รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกสิณธรเซนต์ปีเตอร์ 1. เด็กหญิงณัฐชาพรรณ  พลอยสิงห์โต
 
1. นางพจนีย์  จิตองอาจภักดี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี 1. นายอัครพล  จันทคล้าย
 
1. นายเฉลิมชัย  เคลือบวิจิตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายกิตติพันธ์  บุบผานนท์
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  ชัยสมิต
 
1. นางสาวน้ำฝน  ทะกลกิจ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กหญิงณัฐพร  แตงเย็น
2. เด็กชายปราชญ์  เจริญกิจสุพัฒน์
3. เด็กหญิงปรีญากร  พรประสิทธิ์
4. เด็กหญิงภัณทิรา  ลาภตระกูล
5. เด็กหญิงภิรม  จุดประสงค์
 
1. นายสุุวิชัย  เวทย์โส
2. นางอำไพ  พรหมสุทธิรักษ์
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวกัญญพัชร  วันเพ็ชร
2. นางสาวจุฑาทิพย์  โตสิงห์
3. เด็กหญิงชนิกานต์  คงอ่อน
4. เด็กหญิงณัฐวศา  สายด้วง
5. เด็กหญิงดารินทร์  สายชนะ
6. นายนภาเดช  ศิริมงคล
7. เด็กหญิงนันทเลิศ  รักเย็น
8. เด็กหญิงปิยะภัทร  ภิรมย์คช
9. นางสาวรัชนก  การะเกด
10. นางสาววนิษา  ภิรมกิจ
11. นางสาวศศิตา  อ่อนศรี
12. นางสาวสายธาร  แย้มบุญ
13. นางสาวสิริวิมล  สงกรานต์
14. นางสาวอุมาพร  ตอพล
15. นางสาวเก็จมณี  จันทร์แจ่มศรี
 
1. นางภาวนา   พ่วงหลาย
2. นายประสาน  ปิ่นนิล
3. นายเฉลิมพงษ์  พลอยแดง
4. นางลลิลลา  ธรรมานุชิต
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวมนัสชนก  แพร่สำราญ
 
1. นางสาวอรรจฐานิศร์  ถือธรรม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวรัตนากร  ดอกละมุด
2. นางสาวอุษณิษา  ร้านพจน์
 
1. นางสาวอรรจฐานิศร์  ถือธรรม
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. เด็กชายนภัสกร  เรืองทิม
 
1. นางสาวชนกกมณฐ์  แสงสี
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นางสาวณัฐภรณ์  จันทร์สุวรรณ
 
1. นางสุพิศ  รนขาว
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนปากเกร็ด 1. นายณัฐวรรธน์  ศิริคุณานนท์
2. นายแสงชัย  จอมเกาะ
 
1. นางณัฎฐนันท์  โล่ห์นารายณ์
2. นางสาวพัชรินทร์  ปองสุข
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายปิยะพล  เวชไชโย
2. นายสิรภัทร  วีระเดชะ
3. นายสุริยันต์  อนุพันธ์
 
1. นางสาวสุนิสา  ปริมาณ
2. นางวัชรี  แสงกล้า
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวณัฐณิชา  พงษ์พานิช
2. นางสาวภาพิมล  จิระยิ่งเจริญ
3. นายวรัญญู  เกียรติเรืองวัฒนา
 
1. นางสาวยุวรี  ช่วยอาษา
2. นางสาววัชราลักษณ์  ทองกระจ่าง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายนินนาท   พุฒิกานนท์
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายปุญญพัฒน์   สังข์รอด
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงปพิชญา   เอกยศสุพร
 
1. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นายกานต์  ทวีรัตน์
2. นายคมกฤต  สุริยะ
3. เด็กชายณรัฐกรณ์  อิสรการกิตินันท์
4. นายธนุพงศ์  คิดชอบ
5. นางสาวพิมพ์ลภัส  มีสุขขี
6. นายภูริลาภ  โพธิราช
7. นายยรรยง  จันดา
8. นางสาววสุพร  รัตนสำราญ
9. นายศุภธัช  โชติยะปุตตะ
10. นายอิทธิกร  บุญชู
 
1. นายมณเฑียร  คุณวิเศษ
2. นายศิริชัย  พ่วงหลาย
3. นายวัชระพล  กันทพลหาญ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายกนก  แจ้งจุล
2. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  สุขคร
3. เด็กชายคุณากร  รัตนเลิศรัศมี
4. เด็กหญิงจารุจรรยาวัฒน์  บัวแสง
5. เด็กชายณัฐกฤษ  ธาริธรรม
6. นายทฤษฎี  ชูเกียรติศิริ
7. เด็กหญิงทวิตา  สังข์สุวรรณ
8. เด็กชายธีรพงศ  เภรีทัศน์
9. เด็กชายธีรยุทธ  ชุมโคกกรวด
10. เด็กชายนันท์ชยศ  คงศิลป์
11. เด็กชายนาฏราช  นาฏกระสูตร
12. เด็กหญิงปวันรัตน์  เภตรานนท์
13. เด็กหญิงปุญญิศา  วัชรากร
14. เด็กชายพลภัทร  มั่นรอด
15. เด็กหญิงพลอยพรรษา  มาตรา
16. เด็กหญิงพิชญธิดา  กันเกลา
17. เด็กหญิงพิรชา  มนต์ณัฐธร
18. เด็กชายภูรินทร์  ทรงอำนวยคุณ
19. เด็กหญิงวรรณะษา  วงค์น้อย
20. นายวศิน  กสิบุตร
21. เด็กหญิงวิยะดา  สมบูรณ์
22. เด็กหญิงศตรัศมิ์  เขียวสิงห์
23. เด็กหญิงศรัณย์พร  ภารา
24. เด็กหญิงศรุตา  แสงลุน
25. เด็กหญิงศิรภัสสร  ศิลป์ประกอบ
26. เด็กหญิงศิลป์ศุภา  เสริฐสอน
27. เด็กหญิงสวรรยา  รอบุญ
28. เด็กหญิงสาริสา  เนตรสว่าง
29. เด็กหญิงสุชานาถ  คุ้มบุ่งคล้า
30. เด็กหญิงสุธาสินี  แซ่เตียว
31. เด็กหญิงอนงค์นาฏ  มีแจ้ง
32. เด็กหญิงอุบลทิพย์  บางสันเทียะ
33. เด็กหญิงเมธาวี  เหมแก้ว
34. เด็กหญิงแพรทอง  ควรมิตร
35. เด็กหญิงแพรพิไล  คันธี
 
1. นางอรรถยา  จันทร์พางาม
2. นางสาวกัญญานันท์  วงศ์วิเศษ
3. นายอุดม  หาเลิศ
4. นายณัฐณรงค์   บุญณรงค์
5. นางสาวมัลลิการ์  วงศ์ศิรินวรัตน์
6. นายปณัฐ  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
18 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงชลิดา  พนังวิเชียร
2. เด็กหญิงณัฐนิธิ  ประเสริฐแท่น
3. เด็กหญิงธนสิริธร  ประเสริฐแท่น
4. เด็กหญิงนันชนก  เอี่ยมฉัตร
5. เด็กหญิงศิราภรณ์  จันทร์โปร่ง
6. เด็กหญิงศุภิสรา  พรมพุทธา
 
1. นางนงลักษณ์  งามสูงเนิน
2. นางสาวกัญญานันท์  วงศ์วิเศษ
3. นางสาวมัลลิการ์  วงศ์ศิรินวรัตน์
4. นางอรรถยา  จันทร์พางาม
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. นางสาวอัจฉริยา  อาจสันเทียะ
 
1. นางสาวธมกร  สุขวัฒนผล
 
20 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กชายอินทัช  พระสุรัตน์
 
1. นางสาวสิริพรรณ  ถาวรจักร์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ชมเพลินใจ
2. เด็กหญิงนิสรา  แดงพุก
3. เด็กหญิงบัวชมพู  บังน่าน
4. เด็กหญิงภาสุร  สิงห์ศุรัตน
5. เด็กหญิงวรินทร์ญา  เอี่ยมสมบูรณ์
6. เด็กหญิงศสิธร  แสงนาค
 
1. นายณัฐวุฒิ  เจริญสม
2. นางวราภรณ์  ตระยางค์กูล
 
22 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 96.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศบางบัวทอง 1. นายชยุต  ศรีสำอางค์
2. นายธนกฤต   ยืนยงพิสิฐ
3. นางสาวพชรอร  ชุมนุสนธิ์
 
1. นางสาวนภาพร  เทศขำ
 
23 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี 1. เด็กหญิงชมพูเนกข์  ภักดี
 
1. นางสาวสุชาดา  บรรณกิจ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงพรรณี  ลออทรัพยาภัทร
 
1. นายสุประวีณ์  อมรมุนีพงศ์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงประทุมทอง  พรมเกตุจันทร์
 
1. นายสุประวีณ์  อมรมุนีพงศ์
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนไทรน้อย 1. เด็กหญิงบัว  คงสอน
2. เด็กหญิงบุษกร  ภิรมย์คง
3. เด็กหญิงพัณณิดา  เทียนทอง
4. เด็กหญิงสิริวิมล  สิมมะลี
5. เด็กหญิงสุทธิลักษณ์  ชมภูจันทร์
6. เด็กหญิงอรปรีญา  เล่าเรือง
 
1. นางสาวณัฐวีร์  วรศะริน
 
27 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทรน้อย 1. นางสาวกวินธิดา  จันทร์แก้ว
2. นางสาวดาริน  คร้ามทิม
3. นางสาวนภาภรณ์  ด้วงอินทร์
4. นางสาวพชรพร  บุญมี
5. นางสาวพรนัชชา  ตากภิรมย์
6. นางสาวรัตน์ตรีญา  กำลังวัย
7. นางสาวศุภาวีร์  อัครเธียรสิน
8. นางสาวอรนุช  คงคล้าย
 
1. นางสาวณัฐวีร์  วรศะริน