รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.พระนครศรีอยุธยา 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงพิชญ์นรี  หลักกรด
2. เด็กหญิงสุจิรา  เพ็งหมื่น
3. เด็กหญิงเพลงภัสสร  ผ่องสิริ
 
1. นางสาวกาญจนา  กลับเป็นสุข
2. นางสาวพิไลพร  ศรีสุวรรณ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยานุสรณ์ 1. นางสาวจิลมิกา  โพธิ์ทอง
2. นางสาวนัฐชานันท์  น้อยพิทักษ์
3. นางสาววรรนิสา  รุ้งกสัตรา
4. นายวรวิทย์  วงษ์ศรีเมือง
5. นายศุภโชค  อดุลยรัตนพันธุ์
 
1. นายนันทมิตร  สุภสิงห์
2. นายธนากร  ผิวนวล
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายปฏิพัทธ์  ทนงจิตต์
 
1. นายสิรภพ  ทองอร่าม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองน้ำส้มวิทยาคม 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ตรีเกษม
2. เด็กหญิงสุจิตรา  มั่นแสง
 
1. นางสาวอมรรัตน์  โพรามาต
2. นายสุดใจ  ขวัญดำ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายธนกร   เกิดทรัพย์
 
1. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กชายวัชระ  นิลศิริ
 
1. นายคงศักดิ์  สุขอุดม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นางสาวธัญญาเรศ   งามสมโสด
 
1. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  สมัยกุล
 
1. นางสุดารัตน์  เทศเวทินากร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   พิมพา
2. เด็กชายทัตพงศ์   เขียววิมล
3. เด็กชายธนกร   เกิดทรัพย์
4. เด็กหญิงธัทรพร   บำเพ็ญบุญ
5. นางสาวนงลักษณ์   บุญยืน
6. เด็กชายปรมินทร์   ภิญมิตร
7. นายปัญชยุต   เครือหมู
8. นายภานุมน   มีนิล
9. นายภูผา   สะแกคุ้ม
10. นายภูมิพัฒน์   จันทร์อ่อน
11. เด็กชายวรวิทย์   พงษ์ภมร
12. เด็กชายสรกัณ   ดวงทวีป
13. นายสรวิชญ์   มุสิการุณ
14. นางสาวสริตา   อุดบัววงค์
15. เด็กชายอรรถสิทธิ์   บัววิจิตร์
 
1. นายบุญธนา   จำพรต
2. นางสาวณิชพร  แก้วสถิตย์
3. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 96.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย 1. นายชัชชานนท์   อุ่นเจริญ
2. นางสาวฐิติมา   รัชชุรัตน
3. นายณัฐพล   ชินประหัษฐ์
4. นายธนวัฒน์ทศพร   จันทร์อ่อน
5. นางสาวธัญญาเรศ   งามสมโสด
6. เด็กชายปภังกร   จำนงบุญ
7. นางสาวปวีณา   บุตกร
8. นายพงศกร   ใจเที่ยง
9. เด็กชายพิชทยาธร   วันดี
10. นายภูวเดช   ปั้นแพทย์
11. นายวัฒนา   พรรณโภชน์
12. เด็กชายสิทธินันท์   แจ้งใจ
 
1. นายบุญธนา   จำพรต
2. นางสาวณิชพร  แก้วสถิตย์
3. นายอุทิศ   พิณพาทย์เพราะ
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงณัฐริกา  สุขเสวต
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  ไวยนิยี
3. เด็กหญิงดุสิตา  จันทร์ศิริ
4. เด็กหญิงพรกนก  อินทร์สนอง
5. เด็กหญิงภาคิณี  นุดนา
6. เด็กหญิงยวิษฐา  ศิริรักษ์
7. เด็กหญิงสุชัญญา  วงศ์สิงห์
8. เด็กหญิงอันนา  บรรจงวรอาจ
 
1. นางสาวทิพาดา  ลิมป์ประเสริฐกุล
2. นางอนันตภา  พิบูลย์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. นางสาวปุญณิศา  ไวยดารา
 
1. นางสาวญาณิศา  เกียรติสังวร
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงนพัสร  รัตนพันธ์
2. เด็กหญิงศตพร  เวชทัพ
 
1. นางสาวชนิดาภา  สุวรรณแส
2. นางสาวนริศรา  กระจ่างพัฒน์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เลิศสิริกุล
2. เด็กหญิงสุชานาถ  ไวยจิรา
 
1. นางสาวประภาพร  ธรรมรจน์
2. นางสาวนริศรา  กระจ่างพัฒน์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะหัน 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  เดชเกิด
2. เด็กหญิงปิยธิดา  ใจกล้า
3. เด็กหญิงปิยพร  สำแดงชัย
 
1. นางเบญจวรรณ  ดัดวงษ์
2. นายธงชัย  ทุเรียนงาม
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภาชี"สุนทรวิทยานุกูล" 1. เด็กหญิงนิพาดา  ศรีไกรสุข
 
1. นายไพบูลย์  ศรีสังข์
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแพรกประชาสรรค์ 1. นายอภิวิชญ์  ร้องรำ
 
1. นางมะลิ  แสงสุข
 
18 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนครหลวง"อุดมรัชต์วิทยา" 1. นายณรงค์ฤทธิ์   กลิ่นเกษร
2. นายมงคล   ลือดาว
 
1. นางสาวสุรีย์พร  ศรพรหม
2. นางสาวธีราพร  แสงบุญส่ง