รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 88.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กชายธนบูรณ์  ชัยชนะพงศ์พันธ์
2. เด็กหญิงภัทรินทร์  พรสิริรุ่ง
 
1. นางสาวลดาวัลย์  ตั้งมั่น
2. นางสาววริศรา  วัชรเวียงชัย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธัญบุรี 1. นางสาวกุลนิตย์  แก่นแก้ว
2. นางสาวจิราภรณ์  ศรีดี
3. นายธชาบดี  สุวรรณพูล
4. นายธัญญรัตน์  เสนสุวรรณ์
5. นายนันทชัย  งามเจริญ
6. นางสาวนิศากร  กลิ่นลำดวน
7. นายปิยศักดิ์  เกิดสมุทร
8. นายพงศธร  สีสด
9. นางสาวพัชรินทร์  ยาใจ
10. นางสาวรักษิกา  หลีประไพ
11. นางสาวราตรี  สุขประเสริฐ
12. นายศักดา  ชลวณิชย์กุล
13. นายศุภมิตร  สวยผักแว่น
14. นายสหภพ  โพธิ์ทอง
15. นางสาวสุกัญญา  เจ้ยทองศรี
16. นางสาวสุพัตรา  เพชรไพบูรณ์
17. นางสาวอภิญญา  ละวัลวงค์
18. นางสาวอรพิน  นุวงษ์
19. นายอุดรพันธ์  ต้นสกุล
20. นางสาวเมธาวี  แสงทอง
 
1. นายศิริพงษ์  แสนศิริภัทรพงศ์
2. ว่าที่ร้อยตรีภูดิศ   ควรระงับ
3. นายพรรษา  จรเขตต์
4. นายประกอบ  น่วมจิตร
5. ว่าที่ร้อยตรีธนัท  เล็กเภา
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. เด็กชายมงคล  ออกกิจวัตร์
 
1. นายเจษฎา  ออกกิจวัตร์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายธนายุทธ   กาญจนานุช
 
1. นายขจรศิษฏ์  ชุมพร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปทุมธานี 1. เด็กหญิงไอริณ   พงเกตุกรณ์
 
1. นางสาวโสภิตา   รัตนพันธ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. เด็กชายจุฑาภัทร  บุญศรี
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  หอมลักษณะ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นางสาวกรรณิการ์  บุญมี
2. เด็กชายจุฑาภัทร  บุญศรี
3. นายทศพล  พรหมแก้ว
4. นางสาวนลิน  คำภักดี
5. นายนันทวัฒน์  อนันต์จิระโชติ
6. นางสาวมรกต  แสงเพลิง
7. นายวรวุฒิ  อู่นอก
8. นายวุฒิชัย  เอี่ยมธนากุล
 
1. นางศศิพันธุ์  ทศราช
2. นางสาวจริยา  บุญเกิด
3. นางสาวกนกกาญจน์  หอมลักษณะ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 97.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นายกรณัฐ   ผิวงาม
2. นายจิรายุทธ   ประสมสี
3. นายจิรเมธ   จันใด
4. เด็กชายชนะชัย   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
5. นายชิษณุ   แต้เจริญ
6. นายภัคภูดล   ยั่งยืน
7. นายวันชัย   ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
8. นายสิทธิเดช   พัทธเสมา
9. นายสิรภพ   รังไสว
10. นางสาวสโรชา   ศาสนนันท์
11. นายอิสริยะ   ไชยมนตรี
12. เด็กชายเกียรติพงษ์  พุฒผึ้ง
 
1. นายธนรัฐ  อยู่สุขเจริญ
2. ว่าที่ร้อยตรีทศพล  เพียรดี
3. นายปิติ  ขาวปลื้ม
4. นายขจรศิษฏ์  ชุมพร
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. เด็กชายธนบดี  ยลระบิล
2. เด็กชายนัธทวัฒน์  ไทยสิทธิพงศ์
3. เด็กชายพีระพัฒน์  บุญวรรณ
4. เด็กหญิงเพชรลดา  แก้วสีเหลือง
 
1. นายต่อศักดิ์  กฤษดาโอภาส
2. นายประทาน  สระพลอย
3. นายชญานิน  คำสองสี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐวรินธร  ชยาสิริจิราภัค
 
1. นายณัฐพล  ศรีธงชาติ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวชญาดา  ชาคริตนิรันดร์
2. นางสาวณัฐกร  บุญสวาสดิ์
3. นางสาวทิพพยะพร  ทิพวรรณ
4. นายธนวัฒน์  พ่วงหลาย
5. นายธรรณ์ธร  ศรเพชร
6. นายนราชิต  เทพา
7. นายนัทธวัฒน์   ดีจริง
8. นายนารัท  คลิมทอง
9. นายวัทธิกร  ดิปประโคน
10. เด็กชายสุภัค  นักฟ้อน
 
1. นายวิเศษฐ์  สายดนตรี
2. นายศรัณยู  ปรีชา
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธัญรัตน์ 1. นายพิรชัช  ยุทธสิงห์
2. นางสาวเยาวรีย์  วลีเรืองฤทธิ์
 
1. นายธนากร  ไพบูลย์
2. นางสาววิลัยพร  วงศ์เชียงเพ็ง
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ชัยยุทธศาสตร์
2. เด็กชายเอกชนก  วรพันธ์
 
1. นางวิชยาภรณ์  ระจิตร
2. นางสาววาสนา  เเสงศรี
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กชายธนกร  ปริยานนท์
2. เด็กชายปุณยวีร์  โพธิวรรณ์
 
1. นางณัชชา  บุญประไพ
2. นางสาววาสนา  แสงศรี
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายปัญญารังสิต 1. นางสาวณัฐณิชา  สังข์พิชัย
2. นางสาววรรณธิดา  ศรีมงคล
3. นางสาวอนงค์รัตน์  โชดวัฒนพานิช
 
1. นางถาวร  พิมลไพบูลย์
2. นางสาววาสนา  จำปาศรี
 
16 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธัญบุรี 1. เด็กชายพณวรรธน์  ทองแสง
 
1. นายวศิน  ศุภนคร
 
17 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองเสือวิทยาคม 1. นางสาวสุธิดา  หิมพาน
 
1. นางสาวประทีป  สุขโชค