รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.จันทบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. เด็กชายจิตกร  ยุทธวิชัย
2. เด็กชายจิรภัทร  วาจาดี
3. นายชัยวัฒน์  ไชยพงษ์
4. นางสาวฐิตินันท์  จันทวีวัฒน์
5. เด็กหญิงดวงกมล  คงมั่น
6. เด็กชายธนภูมิ  เนินโพธิ์
7. เด็กหญิงนิษิตา  พรั่นกระโทก
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รักนาค
9. เด็กชายภูมิดล  บุโรดม
10. เด็กชายรัชชานนท์  ทาระเวทย์
11. นางสาวราณี  หลีอวน
12. นางสาววนิดา  พรสุวรรณ
13. เด็กหญิงวรรณิสา  สนั่นน้ำหนัก
14. นางสาวศิริวรรณ  แน่นหนา
15. นางสาวสงกรานต์  บรรจงการ
16. นางสาวสุดารัตน์  คำวงษ์
17. เด็กหญิงอมลณัฐ  เพชรรักษา
18. เด็กหญิงอารียา  พุ่มผล
19. นางสาวอุทัยวรรณ  แดงบุญ
20. นางสาวเนื้อทอง  ทา
21. นางสาวเปรมกมล  พรสุวรรณ
 
1. นางสาวอัจฉรา  สาหุทัศ
2. นายสุรเทพ  โสภาพร
3. นายณรงค์  จันทะภา
4. นางนารี  ผิวงาม
5. นางฉวีวรรณ  เขตต์สาคร
6. นายสำเริง  ศรีสิทธิชัยสกุล
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 1. เด็กชายกรินทร์  จันทร์ส่อง
2. เด็กชายณัฐพล   พรมโคตร
3. เด็กชายดนุนันท์   สีชมภู
4. เด็กชายธรรมนูญ  สีบาดาล
5. เด็กชายธัญญพร  ปิติ
6. เด็กชายธีรภัทร  นพสาย
7. เด็กชายภูสิทธิ์   สุขเลิศ
8. เด็กชายหัสดินทร์  เทพโภชน์
 
1. นายถาวร  เที่ยงธรรม
2. นายณรงค์ศักดิ์  วะโร
3. นายชนะชัย  นาทสีทา
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กชายชัยอนันต์  ห้อยดอกหอม
 
1. นางอุบลรัตน์  ไกรวิเศษ
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. นายวสันต์  โชติกูล
 
1. นางสุชาดา  ระบุผล