รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงณฐมน  ศิริชล
 
1. นางสาวรัชวรรณ  พรมลี
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม 1. นายพนาธรรม  เวศร์ภาดา
2. นายภูริคุณ  รวงผึ้ง
3. นายศุภวิชญ์  มุ่งจงรักษ์
 
1. นายวีระชัย  แสนบัณฑิต
2. นางสาวชาลินีย์  แซ่ตั๊ง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายทวีป  ศรีสังข์
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 94.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายเอกรินทร์  เดชพิริยชัย
 
1. นายรังสฤษฎิ์  บุญชลอ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายทรรชณ  กฤษณ์สุวรรณ
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กชายนนท์นที  จิตรรังสรรค์
 
1. นายมงคลชัย  วงศ์ศรีสังข์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นายสรรเพชญ  แจ้งสว่าง
 
1. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. นางสาวจิณณพัต  จันทรสุขา
2. นายณัฐวุฒิ  วิชัยวงค์
3. นายทรรชณ  กฤษณ์สุวรรณ
4. นายทวีป  ศรีสังข์
5. นางสาวรธีร  กฤษณ์สุวรรณ
6. นายสรรเพชญ  แจ้งสว่าง
7. นางสาวสุดารัตน์  หนูเสน
8. นายเอกรินทร์  เดชพิริยชัย
 
1. นายวิภาส  เลิศนราวาทิต
2. นางกาญจนา  สุภารี
3. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว 1. เด็กหญิงชญานิศ  สิงหสุต
2. นางสาวญาตาวี  เธียรสำราญ
3. เด็กหญิงนภัสสร  สุวรรณรงค์
4. นางสาวพรนภา  อุบลรัตน์
5. นางสาวพรรพสา  ม่วงทอง
6. เด็กหญิงพรรวษา  โพธิสิงห์
7. เด็กชายพุทธชาต  จู้ฉิ้ม
8. เด็กหญิงฟ้างาม  บัวลอย
9. เด็กหญิงภัทรวดี  ยาน้อย
10. เด็กชายภูธเนศ  ยังกมลโสภา
11. เด็กหญิงมนต์ธิรา  เข็มทอง
12. นางสาวรธีร  กฤษณ์สุวรรณ
13. เด็กหญิงศิรประภา  นาคเกิด
14. นายศุภพิพัฒน์  โพธิ์สุวรรณ
15. เด็กหญิงสุพิชญา  เชื้อสกุล
16. นางสาวสุมาลี  รินทอง
17. เด็กหญิงอนันตญา  คงเมฆา
18. เด็กชายอนุภัทร  เอี่ยมเจริญสุข
19. เด็กหญิงอุษณา  ฟักแสง
20. เด็กชายเดชาธร  คงภักดี
21. เด็กหญิงเพียรศรี  มีลาภกิจ
 
1. นายธนพล  โตอุตชนม์
2. นายวิภาส  เลิศนราวาทิต
3. นางกาญจนา  สุภารี
4. นายบรรพต  แจ้งจรัส
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. นางสาวอภิชญา  วิวัฒน์ภัทรกุล
 
1. นางสาวกนกวรรณ  มีสัตย์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตบางนา 1. เด็กชายฤทธิ์ตะวัน  เชยจันทร์ผลิ
 
1. นางสาวภัทร์นิภา  แซ่อึ้ง
 
12 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางพลีราษฎร์บำรุง 1. นายกฤษฎี  ศิริโวหาร
2. นายจรัญ  วงเวียน
3. นางสาวจิราพร  ธรรมโชติ
4. นายธีรนัย  มีก้าน
5. นางสาววิมลสิริ  ธรรมวัตร
 
1. นางสาวณภัทร  สกุลเดช
2. นางสาวรัศมี  ขัดกันทะ
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กชายดนัยเดช  ระรื่นสุข
2. เด็กชายสิทธิกร  เฉลิมกิตติชัย
 
1. นายเอกชัย  ฤกษ์นิรันดร์
2. นางสาวสิริพร  พูลสวัสดิ์
 
14 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงฐิตาภรณ์  ส่งสุข
 
1. นางสาวดวงดาว  ไวกุลเพ็ชร
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ 1. เด็กชายธีระเพชร  สารบูรณ์
 
1. นายเกียรติชัย  เดชวรรณ์