รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.ลพบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวินิตศึกษาในพระราชูปถัมภ์ 1. นางสาวมธุรส  สุทธานันท์
 
1. นางสาววรรณรัฐ  ลิ้มละมัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 92.7 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. เด็กหญิงปวันรัตน์  ฉิมวาส
2. เด็กหญิงวรรณวลี  ช้างทอง
3. เด็กหญิงศิรประภา  ศักดิ์ขวา
 
1. นางสาวกนกพรรณ  ศรีสุคนธ์
2. นางสาวทิภากร  สาริกา
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหมี่วิทยา 1. นางสาวจิระมณี  ดิษฐ์อ่วม
2. นายชาญนนท์  ศิลปะรายะ
3. นางสาวอภิชญา  ป้อมสูง
 
1. นายณัฐพรรษ  วิวัฒน์วรวงศ์
2. นางสาวทิภากร  สาริกา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กหญิงชฎาวรรณ  แท่นหิน
2. เด็กหญิงพัชราภรณ์   กระตุดนาค
3. เด็กชายศักรินทร์  สาริยาหะชีวะ
 
1. นางสุปราณี   สุระชลภูมิ
2. นายสมชาย  แสงอิ่ม
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 91.51 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายกวิน  สินธุุนาวา
2. นางสาวกวิสรา  ลาพิมพ์
3. นางสาวกัญญารัตน์  จำเนียรพืช
4. นางสาวคันธรัตน์  ขำเลิศ
5. นางสาวจงกลนี  วรรณเจริญ
6. นายจิณณวัตร  เนียรทะศาสตร์
7. นายชิษณุพงศ์  เทพศิริ
8. นายฐณะวัฒน์  ทุนบุญ
9. นายณัฐดนัย  แก้วผดุง
10. นายณัฐพงศ์  สายตรง
11. นายณัฐพงศ์  บุญเทียม
12. นายณัฐพงษ์  แสนสุข
13. นายณัฐวุฒิ  ท่าสุทัศน์
14. นายตะวัน  บัวขม
15. นางสาวทัศวรรณ  หงษ์ทอง
16. นายทีฆทัศน์  แก้วแสง
17. นางสาวธณัฐชา  พงศ์วรศิริกุล
18. นายธวัชชัย  ใสชาติ
19. นายปณิธาน  จวงครุฑ
20. นางสาวปรายฟ้า  จำปาทอง
21. นางสาวพรรณพัชรา  เขียวชะอุ่ม
22. นางสาวยุพารัตน์  ปราบพาล
23. นายรัฐศาสตร์  ฉิมกุล
24. นางสาวรุ่งอรุณ  พันแสน
25. นายวงศธร  โพธิ์หอม
26. นางสาววราภรณ์  สืบศรี
27. นางสาววิจิตรา  ชิดชอบ
28. นายศิริวัฒน์  ภู่ระหงษ์
29. นางสาวสุชาลิณี  จุมพลหล้า
30. นายอติชาต  สุวรรณสม
31. นายอนาวิน  พามี
32. นายอนุรักษ์  พันธุ์วงษ์
33. นายอภินันท์  กลิ่นจันทร์
34. นางสาวอัจฉรา  ไม้ดัด
35. นายเจนวิทย์  ธนาพิตรพิบูลกุล
36. นายเจษฎา  เอื้อสลุง
37. นายเนติ  น้อยทิม
 
1. นางบุษบา  ศิริจันโทภาส
2. นางกัญจรัตน์   พรหมจรรย์
3. นายศราวุฒิ  ภูมิแกดำ
4. นายภานุวัฒน์  ทาบุตร
5. นายวรวิทย์  คำพลึก
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย 1. นายศุภกร  จิตรเจริญพร
 
1. นางสมพิศ  พูลเจริญ
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  มาตรง
2. เด็กหญิงธนพร  เดชปั้น
3. เด็กหญิงอัจฉรา  บำรุงสุข
 
1. นายไพบูลย์  วิริยะอุดมเสถียร
2. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นางสาวนฤบล  นิ่มมะณี
2. นางสาวบุษบา  บุญนำพา
3. นายพิตตินันท์  เพชรดี
 
1. นางทัศน์วรรณ  พูลเพิ่ม
2. นางศศิธร  อนุรักษ์
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กชายอนิรุตม์  กลั่นประเสริฐ
 
1. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. เด็กหญิงวราภรณ์  อยู่รอด
2. เด็กหญิงวันรี  ต่ายทอง
3. เด็กชายอัมพร  เพิ่มสกุล
 
1. นายไพบูลย์  วิริยะอุดมเสถียร
2. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
 
11 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 84.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเบิกวิทยาคม 1. นางสาววิญาดา  ศรีเจริญ
2. นายสรวิศ  ทองทับ
3. นายไพรัช  สุริวงษ์
 
1. นายไพบูลย์  วิริยะอุดมเสถียร
2. นางเสาวภา  วิริยะอุดมเสถียร
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐสุภา  กิตติพฤทธิพงศ์
 
1. นางสุพัตรา  สุดสวัสดิ์
 
13 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. เด็กชายภานรินทร์  แซงคำ
 
1. นางพัชรียา  สุขดี
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโคกกะเทียมวิทยาลัย 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  ฤทธิ์เรืองศักดิ์
 
1. นางพิสิณี  ยี่โถขาว
 
15 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพระนารายณ์ 1. นายอดิเทพ  พุ่มมะลิ
 
1. นายเล็ก  เชยขุนทศ
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโคกตูมวิทยา 1. นายชัยรินทร์  เหมหอมวงค์
 
1. นางสาวศิริวรรณ  อยู่พุ่ม