รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.สมุทรสงคราม 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 91.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ขุมทรัพย์
 
1. นางสาวฉันทนา  คำชำนาญ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นายนรินทร์  นาครัตน์
 
1. นางสาวนุสบา  เตชะวัฒนารุ่งเรือง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 89.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายณภัทร   สุรพันธ์
 
1. นายนันธิพงศ์  นันตสุคนธ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นายณัฐภัทร  รชตะนันทน์
 
1. นายนันธิพงศ์  นันตสุคนธ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 95.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. เด็กชายฐิติพัฒน์  ซีประเสริฐ
 
1. นายวิรัช  เขียวชะอุ่ม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย 1. นางสาวนภัสสร  ตันบริภัณฑ์
 
1. นายยุทธศักดิ์  ตุ้มฉาย
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. เด็กชายชญานนท์  บุญนิ่ม
2. เด็กหญิงชนากานต์  ทับทิมสี
3. เด็กหญิงชรินรัตน์  ทับทิมสี
4. เด็กหญิงทิพวรรณ  วรรณศรี
5. เด็กชายธนบดี  เสือภูมี
6. เด็กชายนนทนันทน์  ดีรอด
7. เด็กชายวิทวัส  นิ่มมณี
8. เด็กหญิงศศิอุษา  ประเสริฐศิลป์
9. เด็กหญิงสุวพัชร  อุดมธรรม
10. เด็กชายไอศูรย์  วีระโชติคุณกิตติ
 
1. นางสาวธนกฤตา  น่วมศิริ
 
8 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรัทธาสมุทร 1. นางสาวกมลชนก  ศิริพจนาทิพย์
2. นางสาวสิริอำไพ  ศิริสวัสดิ์
3. นางสาวอัญชลี  โพธินันทวงศ์
 
1. นายสุธนัย  สุธาประดิษฐ์
2. นายศิลป์ชัย  ดอกพุฒ
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนท้ายหาด 1. เด็กหญิงฉัตรชยา  จิติวงศ์
2. เด็กหญิงธัญญเรศ  เดชบุญ
3. นายสุพจน์  จันทร์อ่อน
 
1. นายอภัยภัทร  พัชราภา
2. นางยุวรีย์  สุธานนท์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนถาวรานุกูล 1. นางสาวศุภนิดา  พราหมณ์แก้ว
2. นางสาวสุวภัทร  เนียมพิบูลย์
3. นางสาวอริสา  มะลัยรินทร์
 
1. นางอัญชลี   นุชผดุง
2. นางอัญชลี  แก้วน้อย