รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวจิราพร  เณรธรณี
2. นายภูริทัต  หงษ์วิวัฒน์
 
1. นายอรรคราวุฒิ  ประชานันท์
2. นายณัฐพัชร์  เพ็ชรสิมาลัย
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายกอบชนม์  สิทธิธรรมโชติ
 
1. นายนายโสภณ  ไทยจีน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. นายสิรวัจน์  สิริภาคย์ภิญโญ
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  รัตตนุสสรณ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายณภัทร  คีรีวรรณมาศ
2. เด็กชายธีรธัช  นันทไพฑูรย์
3. เด็กชายภากร  นันทอารี
 
1. นางสาวพรลภัส  เสวกะ
2. นางสาวขวัญฤดี  ฐิตาปุรเชษฐ์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.63 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายกสิน  แซ่ลิ้ม
2. นายธรรมสรณ์  เอี่ยมธนาภรณ์
3. นายปฏิญญ์  อินทร์แก้ว
 
1. นางรัตน์สุณี   สุขพณิชนันท์
2. นายปิยะพงษ์  กลางจอหอ
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 85.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาวทศธร  งามนิธิพงศา
2. นางสาวปภาดา  ลีลาวัฒนะกุล
3. นางสาววริยา   จันทร์เจียวใช้
 
1. นายวุฒิชัย  ศรีประไหม
2. นายอิทธิภพ  ทิมวิภาค
 
7 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 1. นางสาวศุภรดา  ภัทรพงษาธิต
2. นายสรศักดิ์  พรหมดำ
 
1. นางสาวมธุรินทร์  สุทธิเชษฐ์
2. นางสาวสุณี  ศรีสวาท
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงทิพย์นภา  ภาชนะ
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายเนติธร  ปริยกร
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายชนาภัทร  แซ่ฉั่ว
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายครองไทย  อยู่ดี
 
1. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายนรวิชญ์  รุ่งเรือง
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. นายนราชัย  นราแก้ว
 
1. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 96.17 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายวีรภัทร  เพชรสัมฤทธิ์
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 95.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายชัชวัสส์  เจียวก๊ก
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายกิตติภพ  พินิชการ
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. นายพฤฒิธเรศ  แสงศิรินาวิน
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวรมย์ชลี  สุวรรณมณี
 
1. นางนงค์ลักษณ์   ฉิมพาลี
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายอิสิทัต  พันธุ์พงศ์พิพัฒน์
 
1. นางนงค์ลักษณ์   ฉิมพาลี
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวนันท์นภัส  อรรถกฤษณ์
 
1. นางนงค์ลักษณ์   ฉิมพาลี
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายกิตติภพ  พินิชการ
2. นายชัชวัสส์  เจียวก๊ก
3. นายธนพล  สายทอง
4. เด็กชายธนภัทร  เพชรสัมฤทธิ์
5. เด็กชายนรวิชญ์  รุ่งเรือง
6. นายพฤฒิธเรศ  แสงศิรินาวิน
7. นายพัชรวีร์  เนียมนิล
8. นายพาสุข  แววศรี
9. นายภคดล  แถวเพีย
10. เด็กชายภวัต  บุญจันทร์
11. เด็กชายวีรภัทร  เพชรสัมฤทธิ์
12. นายศรัณญ์  ศานติวัตร
13. นายอธิพัชร์  พงศ์ศิริโภคิน
14. เด็กชายอัษฎาวุธ  ชูวัน
15. เด็กชายเนติธร  ปริยกร
 
1. นายอาทร  ธนวัฒน์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนทวีธาภิเศก 1. เด็กชายคมกฤต  อุ่นแก้ว
2. เด็กชายครองไทย  อยู่ดี
3. เด็กชายจิตติพงษ์  ประมวลสุข
4. นายจิรเมธ  ศุณะมาลัย
5. นายชนาภัทร  แซ่ฉั่ว
6. เด็กชายณัฐชัย  เจรวิริยะชีพกุล
7. นายนนทพัทธ์  แปลงรัตน์
8. นายนราชัย  นราแก้ว
9. เด็กชายพีรพงศ์  จงวัฒนาศิลป์กุล
10. เด็กชายมนตรี  เกตุแก้ว
11. เด็กชายหนุ่ม  เลิศดุลย์
12. นายโกเมศ  เชาวนะญาณ
 
1. นายกิติกร  พนัส
2. นางสาวประภัสสร  เขมะวานิช
3. นายอนุสิษฐ์  มูลประมุข
4. นายปราศรัย  อยู่ดี
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวจันทรลักษณ์  บูรณถาวรสม
2. นายธีรธิติ  ยอแซฟ
3. นางสาวปาณิกา  ดีหลาย
4. นายศุภกร   เมฆินทร์อนุกูล
5. นางสาวอติญา   อรุณเนตร
6. นายอภิวิชญ์  วงศ์อนันต์ชัย
 
1. นายทศพร  ทัศนะ
2. นางลัดดา  ฉิมพาลี
3. นางนงค์ลักษณ์   ฉิมพาลี
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 1. เด็กชายสรรค์ชัย  อัศวทวีโชค
 
1. นางสาวปานจันทร์  ปล้องทอง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. นายกฤตนภัทร  สินวิเศษ
 
1. นางสาวจงกล  เพ็งสุพรรณ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงวรวรรณ  โพธิ์เกาะ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นางสาวชนิตา  แดงสำราญ
 
1. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 96.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง 1. เด็กชายฉันทัช  นีล ไนท์
 
1. นายฉัตรชัย  จิรลาภวิรุฬห์
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 1. เด็กชายทักษวรรษ  วิเชียรเกื้อ
2. เด็กชายธงชัย  อ่วมฉิม
3. นายธีรวุฒิ  พรหมจินดา
4. นายพลเดช  นิลนาวี
5. เด็กชายภูริคร์  สุขเนตร
6. เด็กชายศุภฤกษ์  โพธิ์เงิน
7. เด็กชายศุภวุฒิ  แพร่แสงเอี่ยม
8. เด็กชายสรสิทธิ์  สุวรรณเศรฐ
9. นายอภิสิทธิ์  บัวบาง
10. นายเทพทัต  ลักษณะเกียรติ
 
1. นายจตุรงค์  ดุษฎี
2. นายผลินท์  พิชัยรัตน์
3. นายเตชิต  เอกรินทรากุล
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  ฉันทนิมิ
2. เด็กหญิงณัฏฐิกา   รัตนภิญโญภาส
3. เด็กหญิงณิชาภา  เรืองไทย
4. เด็กหญิงบัณฑิตา  พวงศิริ
5. เด็กหญิงปานไพลิน  ธรรมนาม
6. เด็กหญิงภัครมัย  ดีบาล
7. เด็กหญิงอติกานต์  สุภเดช
8. เด็กหญิงอารียา  โกฎหอม
 
1. นางสาวพรวิมล  คงพูน
2. นางสาวสุภิศา  แสงอาวุธ
3. นางสาวเพ็ญผกา  นุชนนทรีย์
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 87.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายจักรกฤษ  หงษ์ทอง
2. นายธิปก  บางพรม
3. นายสหรัฐ  ศรีสุวรรณ
4. นายอภิสิทธิ์  เกตกำจร
5. นายเกียรติศักดิ์  อ่อนลมูล
 
1. นายไพบูลย์  เพียรพงษ์
2. นายชาญ  ขุ้ยสุข
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงภูษณิศา  บูรณวนิช
 
1. นางสาวลัลนา  ปลั่งศรีรัตน์
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวมุทิตา  กาญจน์วีระโยธิน
 
1. นางสาวกอบเกื้อ  คชเสนี
 
34 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไตรมิตรวิทยาลัย 1. นายปัณณวิชญ์  หวังนิเวศน์กุล
 
1. MS.LIN  WEIZHEN
 
35 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นายกรวีร์  ทองอินที
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  เบ้าทองคำ
 
36 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวณัชชา  พนมสุข
2. นายณัฐชนนท์  ทองใส
3. นางสาวพิริยา  กิมสวัสดิ์
4. นางสาวศุภาวีร์  ปาลิศรีโรจน์
5. นางสาวสาริสา  ทีฆตระกูล
 
1. นางสาวกอบเกื้อ  คชเสนี
2. นายเฉลิมวุฒิ  เบ้าทองคำ
 
37 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา 1. นางสาวอาภาวรรณ  ไชยราช
2. นางสาวเพียงฟ้า  ชุมแวงวาปี
 
1. นายเฉลิมวุฒิ  เบ้าทองคำ
 
38 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์พิดา  วงศ์พานิช
 
1. นางวรรณี  รุ่งธีรวัฒนานนท์
 
39 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงนิภาภัทร์  อ่วมอารีย์
 
1. นางกานต์ทิชา  มีหิรัญ
 
40 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงมนัสสินี  อังสุวิโรจน์
 
1. นางสาวมนันยา  วรรณศรีสวัสดิ์
 
41 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. นายสุวิชัย  อวยพรชัยกุล
 
1. นายวุฒินันท์  เรืองเอี่ยม
 
42 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 94.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ 1. เด็กชายสุวดนท์  สุดพุ่ม
 
1. นายรุ่งศักดิ์  สว่างจันทร์
 
43 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 1. นายวิศรุต  จันทะดวง
 
1. นายธนิกุล  สถิตอยู่คู่ไทย