รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.สมุทรปราการ 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอำนวยวิทย์ 1. เด็กหญิงมิตรสิณี  กรังพาณิชย์
 
1. นางศิริมา  บุญสืบพันธุ์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 1. นายจิณณวัตร  ทับจันทร์
2. นางสาวรินรดา  บุญมี
3. นายศรัณยู  อินสว่าง
 
1. นางสาวกัญยาภรณ์  กิ่งไทร
2. นายประสิทธิ์  หะขุนทด
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงพาณิภัค  ธีระพงษ์
 
1. นางณัฐรินีย์  ทองพลาย
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 1. เด็กหญิงจุฑาทิพ  เล่ห์บุญ
2. เด็กหญิงนภัสสร  สินเพ็ง
3. เด็กหญิงบุษกร  สัญสำราญ
4. เด็กหญิงอภิสรา  ลอยลม
5. เด็กหญิงอรพรรณ  ใต้เมืองปาก
6. เด็กหญิงอัยรฎา  ฤกษ์เมือง
 
1. นางสาวศิริพร  พิมพ์ภูธร
2. นางสาวประกายมาศ  อมรฉัตร
3. นางสาวสมฤดี  ชำนิ
4. นายปราโมทย์  คชเสนีย์
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาวลักษณพร  ถมยาแก้ว
2. นายสพล  จิรเจริญสกุล
 
1. นางลลิลรัตน์  สืบกระพัน
2. นายณัฐพงษ์   บ่อสะอาด
 
6 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นางสาวนฤมล  รัศมี
2. นางสาวอาทิตยา  สุขะกาลนันท์
 
1. นายมงคล  จำปาแฝด
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 85.52 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสมุทรปราการ 1. นางสาวกนกวรรณ  เริงเกษตรกิจ
2. นายกันทรากร  บางแสง
3. นายกันนที   ใจแก้ว
4. นายชัยวัฒน์   อุณหนันทน์
5. นางสาวปนัดดา  แสงสิงห์
6. นายพีรวิชญ์  ชูประยูร
7. นางสาวพุฒิดา  สมศรี
8. นางสาวสุดาพร  มั่นการไถ
9. นางสาวสุพรรษา  บุญมาทัศ
10. นางสาวไพลิน  กล่องเนียม
 
1. นายพุทธิพงษ์  ศุภมัสดุอังกูร
2. นายสิทธิชัย   บุญนาค
3. นายวรัญญู  อติศักดิ์กุล
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย สมุทรปราการ 1. เด็กหญิงนิรันดา  สุขสยาม
2. เด็กหญิงปิยะมน  มั่นคง
3. เด็กชายวชิรวิทย์  พลกล้า
 
1. นางสาวอุไรวรรณ  อุทธารนิช
 
9 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ 1. นายฉัตรบดินทร์   ขำละม้าย
2. นายชาคริต  ทองสัมฤทธิ์
3. นายธนทัต   พรประเสริฐ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีศิริชัย  นกโต
2. นายพนาดร  แสนใจ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมด่านสำโรง 1. นางสาวจันทร์จิรา  นาคะยศ
2. นายศิริชัย  พยุงทอง
3. นางสาวสุภัทชา  หลีเจริญ
 
1. นางเขมรินทร์  โตแปลก
2. นางสาวกฤติยา  แม้นเหมือน