รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.สิงห์บุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กหญิงธัญวรรณ  ขันจันทร์
2. เด็กหญิงบังอรรัตน์  ภูนาหลวง
3. เด็กหญิงโสดารัตน์  ราตรี
 
1. นางสาวสุทารัตน์  เงินคล
2. นางสาวอัญชลี  แจ้งดี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กหญิงภูสุรี  ภุมภัญ
 
1. นายสุรศักดิ์  ทองคำศรี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิงห์บุรี 1. เด็กชายภคพล  ชอบทำดี
 
1. นายธนกฤต  งามขำ
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางระจันวิทยา 1. เด็กชายภูริวัชญ์  สว่างภพ
2. เด็กชายวนาดอน  คชสิทธิ์
 
1. นางปัญจรัตน์  อันชูนิ
2. นายวสุ  เกิดเจริญ
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. นายกฤต  พวงภู่
2. นายนพพล  สุวรรณอ่อน
3. นายวีรศักดิ์  ทองนุ้ย
 
1. นางทิวาวรรณ  หล่ำวรัตน์
2. นายอรรถพร  แก้วบวร
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวไผ่วิทยาคม 1. นางสาวกนิษตา  แสงเสนา
2. นางสาวนันทิดา  แก้วมณี
3. นางสาวเกษศรินทร์   หมีทอง
 
1. นางสุปรีดา  เรืองพันธ์
2. นางสาวมัลลิกา  คงพันธุ์
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนค่ายบางระจันวิทยาคม 1. เด็กชายชวัลวิชญ์  รุ่งเช้า
 
1. นางสุภาพร  ม่วงอ่อน