รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงภูริตา  อรุณชาติ
 
1. นางอรพินทร์  เงาะจันทรา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวกชกร  ขัติยะวงษา
2. นายกัมพล  กุรัมย์
3. นายจีรยุทธ  มงคลพิพัฒน์
4. นางสาวฉัตรวิภา  แหวนวิเศษ
5. นายชนสวัสดิ์  เอ้วะเม
6. นางสาวชลดา  เชิดวงค์สูง
7. นายชัยวัฒน์  ศรีระวรณ์
8. นางสาวณัฐวรรณ  ลิขิตนนท์
9. นายณัฐวุฒิ   สุกใส
10. นายดิลก  บุ่งนาม
11. นายธนพล  ผลสุข
12. นายธีรภัทธ์  ย่อยไธสง
13. นายนที  เปรมศรี
14. นายมนัสวี  เวี่ยงเฮง
15. นายลักษณะวงศ์  บัวศรี
16. นายวุฒิชัย  รสธรรม
17. นายสุรชัย  เจริญคุณ
18. นางสาวสุวีรยา  วงษ์แสน
19. นางสาวเมสินีย์  ยาวิชัย
20. นายโอบนิธิ  รักธัญกิจ
 
1. นายโรจน์ไชโย  กุลวงค์
2. นายสุบิน  สุขเดช
3. นางภัทรภร  สุวรรณจรัส
4. นางศลิษา  สิงห์โตทอง
5. นายณัฏฐชัย  รักษาสุข
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวณัฏฐาพัชร  เชื้อสุวรรณชัย
2. เด็กหญิงณัฏฐ์ชัญญา  จึงธนะวัฒน์
3. เด็กหญิงนันทิญา  เป็กคำปา
4. นางสาวปดิวรดา  บุญเกิด
5. เด็กหญิงมนัญญา  สิทธิโสภณ
6. นางสาวระพีพรรณ  พุธน้อย
7. นางสาววรรณิกา  ทองสุขใส
8. เด็กหญิงสรัลชนา  อนันตสมบูรณ์
9. เด็กหญิงสุพรรณษา  ลุ่มศักดิ์
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แพงไพรี
 
1. นางเตือนใจ  อินโอภาส
2. นางพรพรรณ  ตอรบรัมย์
3. นางเข็มเพชร  มานะประดิษฐ์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายจักรภัทร  สุวรรณพันธ์
2. เด็กหญิงพชรมน  มารคทรัพย์
 
1. นายธีระพงษ์  พงษ์จันโอ
2. นายณัฏฐ์ชานนท์  บุญเจริญปัญญา
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวฝนดาว  สุวรรณเก
2. นางสาวสุวธิดา  วุฒิจารีเลิศสกุล
 
1. นายนเรศ  วันเชียง
2. นายธีระพงษ์  พงษ์จันโอ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุภัสร  ฉิมนาคบุญ
 
1. นางสาวสุนิสา  ศรีสาคร
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ห้วยนอก
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    แซ่ติ้ง
3. เด็กหญิงชลธิชา    เลาเลิศ
4. เด็กหญิงฐิติชญา   ธรรมา
5. เด็กชายทัศพร  นิ่งกระโทก
6. เด็กหญิงธนาภรณ์  พรหมอินทร์
7. เด็กชายธีรวัฒน์  สินน้อย
8. เด็กหญิงนารีรัตน์   นวลพงษ์
9. เด็กชายรัชพล  สายแก้ว
10. เด็กชายสิทธิชัย  ลายโถ
11. เด็กหญิงสุชัญญา    ชนแดง
12. เด็กหญิงอภัทชา   ห้วยนอก
13. เด็กหญิงอภิญญา   วงษ์วัฒนธรรม
14. เด็กหญิงอารียา   โสภา
15. เด็กชายอิทธิพล   เอนกนวล
16. เด็กชายเจษฐา  อาชญาทา
 
1. นางสาวยุพิน  พลนรา
2. นางรัชนี  อมรินทร์
3. นางสาวพัทธนันท์  ตันโห
4. นางสาวเขมจิรา  สนอุทา
5. นางนิศากร  เชิญนอก
 
8 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 1. นายกิตติพัฒน์  จามจุรี
2. นายชาณิชธนา  ตากแสง
3. นายเอกชัย  พิมพาวัฒน์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  โปปัญจมะกุล
2. นางธัญญลักษณ์  ยุบลพันธ์
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 1. นางสาวญันนะฮ์  รักวงศ์
2. นางสาวดวงพร  เงางาม
3. นางสาวสุธามาศ  บุญญา
 
1. นางสาวศรีแพร  เพชรยะโส
2. นางสาวประภาพรรณ  อ่อนละออ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. นางสาวกาญจนา  สิงทอง
2. นางสาวจิรภัทร  ศรีวรรณ
3. นางสาวปริญญา  แย้มภู
 
1. นายพัสกร  พิทักษ์อมรพันธ์
2. นางรัชนี  อมรินทร์
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงนภศร  ศรีสุริยะสวัสดิ์
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์