รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ระยอง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กชายณัฐชนน  สาระธนะ
 
1. นางธนาภรณ์  โคตรนารา
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. เด็กชายปรเมษฐ์  ขำทัพ
2. เด็กชายวรกันต์  เทพบรรทม
3. เด็กชายวุฒิภูมิ  วิชชุนิลุบล
4. เด็กชายอภิชน  ตุมา
5. เด็กชายอัษฎาวุธ  นนทิวรรธน์เมธี
 
1. นางสาวปนัดดา  ไชยะมะณี
2. นางมลรัตน์  แสงกระจ่าง
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ระยอง 1. นายวรกร  รัตนวิกร
 
1. นายกวี  รอนกระโทก
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  อ่อนตรี
2. เด็กชายฐิติพงศ์  บุญรัตน์
3. เด็กชายทศธรรม  กระจาย
4. นายภูธิป  แสงวิเศษ
5. นายภูธิป  แสงวิเศษ
6. เด็กชายภูมิพัฒน์  สมเสาร์
 
1. นายรัชตะ  ดาเตชะ
2. นายชูชัย  นาคปั้น
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำ 1. นางสาวกนกพร  เวทวิทยากิจ
 
1. นายโกวิท  ขนานแข็ง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงสุธินันท์   เถียนติธรรม
 
1. นางสาวจุฑามาศ  คชอาจ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมมาดา  วรพันธ์
 
1. MissLong  Yuting
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม 1. นายวรพล  กุนอก
 
1. นางสาวกันทิมา  พบจันอัด
 
9 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวคุณัญญา  จันทร์วานิชสกุล
 
1. นางสาวพรสุชา  พงษ์เกิดลาภ
 
10 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 91.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาวีร์  ศรีสังข์
2. นายชิษณุพงศ์  ศิริคช
3. นายธนธรณ์  ทองบูรพา
4. นางสาวศศิพัชร์  เนื่องแก้วสิน
5. นางสาวอิสรีย์  เนื่องแก้วสิน
 
1. นางสาวสุมนา  เหลืองธีรนาท
2. MissZhao  Zhixiao
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม 1. นายณัฎฐ์  ภิญโญ
2. นายเตชิต  จันผกา
 
1. นายชนารัตน์  คำอ่อน
2. นางอัจฉรา  รัตนวงษ์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมตากสิน ระยอง 1. นางสาวณัฐพร  ใจประสงค์
2. นายตรีเพชร  โคตรหลักคำ
3. นายสุรทิน  ถนอมวงค์
 
1. นายชโนโชติ  โสตะนิรัชกฤดา