รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 7 (ปราจีนบุรี,นครนายก,สระแก้ว) [กลุ่ม สพม.สระแก้ว 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอรัญประเทศ 1. นางสาวสุภาพร  สวนฉิมพลี
 
1. นางสุมาลี  ผดุงญาณ
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 90.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตาพระยา 1. เด็กชายกิตติธร  สอนสุข
2. เด็กชายฉัตรนัย  มั่นคง
3. เด็กชายนิติภูมิ  เพชรชื่น
4. เด็กชายพิเชษฐ์  มะลิซ้อน
5. เด็กชายราชัน  เกตุหอม
6. เด็กชายศุภกิต  สิงสนั่น
7. เด็กชายสิทธิกร  สุทธิสน
8. เด็กชายสุรศักดิ์  ยิงรัมย์
 
1. นายบุญญฤทธิ์  ระพันธ์
2. นายศิริชัย  ดวงอาจ
3. นายบรรจรงค์  วรเศรษฐสุขศิริ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 87.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองน้ำใสวิทยาคาร 1. เด็กหญิงดวงพร  ไชยสอน
2. เด็กหญิงสุนิษา  สมบูรณ์
3. เด็กหญิงอิสริยาภรณ์  คุยพัก
 
1. นางดวงแก้ว  เฉยเจริญ
2. นางสาวปรางค์มาศ  น้ำทิพย์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทัพราชวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  อุ่มสะเดา
2. นางสาวจีรวรรณ  เงินเกลี้ยง
3. นายภานุวัฒน์  ฝาเทพ
 
1. นายคมสรรค์  มันทะราช
2. นายแก้วนิมิต  ธนะพันธ์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. นางสาวมานิตา  ประสังกุล
2. นางสาวสิริลักษณ์  ศรีกระโทก
3. นางสาวสุกานดา  อุบลราชธานี
 
1. นางกาญจวรรณ  หงษ์ทอง
2. นายธีรพล   ยิ้มย่อง
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัฒนานคร 1. เด็กชายทรงศักดิ์  ทองชื่น
 
1. นางฟ้ารุ่ง  แก้วประกอบ