รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.สระบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. เด็กหญิงกัลยกร  บุญเหลือ
2. เด็กหญิงณชา  ใหญ่เมืองปัก
3. เด็กหญิงณนพวรรณ  บัวล้อมใบ
 
1. นางจุฬาวรรณ  หอยสังข์
2. นางวรรณิภา  โพธิ์ทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 90.29 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. เด็กชายธนทร  กลิ่นชื่น
2. เด็กชายธนภัทร  ทับสาร
 
1. นายสมนาม  ณ เชียงใหม่
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 1. นางสาวศรุตา  กุศลสร้าง
 
1. นายสุทธิรักษ์  คำนุ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 89.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนซับน้อยเหนือวิทยาคม 1. นายคมกฤษณ์  เกตุศิริ
2. นางสาวจตุพร  แสงสุริยา
3. นายชาญชล  เกิดในแก้ว
4. นายนนท์กฤษ  มหาหิงค์
5. นายนพรัตน์  ชื่นโพธิ์
6. นายนราศักดิ์  ถิระกุลธนพัฒน์
7. นางสาวนริศรา  ค้าข้าว
8. นางสาวนุชจรี  วันทุมมา
9. นายบุญอุ้ม  เดชคำ
10. นายปราโมทย์  จงชิดกลาง
11. นางสาวพิมพ์มาดา  นุชผดุง
12. นายภักดี  ขอสินกลาง
13. นางสาวรุ่งอรุณ  สว่าง
14. นางสาววนันดา  ทัศนปัญญา
15. นายศิขรินทร์  ชนะพจน์
16. นางสาวสรนรินทร์  พุมมา
17. นางสาวสายธาร  เลิศอาษาพงศ์
18. นายสุนันท์  คุณครอง
19. นางสาวสุนิษา  เร่งพิมาย
20. นางสาวสุรีรัตน์  ทองโนนไทย
21. นางสาวสุวภัทร  จงท่องกลาง
22. นางสาวเนตรนภา  จงเยือกกลาง
23. นางสาวเบญจมาศ  รุณสงฆ์
24. นางสาวเบญญาภา  ตะเภาน้อย
25. นางสาวเหมือนฝัน  อ่อนเสมอ
26. นางสาวโศรดา  เหลาศรี
 
1. นายวรกร  มาลาเล็ก
2. นายภูวนารถ  ไปนาวะดี
3. นางศมนวรรณ์  เชื้อฉ่ำหลวง
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงกัลย์สุดา  วัฒนาถาวรวงศ์
2. เด็กหญิงฟ้าใส  คำดี
3. เด็กหญิงอัญชิสา  สุวรรณวุฒิ
 
1. นางสาวพริศา  จันทะเลิศ
2. นางสุขสวัสดิ์  บุญยโรจน์
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. นางสาวธนาภรณ์  สกุลปักษ์
2. นางสาวนริศรา  บุญมา
3. นางสาววชิรญา  คมศร
 
1. นางสาวจันทิภา  กบิลโรจน์
2. นางสุขสวัสดิ์  บุญยโรจน์
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน 1. นางสาวน้ำฝน  ขันลา
2. นางสาวสุวิมล  น้าวิลัยเจริญ
3. นางสาวอารยา  ทองอร่าม
 
1. นางสาวพรรษมนต์  อัครโชคอภิวงศ์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  หอมกระจาย
2. เด็กหญิงวรพรรณ  สารบรรณ์
3. เด็กชายเจษฎา   ศรศรี
 
1. นางสาวนลินรัตน์  จันทร์น้อย
2. นางมยุุรา  หัสดินรัตน์
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. เด็กชายอรุณรัก  บุตรนิล
 
1. นางสาวไพลิน  สร้อยจิต
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กหญิงวรางคณา  กองคำ
2. เด็กหญิงสุทัตตา  พงษ์พูลทรัพย์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ปรัชญาบุญ
 
1. นางสุขสวัสดิ์  บุญยโรจน์
2. นางสาวจันทิภา  กบิลโรจน์
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. นายพรชัย  กิ่งจำปา
2. นางสาวอาภาภรณ์  บุตรดี
3. นายอิทธิกร  กลิ่นขจร
 
1. นางสาวไพลิน  สร้อยจิต
2. นายปรีดา  ศรีตำแย
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. นายธราดล  ถูกธรรม
 
1. นางสาวไพลิน  สร้อยจิต
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวังม่วงวิทยาคม 1. นายกฤษฏาพงษ์  เพ็ชรรัตน์
2. นายวัชรพล  แสงทอง
 
1. นายสุขสันต์  สมานมิตร
2. นายปรีดา  ศรีตำแย
 
14 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก่งคอย 1. เด็กชายนันท์นภัส  อุทัยศรี
2. นายภูวดิษย์   ธัญโชติพิสุทธิ์
 
1. นางสาวจันทิภา  กบิลโรจน์
2. นางสุขสวัสดิ์  บุญยโรจน์