รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.จันทบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสายวารี  บุญสาร
 
1. นางสาวเพชรประภาร์  ชุมสาย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวชนนิกานต์  โพธิกิจ
 
1. นางสุภาพร  รัตนวิจารณ์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายพงศกร  พึ่งแพง
2. เด็กชายสิรภัทร  โกฏิปภา
 
1. นางสาวกิติยา  สุวรรณรัตน์
2. นางรัตนา  ขวัญศิริมงคล
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายชิติพนธ์  สินสุวรรณ
2. นายธงไชย  กังวาล
3. นางสาวธนวันต์  จิรถาวรกุล
 
1. นางธีรนุช  สุพรรณสุด
2. นางสาวนายิกา  สันทารุนัย
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวณัชฐ์ชญากัญจน์  มาศกสิน
2. นางสาวทิพย์สุดา  เนินริมหนอง
3. นางสาวแพรวา  บุญญาธิการ
 
1. นายจักรินทร์  บ้านเนิน
2. นายชาญ  เถาวันนี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. เด็กหญิงธนัชพร  ล่ำสัน
2. นางสาวมัจฉา  จู
3. เด็กหญิงสโรชา  ศรีทองคำ
 
1. นางเบญจวรรณ  อานามนารถ
2. นายสินาถ  อานามนารถ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปภัทสร  สะเดา
2. เด็กหญิงอมลวรรณ  วุฒิเกตุ
 
1. นางสาวปาจรีย์  แก้วเจริญ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายณัฐนนท์  ศรีสด
2. นายปิยะวัฒน์  ประมวลทรัพย์
3. นายปิยะวัฒน์  มงคลพันธ์
 
1. นายสุวิทย์  โพธิจักร์
2. นายบริสุทธิ์  สะเดา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวกนิษฐา  บางกะสร้อย
2. นางสาวนิชาภา  วิสิทธิวงค์
3. นางสาวศุภมาศ  พฤกษ์เจริญ
4. นางสาวสุธิกานต์  สะอาด
5. นางสาวเบญจวรรณ  อุปเวช
 
1. นางสาวรุจิลักษณ์  ปัทมนาวิน
2. นายธีรยุทธ์  นิจสุข
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายทวีโชค  ผสม
2. นายพันธวัช  กาญจนภิญญโญ
3. นายภัทรเศรษฐ์  เจริญทองนิธิโชติ
4. นางสาวสรัลชนา  บุญชูกุศล
5. นายเฉลิมชัย  หนูอนงค์
 
1. นายธีรศักดิ์  ธีระขจรวิทย์
2. นายปัญจพล  บุญมณีชัยกุล
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นายเจริญพร  โคตรสินธ์
 
1. นายเชิดชาย  สารจันทร์
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวกรชนก  จะเชิญรัมย์
2. เด็กหญิงกฤษณา  ดำรงศิลป์ทวีพร
3. นางสาวฉัตรลดา  นาสวน
4. นางสาวชญาดา  จตุพร
5. เด็กหญิงชญานิน  มุขสาน
6. นางสาวณัฐริกา  วิทยานุกรณ์
7. เด็กหญิงนิชกานต์  นาแถมนาค
8. เด็กหญิงปิยวรรณ์  สุขิโต
9. นางสาวอนัญญา  บ่อพลอย
10. เด็กหญิงเมษวีร์  ป้อมเด็ด
 
1. นางสาวลภัสพร  โคตรโสภา
2. นางทองใบ  สารจันทร์
3. นางสุจิตรา  เมฆเวียน
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นายศุภกิจ  ทำความชอบ
 
1. นายอนุสรณ์  เจตน์มงคล
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กชายรัชชานนท์  จันทสิทธิ์
 
1. นายสมพล  ศักดิ์วิเศษ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวนาตยา  สุมาลย์
 
1. นายรุ่งรัตน์  ชาญกิจ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์   พงษ์ต้น
 
1. Mr.Zhou   Sheng
 
17 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวฉัตรอัมพร  แซ่จู
2. นางสาวปัณพร  สมยืน
3. นางสาวศิริวรรณ  โวหาญคล่อง
4. นางสาวสกาวรัตน์  วงศ์พรม
5. นางสาวเกศรินทร์  ชูสังข์
 
1. นางสาวสุฆลธา  อินทเจริญ
2. MissXu  Xiaojuan
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.36 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. เด็กชายชัชพงศ์  ฟูสกุล
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  สมัครสมาน
3. เด็กชายติณณภพ  อินทร์ฉ่ำ
4. เด็กชายพงศกร  ทองหล่อ
5. เด็กชายพงศกร  พูลผล
6. เด็กชายพิทยาธร  อิ่มวุฒิกุล
7. เด็กชายภควัต  วรรณศิริ
8. เด็กชายเทพ  จู
 
1. นางสาวปวีณา  มาลัยจิตต์
2. นางสาวชนิดา  ลาภบัว
3. นางสาววันดี  พูลนุช
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจริยา  นูแป
2. นางสาวนฤมล  วรรณวิจิตร
3. นางสาวพิมพ์ณิภา  บัวศรียอด
 
1. นายโชคพิสิฐ  สุดแท้
2. นางสาวนภัสนันท์  วรรณศิริ
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  นิยมสุข
2. เด็กหญิงอรวิลาสินี  จันทร์เพ็ญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  พูลกสิ
2. นายสุริยัน  นุกูลกิจ
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงธัชพรรณ   วัฒนาวงศ์
2. เด็กชายพงษ์เพชร   จันทสิทธิ์
 
1. นายจารุพัฒน์  ลีละสุนทเลิศ
2. นายธนเดช   ลี้เลิศธนกุล
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายณัฐวัตร   สหวัฒนชัย
2. นายธนโชค  ใจสุข
 
1. นายพิทยา   ปฏิโค
2. นายธนเดช   ลี้เลิศธนกุล
 
23 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายฐานัส    ศิริการ
2. เด็กชายณัฐ   มาฆะสิทธิ์
3. เด็กชายสุวิจักขณ์    โรจน์สวัสดิ์สุข
 
1. นายธนเดช   ลี้เลิศธนกุล
2. นางสาวชญาณัฏฐ์  คำรอด
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นางสาวประภาพร  บันเทา
2. นางสาวรสิกา  ล้วนหิรัญ
 
1. นางทิพย์สุดา  สรณะ
2. นายวธัญญู  ประทุมชาติ
 
25 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายชุติพงษ์   เปรมปิยศรี
2. นายณัทพงศ์   นามพริ้งพันธุ์
3. นายศิราวุฒิ   สุวจิตตานนท์
 
1. นางดาริกา   เรืองภักดี
2. นายสุนทร  เรืองภักดี
 
26 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นายณฤทธิ์  บรรเทาวงษ์
2. นายธนพล  เทพรัตน์
3. นายธราดล  บ้านเนิน
 
1. นายสุรินทร์  สุรรัตนากร
2. นายปวีณ  สุวรรณรัตน์
 
27 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. นายชยาวุฒิ  สมบูรณ์ท้วม
2. นายพฤฒา  พุกสีดา
3. นายศราวุฒิ   โพธิรักษ์
 
1. นายสมภาร  ไชยเสนา
2. นายพัลลภ   ไชยเจริญ
 
28 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายธนวินท์   วุฒิชัย
2. นายปารณัท   คูหาทอง
3. นายสิทธิศักดิ์    แซ่จึง
 
1. นายสุนทร  เรืองภักดี
2. นายพิทยา   ปฏิโค
 
29 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. นางสาวชุติพร  ศรประเสริฐ
 
1. นางสาวเปมิกา  ธนวนกุล