รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.ราชบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายพลพล  ลิมกุล
2. เด็กหญิงพิมพ์วุฒิ  เนติสุนทร
3. เด็กหญิงอิสราภรณ์  ศุภอักษร
 
1. นางจิรภา  นันทรัตน์กุล
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กหญิงกัชบงกช  หมอทรัพย์
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  เฮงจิตตระกูล
3. เด็กหญิงวิภาษิตา  วรวิทย์วัฒนะ
 
1. นางสาวรัชนีกร  ทิพย์สุข
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายสิทธิศักดิ์   สิทธิแสงชัย
 
1. นางสาวสิริวรรณ  ปินะกาโน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นายกรวิชญ์  ศรีสงคราม
2. นายวรินทร์  ธงชัย
3. นายสวัสดิ์พงศ์  ภักดีพัฒนเจริญ
4. นายสหฤทธิ์  อภิสุทธิศิลป์
 
1. นายนานนท์  ทองแพง
2. นายธนากร  อิ่นอ้าย
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวพิณพิมาน  พินพิสิทธิ์
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. เด็กชายสยามพล  สิงห์ชู
 
1. นายพินิจ  ทองเสริม
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ 1. นางสาวชฎาพร  หว่านพืช
2. นางสาวชลธิชา  เหลือล้น
3. นางสาวชุติกาญจน์  เปาวศาสตร์
4. นางสาวณัฐฌา  จุลวรรคนานนท์
5. นางสาวประภัสสร  ช่างพานิช
6. นางสาวปรางทิพย์  พุทธโคตร
7. นางสาวอัจฉรา  หัสเดชา
8. นางสาวอัมรา  จงดี
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  แก้ววงษ์ล้อม
2. นายศรายุทธ  รัตนภูมิ
3. นายยุทธพันธ์  กาญจนะวิลัย
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นางสาวจิดาภา  ศรีประไพ
2. นางสาวนคนันทินี  จุลกศิลป์
 
1. นายปรีชา  กลิ่นหวล
2. นายปิยะพงษ์  สุวรรณพาเพลิน
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 1. นายธนกฤต  วงษ์พฤกษา
2. เด็กชายวสวัตติ์  ใจพรหม
 
1. นางสาวกิจจชญา  วรภักดี
2. นายกำธร  ใช้พระคุณ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ 1. นางสาวจิตสุภา  ใจซื่อ
2. นายอิทธิพล  อินทร์โอภาส
3. นายเลิศชัย  ยังกองแก้ว
 
1. นางมารยาท  อ่องวงศ์
2. นายจำลอง  อ่องวงศ์