รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นายจักรี  ปานสมัย
 
1. นางสาวอรพรรณ  นันติ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายโรจนณัฐ  คุณากรโอภาส
 
1. นางสาวฉันทนา  มนต์วิเศษ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นางสาวกรรณิการ์  งาสุวรรณ์
2. นายณธกร  พาณิชวราห์
3. นางสาวปรียาภรณ์  คุ้มทรัพย์
 
1. นางอรพิน  อินทรโฆษิต
2. นางกัลญา  มณีแจ่ม
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นายพงศกร  พรหมสาธร
2. นายพัชท์สยุทธ  มาวินนาคภักดี
 
1. นางอรพิน  อินทรโฆษิต
2. นายเอกภพ  รงคสิริวัฒนกุล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายจักรภัทร  เฉวียงภพ
2. เด็กชายนวพล  ญาดี
3. เด็กชายปัณณรุจน์  สิริวลีรัตน์
4. เด็กชายปัณณสิทธิ์  วรกุลพาณิชย์
5. เด็กชายศุภกร  ศิริวิชัย
 
1. นางเมลดา  ณ ปัตตานี
2. นางสาวอาภาพรรณ  ทองย้อย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงทานตะวัน  วัฒนะ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีวะรา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวปพิชญา  รัตนกร
 
1. นายสุรศักดิ์  รักษาสุข
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงพรลักษม์  หิรัญรัตน์
2. เด็กหญิงวิดาวรรณ  ก้อนคำ
3. เด็กชายศตพร  ชื่นศิริ
 
1. นางสาวนิติพร   เจริญแพทย์
2. นางวาสนา  วิสาโรจน์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  หอมเอนก
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายอัครชัย  สุชนรุจิระ
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวเทียนแก้ว  หน่อทอง
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณชัยรบ
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นายจีรพันธุ์  ฤทธิวัชร
2. นางสาวณภัทร  ลิ่มเชย
3. เด็กชายธีรวัสส์  ทุมมา
4. เด็กชายนนทพัทธ์  ภักดีแขก
5. นายภัทรพล  กัลยาณมิตร
6. นางสาวมาริษา  ทรัพย์สิน
7. เด็กหญิงวงษ์ลดา  ศรีวงษ์
8. เด็กหญิงศศิภา  หิรัญศรี
9. เด็กชายสัญญพงศ์  วิญญา
10. นางสาวสุดารัตน์  ชินวงษ์พรหม
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  พันธุ์ประเสริฐ
2. นางสาวศิริญา  ป้อมเสมาพิทักษ์
3. นางจิตเกษม  ชื่นชม
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โสภณา
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พลเภา
3. เด็กหญิงณัฐมน  วงศ์ทอง
4. เด็กหญิงปทิตตา  โนรี
5. เด็กหญิงภูษณิศา  เฮียงราช
6. เด็กหญิงรวิภา  สกุลศุภเศรษฐ์
7. เด็กหญิงวริษฐา  ธัญญเจริญ
 
1. นางศิริวรรณ  กอปรเนื่องศิริ
2. นายธีรยุทธ  อัมรากูล
3. นายวีระยุทธ์  หนูคง
4. นางเสาวภา  ตันติตยาพงษ์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา   สาทพันธ์
 
1. MissFeng  Qiang
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงสวิตตา  หาญณรงค์
 
1. นางสาวณัฐกานต์  กันหา
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวชยุตรา  สุรนิรันดร์
 
1. นางสาวสุภาวดี  จ่างูเหลือม
 
18 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวณัฐธิดา  บัวทอง
 
1. นางสาวญาดา  ชลารักษ์
 
19 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวสิริวัลย์  ศรีบุญนาค
 
1. นางสาวธนรัตน์  ทีฆพงศ์
 
20 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นายจอนนี่  เกษมลักษณ์
2. นางสาวชิลิยา  จาง
3. นางสาวญาณิศา  เชียงจง
4. นางสาวบุษยมาศ  แสนวงศ์
5. นางสาวไอริณ  ปรางศรี
 
1. นางสาวกุลวรินท์  ญานประภาส
 
21 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายทรงชัย  ทีปกากร
2. นางสาวทักษพร  ลีเส็ง
3. นางสาวนฤภร  บุญเทียน
4. นางสาวบุษกร  จันทรราช
5. นางสาวพลอยไพลิน  ขวัญเมือง
 
1. นางสาวจันทร์จรัส  อินทร์แป้น
2. นายประดิษฐ์  หอมหวาน
 
22 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกมลวรรณ  ศรีอุบล
2. นางสาวณัฐวรรณ  ศิลส่ง
3. นางสาวธันย์ชนก  ทัศกุล
4. นางสาวรินรดา  พุทธพงษ์
5. นางสาวเบญญาภา  พุ่มพวง
 
1. นางประทิน  อิศราประทีปรัตน์
 
23 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกัญญาพัชร  กุลพาที
2. นางสาวกัลยรัตน์  ชิดค้างพลู
3. นางสาววิชชุดา  ผงสินธุ์สุ
4. นางสาวสุนีย์  ท่าเกลือ
5. นางสาวแฮรัน  โซว
 
1. นางสาวธนรัตน์  ทีฆพงศ์
 
24 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวมาริษา  สินปั่นจริต
2. นายวรฤทธิ์  ปิยวีรวงศ์
 
1. นางมินทร์ลดา  แสงโนรีฐิติกุล
 
25 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวภาวิณี  บุญยนต์
2. นางสาวรัสรินทร์  อนันต์กานต์รุจา
 
1. นางสาวภวิสรา  ชูวงศ์อภิชาติ
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกนกพร   ทิมประเทือง
2. นางสาวกมนนิษฐ์   พิสิทธิ์เนติกุล
3. นางสาวธมน    เนตรวิเชียร
4. นางสาวธิดาพร    ศิลา
5. นางสาวมุฑิตา   อุ่นแก้ว
6. นางสาววัชรประภา   ชลศิริพงษ์
7. นายศรายุทธ   ศรีงาม
8. นางสาวสิมิลัน   จำนงค์ทอง
9. นางสาวอัญรินทร์    ณ ระนอง
10. นางสาวเจนจิรา   มงคลมุกดา
 
1. นายไพบูลย์  ธีระสุนทรไท
2. นางวิไลวรรณ  ปัญญวัฒนกิจ
3. นางสาวกนกกรณ์  ทองไพจิตร์
 
27 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 1. เด็กชายกันตพงศ์  ด้วงสุวรรณ
2. เด็กชายวีร์ษรุต  ชาวอบทม
3. เด็กชายศรายุทธ  สมบูรณ์
 
1. นางสาวทิลารัตน์  หนูปก
2. นางกนกพร  อินจันทร์
 
28 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 1. นายชาตรี  แก้วกันยา
2. นายณัฐวุฒิ  ฉุยฉาย
3. นายวีระวัฒน์  มั่นยืน
 
1. นางสาวทิลารัตน์  หนูปก
2. นายวชิราวุธ  สอนโสภา