รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กหญิงจุฑาพร  บัวผัน
2. เด็กหญิงดาราวรรณ  จันทร์เพ็ญ
3. เด็กหญิงนันท์มนัส  ปุณยพัฒน์
 
1. นางลำดวน  บุญรังษี
2. นางสาวฉันทนา  บุญมาก
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงชลธิชา  เซ็งแซ่
2. เด็กชายอัครเดช   พิมใจใส
 
1. นางสาวชนิดา  ลิมป์รัชดาวงศ์
2. นางสาวสำเนียง  อรุณรุ่ง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสงวนหญิง 1. เด็กชายวิภาส  ตันเจริญ
 
1. นายชัยบูรณ์  มะโหฬาร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี 1. นางสาวน้ำเพชร  รัตนปัญญา
 
1. นางสาวศศิประภา  ยาวีระ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนแตงวิทยา 1. นายศิริวัฒน์  ทองหน้าศาล
 
1. นางภาวิตา  อ่อนอินทร์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. นางสาวพรพนา  ศรีสะอาด
 
1. นางสาวสุชาดา  สุวรรณหงษ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีประจันต์"เมธีประมุข" 1. นางสาวภควดี  สุขวิจิตร
 
1. นางสาววรัทภส์ณิชา  ล้ำเลิศธนกุล
 
8 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 88.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสงวนหญิง 1. นางสาวนิฤมล  ช่างจักรดี
2. นางสาวพัชชรี  อรุณรัศมี
 
1. นางสาวสุภาภรณ์  อยู่ประยงค์
 
9 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์" 1. เด็กชายณัฐวัตน์  จานุสังข์
2. เด็กชายราชพงษ์  สีลาดาลา
3. เด็กชายศรายุทธ  จานุสังข์
 
1. นายอุดม  พรทิพย์ศิริกุล
2. นางสาวณัฏฐิกา  หลอดแก้ว