รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ชัยยันต์
2. เด็กชายณัฐกานต์  สายทอง
3. เด็กชายประเดิม  หลูเจริญ
 
1. นางสาวฐานะมาศ  เกตุแก้ว
2. นางสาวกิติยา  ธรรมลังกา
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประชามงคล 1. นายทินกร  สนองชาติ
2. นายธนกร  หลักเพชร
3. นายสมมาตร  -
4. นายเฉลิมชัย  รอดเพ็ชร
5. นายเชิดพงษ์  บุญตา
6. นายไพรัตน์  สวัสดิ์ชโลบลกุล
 
1. นางอรณิชชา  คชนา
2. นายเชิดชัย  เมืองมนต์
3. นายอธิวัฒน์  เสนาทับ
 
3 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองรีประชานิมิต 1. เด็กชายณฐกานต์  อุณหกานต์
2. เด็กหญิงพรนภา  ศรีอ่อน
3. เด็กหญิงเนตรนภา  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางสาวรุ่งทิวา  สุขมาก
2. นายจิตกร   อารีย์วงศ์สถิตย์
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประชามงคล 1. เด็กหญิงจีรพร  หุ่นไทย
2. เด็กหญิงณัฐนรี  ทารสาน
3. เด็กหญิงธิติมา  วรรณเลิศ
 
1. นายฉลอม  สิงห์จันทร์
2. นายประเมิน  โพธิ์หอม