รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงธนัญภรณ์  ชื่นนอก
 
1. นางสาวแก้วเกสร  อำสันเทียะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  เพิ่มปัญญาทรัพย์
2. เด็กหญิงปนัดดา  ทองเจริญ
 
1. นายอำนาจ  จุนวังโส
2. นางไขแสง  ตรีสาม
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ทองไพจิตร
2. เด็กหญิงปริศนา  เดชาวาศน์
3. เด็กหญิงสายน้ำทิพย์  น่วมพิพัฒน์
4. นางสาวสิรีธร  เชาว์วันกลาง
5. เด็กหญิงแก้วตา  พรหมมะ
 
1. นางทัศนีย์  รุ่งสว่าง
2. นายอธิพันธ์  ศรีรุ่งกาญจน์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายกรกรรณ  ไทยเจริญ
2. นายกฤต  สิริปา
3. เด็กชายจักรวาล  กล่ำบุญสวัสดิ์
4. นางสาวชนิสรา  อยู่อิ่ม
5. นายฐิติกร  โรยมณี
6. นายตติพล   กลั่นดาวลอย
7. เด็กหญิงธมลวรรณ  เรียบร้อย
8. นางสาวธัญญาลักษณ์   นิลประดับ
9. นายธัญนุทัศน์  รอดมั่งคง
10. เด็กชายธีรทัศน์  นิวัฒน์
11. นายนพดล  เสงี่ยมจิตต์
12. นายนราธร  แซ่กัว
13. เด็กหญิงนริศรา   ยุทธนา
14. นางสาวนิลเนตร   วาณิชวิวัฒน์
15. นางสาวปนัฐดา   วงค์คำมา
16. นางสาวประกายวรรณ   พ่วงช่วงโชติ
17. นายปารณัท    ลีระสันทัดกุล
18. นายปุณกวิน  มหาวิริโยทัย
19. นายพงศธร  แจ่มกระจ่าง
20. นายพงษ์ศักดิ์   วัฒนศฤงฆาร
21. เด็กหญิงพรหมพร    รุ่งเจริญชนะชัย
22. นายพัสสน  เอื้อเฟื้อ
23. นายพุฒิพงษ์  วิเชียรน้อย
24. เด็กชายมีธรรศ    ไชยฤทธิ์
25. นางสาวยอแสง  เอิ้อเฟื้อ
26. เด็กชายยุทธพล  จันทรศร
27. นางสาวรามาวดี  โกปลด
28. นางสาวรินรดา  วิชา
29. นายวรกร  เจริญเตีย
30. นายวัชรพล  แจ้งประจักษ์
31. นายศุภวิชญ์   รวยสูงเนิน
32. นายสายชล  อุ่มเจริญ
33. เด็กชายสิรภพ  ปิยะวาทินทร์
34. เด็กหญิงสุรีย์พร  แก้วไชย
35. นายสุเทพ  จันทร์ชูผล
36. เด็กชายอดิศร   แดงเจริญ
37. นางสาวอาทิกา   เลิศศลารักษ์
38. นายเปมิกา  วิภาสิริกร
39. เด็กหญิงเมย์ศินี  จำเริญ
40. นางสาวเอเซีย  บุญชูเชาว์
 
1. นายชัยพร  หิรัญรักษ์
2. นางสาวโสภา  ถาวรเจริญ
3. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
4. นายบุญญฤทธิ์  อ่ำขำ
5. นางกรกันยา  กสิกรรม
6. นายณัฐพล  เผือกพูลผล
7. นายวีระศักดิ์  หม่อมฤทธิ์
8. นายธวัชชัย  นิติการ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานฤมล 1. นางสาวพิทยารัตน์  เสนสอน
 
1. นางวิภาภรณ์  ก๋งม้า
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารดานฤมล 1. นางสาวพิทยารัตน์  เสนสอน
 
1. นางวิภาภรณ์  ก๋งม้า
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายธีรพัฒน์  โอ๋วเจริญ
 
1. นายรณชัย  ติณะคัด
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารดานฤมล 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์  เสนสอน
 
1. นางวิภาภรณ์  ก๋งม้า
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวลลิตา  ตะอินทร์
 
1. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายรัชพล  เเย้มคล้าย
2. นายอภิสิทธิ์  ทองขาว
 
1. นางสาวดาวเรือง  ศรีหทัย
2. นางสาวนันท์ณรัตน์  เรืองรัตน์
 
11 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายภูมิวิพัส  ห้วยขันทอง
 
1. นางรุ่งจรีย์  วงศ์เพชรอักษร