รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.อ่างทอง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวจิตราภรณ์  เนียมสุข
2. นางสาวณัฐมล  พลอยดี
3. นางสาวอริสา  จิระโภคิน
 
1. นางสาวนฤมล  ชักนำ
2. นายเอกพงษ์  โตชัยศรี
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวรา  ทองศักดิ์
2. เด็กหญิงปณัดดา  มีสกุล
3. เด็กหญิงวริศรา  สวนทรัพย์
 
1. นางสาววรัญญา  หอมละม้าย
2. นางวรรณฤดี  เอี่ยมสุเมธ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 1. นายธนโชติ  โอ้โถง
2. นายรุ่งโรจน์  ชื่นเอี่ยม
3. นายสุรเดช  ดาวอุดม
 
1. นายธนพงศ์  อยู่ชา
2. นายประดิษฐ์  บุญเส็ง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายกฤษดา   เอี่ยมทองคำ
2. นางสาวกัญญาภัทร  รอดแก้ว
3. เด็กชายกีรติ  จันทร์เพ็ง
4. เด็กชายฉัตรณรงค์  ดีพลา
5. เด็กชายณัชพล  ดิษฐ์ผดุง
6. เด็กหญิงธมลวรรณ   เสมาทอง
7. เด็กหญิงธีรินทร์   นาคย้อย
8. เด็กชายปรัชญา   เดชกระจ่าง
9. นางสาวปรียาภรณ์   หอมหวน
10. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  คาดหมาย
11. เด็กหญิงพิชญา  ปรากฎผล
12. เด็กหญิงพิชามญชุ์  เก่งการณ์
13. เด็กหญิงมนัสชา   ภิญโญ
14. เด็กหญิงวนานันท์  กิจรันต์
15. เด็กหญิงศิริพันธ์   อุดรรุ่ง
16. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำก้อน
17. เด็กหญิงสิรินดา   สวนมะม่วง
18. เด็กหญิงเบญจพร   นาคย้อย
19. นายเมธา   เรืองฤทธิ์
20. นางสาวโสภิตนภา  บังเกิดฤทธิ์
 
1. นางสาวจิรายุ  ฉลาดทำ
2. นายศิริชัย  คชวงษ์
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  รอตเจริญ
4. นางสาวกานต์สินี   พูลพิพัฒน์
5. นางเยาวนาถ  ตรัยที่พึ่ง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายกัลย์จากรณ์   สิงห์โห
2. เด็กชายจิตตพล   วงษ์พรม
3. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  กิติธรรม
4. นายทักษิณ  ภมร
5. เด็กชายธีรวัฒน์   ปิ่นสุวรรณ
6. เด็กชายนพณัฐ   กองทอง
7. นายนฤพนธ์  สำลีพันธ์
8. นายประสพโชค   อุทุมภา
9. เด็กชายพงศกร  เพ็งนิ่ม
10. เด็กหญิงพุทธธิดา   อ่อนนิ่ม
11. เด็กชายมนัสกรรณ  สินธุสุวรรณ
12. เด็กหญิงมานิตา   สารีกิจ
13. เด็กหญิงลักขณา  อิ่มวิบูลย์
14. เด็กหญิงวชิรธาร   ปานอุไร
15. นางสาววริศรา   นกหงษ์
16. เด็กชายศุภกฤษ  เพชรรักษ์
17. นายศุภโชค   สินอยู่
18. นายสหรัฐ   ฉิมทอง
19. นางสาวสุปาณี   สอนดงบัง
20. เด็กหญิงอรอนงค์   พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวปาจรีย์  เทียนดี
2. นายศิริชัย  คชวงษ์
3. นางจุฬาลักษณ์  รอตเจริญ
4. นางสาวกานต์สินี  พูลพิพัฒน์
5. นางเยาวนาถ   ตรัยที่พึ่ง
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวสิรวีร์   จันทร์ผลึก
 
1. นางนุตาวรรณ  พลสุจริต
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายภัทรดนัย  เสริมดี
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายจิรภัทร  อินทร์เอี่ยม
2. นางสาวประทุมรัตน์  สิทธิกัน
3. นางสาวสโรชา  ศิริวารินทร์
 
1. นายสิริชัย  ใหญ่มาก
2. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
9 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงฐิติญาภรณ์  เมืองอุดม
 
1. นางสาวเนตรนภา  พะเดช
 
10 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงชนากานต์  กัลปพฤกษ์
 
1. Mr.Toriumi  Yoshihiro
 
11 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงศิริยากร  พุ่มขจร
2. เด็กหญิงเพ็ญพันธ์  ภาคีทรง
3. เด็กหญิงเมธาพร  สุขก้อน
 
1. นางสาววรรณรัตน์   ยิ่งยอม
2. นายกวินวิชญ์  พุ่มสาขา
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายกิตตินันท์  บุญรื่น
2. เด็กหญิงนิตยา  สุโพธิ์คำ
3. เด็กหญิงสุนันทา  ชื่นอารมณ์
 
1. นางเรวดี  ผูกเกษร
2. นางสาวน้ำฝน  ทองคำ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงชมษร  วงษ์คล้อย
2. เด็กหญิงพฤกษา  บุญเส็ง
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เหล่าอุ่นอ่อน
 
1. นางจุฑามาศ  เมฆเจริญ
2. นางสาวไพลิน  อิงคนินันท์
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  พงษ์เนียม
 
1. นางสาวจินตนา  ปิติมล
 
15 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงพนิดา  อดิศักดิ์
 
1. นายอลงกรณ์  จันทรวิภาค