สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว)
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านนา "นายกพิทยากร" 50 24 8 82 75 12 4 0 91
2 นครนายกวิทยาคม 38 27 8 73 70 10 1 1 81
3 องครักษ์ 13 13 12 38 46 7 2 3 55
4 ปากพลีวิทยาคาร 10 4 2 16 22 4 4 4 30
5 นวมราชานุสรณ์ 9 4 5 18 22 7 3 2 32
6 ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 7 17 9 33 33 5 6 3 44
7 ภัทรพิทยาจารย์ 6 6 7 19 25 5 7 4 37
8 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 3 1 3 7 9 4 8 2 21
9 เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 2 8 3 13 20 4 7 3 31
10 นายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 2 0 0 2 2 3 2 0 7
11 เขาเพิ่มนารีผลวิทยา 1 7 4 12 15 4 3 3 22
12 มาลาสวรรค์พิทยา 1 3 3 7 12 2 1 3 15
13 เทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
14 เมืองนครนายก 0 3 2 5 7 3 3 2 13
15 นายกวัฒนากร บ้านนา 0 1 0 1 0 2 1 1 3
16 ผดุงอิสลาม 0 0 6 6 6 8 9 3 23
17 โพธิวัฒน์พิทยา 0 0 2 2 3 5 3 2 11
18 ดาวทอง 0 0 1 1 0 1 3 0 4
19 นักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี 0 0 0 0 1 1 2 1 4
20 เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
รวม 143 118 75 336 369 87 70 37 526