รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 3 (นนทบุรี,พระนครศรีอยุธยา) [กลุ่ม สพม.นนทบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีนนทบุรี 1. เด็กหญิงณีรนุช  แข่งขัน
2. เด็กหญิงรัตนพร  ศรีสมพันธุ์
 
1. นางอโนมา  ขันพันธ์
2. นางกนกวรรณ  ชนะถาวร
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 1. เด็กหญิงพรรณวสา  กฎมัจฉา
2. เด็กหญิงพรรภษา  แจ้งศรี
 
1. นายเต็มยศ  แก้วแกมทอง
2. นางสาวนิพพิชฌาน์  นาคทรัพย์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงสวิตตา  ศิรินาม
 
1. นางกัลยา  อบสุวรรณ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวกฤตยาพร  น้อยเกตุ
 
1. นางกัลยา  อบสุวรรณ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. เด็กหญิงกชกร  หนูน้ำ
2. เด็กหญิงกรองทอง  สว่างวโรรส
3. นายคณาธิป  ถาวรสุทธิวงศ์
4. เด็กหญิงจริยา  ทับทิม
5. เด็กชายจักรพันธ์  ศรีขวัญ
6. เด็กหญิงจัสมิน  บางนารถ
7. นางสาวจุไรรัตน์  สัมมาพรต
8. เด็กหญิงญาณินนุช  การเหมือนญาติ
9. เด็กหญิงณัฐฐิฐา   จิตหาญ
10. เด็กชายธนาวัฒน์  ขันตรี
11. นายนนทวัฒน์  วงโสภา
12. เด็กชายนัฐพล  ขันตรี
13. นางสาวนันทิชา  แสนศรี
14. นางสาวปาลิตา  เชื้อสาวะถี
15. นางสาวปิยะธิดา  กัลย์วงศ์
16. นายพฤกษา  อิ่มประไพ
17. เด็กหญิงพินัน  ทำทอง
18. นายภัทรดิษฐ์  ประสาสนสิทธิ์
19. นายภานุวัฒน์  กลิ่นกลัด
20. เด็กชายภูริณัฐ  สองเมือง
21. เด็กชายรัชพล  โพธิ์เหลือ
22. เด็กหญิงลภัสรดา  เปียมิน
23. เด็กชายวีรยุทธ  เหมือนสิงห์
24. เด็กชายศรัญย์ภัทร  เครือเพชร
25. นางสาวศรัณยา  แดงสังวาลย์
26. เด็กชายศิลา  เหล็กเพชร
27. นางสาวศุภิสรา  สุขสมบูรณ์
28. เด็กชายศุภเสกข์  จันทน์มุข
29. นางสาวสิริยากร  แสนศรี
30. นายสุทธิ  แซ่ตั้ง
31. นายสุภกิตต์  ดีหนึ่ง
32. นางสาวสุภาพร  นิ่มเรือง
33. นายอนิทนันทน์  หริณเชษภิภัฏ
34. นางสาวอภิญญา  ตอนนอก
35. เด็กหญิงอัยเรศ  ครอบสุข
36. เด็กหญิงอุลัยรักษ์  บุญชาติ
37. นางสาวเฟิร์น  ธัญญธนานันท์
38. นางสาวแกมแก้ว  ตั้งมั่น
39. เด็กหญิงแพรทอง  ต้นสิน
40. นายโชคชัย  พันธ์จิตร
 
1. นางรชฏวรรณ  สารสุวรรณ
2. นางพิมจิตร์  รมยะพันธุ์
3. นางสุนันทา  ปฐมนุพงศ์
4. นายศุภณัฐ  นุตมากุล
5. นายณัฐวัฒน์  เทพสันทัด
6. นายสมฤกษ์  อุ่นจันทร์
7. ว่าที่ร้อยตรีธนาคุณ  สันติเกื้อกูลวงศ์
8. นายเรวัตร  ชาลาพล
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนาธิเบศร์ 1. นางสาวจุฑามาศ  เนียมพฤกษ์
2. นายธรรมนูญ  ขำทอง
3. นายธาดา  วัฒนวันยู
4. นางสาวภัสรา  นรชาญ
5. นางสาวมลชญา  วรรณเดชากุล
6. นายศุภณัฐ  ยินดีพจน์
7. นายสรภัส  นวลเกษร
8. นายสหัสวัต  เนื้อทอง
9. นางสาวอรอุมา  แจ่มฟ้า
10. นางสาวอิศริยา  ประดิษฐ์ศิลป์
 
1. นางกรกฎ  ธรรมศิริ
2. นางกนกวรรณ  บุญปลูก
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นางสาวปาริชฐา  เรืองจันทร์
2. นางสาวพรรษชล  โพธิ์ทอง
3. นางสาวพิมพ์พิชชา  เพื่อตระกูล
4. นางสาวระพีพัฒน์  ดวงแก้ว
5. นางสาวฤทัยธนรรณ  หวังศรี
6. นางสาวสิรินดา  เปรมผล
7. นางสาวอภิชญา  ยงยืน
8. นางสาวอัญชสา  เถื่อนเล็ก
 
1. นายธนากรณ์  เข็มกลัด
2. นางจารุกิตติ์  ชินนะประภา
3. นางสาววีณา  เรี่ยวแรง
 
8 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 1. นายพสิษฐ์  ชัยงาม
 
1. นายธานัท  เดชะศาศวัต
 
9 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีบุณยานนท์ 1. นายณฏฐพล  อินทร์สิงห์
2. นายพีระวิชญ์  พรหมสังข์
3. นายอภิวัฒน์   พันธุรัตน์
 
1. นางวิมลรัตน์  วิเชียรรัตน์
2. นายถิรพัฒน์  วิเชียรรัตน์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กชายกัณฑ์ภัค  บุญประสาท
2. เด็กหญิงธนัชพร  อุระพนม
3. เด็กหญิงพรธิตรา  หมอนทอง
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  ใจภักดิ์
5. เด็กหญิงสุนิตา  แก้วเสริม
6. เด็กหญิงอัญชิสา  แสงสุวรรณ
 
1. นางสุภาภรณ์  เครือฟ้า
2. นายฐสิษฐ์  วังทะพันธ์
3. นายภานุฉัตร  เผือกผ่อง
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 85.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สิงห์อยู่
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  สุขสวัสดิการ
3. เด็กหญิงนันทิชา  แน่งน้อย
 
1. นางนิธินันท์  โควินท์ทวีวัฒน์
2. นางสาวกาญนิกา  พรหมชัย
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี 1. เด็กหญิงมณีรัตน์  อินทะพันธ์
2. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เเสงจั่น
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  ดิษฐรักษ์
 
1. นายภานุฉัตร  เผือกผ่อง
2. นางสุภาภรณ์  เครือฟ้า