รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 4 (ปทุมธานี,สระบุรี) [กลุ่ม สพม.ปทุมธานี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงนพเก้า  จุไรรัตน์พร
 
1. นางดุษณี  กลั่นเกษร
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวพิชยากาญจน์  ชาญอุไร
2. นางสาวอรัญญา  อ่อนนอจันทร์
3. นายไทเกอร์หวัง  วงศ์มหาอัญมณี
 
1. นางศรีวรรณ  จุ้ยเตย
2. นายอร่ามเรือง  สุวรรณวาปี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 80.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงณัฐชานันท์  พูลสวัสดิ์
2. เด็กหญิงพีรดา  แสนสม
 
1. นางสาวผานิตย์  ตีรเศรษฐ์ศักดิ์
2. นางสาวพรทิพย์  จับจิตต์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 84.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวณิชากรณ์  เขียวขำ
2. นางสาวปรียาภรณ์  กันดี
3. นางสาวพิมพ์โพยม  สุดเจริญ
 
1. นายฉัตรชัย  พลเชี่ยว
2. นางสาวจุฑารัตน์  ใจงาม
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. เด็กหญิงบุตรี  บุญสิทธิ์
2. เด็กหญิงปานฝัน  วงศ์วรกุล
3. เด็กหญิงภิญญดา  พูมหิรัญ
 
1. นางสาวทิชากร  สัตย์จริง
2. นายขุนทอง  คล้ายทอง
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 80.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี 1. นางสาวพัลลภา  บ่อกลม
2. นางสาวอัจฉราพร  กงพาน
3. นางสาวเบญญาทิพย์  ยวงสวัสดิ์
 
1. นายชิตพงษ์  เหนือเกาะหวาย
2. นายขุนทอง  คล้ายทอง
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงณัฏฐนิชา  วงศ์รักษา
2. เด็กหญิงนนท์ธิชา  เคียวแก้ว
3. เด็กหญิงบุญญาดา  บุญจวง
4. เด็กหญิงปัญญภัค  ปุณณรัชช์
5. เด็กหญิงอทัยวรรณ  ตวงทอง
 
1. นายวุฒิชัย  ผลไม้
2. นางสาวสุพัตรา  เจริญสุข
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวกรพินธุ์  พิมพ์ศักดิ์
2. นางสาวจิรัชยา  พูลละผลิน
3. นางสาวมิ่งกมล  ศิริถิ่นพยัคฆ์
4. นางสาววิลาสิณีย์  เมืองโคตร
5. นางสาวสิราวรรณ  ศรีนารอด
 
1. นายภิญโญ  ขียา
2. นางสาวพลอยไพลิน  ก้อนใส
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวกัญญาณัฐ  ฝ่ายขันธ์
2. เด็กหญิงณัฐนันท์  ธนภัทรไพบูลย์
3. เด็กหญิงณิชนันท์  จิวรรจนะโรดม
4. นางสาวนันท์นภัส  เชยประโคน
5. นางสาวพลอยพรรณ  โคตรพงษ์
6. เด็กหญิงพิมพ์  กาชัย
7. เด็กหญิงสรัลชนา  ศรีม่วง
8. นางสาวอรพิณ  มีบุญเอนก
9. เด็กหญิงเปรมณัฏฐา  เนียมเปรม
10. เด็กหญิงแทนใจ  พุทธงชัย
 
1. นางสาววิภา  วิชัยพรหม
2. นางสาวสุรภา  เพิ่มพูล
3. นางบุบผา  อุรบุญนวลชาติ
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. เด็กหญิงกิตติพร  เขตต์กรณ์
2. เด็กหญิงจันทร์วลัย  หมอนทอง
3. เด็กหญิงชนากานต์  สายทอง
4. เด็กหญิงณฐมน  บางน้อย
5. นางสาวธมนวรรณ  ฉลาดถ้อย
6. เด็กหญิงธาริณี  ดอกนาค
7. เด็กหญิงนภสร  ฤทธิ์วาปี
8. เด็กหญิงนภัสสร  บุญธรรม
9. เด็กหญิงนันทยา  ศรีทาพักตร์
10. เด็กหญิงบงกชพร  ตาลอ่อน
11. เด็กหญิงพรพรรณ  ภูมิเรศสุนทร
12. นางสาวพลอยณิชชา  ศิริมาลีวัฒนา
13. เด็กหญิงศิรินภา  ครองประยูร
14. เด็กหญิงสุพิชญา  สีเขียว
15. นางสาวเบญจมาศ  ทองบำรุง
 
1. นางสาวธารทิพย์  สุมณฑา
2. นายทิฐิ  สุจิมหันต์
3. นายอภินันท์  วันทา
4. นายธัญวิสิฐ  จันทร์ดุสิตขจร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบัวแก้วเกษร 1. นางสาวทัศนีย์  ทาเคน
 
1. นายวุฒินันท์  บุญสินธุ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 89.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นายภีรยุต  พุ่มฉัตร
 
1. นายกฤษฎา  เกตุสุริยงค์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปทุมวิไล 1. นางสาวกัลยรัตน์  แสงแมงทับ
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  ล้อมลาย
3. นางสาวจิรัชญา  ทองดอนเหมือน
4. นางสาวจิราวรรณ  ฉิมรักษ์
5. เด็กหญิงญาณิศา  หัตถ์ชนะ
6. เด็กชายฐานันดร  แววมณี
7. เด็กชายณัฐนันท์  อินโต
8. เด็กหญิงณัฐนิชา  สายรัตน์
9. นายณัฐพงศ์  ศรีมา
10. เด็กชายณัฐพล  ดนมินทร์
11. เด็กชายธนากร  คำแพง
12. นางสาวธนิกา  ท้าวศิริกุล
13. เด็กหญิงธัญวรัตม์  จ้อยจิตต์
14. นายธีระชัย  ขำกล่ำ
15. เด็กชายธีระยุทธ  สมพล
16. นางสาวนุชวรา  ถนอมรูป
17. เด็กหญิงปทุมทิพย์  คมวิชายั่งยืน
18. นางสาวปิยนุช  เทพอาษา
19. นายปิยะ  แย้มสุวรรณ
20. นายพชรพฤกษ์  รวยลาภ
21. นายพรหมพิทักษ์  สำราญจิต
22. เด็กหญิงพิณทองแท้  ชนะวัฒน์
23. เด็กหญิงพิมพ์ใจ  จันทิมา
24. นายภัทรพงศ์  ชัยคำ
25. นางสาวภัทรวดี  จันทร์ศรี
26. เด็กชายภูบดินทร์  หย่ำวิลัย
27. เด็กหญิงมัลลิการ์  จันทะนา
28. นายรัชพล  ชูอารมย์
29. นายวรพล  ชูเนียม
30. นายวัฒน  พันธมิตร
31. นายวันไทย  พานิคม
32. นางสาวศศพร  รานุรักษ์
33. นายศศพล  รานุรักษ์
34. นายศิรภพ  ไชยปัญหา
35. เด็กหญิงอภิญญา  ผานามอญ
36. นางสาวเบญญาภา  ชื่นพันธ์
37. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บรรดาศักดิ์
38. นางสาวใบเตย  ขำใจ
 
1. นายประดิษฐ์  คำชา
2. นายโชคชัย  ไกรยศ
3. นางสาวกัญญกร  โปร่งใจ
4. นางสาวรุ่งนภา  เมืองสุข
5. นายอรรถพล  ลิขิตอุดมมั่น
6. ว่าที่ร้อยเอกธเนศ  เรืองสุวรรณ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงปวีณ์กร   เถรแก้ว
 
1. นายสายัญ  อนุวัฒนา
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงณัฏฐา  ภาภิรมย์
2. นายธราเทพ  เถรแก้ว
 
1. นายทิวากร  ว่องเจริญ
2. นางกันต์กนิษฐ์  เฮงภู่เจริญ
 
16 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวชวัลกร  แจ้งสว่าง
 
1. นางสุพรพันธ์  จิตรบรรเทา
 
17 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม 1. นายบุญญศักดิ์  บุญเงิน
2. นางสาววีรวรรณ  จันทรา
 
1. นางสาวกัลยา  เที่ยงแท้
 
18 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 86.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวณัฐวรรณ  โพธิ์งาม
2. นายภูมิแผ่นดิน  เกษเกษม
 
1. Dr.Tatsu  Tsuruishi
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นางสาวชนิกานต์  คำวาง
2. นางสาวชนิตา  วงวิจิตร
3. นางสาวนริศรา  แก้วน้อย
 
1. นางสาวรัชนีวรรณ  ขาวเผือก
2. นางสาวจินดาพร  พ่วงปิ่นเพชร์
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายชนาธิป  ฉายแก้ว
2. เด็กหญิงอัญธิดา  เจริญฉิม
 
1. นางสาวมัณฑกา  โนนทะเสน
2. นางสาวจิรภิญญา  วงษ์ตรีศรี
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. นายยศวรรธน์  รักษายศ
2. นายเกรียงรัตถ์   ติยะรังษีนกูล
 
1. นายสุธีร์  นาทร
 
22 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงนลัทพร  คุณาลัย
2. เด็กหญิงศศิวิมล  พรหมศรี
3. เด็กหญิงสิริกร  ธีระประภา
 
1. นางเบญจมาศ  จุลวงษ์
2. นายณัฐพล  บัวอุไร
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 96.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กชายวัฒนา  ศรีกวนชา
2. เด็กชายวุฒิพงษ์  เวฬุวนารักษ์
3. เด็กชายสุริยา  คงธันร์
 
1. นางวรรณา  กันตะโสพัตร์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคณะราษฎร์บำรุงปทุมธานี 1. นางสาวจุฑามาศ  สุดลาภา
2. นายณัฐพล  พรรณหาญ
3. นายธนวัติ  เจริญสัตย์
4. นางสาวปาณิษา  คำนุช
5. นางสาวภัคคินี  คนหลัก
6. นางสาววนิดา  นันทะเสน
 
1. นางสาวณุกานดา  พาสุวรรณ
2. นางสาวปวิตรา  มีชัย
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1. เด็กหญิงนิธิวดี  เมษานุกรบุตร
2. เด็กหญิงปองทิพย์  เศรษฐบุตร
3. เด็กหญิงปิติพร  ช่อลำไย
 
1. นางวรรณี  นาคหาญ
2. นางสาวรติพร  ช่อลำไย
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านใหม่วัฒนา 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  ปูคะทา
2. เด็กหญิงนภาพร  โพพริก
3. เด็กหญิงมัลลิกา  มหาวงษ์
 
1. นางนงลักษณ์  บุตระ