หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดสระบุรี
ระหว่าง วันที่ 14-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายทวน เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการอำนวยการ
2 นางปารมี ดวงดาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการอำนวยการ
3 นางรานี ศิริวงษ์ ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการอำนวยการ
4 นายสมนาม ณ เชียงใหม่ ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายสมพร อัฐมาลา ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
6 นายทศพล พุ่มพวงเกียรติ ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
7 นายสวัสดิ์ มะกล่ำ ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
8 นายศุภเนตร นอบน้อม ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
9 นางสภาพ ณ เชียงใหม่ ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
10 นางสาวสมทรง บรรเริงศรี ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
11 นางสาวนริศรา ภู่ดนตรี ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
12 ว่าที่ร.ต.หญิงขนิษฐา บำรุงลาน ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
13 นางสาวรัตนาภรณ์ พรหมเหลือง ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
14 นายทองแดง โสสีสุข นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
15 นายพูน สุขประสงค์ นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
16 นายสมาน คำจีน นักการภารโรง คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
17 นายสมนาม ณ เชียงใหม่ ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่
18 นางสาวดวงพร ใจภิภักดิ์ ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
19 นางสาววิภารัตน์ บญล้อม ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
20 นายวิทยุทธ วิลามาศ ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
21 นางสาวเบญจวรรณ จันทร์สำราญ ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์
22 นายชาติชาย มณีนาค ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
23 นายนนท์ธนัช ชัชวาล ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
24 นายมานะศักดิ์ พรมอ่อน ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
25 นายอนนท์ เข็มพงษ์ ยามรักษาการณ์ คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
26 นายทศพล พุ่มพวงเกียรติ ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
27 นางสาวกชกร การุน ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการรับรายงานตัว และประสานงานการแข่งขัน
28 นางสาววันเพ็ญ ปัททุม ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการรับรายงานตัว และประสานงานการแข่งขัน
29 นางสาววรรณวิสา ทูลมณี ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการรับรายงานตัว และประสานงานการแข่งขัน
30 นางสาวณัฏฐาภรณ์ ระรื่น ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการรับรายงานตัว และประสานงานการแข่งขัน
31 นางนงนุช ปฐมสุรทิน ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการรับรายงานตัว และประสานงานการแข่งขัน
32 นางสาวนฤทัย นามปัญญา ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการรับรายงานตัว และประสานงานการแข่งขัน
33 นายวันเฉลิม อุลิต ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการรับรายงานตัว และประสานงานการแข่งขัน
34 นางสาวพิชชาภา จิตอารี ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการรับรายงานตัว และประสานงานการแข่งขัน
35 นางสาวพรทิพย์ เลขยันต์ ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการรับรายงานตัว และประสานงานการแข่งขัน
36 ว่าที่ร.ต.หญิงขนิษฐา บำรุงลาน ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการรับรายงานตัว และประสานงานการแข่งขัน
37 นางสาวลัดดา ลีเคน ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการรับรายงานตัว และประสานงานการแข่งขัน
38 นางสาวรัตนาภรณ์ พรหมเหลือง ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการรับรายงานตัว และประสานงานการแข่งขัน
39 นางสาวพรรษมนต์ อัครโชคอภิวงศ์ ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการรับรายงานตัว และประสานงานการแข่งขัน
40 นายสวัสดิ์ มะกล่ำ ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการรับรายงานผล และจัดพิมพ์ผลการแข่งขัน
41 นางสาวพิชชาภา จิตอารี ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการรับรายงานผล และจัดพิมพ์ผลการแข่งขัน
42 นางสาวรัตนาภรณ์ พรหมเหลือง ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการรับรายงานผล และจัดพิมพ์ผลการแข่งขัน
43 นางสาวรชาดา ชื่นเจริญ ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
44 นายกิตติพงษ์ ยอดดี ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการฝ่ายบันทึกภาพ
45 นางรานี ศิริวงษ์ ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
46 นางสาวรัชนีวรรณ อิ่มสมัย ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
47 นางศิริเพ็ญ สีท้าว ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
48 นางปราณี นาคทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
49 นางศศิธร มุสิสินธุ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
50 นางสาวศิริรัตน์ อินทร์ถา อัตราจ้างโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
51 นางสาววนิดา โกโสภา ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการฝ่ายอาหาร และเครื่องดื่ม
52 นางปารมี ดวงดาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
53 นางนราวดี ศรีพิทักษ์ ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
54 นางทนาภรณ์ บุตรสิงห์ ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
55 นางสาวนริศรา ภู่ดนตรี ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
56 นางรานี ศิริวงษ์ ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการสรุปและประเมินผล
57 นางสาวรัชนีวรรณ อิ่มสมัย ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการสรุปและประเมินผล
58 นางสาววิภารัตน์ บญล้อม ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน คณะกรรมการสรุปและประเมินผล
59 นายสมบัติ เขม้นเขตรการ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ ประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
60 นายเวียงชัย ลุนภูงา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุุกูล" รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
61 นางสาวธรรญชนก เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุุกูล" รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
62 นายพิษณุ เดชใด ผู้อำนวยการโรงเรียนดอนพุดวิทยา รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
63 นายธนาพล จีรเดชภัทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา" รองประธานกรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
64 นางสาวขนิษฐา แสงภักดี ครูโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
65 นางไฉไล หมื่นมี ครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
66 นางมยุรี บุญเพ็ง ครูโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
67 นางสาวธรรญชนก เจริญสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุุกูล" กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
68 นางนวพรรษ อารยะถาวร หัวหน้ากลุ่มบิรหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ
69 นางจารุณี เบ้าสุด ครูโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
70 นายเวียงชัย ลุนภูงา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุุกูล" กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
71 นายเวียงชัย ลุนภูงา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุุกูล" ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
72 นายอุดร สารคม ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" ประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
73 นางสาวขนิษฐา แสงภักดี ครูโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
74 นางสาวชนากานต์ จันทร์มงคล รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
75 นางนวพรรษ อารยะถาวร หัวหน้ากลุ่มบิรหารงานวิชาการโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" รองประธานกรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
76 นางไฉไล หมื่นมี ครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
77 นางมยุรี บุญเพ็ง ครูโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
78 นางสาวดวงพร สุขธรรม ครูโรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา" กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
79 นางสาวอัมไพ ราชสีห์ ครูพี่เลี้ยงโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
80 นางวรรณภรณ์ ภูยาดาว ครูโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
81 นายสุธีร์ พันธ์นาม รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
82 นางภิรมย์ มุขแจ้ง ครูโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
83 นางสาวอัญชลี อุปกรณ์ ครูโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
84 นางสาวเพียงใจ คำพู ครูโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" กรรมการ คณะกรรมการดำเนินงาน
85 นางจารุณี เบ้าสุด ครูโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
86 นางอารี คำปู่ ครูโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
87 นางสาวขนิษฐา แสงภักดี ครูโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการดำเนินงาน
88 นางพรรณี มั่งคั่ง ครูโรงเรียนสุธีวิทยา ประธานกรรมการ การแข่งขันการเล่านิทาน
89 นายมงคลฤกษ์ ขำละม้าย ครู โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนศึกษา
90 นางสาวกรกนก เฉลิมชัย ครูโรงเรียนแก่งคอย กรรมการ การแข่งขันการเล่านิทาน
91 นางพัชรี พงษ์พานิช ครูโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันการเล่านิทาน
92 นางสาวอุมาพร สินปรุ ครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ประธานกรรมการ การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
93 นางสาวไพลิน สร้อยจิต ครูโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม กรรมการ การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
94 นางสาวพริศา จันทะเลิศ ครูโรงเรียนแก่งคอย กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก
95 นางไฉไล หมื่นมี ครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ประธรรมกรรมการ การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint
96 นางสาวเมริสสา เปี่ยมรุ่งเรือง ครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม กรรมการ การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint
97 นางสาวสุภาวดี ทองฟัก ครูโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม paint
98 นางสาวมณีรัตน์ ปิ่นวันนา ครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ประธานกรรมการ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
99 นางลัดดา ภู่นภาอำพร ครูโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" กรรมการ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี
100 นางสาวเกศณี ว่าบ้านพลับ ครูโรงเรียนดอนพุดวิทยา กรรมการเลขานุการ การแข่งขันวาดภาพระบายสี
101 นางมยุรี บุญเพ็ง ครูโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ประธานกรรมการ การแข่งขันการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
102 นายศิลป์ชัย สุกัญญี ครูโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" กรรมการ การแข่งขันการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
103 นางสาวดวงพร สุขธรรม ครูโรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา" กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง
104 นายณัฐพงศ์ ฉัตรเกษ ครูโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายคณะกรรมการดำเนินงาน
105 นายประกอบ คำหล้า ครูโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายคณะกรรมการดำเนินงาน
106 นายนัฐพล เรือนทอง ครูโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายคณะกรรมการดำเนินงาน
107 นายชววุฒิ ศรทอง ครูโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายคณะกรรมการดำเนินงาน
108 นางเสาวลักษณ์ ผ่องจิต ครูโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายคณะกรรมการดำเนินงาน
109 นางจารุณี เบ้าสุด ครูโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายคณะกรรมการดำเนินงาน
110 นางวรรณภรณ์ ภูยาดาว ครูโรงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ ฝ่ายคณะกรรมการดำเนินงาน
111 นางสาวขนิษฐา แสงภักดี หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโ่รงเรียนบ้านหมอ "พัฒนานุกูล" กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการอำนวยการ
112 นางอัมภา ไทยจำนงค์ศิลป์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
113 นางประพิมพ์พรรณ มณีโชติ ครูโรงเรียนพระพุทธบาท "พลานุกูลวิทยา" ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
114 นางสาวรองรัตน์ ทองมาลา ครูโรงเรียนแก่งคอย กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
115 นางสาวอำไพ กรายทอง ครูโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
116 นางสาวขวัญใจ เจริญสุข ครูโรงเรียนดอนพุดวิทยา กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
117 นางพิชชาภา จิตอารี ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย
118 นางสาวณัฐฐวี สุนา ครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน
119 นางแสงดาว ไทยฉาย ครูโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน
120 นางดวงนภา เพ็งศรี ครูโรงเรียนหินกองวิทยาคม คณะกรรมการประสานงาน
121 นางพิมพ์พันธุ์ เดชสนธิ ครูโรงเรียนสุธีวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
122 นางสาวธนัชชา รอดพวง ครูโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" คณะกรรมการประสานงาน
123 นางสาวฐาปนี โพธิเปี้ยศรี ครูโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" คณะกรรมการประสานงาน
124 นางสาวภาสิตา จันทร์น้อย ครูโรงเรียนดอนพุดวิทยา คณะกรรมการประสานงาน
125 นางสาวพรรณราย ธนสัตยสถิตย์ ครูโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" คณะกรรมการประสานงาน
126 นางสาววิภาวดี ริบุญมี ครูโรงเรียนแก่งคอย ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
127 นางประนอม ชาวกงจักร ครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
128 นางสาวสุนิสา ฉันทศิริรัตน์ ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
129 นางสาวพรประภา ดีผิว ครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
130 นางพนิดา อิ่นคำ ครูโรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
131 นางอุรักษ์ สุริยวงษ์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
132 นางผกาศรี ศรีใส ครูโรงเรียนหินกองวิทยาคม กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
133 นางสาวจริยาพร บัวโชติ ครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สระบุรี กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
134 นางสาวอัจฉราพรรณ วุฒิยานันท์ ครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
135 นางสาวธิดารัตน์ สัมพันธ์อภัย ครูโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA
136 นางเครือวัลย์ แจ่มปัญญา ครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
137 นางกนกพร กมลสุข ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี ประธานกรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
138 นางสุชีรา โกมโลทก โรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
139 นางสาวมานิตา ปานะถึก ครูโรงเรียนหนองแซงวิทยา กรรมการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
140 นางสาวมนัญชยา อิศรางกูร ณ อยุธยา ครูโรงเรียนแก่งคอย กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
141 นางสาวปิยฉัตร อินสุวรรณ์ ครูโรงเรียนวังม่วงวิทยาคม กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ
142 นางปิยะนุช สระแก้ว ครูโรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา ประธานกรรมการ การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
143 นางสาวกรองแก้ว จันทร์อินทร์ ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน ประธานกรรมการ การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
144 นางนฤมล บูขุนทด ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี กรรมการ การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
145 นางลดาวัลย์ ช้างเนียม ครูโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" กรรมการ การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
146 นายปฐมพงษ์ มะลาศรี ครูโรงเรียนแก่งคอย กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
147 นางสาวทัดดาว น้อยภาษี ครูโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ
148 นางขนิษฐา บุญด้วยลาน ครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม ประธานกรรมการ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย
149 นางรัตนาภรณ์ ยุทธภัณฑ์ ครูโรงเรียนเทพศิรินทร์ พุแค ประธานกรรมการ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย
150 นางสาวนันทวรรณ คุณมี ครูโรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" กรรมการ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย
151 นางสาวเรณุวรรณ ศรีภักดี ครูโรงเรียนบ้านท่ามะปรางวิทยา กรรมการ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย
152 นางสาววชิรญา กองคำ ครูโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" กรรมการ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย
153 นางสาวกนกลักษณ์ ชินศรี ครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม กรรมการ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย
154 นางสาวประนิตฏา พวงมาลี ครูโรงเรียนหนองแซงวิทยา กรรมการ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย
155 นางสาวอภิญญา รักพุุดซา ครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา กรรมการ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย
156 นางสาวหนึ่งฤทัย รัตนะ ครูโรงเรียนแก่งคอย กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย
157 นางสาวรชาดา ชื่นเจริญ ครูโรงเรียนประเทียบวิทยาทาน กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย
158 นายวิชัย ไกรสร ครูโรงเรียนมวกเหล็กวิทยา ประธานกรรมการ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11
159 นางสาวสุกัญญา ไพบูลย์กิจกุล ครูโรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" กรรมการ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี 11
160 นางเสาวลักษณ์ สุนทโรทก ครูโรงเเรียนสุธีวิทยา ประธานกรรมการ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ 11
161 นายจตุพร ตระกูลปาน ครูโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม กรรมการ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ 11
162 นางวิภาวรรณ เรืองวิรัตน์ ครูโรงเรียนแก่งคอย กรรมการและเลขานุการ การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียร์ฉันท์ 11
163 นางสาวมาลา วงษ์นายะ ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและเอกสาร
164 นางวราภรณ์ พันธุ์หิม ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและเอกสาร
165 นางสาวอมรรัตน์ เตโช ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและเอกสาร
166 นางสำราญ ตะวะนิตย์ ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและเอกสาร
167 นางประนอม เพ็งกลั่น ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและเอกสาร
168 นางพัชรี สนธิกุล ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและเอกสาร
169 นางสาวภัทรา ยศยิ่ง ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและเอกสาร
170 นายสมิทธิ์ บุปผา ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและเอกสาร
171 นางสาวอ้อมหทัย เขียนพลกรัง ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" คณะกรรมการฝ่ายบันทึกคะแนนและเอกสาร
172 นางพัชรี สนธิกุล ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
173 นายนีรทัศน์ รัชตากร ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
174 นางประนอม เพ็งกลั่น ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
175 นางผกาพร ตาสว่าง ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
176 นางพิสวาสดิ์ บุญทวี ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
177 นายเกียรติกร สังข์แก้ว ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
178 นางสำราญ ตะวะนิตย์ ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
179 นางมัตติกา สุทธิสาร ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
180 นางวราภรณ์ พันธุ์หิม ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
181 นางสาวอมรรัตน์ เตโช ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
182 นางสาวมาลา วงษ์นายะ ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
183 นางน้ำผึ้ง อุ่มน้อย ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
184 นางสาวภัทรา ยศยิ่ง ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
185 นายปรเมษฐ์ ปานเกลียว ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
186 นางพิมลภัทร โพธิ์ศรี ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
187 นายนพรัตน์ หัสการ นักศึกษาฝึกระสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
188 นายศุภณัฐ ฟักเงิน นักศึกษาฝึกระสบการณ์วิชาชีพครู คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน
189 นางสาวอ้อมหทัย เขียนพลกรัง ครู โรงเรียนเสาไห้ "วิมลวิทยานุกูล" คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]