รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 10 (เพชรบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สมุทรสงคราม,สมุทรสาคร) [กลุ่ม สพม.ประจวบคีรีขันธ์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวศุภวรรณ  เตียววิจิตรสกุล
 
1. นางเมธาวี  อู่เงิน
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวชุติกาญจน์  จิระราชวโร
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัค  อุ่นจิตอนุสรณ์
 
1. นางปัญญรัสม์  อยู่ยั่งยืน
 
4 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหัวหิน 1. เด็กหญิงธนธรณ์  วิเชียร
 
1. นางเซกะ  ผ่องสะอาด
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังไกลกังวล 1. นางสาวเบญญาภา  คุ้มนาน
2. นางสาวแพร  ทรัพย์เจริญกุล
 
1. นางนิสสรณ์  เชิญทอง
2. นายนิพนธ์  เชิญทอง
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ธรรมเนียม
2. เด็กหญิงฐิติพร  รังวัด
3. เด็กหญิงสุจิรา  สุขสงค์
 
1. นางสาวสุธิษา  พึ่งสวัสดิ์
2. นางประภัสสร  พิมพ์ทอง