญมรรค ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ กรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัว
924 นางสาวนัจกร สมสมัย ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ กรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัว
925 นางสาวสันนดี แก้วระย้า ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ กรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัว
926 นายณัฐดนัย รัตนาธรรม ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ กรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัว
927 นายวีรพันธุ์ เกยชัย ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ กรรมการรับลงทะเบียนรายงานตัว
928 นายอภิชัย เทียนศิริ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สพป.จบ.2 กรรมการตรวจสอบเอกสารความพิการ
929 นายโกวิท สรวงท่าไม้ ข้าราชการบำนาญ กรรมการตรวจสอบเอกสารความพิการ
930 นางประภาศิลป์ ญาติเจริญ ข้าราชการบำนาญ กรรมการตรวจสอบเอกสารความพิการ
931 นางสาวประชิต จรกิจ ข้าราชการบำนาญ กรรมการตรวจสอบเอกสารความพิการ
932 นางสาวกานดา วันดี รอง ผอ.โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ กรรมการตรวจสอบเอกสารความพิการ
933 นางทิพย์วรรณ เปล่งปลั่ง ครูโรงเรียนวัดทับไทร กรรมการตรวจสอบเอกสารความพิการ
934 นางสาวบุญอนันต์ ทองภักดี ครูโรงเรียนบ้านปั้นหม้อ กรรมการตรวจสอบเอกสารความพิการ
935 นางสาวสุริยา บัวสาย ครูโรงเรียนบ้านจันทเขลม กรรมการตรวจสอบเอกสารความพิการ
936 นางสาวอังชัน แจ่มคุณา ครูโรงเรียนวัดวังจะอ้าย กรรมการตรวจสอบเอกสารความพิการ
937 นางสาวกิ่งแก้ว ภุมรินทร์ ครูโรงเรียนวัดโป่ง กรรมการตรวจสอบเอกสารความพิการ
938 นางสาวชนากานต์ สุภางค์รัตน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
939 นายปฐวินท์ บำรุงรักษ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
940 นางสาวพัณณิตา สุขวัฑฒโน วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
941 นางสาวชิษณุนาถ บุญวีระธรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
942 นางสาวใจสะคราญ ทิพย์คลัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
943 นางสาวลักขณา ธรรมสุภาพงศ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และบันทึกภาพ
944 เด็กหญิงสรัลพร เครือคำ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช หน่วยพยาบาล
945 เด็กหญิงศิรประภา โคตมา นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช หน่วยพยาบาล
946 เด็กหญิงศกาวรัตน์ แต้มงาม นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช หน่วยพยาบาล
947 เด็กหญิงกุลวดี เจริญพืช นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช หน่วยพยาบาล
948 นางศิริพร รุ่งสว่าง ครูโรงเรียนบ้านแก้ว หน่วยพยาบาล
949 นางสาลีวรรณ พิริยนนทกุล ครูโรงเรียนบ้านแก้ว หน่วยพยาบาล
950 เด็กหญิงณัฐรัตน์ ณรงศิลป์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช หน่วยพยาบาล
951 เด็กหญิงชนากานต์ อามพัฒน์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
952 เด็กหญิงรินรดา เมฆกมล นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
953 เด็กหญิงขวัญจิรา วัฒฐานะ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
954 เด็กหญิงลลิตา ศิลสังวรณ์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
955 เด็กหญิงนภษร สุนธนนท์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
956 เด็กชายปัณณทัต ทัศพา นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
957 เด็กหญิงพิชญนันท์ ขันธรักษ์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
958 เด็กหญิงธัญญพัทธ์ วงศ์ตรี นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
959 เด็กหญิงจันทวรรณ ชาวนา นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
960 เด็กญิงชญาณัติ หัสรังค์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
961 เด็กหญิงศิริรัศมิ์ ข้องเกี่ยวพันธ์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
962 เด็กหญิงกัญจ์หทัย เอื้อเฟื้อ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
963 เด็กหญิงสกาวรัตน์ สาลี นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
964 เด็กหญิงณัฐวดี โตศิริ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
965 เด็กชายอัมรินทร์ สิงห์น้อย นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
966 เด็กหญิงธวัลรัตน์ ทินผล นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
967 เด็กหญิงณัฐญา เพ็ชรมุณี นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
968 เด็กหญิงลัลน์พริม สุทธาทิพย์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
969 เด็กหญิงณัฏฐกมล เฉกแสงทอง นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
970 เด็กหญิงเปมิกา บุญชู นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
971 เด็กหญิงวาสิตา สงเคราะห์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
972 เด็กหญิงพรรณธิภา นัมคณิสรณ์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
973 เด็กหญิงวาสนา นันทพันธ์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
974 เด็กหญิงจารุวรรณ ไชยบุตร นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
975 เด็กหญิงแพรวา กำเนิดศรี นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
976 เด็กหญิงณัฐนันท์ ศรีวิจารณ์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
977 เด็กหญิงกันต์กวี หิรัญสุข นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
978 เด็กหญิงปาณิสรา มณีรัตน์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
979 เด็กชายธาม ระเบียบโลก นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
980 เด็กชายภัทรวุธ จอมหงษ์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
981 เด็กหญิงพิชชาภา ลิลิตสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
982 เด็กชายชวิศ จินาจิ้น นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
983 เด็กหญิงกฤตพร บุษบงษ์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
984 เด็กหญิงพรพรหม พงษ์ขจร นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
985 เด็กชายพงศพัศ บัวละคร นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
986 เด็กหญิงนิชานันท์ กชณิช นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
987 เด็กหญิงณัฐลดา เชี่ยวชาญ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
988 เด็กหญิงชุตินันท์ สุวรรณเปิ้น นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
989 เด็กหญิงนิรุชา ด้วงมาก นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
990 เด็กชายพุฒิพงศ์ พัฒนพรรณสกุล นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
991 เด็กหญิงกันตา เดชรักษ์ปรีชากุล นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
992 เด็กชายกษิด์เดช บินลอย นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
993 เด็กชายธนวิทย์ สุวรรณปาล นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
994 เด็กหญิงรัศมีจันทร์ หอมสวัสดิ์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
995 เด็กหญิงธิติมา คำสัตย์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
996 เด็กหญิงณัฐนิชา ชยางคานนท์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
997 เด็กหญิงพัทธนันท์ เสือแพร นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
998 เด็กหญิงจิรัชยา จิระพงศ์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
999 เด็กหญิงชนกนันท์ จันทร์แก่น นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
1000 เด็กหญิงณัชชา จิราษฎร์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
1001 เด็กหญิงรัตนาวดี บัวเพิ่ม นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
1002 เด็กหญิงกัญญาภรณ์ ศรีประสม นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
1003 เด็กหญิงชนกนันท์ พลอยวิจิตร นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
1004 เด็กหญิงสุกัญญา ชัยกุลศิริ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
1005 เด็กหญิงชนัญชิดา ภุมรากูล นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
1006 เด็กหญิงภิญญดา ประมาณพล นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
1007 เด็กหญิงณัฐวรรณ ธัญกรรม นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
1008 เด็กหญิงมธุรดา แซ่ลิ้ม นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
1009 เด็กหญิงณัฐฐิญา บุญเกตุ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
1010 เด็กชายธรรมนูญ ประเสริฐศักดิ์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
1011 เด็กชายณัฐกฤษ ศรีสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
1012 เด็กหญิงสิริรัตน์ สาคเรศ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
1013 เด็กหญิงณัฐวนันท์ เจริญมรรค นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
1014 เด็กชายธนวุฒิ สุวรรณปาล นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช มัคคุเทศก์
1015 ว่าที่ ร.ท.กัมพล ผลพฤกษา ผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการอำนวยการและให้คำปรึกษา
1016 นายนิพล มังกร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการอำนวยการและให้คำปรึกษา
1017 นายวรพันธ์ เพชรางกูร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการอำนวยการและให้คำปรึกษา
1018 นางศรีวรรณ สุวรรณปาล รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการอำนวยการและให้คำปรึกษา
1019 นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการอำนวยการและให้คำปรึกษา
1020 นายธงไชย บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสฤษดิเดช กรรมการฝ่ายประสานงานและดำเนินการจัดการแข่งขัน
1021 นางสาวธัญญ์นภัส จงวัฒนาเตชสิทธิ์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก
1022 นางนภาวรรณ บุญชุ่ม ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก
1023 นางสาวกาญจนศิริ ช่างจัด ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก
1024 นางสาววรรณภา ชอบชล ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก
1025 นายสมมารถ มังคลสุ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม
1026 นายวรกฤต พินธุธรรม ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม
1027 นางสาวสุภาภรณ์ สืบศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม
1028 นางสาวเมธาวี โคตรทะจักร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม
1029 ว่าที่ร้อยตรีสุรชัย ภัทราภรณ์ไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้ว ประธานศูนย์จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (นาฎศิลป์)
1030 นายดำรงศักดิ์ รัตนสร้อย รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้ว รองประธานศูนย์จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป(นาฎศิลป์)
1031 นางช่อทอง สุนทรพจน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก้ว รองประธานศูนย์จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลป(นาฎศิลป์)
1032 นายสุทธิ สุวรรณปาล ศึกษานิเทศก์ สพป.จันทบุรี เขต ๑ ที่ปรึกษา
1033 ดร.วิวัฒน์ เพชรศรี อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี ที่ปรึกษา
1034 นายภิญโญ อิ่มอุไร รอง ผอ.สพป. จันทบุรี เขต 2 ที่ปรึกษา
1035 นายสมชาย กองจินดา ประธานประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนจังหวัดจันทบุรี ที่ปรึกษา
1036 นางประเสริฐทรง กองจินดา ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนบุญสมวิทยา ที่ปรึกษา
1037 นางนภาพร โตศิริ ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ กรรมการประจำศูนย์จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1038 นางสาวกนกนุช เหล่าทองสาร ครู โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ กรรมการประจำศูนย์จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1039 นางสาวเพลินพิศ กอบตระกูล ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สพป.จบ.1 กรรมการประจำศูนย์จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
1040 นายจินดา กงบุราณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดขุนซ่อง ประธานศูนย์จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
1041 นายชานนท์ ปานเดชา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังไม้แดง ประธานอนุกรรมการรับเรื่องร้องเรียน ศูนย์จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย สพฐ.
1042 นางรัตนาภรณ์ ประสงค์ธรรม ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่
1043 นางเพลินพิศ พู่ระหง ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่
1044 นางสาวสุทานันท์ บุญลอย ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่
1045 นางสาวพรรณิษา แซ่กิม นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่
1046 นางสาวบรรจง บำรุงชีพ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก
1047 นางรัตนา วะสิโน ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก
1048 นางสาวอัจฉรา จงดี ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก
1049 นางนิชนันท์ ทองอยู่ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก
1050 นางสุทธาวกุล ช้างใหญ่ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันเดี่ยวซอด้วง
1051 นางสาววันทนา สีทอง ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันเดี่ยวซอด้วง
1052 นางสาวพรพรรณ พันธุ์เพ็ง ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันเดี่ยวซอด้วง
1053 นางสาวศิริญญา ประมวลสุข ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันเดี่ยวซอด้วง
1054 นางสาวปนัดดา หงสาวดี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันเดี่ยวซอด้วง
1055 นางจริยา คันศร ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันเดี่ยวซออู้
1056 นางพรพิมล อ่อนอินทร์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันเดี่ยวซออู้
1057 นางสาวเกศราพรรณ แก้วพินิจ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันเดี่ยวซออู้
1058 นางสาวนฤมล สุขขัง ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันเดี่ยวซออู้
1059 นางสาวกอแก้ว แสวงการ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันเดี่ยวซออู้
1060 นางทัศนีย์ ถาวร ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันเดี่ยวจะเข้
1061 นางสาวไพลิน บุญนา ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันเดี่ยวจะเข้
1062 นางสาวจุฑามาศ ลาดวงศ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันเดี่ยวจะเข้
1063 นางสาววราภรณ์ ขุนนะ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันเดี่ยวจะเข้
1064 นางสาวสาลินี สุขสวัสดิ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันเดี่ยวจะเข้
1065 นางสมปอง นาคพงษ์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง
1066 นางสาวนิตสรา ศรีครินทร์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง
1067 นางสาวผุสดี เภกะสุต ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง
1068 นางสาวนพรัตน์ รจนากูล ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง
1069 นายอรรถพล ขันทเจริญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง
1070 นางสาวศิริรัตน์ มาตุรัตน์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ
1071 นางจินตนา เครือผือ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ
1072 นายวิทยา จันทร์ชื่น ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ
1073 นางสาวประภาแก้ว ทุมสงคราม ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ
1074 นางสาววัลลี เทพรำลึก นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ
1075 นางนิดา ฉายาเชาวลิตร ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงไทย
1076 นางกาญจนา ปรานต์ชนิษฎา ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงไทย
1077 นางสาวดารารัตน์ แพทย์ประทุม ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงไทย
1078 นางสาววนิดา ถาใบศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงไทย
1079 นางสาวเจนจิรา แสนคำ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงไทย
1080 นางอารีรัตน์ พูลวงศ์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก
1081 นางยุพา เกิดในมงคล ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก
1082 นางสาวสุรัญญา ผลพุฒ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก
1083 นางสาวพรทิพย์ เดชฉกรรจ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก
1084 นางสาวกิตธีรา กลางประพันธ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก
1085 นางกาญจนา กมุทโยธิน ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว
1086 นางอัมพร เนียมละออง ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว
1087 นางสาวณัฐณิชา ภูมิแสน ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว
1088 นางสาวสุวรรณี ศรีประเสริฐ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว
1089 นางสาวขวัญหทัย พรายชื่น ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว
1090 นางสาวสมรรัตน์ จันทรากานตานันท์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันวงอังกะลุง
1091 นางพิไลอร ทองยัง ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันวงอังกะลุง
1092 นายพิชัย ธนะทรัพย์ทอง ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบเอกสาร รับลงทะเบียนและรับรายงานตัวคณะกรรมการตัดสิน
1093 นางฉวีวรรณ แสงกะหนึก ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบเอกสาร รับลงทะเบียนและรับรายงานตัวคณะกรรมการตัดสิน
1094 นางสาวกนิษฐา บัวเผื่อน ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบเอกสาร รับลงทะเบียนและรับรายงานตัวคณะกรรมการตัดสิน
1095 นางศิริรัตน์ กิจชล ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบเอกสาร รับลงทะเบียนและรับรายงานตัวคณะกรรมการตัดสิน
1096 นางวิไลวรรณ พุ่มเงิน ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบเอกสาร รับลงทะเบียนและรับรายงานตัวคณะกรรมการตัดสิน
1097 นางวลัยรัตน์ ประคองศรี ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบเอกสาร รับลงทะเบียนและรับรายงานตัวคณะกรรมการตัดสิน
1098 นางวัลรา ฟูสกุล ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบเอกสาร รับลงทะเบียนและรับรายงานตัวคณะกรรมการตัดสิน
1099 นางสาวสุพร ทองดี รองผุ้อำนวยการโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบเอกสาร รับลงทะเบียนและรับรายงานตัวคณะกรรมการตัดสิน
1100 นางสาวกนิษฐา บัวเผื่อน ครูผู้ช่วยโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบเอกสาร รับลงทะเบียนและรับรายงานตัวคณะกรรมการตัดสิน
1101 นางศิริรัตน์ กิจชล ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายตรวจสอบเอกสาร รับลงทะเบียนและรับรายงานตัวคณะกรรมการตัดสิน
1102 นางสาวกาญจนา จันทร์อยู่ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันวงอังกะลุง
1103 นางสาวสุภนิช เขื่อนพันธุ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันวงอังกะลุง
1104 นางสาวอัจฉรา อัมพร นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันวงอังกะลุง
1105 นางจารุวรรณ อรุณธัญญา ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ก และ ข
1106 นางสาวนิตยา สมภา ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ก และ ข
1107 นางสาวเพ็ญจันทร์ กลีบแก้ว ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ก และ ข
1108 นางสาวกัลยารัตน์ สุทธิ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ก และ ข
1109 นายประกิต บุตรโคตร ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ก และ ข
1110 นางสาวอารียา ศรีสมัย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่งประเภททีม ก และ ข
1111 นางสาวสุธีรา พลรักษ์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันวงดนตรีสตริง
1112 นางเอนก ดำรงชีพ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันวงดนตรีสตริง
1113 นางชุติกาญจน์ หาญปราบ ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร
1114 นางศิริรัตน์ ชายคง ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร
1115 นายวรชัย โคตะมา ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร
1116 นายพิชัย ธนะทรัพย์ทอง ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร
1117 นางศิริรัตน์ ชายคง ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร
1118 นางศิริรัตน์ กิจชล ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร
1119 นางวิไลวรรณ พุ่มเงิน ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร
1120 นางสาวเสาวคนธ์ หอมประเสริฐ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันวงดนตรีสตริง
1121 นางสาวขวัญหทัย รัตนสร้อย ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันวงดนตรีสตริง
1122 นางศิละพร มณีคำ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันดนตรีประเภทเครื่องลม
1123 นายอานัฐ ปรีสมบัติ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันดนตรีประเภทเครื่องลม
1124 นายธีระพร ดอนลาดลี ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันดนตรีประเภทเครื่องลม
1125 นางสาวบุญสิริ สวัสดิ์วงศ์วิชา ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันดนตรีประเภทเครื่องลม
1126 นางสาวศศิวิมล ซ้อนสี ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันดนตรีประเภทเครื่องลม
1127 นางมนัสนันท์ เกิดเอี่ยม ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันขับขานประสานเสียง
1128 นางกวินนาถ คำทุมไสย ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันขับขานประสานเสียง
1129 นางสาวชุติมา สิงหพันธ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันขับขานประสานเสียง
1130 นางสาวอินทิรา กลิ่นเกสร ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันขับขานประสานเสียง
1131 นางสาวฟารีดา บุญสมทบ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันขับขานประสานเสียง
1132 นางภาวนา นามธรรม ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับประถมศึกษา ชาย และหญิง
1133 นางสุมณฑา ชนะสิทธิ์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับประถมศึกษา ชาย และหญิง
1134 นางสาวโสฬส ประภาโส ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับประถมศึกษา ชาย และหญิง
1135 นายรณชัย คงนิมิต ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับประถมศึกษา ชาย และหญิง
1136 นายธีระ เจริญนาม ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับประถมศึกษา ชาย และหญิง
1137 นายธวัชชัย วิเวโก ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งตัวนักเรียนไปยังห้องประชุม เพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน
1138 นางอุษา ทรายทอง ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษา ชาย และหญิง
1139 นางชวิศา พะโยม ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษา ชาย และหญิง
1140 นางสาวเกษราภรณ์ เฉลิมพงษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษา ชาย และหญิง
1141 นางสาวกัญญนัช สุบัติคำ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษา ชาย และหญิง
1142 นายกิตติกร พาลี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ระดับมัธยมศึกษา ชาย และหญิง
1143 นางสาวชาลิสา สอนสิทธิพันธ์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับประถมศึกษา ชาย และหญิง
1144 นางอารีย์ สัจจวาที ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับประถมศึกษา ชาย และหญิง
1145 นางสาวจารุนันท์ สุธาสีกุล ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับประถมศึกษา ชาย และหญิง
1146 นางสาวศรันยาพร วรรณศิริ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับประถมศึกษา ชาย และหญิง
1147 นางสาวครองทรัพย์ ชนะสิทธิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับประถมศึกษา ชาย และหญิง
1148 นางสาวณัฐปภัสร์ บุญแน่น ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับมัธยมศึกษา ชาย และหญิง
1149 นางมนต์แข ภิบาลชนม์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับมัธยมศึกษา ชาย และหญิง
1150 นางสาวมุกดา รัตนเกิด ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับมัธยมศึกษา ชาย และหญิง
1151 นายวรุฒ นามธรรม ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับมัธยมศึกษา ชาย และหญิง
1152 นางสาวภัคฐินันท์ เชื้อเชียง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ระดับมัธยมศึกษา ชาย และหญิง
1153 นางสาวสนาน เจริญนาม ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ระดับประถมศึกษา ชาย และหญิง
1154 นางนรัตน์ธนพร อันทะศรี ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ระดับประถมศึกษา ชาย และหญิง
1155 นางสกรรัตน์ แกล้วกล้า ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ระดับประถมศึกษา ชาย และหญิง
1156 นางสาวพชนารถ พึ่งเจริญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ระดับประถมศึกษา ชาย และหญิง
1157 นายวีรวิชญ์ แสวงการ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงไทยสากล ระดับประถมศึกษา ชาย และหญิง
1158 นางปิณิดา สุวรรณพรม ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงเพลงไทยสากล ระดับมัธยมศึกษา ชาย และหญิง
1159 นางมะลิซ้อน โกสัลล์วัฒนา ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงเพลงไทยสากล ระดับมัธยมศึกษา ชาย และหญิง
1160 นางสาวศิวาพร ชายหาด ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงเพลงไทยสากล ระดับมัธยมศึกษา ชาย และหญิง
1161 นางสาวศิริพร โพธิทัง ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงเพลงไทยสากล ระดับมัธยมศึกษา ชาย และหญิง
1162 นายสนธยา พึ่งประสพ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงเพลงไทยสากล ระดับมัธยมศึกษา ชาย และหญิง
1163 นางสาวธนนันท์ คำสาริรักษ์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับประถมศึกษา ชาย และหญิง
1164 ดร.พรศิษฐ์ คำรอต ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับประถมศึกษา ชาย และหญิง
1165 นางสาวนัทธีวรรณ บุบผาลา ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับประถมศึกษา ชาย และหญิง
1166 นางสาวปรียาพร อารีย์วงษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับประถมศึกษา ชาย และหญิง
1167 นางสาวมัทวัน มกะระธัช นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับประถมศึกษา ชาย และหญิง
1168 นางสาวเปรมจิตต์ ภารดีรุจิรา ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับมัธยมศึกษา ชาย และหญิง
1169 นางสาวกนกวรรณ นิสสัย ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับมัธยมศึกษา ชาย และหญิง
1170 นางสาวนลินนิภา หล่อนิมิตดี ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับมัธยมศึกษา ชาย และหญิง
1171 นางสาวดวงกมล ทองเสริม ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับมัธยมศึกษา ชาย และหญิง
1172 นางสาวสุภาพร พิศวงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ระดับมัธยมศึกษา ชาย และหญิง
1173 นางสาวกนกวรรณ ผลารุจิ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1174 นางจินตนา บำรุงสวน ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1175 นางทิวาพร พูลพฤกษ์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1176 นางสาวศิริพรรณ ประจงกิจ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1177 นางสาวประภัสสร โพธิภักดิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1178 นางสาวปริศนา งามสุข ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1179 นางอนิสา มโนรมย์ภัทรสาร ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1180 นางสาวปฏิญญา ไทยประยูร ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1181 นางสาวสุธาทิพย์ รูปใหญ่ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1182 นางนิชนันท์ ทองอยู่ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1183 นางสาวเชาวนี อยู่รอต ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1184 นางสาวปวีณา วงษ์มะณี ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1185 นางสาวชณิมาศ สุขศานติ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1186 นางสาวชยาภรณ์ นรากร ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1187 นางสาวศศิธร รัตนสร้อย ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1188 นางสาวพรฤดี สิทธิพงศ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1189 นางสาวชนาพร แซ่ปัง นักศึกษาฝึกประสบการณ์ เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1190 นางสาวนิภาพร ทองพูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์ เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1191 นางสาวปิยมาศ คงศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์ เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1192 นางสาวนพรัตน์ ภิรมย์หวาด ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1193 นางเบญจวรรณ พงษ์ขจร ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1194 นางสาวผกาทิพย์ หอมประเสริฐ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1195 นางสาวอุไรวรรณ เจริญการ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1196 นางสาวธัญพร ตันหยง ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1197 นางวิภาวัลย์ ขันทอง ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1198 นางสาวสมปอง นาคปั้น ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1199 นางสาวนัฐกานต์ กำเนิดสินธุ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1200 นางณภาวรี สิริวรรณธกุล ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1201 นางสาวธัญชนก กลชนาโชคสุนทร ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1202 นางสาวสุกัญญา วงษ์สุภา ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1203 นางสาวเดือนนภา คงเฟือง ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1204 นางสาวชนัญธิดา ปุณณเดชาพงษ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1205 นางสาวจุฑารัตน์ ภาสกรณ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1206 นางสาวสุพัตรา พริ้งเพราะ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1207 นางสาวบุญสิริ สวัสดิ์วงศ์วิชา ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1208 นางสาวกัลยารัตน์ สุทธิ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1209 นางสาวเสาวคนธ์ หอมประเสริฐ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1210 นางสาวณัฐณิชา อรุณโณ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1211 นางสาวจันจิรา เจริญภักดิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1212 นางสาวพลธิภา แซ่ตั๋น นักศึกษาฝึกประสบการณ์ เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1213 นางสาวยุวธิดา ปุณโณฑก ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1214 นางสุมาลี สุขผล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดแสลง เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1215 นางสาวพจนา ศรีกระจ่าง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดแสลง เจ้าหน้าที่รับรายงานตัว
1216 นางชญานา อิ่มผ่อง ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1217 นางจันทร์ฉาย ศรีโพธิ์ทอง ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1218 นางณิชาภัทร ราชนิยม ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1219 นางจิดาภา โรจน์สวัสดิ์สุข ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1220 นางสาวกานดา สำราญชื่น ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1221 นางสาววิภาดา ศรีโสภา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1222 นางกัลยา บุญมา พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1223 นางอรุณี บำรุงชน พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1224 นายธรรมศักดิ์ วงษ์ชีรี ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1225 นายสาธิต แสนเสนาะ พนักงานบริการโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1226 นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วงาม พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1227 นางสาวนิชาภา สุทธิรักษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1228 นางสาวกมลรัตน์ แพทย์นุเคราะห์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1229 นายพิริยะ แสนเสนาะ ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งตัวนักเรียนไปยังจุดที่พัก เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน
1230 นางวรรณญา ปิ่นเจริญ ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายส่งตัวนักเรียนไปยังจุดที่พัก เพื่อเข้าร่วมแข่งขัน
1231 นางกาญจนา กมุทโยธิน ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่ประเมินผลและประมวลผลการแข่งขัน
1232 นางบุญเรือน เกณิกานนท์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่ประเมินผลและประมวลผลการแข่งขัน
1233 นางประภาพรรณ คำพระ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่ประเมินผลและประมวลผลการแข่งขัน
1234 นางประภาศรี วนศิริสกุล ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่ประเมินผลและประมวลผลการแข่งขัน
1235 นางสาวอธิกา เพชรคง ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่ประเมินผลและประมวลผลการแข่งขัน
1236 นางสาวอุษณีย์ รำไพ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่ประเมินผลและประมวลผลการแข่งขัน
1237 นางสาวณัฐชยา สินชัย ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่ประเมินผลและประมวลผลการแข่งขัน
1238 นางสาวสหัสทยา บุญเรือง ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่ประเมินผลและประมวลผลการแข่งขัน
1239 นางสาวพลอยไพลิน ศรีสวัสดิ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่ประเมินผลและประมวลผลการแข่งขัน
1240 นายศุภณัฏฐ์ ปรานต์ชนิษฎา ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่ประเมินผลและประมวลผลการแข่งขัน
1241 นายจำลอง อุทัยรัศมี ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่ประเมินผลและประมวลผลการแข่งขัน
1242 นายวิสิษฐ สังฆเวช ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่ประเมินผลและประมวลผลการแข่งขัน
1243 นางธรรศญา ไตรรัตน์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1244 นางสาวปาวีณา อนันตสุข ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1245 นางวรการ คงช่วย ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1246 นางธนารัตน์ นิลพันธ์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1247 นางวิสสุตา เวชชาชีวะ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1248 นางปัทมา สฤษฎิ์ศิริ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1249 นางสาวสุดารัตน์ บุษบา ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1250 นางสาวมยุรี สถิตโชติ โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1251 นางสาวสุนทรี ดิษฐี โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1252 นางสาวศัณศณี ประดิษฐศิลป์ นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการ สปป จบ.๒ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1253 นายธิตติพนธ์ นำพา ครูโรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1254 นายเสนีย์ วะสิโน ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และบริเวณทั่วไป
1255 นางสมปอง นาคพงษ์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และบริเวณทั่วไป
1256 นางงามตา รัตนสร้อย ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และบริเวณทั่วไป
1257 นางมนต์แข ภิบาลชนม์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และบริเวณทั่วไป
1258 นางภาวนา นามธรรม ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และบริเวณทั่วไป
1259 นางเบญจวรรณ พงษ์ขจร ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และบริเวณทั่วไป
1260 นางสุนันท์ กุลชัย ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และบริเวณทั่วไป
1261 นางรัตนา วะสิโน ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และบริเวณทั่วไป
1262 นางสาวนพรัตน์ ภิรมย์หวาด ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และบริเวณทั่วไป
1263 นายอานัฐ ปรีสมบัติ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และบริเวณทั่วไป
1264 นายมงคล เกิดลาภ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และบริเวณทั่วไป
1265 ดร.พรศิษฐ์ คำรอด ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และบริเวณทั่วไป
1266 นายธีระพร ดอนลาดลี ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และบริเวณทั่วไป
1267 นางสาวจุฑารัตน์ บุญแน่น ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และบริเวณทั่วไป
1268 นางชวิศา พะโยม ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และบริเวณทั่วไป
1269 นางจินตนา เครือผือ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และบริเวณทั่วไป
1270 นางกาญจนา ปรานต์ชนิษฎา ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และบริเวณทั่วไป
1271 นายณัฐภัทร นาคเสนีย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และบริเวณทั่วไป
1272 นายชยพัทธ์ ใจสุทธิ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และบริเวณทั่วไป
1273 นางสาวฟารีดา บุญสมทบ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และบริเวณทั่วไป
1274 นางอรพิน ปรีสมบัติ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และบริเวณทั่วไป
1275 นางโสภา สิทธิกร ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และบริเวณทั่วไป
1276 นางจันทนี สัจจาธรรม ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และบริเวณทั่วไป
1277 นายเสรี คงน้อย บุคลากรโรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และบริเวณทั่วไป
1278 นายนิทัศน์ วะสิโน บุคลากรโรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) เจ้าหน้าที่อาคารสถานที่และบริเวณทั่วไป
1279 นางวันเพ็ญ ศิริสังข์ไชย ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1280 นางธรรศญา ไตรรัตน์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1281 นางสาวดำรงศรี สุขมูล ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1282 นางจริยา คันศร ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1283 นางรัตนาภรณ์ ประสงค์ธรรม ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1284 นางรัตนาภรณ์ ประสงค์ธรรม ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1285 นางปิยวรรณ อรุณรังสี ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1286 นางสาวสาวิตรี เพ็ชรรัตน์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1287 นางศิราวรรณ วันโสภา ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1288 นางนารีรัตน์ คำรอต ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1289 นางสาวสมจิตต์ มั่นภักดี ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1290 นางสาวประยูร สมัครพันธ์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1291 นางสุกัญญา บัวสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1292 นางสาวอรุณรัตน์ วงษาราฎร์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1293 นางนันทา นรากร ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1294 นางทิวาพร สุบัติคำ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1295 นางสาวปรารมย์ หวังสุข ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1296 นางบุญสม คำเนตร ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1297 นายสุริยา ชมศาสตร์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1298 นางจริยา คันศร ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1299 นางสาววรารัตน์ น้อยเกิด ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1300 นางสาวจุไรรัตน์ สร้อยศรี ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1301 นางสาวพชรพร ศัลยกะลิน ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1302 นายภาสวัฒน์ นรากร ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1303 ว่าที่ร้อยตรีหญิงกนกพร แป้นสุวรรณ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1304 นางสาวฐิติวรดา สายพานิช ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1305 นางสาวสรัลยา สิงห์ทน ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1306 นางสาวพลอยมณี ปานประชา ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1307 นางสาวณัฐติกาญ โพธิ์เจริญ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1308 Miss Juliet M. cantorne ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1309 Miss Ginalyn Vibar Regudo ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1310 Miss Louie Grace M. Ramos ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1311 Miss Merly U. Attaban ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1312 Miss Jesica M. Ramos ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1313 Mr. Julios Suico ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1314 Mr. Joseph Montalba ferrarin ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1315 Miss Shilfa Pontillas ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1316 Miss Larissa Feldhoff ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1317 Miss Anna Eileen Dalton ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1318 Mr. Sean Webb-collins ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1319 Miss Yang Yang ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1320 Miss Xu Xiqian ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1321 Miss Yu Ge ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1322 Mr. Darwin Lee A. Obedencio ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1323 นางวิสา ลิปยากร ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1324 นางปัทมา ชิตวิเศษ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1325 นางสาววราภรณ์ วงษ์วิโรจน์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1326 นางสาวสายธาร บุญทา ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1327 นางสาววิลัดดา ฐานธรรม ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1328 นายชยพัทธ์ ใจสุทธิ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1329 นายปราโมทย์ โพธิผล ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1330 นางนัยนา สุคนธ์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1331 นางวรัทยา ทวีผล ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่สิทธิประโยชน์ อาหารและเครื่องดื่ม
1332 นายวรกิจ วรผล ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย และการจราจร
1333 นายภูษิต บัวสวัสดิ์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย และการจราจร
1334 นายมานิตย์ เสือจันทร์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย และการจราจร
1335 นายสายัณต์ อุตทอง ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย และการจราจร
1336 นายวรกฤต พินธุธรรม ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย และการจราจร
1337 นายอำนาจ เจริญพร ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย และการจราจร
1338 นายอภิวัฒน์ งามการ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย และการจราจร
1339 นายพรชัย นุ่มเจริญ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย และการจราจร
1340 นายเอนกชาติ ดีประชา ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย และการจราจร
1341 นายณัฐภัทร นาคเสนีย์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย และการจราจร
1342 นายจิราวัฒน์ เนียมสอน ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย และการจราจร
1343 นายกฤษณะ เพิ่มพูน ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย และการจราจร
1344 นายชำนาญ เกยชัย ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย และการจราจร
1345 นายเจษฎาพงศ์ ศรีสังข์ ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย และการจราจร
1346 นายกันตภณ ประชุมราช ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย และการจราจร
1347 นายสุขสวัสดิ์ ยวงใย นักศึกษาฝึกประสบการณ์ เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย และการจราจร
1348 นายพงศธร ชาวตะโปน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย และการจราจร
1349 นางสาวธิดา ทัศนพงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย และการจราจร
1350 นายรัตนะ พาเที่ยง ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย และการจราจร
1351 นายปรัชญา เพ็ชรัตน์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย และการจราจร
1352 นางอารีรัตน์ พูลวงศ์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่ปฏิคม
1353 นางวนิดา รื่นรมย์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่ปฏิคม
1354 นางปทิตตา เรืองรัตน์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่ปฏิคม
1355 นางสาวปรารมย์ หวังสุข ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่ปฏิคม
1356 นายปราโมทย์ โพธิผล ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่ปฏิคม
1357 นางสุนันท์ กุลชัย ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่ปฏิคม
1358 นางสาวศิราภรณ์ มิ่งมีชัย ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่ปฏิคม
1359 นางสาววรสิทธิ์ โกศาคาร ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่ปฏิคม
1360 นางจันทนี สัจจาธรรม ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่ปฏิคม
1361 นางปิณิดา สุวรรณพรม ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่ปฏิคม
1362 นางงามตา รัตนสร้อย ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่ปฏิคม
1363 นางสาวสุมาลี เดชทองพงษ์ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่ปฏิคม
1364 นางสาวศุภรดา พนมวิจิตร ครูโรงเรียนตังเอ็ง เจ้าหน้าที่ปฏิคม
1365 นางฐิติมา สุขหล่อ โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่ปฏิคม
1366 นางรัชฎา อนันตวงศ์ โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่ปฏิคม
1367 นางสาวเกษรา คำภา โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่ปฏิคม
1368 นางสาวนันท์ภัชอร บุญนาม โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่ปฏิคม
1369 นางสาวนุชนารถ อนันตวงษ์ โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่ปฏิคม
1370 นางสาวสวนีย์ พรหมมา โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่ปฏิคม
1371 นางสาวสุพรทิพย์ สิทธิบุศย์ โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่ปฏิคม
1372 นายยุคล โมคภา ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ เจ้าหน้าที่ปฏิคม
1373 นายกาณฑ์ พิณพงษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ เจ้าหน้าที่ปฏิคม
1374 นางเกษร จันทวังโส ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ เจ้าหน้าที่ปฏิคม
1375 นางประภา วงศ์กาฬสินธ์ุ ครูโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ เจ้าหน้าที่ปฏิคม
1376 นางสาวศิริวรรณ แสงทอง ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ เจ้าหน้าที่ปฏิคม
1377 นางสาวอทิตยา ชำนาญแขวง ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้าฯ เจ้าหน้าที่ปฏิคม
1378 นายเสนีย์ วะสิโน ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่เทคนิคและบันทึกภาพ
1379 นายจิรพงศ์ ใจบุญ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่เทคนิคและบันทึกภาพ
1380 นายศุภณัฏฐ์ ปรานต์ชนิษฎา ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่เทคนิคและบันทึกภาพ
1381 นายมงคล เกิดลาภ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่เทคนิคและบันทึกภาพ
1382 นางสาวมัญชุสา อุตทอง ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่เทคนิคและบันทึกภาพ
1383 นางสาวนัฐกานต์ ขมหวาน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ เจ้าหน้าที่เทคนิคและบันทึกภาพ
1384 นายภาคภูมิ ช้างใหญ่ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่เทคนิคและบันทึกภาพ
1385 นายกฤตภาค เจริญงาม ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่เทคนิคและบันทึกภาพ
1386 นางสาวสุจิตรา ฉุยฉาย ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล
1387 นางสาวพรกมล นาคปั้น ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล
1388 นางสาวรวีวรรณ สุวรรณราช โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่ปฐมพยาบาล
1389 นางวันเพ็ญ ศิริสังข์ไชย ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่การเงิน
1390 นางปทิตตา เรืองรัตน์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่การเงิน
1391 นางสาวสนาน เจริญนาม ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่การเงิน
1392 นางสาววันทนา ศรีทอง ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่การเงิน
1393 นางสาวนันทวัน สวัสดิภูมิ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่การเงิน
1394 นางประภาศรี วนสิริสกุล ครูโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่การเงิน
1395 นางสาวพรทิพย์ จินดา ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช เจ้าหน้าที่การเงิน
1396 นางสาวดวงพร บุญเถื่อน โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่การเงิน
1397 นางสาวมลฤดี จันโทภาษ โรงเรียนยอแซฟวิทยา เจ้าหน้าที่การเงิน
1398 นางสาวอิงคพัฒน์ พมพล ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
1399 นางสาวสาวิตรี กิจนาวา ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
1400 นางสาวธารารัตน์ ชาวไชย ครูอัตราจ้างโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ช่วยประสานงานแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
1401 นางสาวภัทรดา ประมาณพล ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
1402 นางสาวปนิดา เจริญวงษ์ ครูโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ประสานงานแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่
1403 นายวันชัย แก้วมณี ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดแสลง ประธานศูนย์จัดการแข่งขัน กลุ่มสาระปฐมวัย
1404 นายพะวง สุขผล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดแสลง คณะอนุกรรมการอำนวยการและรับเรื่องร้องเรียน
1405 นายเอกสิทธิ์ จรรยาคุณ ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดแสลง คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดภูมิทัศน์และจัดการจราจร
1406 นายเชิดศักดิ์ พุทธคง ครู โรงเรียนวัดแสลง คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดภูมิทัศน์และจัดการจราจร
1407 นายบุญโฮม ศรีสุมา นักการ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดภูมิทัศน์และจัดการจราจร
1408 นางสมพร แสวงการ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดแสลง ฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1409 นางสุภาพร คชาบาล ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดแสลง ฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1410 นางสาวอลิษา ปฏิสังขรณ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนวัดแสลง ฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1411 นางสาวกาญจนา ธิดาแก้ว นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนวัดแสลง ฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1412 นางขวัญยืน ชื่นนอก บุคลากรโรงเรียนวัดพลับพลา (อินทราษฎร์ประสิทธิ์) ฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1413 นางสำราญ แคล้วคลาด บุคลากรโรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) ฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1414 นางปรีดา โลกานิตย์ ครูโรงเรียนวัดพลับพลา(อินทราษฎร์ประสิทธิ์) ฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1415 นางรัศมี ศรีสวัสดิ์ ครูโรงเรียนวัดพลับพลา (อินทราษฎร์ประสิทธิ์) ฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1416 นางสาวรุจิรา แก้วงาม ครูโรงเรียนวัดพลับพลา (อินทราษฎร์ประสิทธิ์) ฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1417 นางพชรพร ทองทิพย์ ครูโรงเรียนวัดพลับพลา (อินทราษฎร์ประสิทธิ์) ฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1418 นางไพรวัลย์ วัฒนชีพ ครูโรงเรียนวัดพลับพลา (อินทราษฎร์ประสิทธิ์) ฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1419 นางเปมิกา บุณยฤทธานนท์ ครูโรงเรียนวัดพลับพลา (อินทราษฎร์ประสิทธิ์) ฝ่ายบริการอาหารและเครื่องดื่ม
1420 นางพัชราวดี กงบุราณ ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวัดแสลง คณะอนุกรรมการอำนวยการ
1421 นางสาวชุลีพร รัตนเวชัย ครู โรงเรียนวัดแสลง ฝ่ายรายงานผลการแข่งขัน
1422 นางสาวภูมรินทร์ วงศ์มะภัย ครู โรงเรียนวัดแสลง เจ้าหน้าที่ดูแลนักเรียนและนำส่งเข้าแข่งขัน
1423 นางสาวอารียา ศิริบุญยประสิทธิ์ ครู โรงเรียนวัดแสลง เจ้าหน้าที่ฝ่ายรวบรวมข้อมูลผลการแข่งขัน
1424 นางสาวหทัยชนก ญาณปัญญา นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนวัดแสลง เจ้าหน้าที่ฝ่ายรวบรวมข้อมูลผลการแข่งขัน
1425 นางสาวอรพิน ยินธนานนท์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โรงเรียนวัดแสลง เจ้าหน้าที่ฝ่ายรวบรวมข้อมูลผลการแข่งขัน
1426 นางสาวรุ่งฤดี พะระโท นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านแก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
1427 นางสาวพิมพร บุญเถื่อน นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านแก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
1428 นางสาวธนวรรณ แย้มศรี นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านแก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
1429 นางสาวศันสนีย์ อ่ำสอาด นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านแก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
1430 นายกฤษฎา พ่วงรักษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านแก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
1431 นางสาวจรรยา กรอนโคกกรวด นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านแก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
1432 นายเอกราช สุพรรณวงษ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านแก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
1433 นายพลพิพัฒน์ ปรีชาโชติสกุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านแก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
1434 นางสาวขวัญจิรา กุมภะ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านแก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
1435 นางสาวเบญจรัตน์ เทวพันธุ์กุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านแก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
1436 นางสาวศิณีนาท ประชากลาง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านแก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
1437 นางสาววราภรณ์ ศิริรัตนฺ์ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านแก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
1438 นางสาวปราณี จันทร์ดวง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านแก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
1439 นางสาวสุภาวดี บุญส่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านแก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
1440 นางสาวญาณี ช่วยเจริญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านแก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
1441 นางสาวกนกวรรณ ประยูรยวง นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านแก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
1442 นางสาวกนกวรรณ ภิญโญ นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านแก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
1443 นางสาวดารณี ภู่เอี่ยม นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านแก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
1444 นางสาวเกศมณี อยู่จำเนียร นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านแก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
1445 นางสาวณัฐฐา ไชยนิล นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านแก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
1446 นางสาวลลิตา ฉัยยากุล นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านแก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
1447 นางสาวสุพร เกิดผล นักศึกษาฝึกประสบการณ์โรงเรียนบ้านแก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
1448 นางสาวธนพรรณ นิยมพฤกษ์ พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนบ้านแก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
1449 นางสาวจุฑาทิพย์ สายบัว พี่เลี้ยงเด็กโรงเรียนบ้านแก้ว ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่รับลงทะเบียน
1450 นางเสริมสุข โพธิพันธุ์ ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1451 นางสาวกมลชนก จุ้ยถนอม ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1452 นางสาวพัชราภรณ์ ศรียางนอก ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1453 นางธนพร งามระยับ ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1454 นางละเอียด ธนะทรัพย์ทอง ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1455 นางฉัตรทิพย์ ไทยประยูร ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1456 นางอุบล นิลพันธ์ ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1457 นางสาวจันทนา ทองยัง พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1458 นางสาวนิษฐเนตร์ เลิศพิสุทธิการย์ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1459 นายธนภัทร ศรีสม พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1460 นายธนวัฒน์ ทองอ้ม ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1461 นายพิพัฒน์ เพ็งทองแก้ว ครูโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1462 นางสาวประภัสสร ทองแท้ พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1463 นางอรุณี บำรุงชน พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1464 นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วงาม พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1465 นางสาวศิริวรรณ เจริญสุข พี่เลี้ยงเด็กพิการโรงเรียนวัดจันทนารามฯ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการ
1466 เด็กชายก้องภพ สุขสัมฤทธิ์ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ นักเรียนตีเครื่องประกอบจังหวะ (ระนาดทุ้ม)
1467 เด็กหญิงสุจิตรา สมหมาย โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ นักเรียนตีเครื่องประกอบจังหวะ (ขิม 7 หย่อง)
1468 เด็กหญิงนภัสวรรณ จงแพ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1469 เด็กหญิงดนิตา เทพแก้ว นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1470 เด็กหญิงพิชญ์สินี ลือวิฑูรเวชกิจ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1471 เด็กหญิงธนัญญา ธรรมเกษร นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1472 เด็กหญิงธารา ผู้มีธรรม นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1473 เด็กหญิงปัญฑ์ชนิต อ่อนนาน นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1474 เด็กหญิงแพรพรพรรณ สุขสัมพันธ์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1475 เด็กหญิงภูริชญา พงษ์เจริญ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1476 เด็กหญิงญาณิศา คำเพ็ชร นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1477 เด็กหญิงโปรดปราน คชาบาล นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1478 เด็กหญิงจิดาภา วสุวัตรศรสกุล นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1479 เด็กหญิงนันท์บรรณญพร มหาวงศ์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1480 เด็กหญิงสาริศา อั้นทอง นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1481 เด็กหญิงพชรธิดา คงรอต นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1482 เด็กหญิงขวัญจิรา เอี่ยมเจริญ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1483 เด็กหญิงชนากานต์ นิลสิทรานุเคราะห์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1484 เด็กหญิงพิมพ์ชนก สหพัฒนา นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1485 เด็กหญิงชัญญา ถิระพัฒน์กุล นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1486 เด็กหญิงชนิกานต์ จันทรสุริยะกุล นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1487 เด็กหญิงโชษิตา กิรติภัทรนันท์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1488 เด็กหญิงมลณพรรศ ญาติปรีชาวงษ์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1489 เด็กหญิงกรพัชร เจริญพวก นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1490 เด็กหญิงทอฝัน แก้วทอง นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1491 เด็กหญิงบัณณิตา เหลืองอ่อน นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1492 เด็กหญิงลภัสรดา ห่อกาญจนา นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1493 เด็กหญิงณัฏฐกันต์ แก้วกำเนิด นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1494 เด็กหญิงณิชนันท์ ชาวไชย นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1495 เด็กหญิงนันท์นภัส กีรติโภฌานันท์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1496 เด็กหญิงภภรกัญ กระต่ายทอง นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1497 เด็กหญิงศศิกานต์ พิมเสน นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1498 เด็กหญิงปวินท์ทิตา กรูมะสุวรรณ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1499 เด็กหญิงศศิร์รัช คงขวัญ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1500 เด็กหญิงปุริมปรัชญ์ สีเผือก นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1501 เด็กหญิงกัญญาพัชร ปุริเกษม นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1502 เด็กหญิงจิตติลาภา จิตต์เสาวลักษณ์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1503 เด็กหญิงแววปราชญ์ ไพบูลย์กิจกุล นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1504 เด็กหญิงปนัดดา ชูจิตต์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1505 เด็กหญิงภาณิชา พานิชผล นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1506 เด็กหญิงเขมจิรา อรุณพงษ์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1507 เด็กหญิงณิชกานต์ ธรรมเกษร นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1508 เด็กหญิงสุพิชฌาย์ คงเจริญ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1509 เด็กหญิงอิงครัต ยอดบริบูรณ์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1510 เด็กหญิงวณิชวรรณ นนท์แสงโรจน์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1511 เด็กหญิงวาชนก เพ็งผ่อง นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1512 เด็กหญิงกชกร จันทร์สุวรรณ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1513 เด็กหญิงบุษภาภิเศก กระจ่างศรี นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1514 เด็กหญิงรสิตา ธีรสรรเพชญ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1515 เด็กหญิงสุภชา จินาจิ้น นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1516 เด็กหญิงปวริสา พรเพชรวนิช นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1517 เด็กหญิงปุญยวีร์ บุญช่วย นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1518 เด็กหญิงอันญวา สุริยะเมธี นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1519 เด็กหญิงสุพิชฌา สิงห์ทน นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1520 เด็กชายวีรภัทร ปิ่นพรหม นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1521 เด็กชายบูรณศักดิ์ สีมา นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1522 เด็กชายธราเทพ เกี้ยงกรแก้ว นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1523 เด็กชายพงศพัศ คงเปลี่ยน นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1524 เด็กหญิงพิรญาณ์ สุขะวัฒนสินธุ์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1525 เด็กหญิงวรัญญา สมพงษ์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1526 เด็กหญิงนัชชา จันทร์ศรี นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1527 เด็กหญิงจิตาพร กิตติธนะวงศ์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1528 เด็กหญิงสรัลพร เรียบผา นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1529 เด็กหญิงปัณฑ์ชนัต ศิริมงคล นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1530 เด็กหญิงสุวภัทร เนียมณรงค์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1531 เด็กหญิงฐาปนี อ่อนอินทร์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1532 เด็กหญิงเกวลิน ธรรมฉัตร นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1533 นายจีราวัฒน์ เอี่ยมอารมณ์สุข นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1534 เด็กชายธรณินทร์ โอภาษี นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1535 เด็กชายคชภัค เที่ยงตรง นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1536 เด็กชายสุวิจักขณ์ บัวตูม นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1537 เด็กชายชัชพล มณีจินดา นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1538 เด็กชายปัญญวัต สุขาชีวะ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1539 เด็กหญิงอักษราภัค ดาบธรรม นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1540 เด็กหญิงภาวิตา มณีรัตน์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1541 เด็กหญิงชุติกาญจน์ อามพัฒน์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1542 เด็กหญิงอลิชา คตภูธร นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1543 เด็กหญิงเพชรชมพู คมกล้า นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1544 เด็กหญิงญาธิป เวสารัชชานนท์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1545 เด็กหญิงณัฐนันท์ สนุ่นรัตน์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1546 เด็กหญิงวาทิยาภรณ์ คงรอด นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1547 เด็กหญิงมุกดาวรรณ เสมราช นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1548 เด็กชายนพณัฐ แย้มกราย นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1549 เด็กหญิงวิชญาพร พรงาม นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1550 เด็กชายปภังกร สุดแดง นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1551 เด็กหญิงกรปภา เพียรมงคล นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1552 เด็กหญิงมินตรา เกตุโชติ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1553 เด็กชายธนสร โนนม่วง นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1554 เด็กหญิงศศิภัส ไพโรจน์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1555 เด็กชายศุภฤกษ์ นิลกิจ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1556 เด็กหญิงชัญญา ถาวรวงศ์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1557 เด็กชายปฎิพล กลิ่นเจริญ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1558 เด็กหญิงพลอยเพทาย พลคิด นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1559 เด็กหญิงญาธิป สวัสดิชัย นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1560 เด็กชายปีติกร มูลชอบ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1561 เด็กหญิงณิชารีย์ ผ่องวรรณ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1562 เด็กหญิงธีรานันท์ ติเหมย นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1563 เด็กชายณัฎฐพล ภิรมย์ชม นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1564 เด็กหญิงวรัชยา สรรพวุธ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1565 เด็กหญิงอุษณีย์ ทองคำ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1566 เด็กหญิงนันทัชพร หยกทับทิม นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1567 เด็กหญิงนิชชิมา เล็บสิงห์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1568 เด็กชายภูกิจ มาฆะสิทธิ์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1569 เด็กหญิงศศิณา ปัจจัยโก นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1570 เด็กหญิงภัธรภร ปิตตาทานัง นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1571 เด็กชายสุชาดา ขวนขวาย นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1572 เด็กหญิงวรัชยา ปุริเส นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1573 เด็กหญิงศุภิสรา เจนวิทยาการกุล นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1574 เด็กหญิงณภัทร เจตน์มงคล นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1575 เด็กหญิงณิชนันทน์ นิติวรรณอมร นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1576 เด็กชายพีรพัฒน์ เฉลยไข นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1577 เด็กชายชิติพัทธ์ แซ่จู นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1578 เด็กหญิงพัชนิดา ธรรมลิขิต นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1579 เด็กหญิงจุฑามาศ อินทปัญญา นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1580 เด็กหญิงปิยากร เทพภิบาล นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1581 เด็กหญิงนีรดา ยาวิไชย นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1582 เด็กชายปภินวิช บุญทา นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1583 เด็กหญิงกนกวรรณ กิมศรี นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1584 เด็กหญิงพิมพ์ชนก พานศรี นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1585 เด็กหญิงอารยา มาฆะสิทธิ์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1586 เด็กหญิงชาลิสา สุขสุโฉม นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1587 เด็กหญิงธมรวรรณ นวลไธสง นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1588 เด็กหญิงจิรัชญา เจริญวงศ์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1589 เด็กหญิงภัทรลดา โคตรทอง นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1590 เด็กหญิงสิรัศมิ์ญา รจนากูล นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1591 เด็กชายทัตดนัย ชาลีชาติ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1592 เด็กหญิงสุทธิดา ปู่โท นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1593 เด็กชายนัฐพิสิษฐ์ สกุลธนาสิน นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1594 เด็กชายธนเดช สังวราภรณ์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1595 เด็กชายอภิรักษ์ สารบรรณ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1596 เด็กชายณัฐวุฒิ มูลจันทร์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1597 เด็กชายกิตติพรรณ จันทร์ทิพย์ นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1598 เด็กชายธนวัตร อัทโน นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1599 เด็กหญิงจิราพร แก้วรัก นักเรียนโรงเรียนสฤษดิเดช ผู้ร่วมแสดงพิธีเปิดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
1600 เด็กหญิงชนาภา สาครพานิช