รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 4]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวอภิสรา  ศรีสุระพรภิญโญ
 
1. นางสาวอุษา  เกตุหาร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นางสาวณัฐนิชา  ขุนทอง
2. นางสาวศุภิสรา  ยังดี
 
1. นางสาวประภีร์  ศรีพันลำ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กชายณัฐนนท์  เด่นลำไพ
2. เด็กหญิงภูริชญา  สระมูล
3. เด็กชายอนุทัศน์  ธีรเวช
 
1. นางมนวิภา  อ่อนศรี
2. นายพิทยา  ทองเงิน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นายธนพัฒน  จิตต์ดำรง
2. นายธนภัทร  จันทะรัก
3. นายอภิชัย  อยู่กล่ำ
 
1. นายอนุรักษ์  แสงงาม
2. นายสมชาย  รื่นภาคทรัพย์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. เด็กชายกฤตณัฐ  ปุณณโอภาส
2. นายชนวีร์  สัมฤทธิ์
3. นายณปภัช  อารีกิจธวัช
4. นายณพล  กุมผัน
5. นางสาวณัฏฐินันท์  ไพบูรณ์
6. นายธนนท์  ภู่ชัย
7. นายธนวัฒน์  กลางประพันธ์
8. นางสาวนัทชา  เหลืองอร่าม
9. นายบดีพล  ดวงรัศมี
10. นายปฏิภาณ  ฉุนขำ
11. นายปนิพันท์  ซิมประเสริฐ
12. นายพงษ์รวี  แหลมทอง
13. นางสาวพรศรันย์  แสงประชุม
14. นายภคนันท์  พิมพ์จุฬา
15. นางสาวภัทรปภา  แสงทอง
16. นายศุภกฤต  มูลคา
17. นายอานนท์  พรามฉิม
18. นายเกษมศักดิ์  เกิดอุดม
19. นายแทนทอง  ทองสุวรรณ
20. นายไตรทศ  ผลขาว
 
1. นายวรวุฒิ  สุขสถิตย์
2. นางสาวศจิดา  ฉายอรุณ
3. นายมัทนฉัตร  กล้าหาญ
4. นายวีรยุทธ  เข้าคลอง
5. นางทิพวรรณ  สุวัณณุสส์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. เด็กหญิงวารินทร์  สุระเกรียงศักดิ์
 
1. นายกฤษณะ  จุลจังหรีด
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง 1. นางสาวปวีณา  สระทองรัด
 
1. นายธรรมรงค์  เอียดรอด
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายธีรธรรม  เพียรพงษ์
 
1. นายอดิศักดิ์  สท้านโยธิน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายธีรธรรม  เพียรพงษ์
 
1. นายอดิศักดิ์  สท้านโยธิน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหอวัง 1. นายกองทัพ  ทิปตานนท์
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. นางสาวชัญญา  วงศ์แหลมสิงห์
 
1. นางอนุวรรณ  กิตติสุคนธ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. นางสาวกัลยกร  ธีระบุตร
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหอวัง 1. เด็กหญิงนคนันทินี  ตันหงวน
 
1. นายพิจิตร  โตวรรณ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นางสาวกรกนก  ศิริวัฒนาศิลป์
2. เด็กหญิงกิรณา  สุขเปรมจิตต์
3. เด็กหญิงกุลธิดา  ศุภกิตติปัทมา
4. นายจตุพร  ทองยอดเกลื่อง
5. นางสาวจิดาภา  มั่นคง
6. นายจิรายุ  นิ่มนวล
7. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ติ๊บลูน
8. นางสาวจุฑามาศ  บุญกล้า
9. นางสาวณัฐกานต์  คุณตง
10. นางสาวดวงกมล  อาจสาลี
11. เด็กหญิงทิพย์วิมล  สกุลวงศ์
12. นายธนวิน  พรพนม
13. นายธเนตร  ธรรมแก้ว
14. นายนพพล  สารสุวรรณ์
15. เด็กหญิงนุชจรินทร์  ชื่นตา
16. นางสาวปฐมาวดี  รูปเอี่ยม
17. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  สกุลพิพัฒน์
18. นายปารเมศ  เกียยะ
19. นายพลพจน์  โบว์สุวรรณ
20. นายพัฒพงษ์  เคียงพิมาย
21. นางสาวพิลาสินี  สุขเปรมจิตต์
22. นายพิสิษฐ์  นิจศรีวงษ์
23. นางสาวภัณฑิรา  เอี่ยมละออ
24. เด็กหญิงภัทรศยา  แก้วไกรวรรณ
25. นายภิวานนท์  จันทร์ชูช่วย
26. เด็กชายภูวดล  ทองทักษิณ
27. นายรักษิต  จันทศร
28. นางสาวรัตนา  อนุเวช
29. นางสาวลักษิกา  ชิดเชื้อ
30. นางสาววรรณษา  สิงห์หะ
31. นางสาววีรยา  แสงอินทร์
32. เด็กหญิงสุธาทิพย์  กำปั่นทอง
33. นายอนพัทย์  ชะยะ
34. เด็กหญิงอนันตญา  อนุเวช
35. นางสาวอรณิศา  บุญรอด
36. นายอิทธิพงษ์  แสงกฤษเพ็ชร์
37. นางสาวเกศินี  จันทร์มณี
38. นายเป็นหนึ่ง  กล่อมสิงห์
39. นายเสรี  บุตรวงค์
40. นางสาวเสาวภา  ดิษฐชัยภูมิ
 
1. นางสาวอุไร  แก่นสัย
2. นางจริยาภรณ์  ศิริพร
3. นางสาวอัจฉริยา  นาคอ้าย
4. นายวิษณุ  ธิรามนต์
5. นายวิรัตน์  สินชู
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี 1. นายน้องบิว  ขาวคง
 
1. นายชูชาติ  อุ้ยหา
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. เด็กหญิงณัฐลิณี  หมัดสมาน
 
1. นายอิสระภาพ  แป้นรักษา
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. เด็กชายกฤดิ์สกุล  วิษณุรังสรรค์
 
1. นายสืบตระกูล  เตียประเสริฐ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงพิชญนันท์   ศิราวิริยานนท์
 
1. นายอนุสรณ์  รักษาควร
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายศุภกร    ทศวัฒน์
 
1. นายอนุสรณ์  รักษาควร
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๒ 1. เด็กหญิงกนธิชา  บุญมี
2. เด็กหญิงกันติชา  กายสิทธิ์
3. เด็กหญิงกิตติภา  ศรีโกศล
4. เด็กหญิงชญานิศ   ฆ้องนอก
5. เด็กหญิงชฎาวีร์  พราหมเพชร
6. เด็กชายชยานันต์   ชุมมณเทียร
7. เด็กหญิงณัชชา  บุญใบ
8. เด็กชายณัฐยศ  สุคนธรัตน์
9. เด็กหญิงณิชา   มัธยมพงศ์
10. เด็กหญิงนภาพร  สีแดง
11. เด็กหญิงปัญญาพร  อินทร์ฤดี
12. เด็กหญิงพรนัชชา  โอภาสยล
13. เด็กหญิงพลอยปภัสสร์  รุจิธนพาณิช
14. เด็กหญิงภัทรวดี  ปุณญิสาภัส
15. เด็กชายภาณุพงศ์  จันโทศรี
16. เด็กชายภูดิศ  จีระประดิษฐ์
17. เด็กหญิงภูริชญา  สุกันตา
18. เด็กหญิงยธนา  พุ่มวิเศษ
19. เด็กชายรวิช  รัชตะสมภพ
20. เด็กชายวชิรวิทย์   จาลา
21. เด็กชายวรพจน์  ภักดีอุธรณ์
22. เด็กชายศุภณัฐ  นันทกังวาล
23. เด็กชายสรวิศ  ตั้งกุลพานิชย์
24. เด็กชายสิรดนัย  เหลืองอรุณ
25. เด็กหญิงสุภัชญา  จารุเพ็ง
26. เด็กหญิงเกลียวไหม   วิวัฒนานุกูล
27. เด็กหญิงเกศสุดา  ปัดภัย
28. เด็กหญิงเก็จตะวัน  จีนเท่ห์
29. เด็กหญิงไรนะห์   มูฮะหมัด
 
1. นายชาตรี  ตั้งตระกูล
2. นายปัญญา   เสน่ห์
 
21 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา 1. นายจิรายุส  ปัญญารอด
2. นางสาวณัฐวรรณ  ชัยพรมงคล
3. นางสาวดวงหทัย  ยาใจ
4. นายตรีภพ  ขำพวง
5. นายนภสินธุ์  จันทร
6. นางสาวพัชราภรณ์  ชัยพรมงคล
7. นายพิสิษฐ์  แสงงาม
8. นางสาวสุธิดา  จูงกลาง
 
1. นางสาวยุวดี  เสือใหญ่
2. นางสาวจารุนิภา  ภู่สวัสดิ์
3. นางสาวพิมพ์จันทร์  อุ่นทะยา
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) 1. นางสาวฐิตารีย์  ลีลาบูรณพงศ์
2. นางสาวณัฐชา  อัศวเสนา
3. นางสาวทิพย์ภารัตน์  น่วมปรีชา
4. นางสาวนันทนา  ฮะโสด
5. นางสาวปลายชล  ณ สงขลา
6. นางสาวอภิญาพร  แสวง
 
1. นางสาวนัจกร  ผู้ทรงธรรม
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นางสาวกรกนก   อรุณโรจน์
2. นางสาวกัญญาณัฐ   ขาวงาม
3. นางสาวชลลดา  อภิบาล
4. นางสาวทัศนกัลย์   รัศมี
5. นางสาวบุณยานุช   เฉวียงภพ
6. นางสาวปรียาวัธน์   ทองน้อย
7. นางสาวปิยาพัชร  เข็มกลัด
8. นางสาวมัณยาภา  ศรีภา
 
1. นางสาวกมนนิษฐ์  สมรวิบูลย์
2. นายนพรัตน์  สรรพาวุธ
3. นางสาวอรอนงค์  วรศรี
4. นายกิตติพงษ์  สุขศรี
 
24 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา 1. นางสาวกนกวรรณ  เรืองเขียว
2. นางสาวจารุภา  ใจยาว
3. นางสาวณิชา  ธนาสนธิราช
4. นางสาวธัญชนก  ชูทุ่ง
5. นางสาวธัญญารัตน์  กรุณา
6. นางสาวปาณมิตา  อิ่มโอชา
7. นางสาวมาริษา  มะโนวงค์
8. นางสาวรัตนากร  ใบนิล
9. นางสาวศิริวิมล  ต่ายแสง
10. นางสาวสกุลหญิง  เฝ้ากระโทก
11. นางสาวสโรชา  พรหมพินิจ
12. นางสาวอารียา  พันทกัน
 
1. นายประเวช  ผสมงาม
2. นายตปนิธิ  ทองนาคทอง
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ ในพระราชูปถัมภ์ฯ 1. นายถิรวัฒน์  คงนุกูล
2. เด็กหญิงนวลนภวรรณ  ภูริภาคย์เรืองกุล
 
1. นางพจธนา  วิภาวิน
2. นางวาณี  ชูพิพัฒน์
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย 1. นางสาวนาถลดา   จิณณากฤษณ์
 
1. นางสาวประภัสสร   พันธุมัย
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารวิทยา 1. นายอิทธิศักดิ์  โตสมภาพ
 
1. นางสาวภัทราวรรณ  ปริมิตร
 
28 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชวินิตบางเขน 1. นายปพน  ลิมปเสนีย์
2. นางสาวพิมพกานต์  ภูครองทุ่ง
3. นางสาวสิปราง  เต็มบุญเกียรติ
4. นางสาวสุชานันท์  อาราเบีย
5. นายอาทิตย์  กมลธรรม
 
1. นางธนิดา  กุรุพินท์พาณิชย์
 
29 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวกาญจนา   ไชยสิทธิ์
2. นางสาวธัญชนก  อันงาม
3. นางสาวพีระพร  จักราบาตร
4. นางสาวสุธิดา   สัปดาห์
5. นางสาวเจนจิรา   ทมไพร
 
1. Mr.Eungi  Kwon
2. นายสัชฌุกร  แก้วช่วย
 
30 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 99.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสารวิทยา 1. นางสาวชลธิชา  เชื้อคำเพ็ง
2. นายเกียรติพงศ์   อยู่เย็น
 
1. นางสาวสุณิสา  สอาดศรี
 
31 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 83.35 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร 1. นายปรวิทส์  แสงพลบ
2. นางสาวปาริมา  สืบสายดี
3. นายพงศ์ภัค  เกิดผล
4. นางสาวภัทรมน  พงษ์กิจการุณ
5. นางสาวศิริวรรณ  วิจิตรประชา
6. นางสาวสุภาวิลัย  ติงสะ
7. นางสาวอังคณาพร  แป้นโคตร
8. นายเจริญวงศ์  แก้วนุช
9. นางสาวเปมิกา  ศตพรชัย
10. นางสาวเยี่ยมนภา  เพ็ชรเฟื่อง
 
1. นางครุณี  คะวงษา
2. นางจารุชา  ไชยศร
3. นายสมบัติ  ไชยศร
 
32 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 82.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกุนนทีรุทธารามวิทยาคม 1. เด็กหญิงประกายเพชร  ผกาชาติ
2. เด็กหญิงปิ่นมณี  ทุมสันเทียะ
3. เด็กหญิงสุกัญญา   สุธรรม
4. เด็กหญิงสุวพัชร  เซี้ยงลี้
5. เด็กหญิงอรอุมา  อุตะมะ
 
1. นางสาวสาริศา  สุกิน
2. นางสาวปิยะพร  แพ่งเกษร
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย2 1. นายอคิราภ์  สีแสนยง
2. นายเก้าเกียรติ  เกิดดี
 
1. นายฤทธิพงศ์  คงอินพาน
2. นายนพล  สระแก้ว
 
34 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ 1. เด็กชายศุภณัฐ  แสนสัมพันธ์นพ
 
1. นางสาววรางคณา  อันเวช
 
35 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพลีลา 1. นายกิตติกรณ์  สุขดาษ
2. นายอภิรัฐ  ไม้โพธิ์
 
1. นางสาวประภาพร  วงษ์เย็น
2. นางสาวภาวดี  เยี่ยมสถิตย์