รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 2 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิพัทธ์วิทยา 1. เด็กหญิงเสมิตา  สีเรือง
 
1. นางสาวนงนุช  โอศิริ
 
2 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนปทุมคงคา 1. นายชญานนท์  เสน่ห์ราศรี
2. นายญาณวุฒิ  มณีอินทร์
 
1. นางสาวรัตนาวดี  พางาม
2. นางสาวขนิษฐา  จันทร์หล้า
 
3 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 88.16 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพรตพิทยพยัต 1. นางสาวทอฝัน  เสมอตระกูล
2. นางสาวพรศิริ  ผุดผ่อง
3. นายวัชรพล  วงสุวรรณ์
4. นายวุฒิเชษฐ์  เค็มฟ์
5. นางสาวสุวัจนา  แจ่มช้อย
 
1. นางสาวกฤษณา  จันทรทรัพย์
2. นายณัฐพล  ชนินพร
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองจอก 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทะเขียน
2. เด็กชายพงศกร  สิริวรพันธ์
 
1. นายพิสิฐ  รักษ์กระโทก
2. นางสาวณิชาภา  นพสันเทียะ
 
5 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต 1. นายดณพ  ทองสุ่น
2. นายทัตเทพ  รัตนตั้งปฐพี
 
1. นางสาวนิภาพรรณ  อดุลย์กิตติชัย
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 94.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสุทธิวราราม 1. นายพีรทัต  วงษ์ประเสริฐ
 
1. นางสาวปรีดาพร  อั๊งเจริญ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวณิชารีย์  สุวัฒนประดิษฐ์
2. นางสาวธัญญารัตน์   ป้องสงวน
3. นางสาวปาลิตา   ศรีจันพล
4. นางสาวปิยะนันท์   พูนดี
5. นางสาวรุ่งทิวา   วิบุตร
6. เด็กหญิงสัณห์สินี   สักลอ
7. เด็กหญิงสุทธิดา  แก้วคำมา
8. นางสาวหนึ่งฤทัย   ผ่องสุภา
 
1. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
2. นางณัฏฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
3. นางสาวสุปรานี  สัมฤทธิ์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวกนกวรรณ   แก้วจินดา
2. นางสาวกมลรัตน์    สนธิ
3. นางสาวณิชารีย์   สุวัฒนประดิษฐ์
4. นางสาวธัญญารัตน์   ป้องสงวน
5. นางสาวปรางค์ชมภู   สุทธิจิตต์
6. นางสาวปาลิตา   ศรีจันพล
7. นางสาวปิยะนันท์   พูนดี
8. เด็กหญิงพัชราภรณ์   มธุรส
9. นางสาวรัตมณี   วงศ์เพ็ชร์
10. เด็กหญิงวณิศา   กองทอง
11. นางสาวสัณห์สินี   สักลอ
12. นางสาวหนึ่งฤทัย   ผ่องสุภา
13. นางสาวอชิรญา   สุวัฒนประดิษฐ์
14. นางสาวอรทัย   พบบุบผา
15. เด็กหญิงอิสริยา   ฮัววานิช
 
1. นางณัฏฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
2. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
3. นางสาวสุปรานี  สัมฤทธิ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 94.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย 1. นางสาวกนกวรรณ   แก้วจินดา
2. นางสาวกมลรัตน์  สนธิ
3. เด็กหญิงคีตภัทร   ลิ้มสกุล
4. นางสาวณิชารีย์    สุวัฒนประดิษฐ์
5. นางสาวธัญญารัตน์    ป้องสงวน
6. นางสาวปรางค์ชมภู   สุทธิจิตต์
7. นางสาวปาลิตา   ศรีจันพล
8. นางสาวปิยะนันท์   พูนดี
9. เด็กหญิงพัชราภรณ์    มธุรส
10. นางสาวรัตมณี   วงศ์เพ็ชร์
11. เด็กหญิงวรธนา   สงวนทรัพย์
12. เด็กหญิงวศิณา   กองทอง
13. เด็กหญิงสัณห์สินี   สักลอ
14. เด็กหญิงสิรัญญา   ทิวธง
15. เด็กหญิงสุดารัตน์   ยอดจักร์
16. เด็กหญิงสุทธิดา   แก้วคำมา
17. นางสาวหนึ่งฤทัย   ผ่องสุภา
18. นางสาวอชิรญา   สุวัฒนประดิษฐ์
19. นางสาวอรทัย   พบบุบผา
20. นางสาวอิสริยา   ฮัววานิช
 
1. นางณัฏฐกัญญา  เดชชนาพรสิทธิ์
2. นางวไลลักษณ์  ดิษพึ่ง
3. นางสาวสุปรานี  สัมฤทธิ์
4. นายอภิรักษ์  ปานประเสริฐ
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสายน้ำผึ้งในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กหญิงพีรดา  ตันติพันธุ์วดี
2. เด็กหญิงไรวินท์  สาดะระ
 
1. นายสิรวิชญ์  เตียงวัน
2. นางสาวสิริลักษณ์  สาระชาติ
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กชายชัยวัฒน์  ชัยฤทธิ์
2. เด็กหญิงนรกมล  เชื้อธวัช
 
1. นางสาวฐิติมา  แทนกลาง
2. นางสาวนงคราญ  คำลัยวงษ์
 
12 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิริรัตนาธร 1. เด็กชายพงศกร  พลจันทร์
 
1. นางสาวลฎาภา  หลักคำพันธ์
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1. นางสาวแพรวา  จิตติมณี
 
1. นางสาวอรทัย  ธาดารัตนกุล
 
14 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ 1. นางสาวชรัชชา  ศิลปวิลาวัณย์
 
1. นางสาวอรทัย  ธาดารัตนกุล
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า 1. นายสรวิศ  ครุฑพันธุ์
 
1. นางอุทุมพร  จิตรแสวง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. เด็กหญิงทรรศญา  ตลับเพ็ชร
 
1. นายสุทธิพงษ์  นนท์ธนารักษา
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายทัสนัย  ศรีสวัสดิ์
2. นายศรัณย์  น้อยปรีชา
 
1. นายวัฒนสิทธิ์  สีหะชัย
2. นางสาวศริญญา  ผันอากาศ
 
18 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1. นายปวริษ  วิริยะคุณากร
2. นายภูมิปรินทร์  มะโน
3. นายเกริกธัช  คุณานุปถัมภ์
 
1. นางสาวปาณิศา  เศรษฐศุภกูล
2. นางสาวปาริชาต  จันทร์วิบูลย์
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ 1. เด็กหญิงเสาว์คนธ์  บริบูรณ์
 
1. นางสาวเจนจิตต์  ปูเชียงแดง