เรียนเชิญประชุม
เรียนเชิญหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้หรือผู้ที่รับผิดชอบการแข่งขันทักษะวิชาการ
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน
กิขกรรมสภานักเรียน และกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา(Y.C.) ของทุกโรงเรียน
ประชุม ณ ห้องโสตทัศนศึกษา 2 โรงเรียนนวมินมราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี
วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน เวลา 13.00
วันพุธ ที่ 02 พฤศจิกายน 2559 เวลา 20:44 น.