รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร) [กลุ่ม สพม.กรุงเทพมหานคร 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 90.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงเพ็ญมณี  เอนกธรรมกุล
 
1. นางชมพิศ  เครือประสิทธิ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  สาริพันธ์
2. เด็กหญิงณิชกุล  วงษ์สวรรค์
3. เด็กหญิงอรชพร  ปฐมกสิกุล
 
1. นางสาวปรารถนา  เลิศปิยะวรรณ
2. นางสาวสิริพร  รัชตาธิวัฒน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กหญิงธีริศรา  ศรวณีย์
2. เด็กชายพลภพ  รัตนะชโยโต
3. เด็กหญิงรินรดา  ตรีตรง
 
1. นางสาวดวงกมล  น้อยเอียด
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศิลปทอง
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีนนท์
3. เด็กหญิงรวิสรา  หาญศิริสาธิต
4. เด็กหญิงศศิฉาย  สมเทพ
5. เด็กหญิงเพียงขวัญ  โตสมจิตร
 
1. นางสาวทัศน์ทอง  เข็มกลัด
2. นางประไพ   กลับไชย
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม 1. นางสาวเสาวลักษณ์  เสายา
 
1. นายธนกฤต   นิลรัตน์
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. เด็กชายจิรภัทร  จุลประภา
2. เด็กหญิงเปรมปิติ  เลิศศรีมงคล
 
1. นายเจษฎากร  เพิ่มพรทวีสุข
2. นางวริษา  พุทธรักษ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศึกษานารี 1. เด็กหญิงพรรณพัชร  คีรีเดช
 
1. นายวาทิต  อินทร
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายพลภัทร  บุญยาจิณ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโยธินบูรณะ 1. นางสาวอรญา  สุขเรือน
 
1. นายอวิรุทธิ์  พรจะโป๊ะ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายศุภชัย  ศิษย์ประเสริฐ
 
1. นางสาวณัฏฐ์ธนัน  เมืองจันทร์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. เด็กหญิงรวิพร  วงศ์สุคนธ์ชาติ
 
1. นายกฤตบุญ  ฉัตรบุรานนท์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอินทาราม 1. นายกิตติพงศ์  ระดับแก้ว
2. นางสาวกุลณัฐ  โรหิตเสถียร
3. นายศรันเลิศ  ชาวอุบล
4. นายศรายุท  ปัญญา
5. นางสาวศุภกรานต์  ประกอบเพชร
6. นายสหัสวรรษ  บุญไทย
 
1. นางสาวลลิตา  นิธิสุภา
2. ดร.นิวัฒน์  วรรณธรรม
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. เด็กหญิงกนกนภัส  ภัทรมนันต์
2. เด็กหญิงชวัลญา  ภวังคนันท์
3. เด็กหญิงญาดา  จิโรปการ
4. เด็กหญิงณดา  หวังชิงชัย
5. เด็กหญิงณัชชา  เจนวิทย์วิชัยกุล
6. เด็กหญิงณัฐฤทัย  ราชแผ้ว
7. เด็กหญิงปมณฑ์  เลาอโศก
8. เด็กหญิงปัทมพร  จุลเสนีย์ชร
9. เด็กหญิงพัทธนันท์  กิติเจริญศักดิ์
10. เด็กหญิงพิชญา  พรหมนิยม
11. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ศรีวัฒนาเมฆินทร์
12. เด็กหญิงรมิตา  เทวหสกุลทอง
13. เด็กหญิงลัลน์รัตน์  พิศาลก่อสกุล
14. เด็กหญิงวีรินทร์  ภัทรพิทักษ์
15. เด็กหญิงศศกรณ์  ลิ้มชุณหนุกูล
16. เด็กหญิงสมธิตา  เวชชยานนท์
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
3. นายกิตติศักดิ์  อร่ามเรือง
4. นายพงศ์วิทย์  เสวรส
5. นางนวรัตน์  กล้ายประยงค์
 
14 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีวิทยา 1. นางสาวจุฑาภา   บุญศิริชัย
2. นางสาวชญานิศ  สุระคาย
3. นางสาวชนัญชิดา  รักพงษ์
4. นางสาวณัฐกานต์  สุทธิสอาด
5. นางสาวถิราภรณ์  พจนดิลก
6. นางสาวปาณิสรา  จิตรตั้งตรง
7. นางสาวปารดา  รัชพันธุ์
8. นางสาวปิ่นขวัญ  คำเจริญ
9. นางสาวปิ่นทิพย์  คำเจริญ
10. นางสาวพธูรัฐ  อยู่พร้อม
11. นางสาวภคพร  รักชาติไทย
12. นางสาวรัชนีกร  มณีอินทร์
13. นางสาวรุจิรัฎฐ์  เพชรแสงใสสกุล
14. นางสาววศินี  อินทรีย์ทอง
15. นางสาวเมษินีย์  มั่นอาจหาญ
16. นางสาวแก้วกัลยา  ทัศนวิสุทธิ์
 
1. นายยุทธนา  แซ่พั่ว
2. นางสาวกนกวรรณ  บุญเรือง
3. นายชนธิศักดิ์  เวชประพันธ์
4. นางสาวศิริวัฒน์  นารีเลิศ
5. นายโฆษิต  มั่นคงหัตถ์
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. เด็กชายวรนิธิ  ทองอินทร์
 
1. นางสาวสุปรียา  ฤทธิ์บำรุง
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม 1. นางสาวธัญชนก  มิ่งโสภา
 
1. MissHWAJONG  RYU
 
17 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. นางสาวฐาปนี  พึ่งธรรมจิตต์
 
1. Mr.Namjoon  Min
 
18 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. นางสาวสิรภัทร  โชคทิพย์อมรชัย
2. นางสาวอาทิตยา  เรืองศรี
 
1. นางวิภาดา  อิศรางกูร ณ อยุธยา
 
19 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฎกษัตริย์ 1. นางสาวกัญญาวีร์  อะนันต์
2. นางสาวดาราวลี  ดวงเดือน
 
1. Mr.Namjoon  Min
 
20 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กชายคมสัน  สอนสี
2. เด็กชายชานนท์  ศรีทอง
3. เด็กชายนันทพงศ์  จันทนะโสตถิ์
4. นายปรัชญา  เอี่ยมแม้น
5. นายพีรยุทธ  ลาแก่นทราย
6. เด็กชายรพีพัฒน์  เครือเช้า
 
1. นายศราวุธ  วงศ์สกุล
2. นางปริญญรัตน์  พลวิชัย
3. นายนิรุติ  ศรีดาวเรือง
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 84.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิสารพิทยากร 1. เด็กชายนฤเบศร์  ภัทรสัญญา
2. เด็กชายอนาคินทร์  ธนัยนันท์ธา
 
1. นายณัฐพล  พุทธานุ
2. นางอุไรรักษ์  เปลี่ยนสุวรรณ
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย 1. นางสาวเกวลิน  เรืองวัฒนะโชติ
2. นายเขมรัฐ  บุณยะผลึก
 
1. นางประภากร  เชียงทอง
2. นายไพบูลย์  ปัทมวิภาต
 
23 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. เด็กชายเจษฎาพร   สิงห์ชา
 
1. นางณสิริ  คุ้มพร
 
24 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหรรณพาราม 1. เด็กชายณัชพล  เสถียร
 
1. นางจารุวรรณ  ลูกนก
 
25 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมหรรณพาราม 1. เด็กชายปุณยธร  ชูรัตน์
 
1. นางสาวสุนทรี  บุญจันทร์
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ 1. นางสาวจีรพร  วรนุช
 
1. นางสาวชญาภรณ์  สงครามรอด
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กชายปฐมพงษ์  โรจน์กมลชัย
 
1. นางอังคเรศ  อิทธิปาทานันท์
 
28 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.4-ม.6 93.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 1. นางสาวสตรีรัตน์  คงกะพัน
 
1. นางณสิริ  คุ้มพร
 
29 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.4-ม.6 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1. นายชนะชัย  ทิพย์จักร์
 
1. นางสาวจุติพร  ปานา