รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวพิมวิไล  เนิบกระโทก
 
1. นางชุติมา  หาญเอี่ยม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นายวรายุทธ  บุตรดี
 
1. นางกนิษฐา  รื่นรมย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. นายญาณวร  ชื่นชม
2. นางสาวณฤดี  สีอ่อน
 
1. นางดวงใจ  โสภัณ
2. นางสาวจารุณี  วนิชย์ถนอม
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กชายพิรพัฒน์  เศวตศิลป์
 
1. นายสนธยา  ช่วยญาติ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวจีรนันท์  วิชัยศิลป์
2. เด็กหญิงปัฐมกาญจน์  โอสถ
3. เด็กหญิงพัชรี  เฉลิมศรี
4. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จิรากูลสวัสดิ์
5. นางสาวเบญจวรรณ  คำทาน
 
1. นางเพลินพิศ  รัศมีงาม
2. นายธนพล  ชัยชนะ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. นางสาวชุติกาญจน์  ไกรสีห์
2. นางสาวณีรนุช  รุณเกษม
3. นายธนกร  แซ่อึ้ง
4. นายธนดล  แซ่อึ้ง
5. นางสาวพัชรี  นุสไพ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์เดช  สีดา
2. นางเตือนใจ  รสหวั่น
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวบุญฑริกา  คำฟัก
 
1. นายสมคิด  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กชายนเรศ  หวลกระสินธุ์
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นายนัทธพงษ์  สัตยากร
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. นายกรรชัย  แทนเกาะ
 
1. นางสาวสิราภรณ์  เทพสง่า
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นางสาวกรนภา  ศรีเรือง
2. นางสาวกัลยรัตน์  อภัยสอน
3. นายกิตติทัต  การะกิจ
4. นายคมสัน  ใจบุญ
5. นางสาวจิราพร  ปาระมะ
6. นางสาวชลิตา  ศิลาเลิศ
7. นางสาวณัชฉรา  ภะวันเทา
8. นางสาวดารารัตน์  ทนุพันธ์
9. นางสาวทัศณวรรณ  จู้พันธ์
10. นางสาวทินมณี  การะกิจ
11. นางสาวธาวินี  ประถมภาส
12. นายนนทวัฒน์  เที่ยงผดุง
13. นายนัฐพล  เกตุสุวรรณ
14. นายนัทธพงษ์  สัตยากร
15. นายปรมินทร์  สุดประเสริฐ
16. นางสาวปรีดาพร  สำอางค์อินทร์
17. นายปัญณคม  เทิบจันทึก
18. นายปัฐมพันธ์  โอสถ
19. นางสาวพรรณภัทร  รักกลิ่น
20. นางสาวพลอยไพริน  พรตเจริญ
21. นางสาวพิราภรณ์  แดนแก้ว
22. นางสาวภคพร  ผ่องศรีสุข
23. นายภูสิทธิ์  แก้วแหวน
24. นายวรรณกร  วงเวียนคำ
25. นายวรากร  ศรีประเสริฐ
26. นางสาววลัยรัตน์  อึ่งขาว
27. นางสาววันฟ้าใส  ใจกว้าง
28. นางสาววันวิสาข์  ศรีวัฒนะ
29. นางสาวศศิวิมล  เสนาดี
30. นายสานิตย์  จวบสุข
31. นางสาวสิริภาภรณ์  ทับแสง
32. นางสาวสิริวรรณ  เล่าทรัพย์
33. นางสาวสุพรรษา  สันหะรักษ์
34. นายอดิเทพ  ชูพันธุ์
35. นางสาวอริสา  ทิบรม
36. นางสาวอัลธิรารัตน์  นิลภา
37. นางสาวอาทิตยา  ศุภลักษณ์
38. นางสาวอาทิตยา  วงศ์บาตร
39. นางสาวเพ็ญรดี  การะกิจ
40. นางสาวเสาวลักษณ์  เทพนัด
 
1. นายกฤษฎา  ประจวบกลาง
2. นางสำรวย  อรรคบุตร
3. นายไพรัช  วัฒนกุล
4. นางพูลสุข  อินทนพ
5. นายชัยโรจน์  วิสุทธิ์อัมพร
6. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กหญิงชนิดาภา   จันทร์สว่างรุ่ง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ทองจาด
3. เด็กหญิงนุชนาถ  อ้นศรีวงศ์
4. เด็กหญิงบุญสุดา  แท่นทอง
5. เด็กชายพายุ  กันลา
6. เด็กชายศุภสัณห์  แซ่เตียว
7. เด็กหญิงอรุณี   สนิทกูล
8. เด็กชายอานุภาพ  โพธิ์เอก
9. เด็กชายอำพล  เข็มเพ็ชร
10. เด็กชายแดนสรวง  แสงเฉวตร
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
2. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
3. นายรัชชานนทิ์  พิพิธธนพงษ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวนันท์นภัส  พูลแย้ม
 
1. นางสาวณัฐสุดา  สุภารัตน์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐภาคย์   จูสุวรรณศิริ
2. เด็กหญิงวรวรัญช์  ยาวิชัย
 
1. นางสาวนงลักษณ์  วาสะศิริ
2. นายศราวุธ  กิจงาม
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายวีรศิลป์  ฤกษ์เวียง
2. นางสาวสโรชา  หมั่นเขตกิจ
 
1. นายนิพนธ์  การเพียร
2. นายนครินทร์  ทรัพย์วิริยา
 
16 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายจารุพงศ์  ปะจักโก
2. นายณัฐนนท์   สุขชู
3. นางสาวศิริลักษณ์  กิจวงศ์วัฒนะ
 
1. นายนิพนธ์  การเพียร
2. นางชลิดา  การเพียร
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายกิตติศักดิ์  สุขบรรณ
2. นายสหัสวรรษ  คงเมือง
3. เด็กหญิงไปรยา  นิลแสง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  วาสะศิริ
2. นางบรรยาย  สุขสำราญ