หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ อาคารอเนกประสงค์ 2 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ อาคารอเนกประสงค์ 2 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00-16.30 รายงานตัวเวลา 08.00 น.
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ อาคารสำนักงาน ชั้น 3 ห้อง วิทยาศาสตร์ 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 16

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 17 - 32

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.00 ช่วงเช้า รายงานตัวเวลา 08.00 น. ช่วงบ่าย รายงานตัวเวลา 12.00 น.
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ อาคารสำนักงาน ชั้น 3 ห้อง เรียนสีเขียว 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 16

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 17 - 32

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.00 ช่วงเช้า รายงานตัวเวลา 08.00 น. ช่วงบ่าย รายงานตัวเวลา 12.00 น.
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ อาคารสำนักงาน ชั้น 3 ห้อง อาเซียนศึกษา 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 16

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 17 - 32

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.00 ช่วงเช้า รายงานตัวเวลา 08.00 น. ช่วงบ่าย รายงานตัวเวลา 12.00 น.
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ อาคารสำนักงาน ชั้น 4 ห้อง อัจฉริยะ 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 16

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 17 - 32

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.00 ช่วงเช้า รายงานตัวเวลา 08.00 น. ช่วงบ่าย รายงานตัวเวลา 12.00 น.
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ อาคารเรียนอนุบาล ชั้น 2 ห้อง สื่อการเรียนการสอน 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 16

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 17 - 32

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.00 ช่วงเช้า รายงานตัวเวลา 08.00 น. ช่วงบ่าย รายงานตัวเวลา 12.00 น.
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ อาคารสำนักงาน ชั้น 4 ห้อง ประชุม 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 16

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 17 - 32

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.00 ช่วงเช้า รายงานตัวเวลา 08.00 น. ช่วงบ่าย รายงานตัวเวลา 12.00 น.
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ อาคารสำนักงาน ห้อง ลานใต้อาคาร 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 16

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 17 - 32

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.00 ช่วงเช้า รายงานตัวเวลา 08.00 น. ช่วงบ่าย รายงานตัวเวลา 12.00 น.
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองจันทบุรี ๑ อาคาร 10 ชั้น 1 ห้อง สมุด 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 16

17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 17 - 32

18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 33 - 48
09.00-16.00 -
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๒ หอประชุม 16 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 น. ผู้ประสานงาน : นายถิรวัฒน์ ถัมพาพงษ์ [086-0152926]/ นางสาวเพลินพิศ กอบตระกูล [081-8648451]
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 หอประชุมเทศบาลเมืองขลุง 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 น. ผู้ประสานงาน : นายถิรวัฒน์ ถัมพาพงษ์ [086-0152926]/ นางสาวเพลินพิศ กอบตระกูล [081-8648451]
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๒ หอประชุม 17 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 น. ผู้ประสานงาน : นายถิรวัฒน์ ถัมพาพงษ์ [086-0152926]/ นางสาวเพลินพิศ กอบตระกูล [081-8648451]
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง ๒ 18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 น. ผู้ประสานงาน : นายถิรวัฒน์ ถัมพาพงษ์ [086-0152926]/ นางสาวเพลินพิศ กอบตระกูล [081-8648451]
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 หอประชุมเทศบาลเมืองขลุง 18 ธ.ค. 2559
ลำดับที่ 1 - 48
09.00 เป็นต้นไป รายงานตัว 08.00 น. ผู้ประสานงาน : นายถิรวัฒน์ ถัมพาพงษ์ [086-0152926]/ นางสาวเพลินพิศ กอบตระกูล [081-8648451]


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]