หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16 - 18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิดาภา เมธากุล ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
2 นายวรัลลวร พิสิฐกุลธรกิจ ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
3 นางเมลดา สมณะรัชกร ครูโรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราฎร์นุกูล" คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
4 นางสาวสมปรารถนา ทองนาค ครูโรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราฎร์นุกูล" คณะกรรมการรายงานผลการแข่งขัน  
5 นางสาววันดี พูลนุช ครูโรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราฎร์นุกูล" คณะกรรมการอำนวยการ  
6 นางสาวชนิดา ลาภบัว ครูโรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราฎร์นุกูล" คณะกรรมการอำนวยการ  
7 นายประชง วัฒนชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
8 นายสมหมาย โอภาษี รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
9 นางสาวสุมาลี นิตย์จินต์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
10 นายสมเดช พยัคฆ์สังข์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
11 นายกฤตภัค จันทเหี้ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
12 นางสาวณิชชากร สร้อยระย้า ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ  
13 นางลัดดา ชลายนวัฒน์ ที่ปรึกษา โรงเรียนคิชฌกูฎวิทยา คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน  
14 นางสุนันท์ ชวาลารัตน์ ประธานกรรมการ โรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน  
15 นางกำไล เรืองจรูญ รองประธานกรรมการ โรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน  
16 นางนันทกานต์ สมันสุข กรรมการ โรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน  
17 นางวรรณา เพิ่มผล กรรมการ โรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน  
18 นายวัฒนา หงษาพล กรรมการ โรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน  
19 นางสาวปิยะพร ปัททุม กรรมการ โรงเรียนคิชฌกูฎวิทยา คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน  
20 นางอภิญญา จันขยาย กรรมการและเลขานุการ โรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการควบคุมการแข่งขัน  
21 นางสาวบุษยา จันทร์ขจร ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
22 นายพิสุทธิ์ เฮมสกุล ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  
23 นางกรวิกรานต์ เจริญพวก ครูโรงเรียนศรียานุสรณ์ คณะกรรมการดำเนินการแข่งขัน  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]