สรุปเหรียญรางวัล สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว)
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 บ้านนา "นายกพิทยากร" 75 12 4 0 91
2 นครนายกวิทยาคม 70 10 1 1 81
3 องครักษ์ 46 7 2 3 55
4 ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ 33 5 6 3 44
5 ภัทรพิทยาจารย์ 25 5 7 4 37
6 นวมราชานุสรณ์ 22 7 3 2 32
7 ปากพลีวิทยาคาร 22 4 4 4 30
8 เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม 20 4 7 3 31
9 เขาเพิ่มนารีผลวิทยา 15 4 3 3 22
10 มาลาสวรรค์พิทยา 12 2 1 3 15
11 อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 9 4 8 2 21
12 เมืองนครนายก 7 3 3 2 13
13 ผดุงอิสลาม 6 8 9 3 23
14 โพธิวัฒน์พิทยา 3 5 3 2 11
15 นายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 2 3 2 0 7
16 นักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี 1 1 2 1 4
17 เทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 1 0 0 0 1
18 นายกวัฒนากร บ้านนา 0 2 1 1 3
19 ดาวทอง 0 1 3 0 4
20 เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 0 0 1 0 1
รวม 369 87 70 37 563