รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 8 (ราชบุรี,กาญจนบุรี) [กลุ่ม สพม.กาญจนบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายปพณ  ละเภท
 
1. นางสุดใจ  พละศักดิ์
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 82.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวณัฐพร  แก่นจันทร์
2. นางสาววัลภา  เหลืองวัฒนวิไล
3. นางสาวแพรพลอย  ทับทิมไทย
 
1. นางสาววันดี  เพชรสหาย
2. นายสาธิต  อุตสาหะ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นางสาวพนารัตน์  พนานุสรณ์ศิลป์
2. นางสาวสุพิชชา  ธราธารกุลวัฒนา
 
1. นางสาวอภิรดา  ทั่นเส้ง
2. นางสาวปานปิติ   ภูศรี
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  สว่างเนตร
2. เด็กหญิงจันทิมา  สำเนียงแจ่ม
3. เด็กหญิงจิราพัช  ชำนาญกิจ
4. เด็กหญิงณิชกานต์  อักษร
5. เด็กหญิงดวงกมล  สุภาพ
6. นางสาวปวริศา  พันธุสุข
7. เด็กหญิงพรรษา  สีเรือง
8. นางสาววรัญญา  สุขไชยะ
9. เด็กหญิงวิสสุตา  เพ็งสวาง
10. เด็กหญิงสลิลทิพย์  วันทอง
11. เด็กหญิงสุชาดา  ลำใย
12. เด็กหญิงสุพัตรา  เซี่ยงเห็น
13. เด็กหญิงอังคนางค์  วนากระสานติ์สุข
14. เด็กหญิงอินธิชา  โม่งเป้า
15. เด็กหญิงเกศราภรณ์  มะลิซ้อน
 
1. นายพีรสุต  ผ่องพิพัฒน์
2. นายสมเจต  บุญมี
3. ว่าที่ร้อยตรีเกษม  วรรณะ
4. นายประวิทย์  ไทยพุทรา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ถิ่นเจริญรุ่งเรือง
2. เด็กหญิงธัญชนิดา  จานทอง
3. เด็กชายสรรเพชร  มางาม
 
1. นางสาววัลย์ลิกา  นิยาย
2. นางสาวพจมาลย์  เขียวเซ็น
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวคงคา  เพชรนิล
 
1. นางสาวสุดา  พืชนะ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. เด็กชายอาทิตย์  เผือกแก้ว
 
1. นายสมนึก  รุ่งรัตน์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวิสุทธรังษี 1. นายธนวัฒน์  ศรีแก้ว
 
1. นายสมนึก  รุ่งรัตน์
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้ากาญจนบุรี 1. นายกรกฏ  เอี่ยมทอง
2. นายกฤษณะ  กิ่งแล
3. นายจตุพล  ผิวชะอุ่ม
4. นายจักรกฤษณ์  นันท์จิรสิน
5. นางสาวจิราพัชร  กระทุ่มทอง
6. นางสาวชวัลรัตน์  พุทธชู
7. นางสาวชุติมา  ม่วงบังยุง
8. นายวีรพล  ทองจุล
9. นางสาวสุภาษิณี  ศรีสว่าง
10. นางสาวเสาวลักษณ์  หมีน้ำเงิน
 
1. นางจันทร์วดี  รักษ์อาจ
2. นางจิตรลดา  ประชานิยม
3. นายคณิต  ชูลาภ
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกชกร  สุภาพ
2. นางสาวกุลณัฐ  จิณแพทย์
3. นางสาวญานิกา  ชื่นบาล
4. นางสาวณัฐฐา  กำแพงแก้ว
5. นางสาวนภัสวรรณ  ไกรทอง
6. นางสาวปพิชญา  ภูษณะพงษ์
7. นางสาวสุธินีย์  พงษ์ไพบูลย์
8. นางสาวเกศชริน  ศรีมูล
 
1. นางศิรินารถ  เหลืองสด
2. นางณปภัช  สนธิสว่าง
3. นางสาวพุทธวรรณ  มงคล
4. นางสาวจิตรมนัส  เนียมเนตร
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายกฤษดา  ศรีเอี่ยม
2. เด็กหญิงกิฤติมา  โสดา
3. เด็กหญิงฉัตรดา  ภูชัยผา
4. เด็กหญิงบุรพร  ศิริบุตร
5. เด็กหญิงบุศรินทร์  ฟักบาง
6. เด็กหญิงปวันรัตน์  สยุมพร
7. เด็กหญิงพรพรรณ  เจริญธนวัต
8. เด็กหญิงพรรัตน์  สิทธิกุล
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ราชสันเทียะ
10. เด็กหญิงภัทรวดี  ศรีสมโภชน์
11. เด็กชายภูริณัฐ  หอมชื่น
12. เด็กหญิงรักขณา  นิ่มเนตร
13. เด็กหญิงศรัญญา  เอี่ยมสำอางค์
14. เด็กหญิงศิริลักษณ์  ถึกจรูญ
15. เด็กหญิงอริสา  คชายุทธ
16. เด็กหญิงอาภัสรา  จันเปรม
 
1. นางเตือนใจ  คงสาย
2. นางสาวหทัยรัตน์  อุ่มอารมย์
3. นางจำรัส  ผ่องกัล
4. นายพงศภัค  ศรีสกุล
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพมงคลรังษี 1. นางสาวกัญชลิกา  ชื่นอารมย์
2. นางสาวกานต์ธิดา  แก้วโยธา
3. นายกิตติพงษ์  คำเขียน
4. นางสาวจงลักษณ์  ประยูรไทย
5. นางสาวจันจิรา  ทนเถื่อน
6. นางสาวชนาภา  แพ่งยัง
7. นางสาวชนาภา  แพ่งยัง
8. นายชุติภาส  บัวคำ
9. นายณัฐวุฒิ  พัดชื่น
10. นางสาวมีนา  สุขเจริญ
11. นางสาวมีนา  สุขเจริญ
12. นางสาวรุจจิรา  พงษ์ประเสริฐ
13. นางสาวศรสวรรค์  ทรัพย์ธัญโชติ
14. นายศุภกร  เหมือนวงศ์
15. นายสยมภู  วิเศษสิงห์
16. นายสิทธิกรณ์  จันทนา
 
1. นางสาวสุกานดา  บัวระภา
2. นางสาวธานี  มังกะโรทัย
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์ 1. นางสาวกนกพร  รวยพงศ์
2. นางสาวทัชชกร  พันสัน
 
1. นางสาวนงลักษณ์  ศิริฟัก
2. นายอลงกรณ์  สาเล็ก