รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.13 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม 1. นายจิรายุ  ผ่องรัตนนันท์
2. นายนิธิ  ตันติวิทยาพิทักษ์
3. นางสาวปภาณิน   อังกูรโชติบุตร
 
1. นางสุธาทิพย์  ผลไสว
2. นางสาวอลิสา  ถุงทรัพย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวฐิติวรดา  พงษ์ไพร
2. นายรังสิมันต์  เสนาคำ
3. นางสาวอรพรรณ  เล้าเจริญ
 
1. นางวัชรี  ศรีภักดิ์
2. นายวินัย  ศรีภักดิ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงไอรดา  รุ่มนุ่ม
 
1. นายสุรเชษฐ  ภู่เพ็ชร์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวเจณิกาพร  ปิยะรัตน์
 
1. นายวัชรสินธุ์  สอดศรี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นายธงชัย  ตาติ๊ด
2. นายธนธรณ์  จ้อยสีดา
3. นางสาวพรรณิกา  แก้วรัตน์
 
1. นายชวลิต  ทัพเครือ
2. นางกันยาลักษม์  ภูประสิทธิ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ชินสถิต
2. เด็กชายพชร  สีหะเนิน
3. เด็กหญิงภัสพร  จูกุล
4. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ธาตุอินจันทร์
5. เด็กชายศุภวิชญ์  จิตรีขันธ์
6. เด็กชายอัครชัย  นวลงาม
 
1. นายอุกฤต  เสมจันทร์
2. นายเฉลิมพงษ์  ยิ้มแฉ่ง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงกชมณฑ์  บริจินดา
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  แข่งเพ็ญแข
3. เด็กหญิงกาญจน์นิชา  คล้อยสวาท
4. เด็กหญิงจรรยาภรณ์  มรรคเจริญ
5. เด็กชายจอมปราชญ์  รักโลก
6. เด็กหญิงจันทรัสม์  พิริยะพงษ์พันธ์
7. เด็กหญิงจิรนันท์  เอกเผ่าพันธุ์
8. เด็กหญิงฉัตฏิกาญจน์  บุญน่วม
9. เด็กหญิงชนิภรณ์  ชิ้นฮะง้อ
10. เด็กชายชัยพิชิต  บัวโอภาส
11. เด็กหญิงชุตินธร  นิลเกาะ
12. เด็กหญิงฐิติพร   บุญปรีชา
13. เด็กชายณดล  ศรศรีวิชัย
14. เด็กหญิงณปภัช  วัฒนะพานิช
15. เด็กหญิงณัฐกานต์  มรรคเจริญ
16. เด็กหญิงณัฐนันท์  สวัสดี
17. เด็กชายตะวัน  เทาศรีดี
18. เด็กชายธนนนท์  สุริวัลย์
19. เด็กหญิงบุณยวีร์  เจียวเจริญ
20. เด็กหญิงบุศยรินทร์  อดุลยโพธิธรรม
21. เด็กหญิงบุษกร  แซ่เฮง
22. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ศรีเกษม
23. นางสาวปัญญาพร  เหลืองพลสินกุล
24. เด็กหญิงพรชิตา  พลอยดี
25. เด็กหญิงพรปวีณ์  พัฒนไพรสณฑ์
26. เด็กหญิงพิชญา  ขมประเสริฐ
27. เด็กหญิงภัททิรา  โจมฤทธิ์
28. นางสาวภัทรดา  ไสยวุฒิ
29. เด็กหญิงภัทรลภา  ศรีนาค
30. เด็กชายภาคภูมิ  วรรณวงศ์สิริ
31. เด็กชายภูดิศ  ฉัตรศิริวัฒนา
32. เด็กหญิงวณิชญา  พงศ์เนตรวิไล
33. เด็กหญิงวรัญญา  รัตนศรี
34. เด็กหญิงศรุดา  ไชยปรีชาวิทย์
35. เด็กชายศิริมงคล  บัวประเสริฐ
36. เด็กหญิงศุภิสรา  วงศ์ทองดี
37. เด็กชายศุภเศรษฐ์  จันทร์สมบูรณ์
38. เด็กหญิงสิตา  สิรโชติกุล
39. เด็กหญิงสุภาพร  วงค์โพธิ์ศรี
40. เด็กหญิงอริสรา  ดำคลองตัน
 
1. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
2. นางสาวศุภมาส  พณิชยกุล
3. นายธนิต  พณิชยกุล
4. นางสาวอรจิรา  แซ่เอี๊ยว
5. นางสาวศศินันท์  วิภูษิฑิมากูล
6. นางสาวศิรารัตน์  สุขชัย
7. นายพรเทพ  วิชชุชัยชาญ
8. นายทินกฤต  พณิชยกุล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายกฤตเมธ  มนเทียรกุล
2. นางสาวกัญญ์วรา  ทิมทอง
3. นายกัณฑ์ภูมิ  สาตรพันธุ์
4. นายกัณภพ  เทศสมบูรณ์
5. นางสาวกันต์ฤทัย  กิจสงวน
6. นางสาวจิรัชญา  พาณิชปฐมพงศ์
7. นายชนินทร์  ซีประเสริฐ
8. นายชลสิทธิ์  หมู่วิเศษ
9. นางสาวณัชชา  ยอดแก้ว
10. นางสาวณัฐณิชา  เกิดคล้าย
11. นายณัฐเกียรติ  เนตรประภา
12. นายธนกร  สุวรรณปา
13. นายธนชาต  อมรธำรงเวช
14. นายธนทรัพย์  โคตรคำ
15. นางสาวธัชชัญญา  วงศาชโย
16. นายนกร  นิสยันต์
17. นายปวริศ  มงคลธนตระกูล
18. นางสาวปาเจรา  ศรีวิสุทธิกุล
19. นางสาวพรจิรา  จรดล
20. นางสาวพรณภัทร  พรเลิศพงศ์
21. นางสาวพัฒนวดี  สรโยธิน
22. นายพิจักษณ์  ศฤงคารเจษฎา
23. นายภาสกร  เอี้ยงปาน
24. นางสาววรนิพิฐ  มะเริงสิทธิ์
25. นางสาววัชรี  เกิดศรีพันธ์
26. นางสาววันวิสา  คล้อสวัสดิ์
27. นายวิศวกร  อังศุภากร
28. นางสาวศิริวรรณ  ศรีประเสริฐ
29. นายสราวุฒิ  รัตนรักษา
30. นายสืบพงษ์  วงษ์สวรรค์
31. นางสาวสุขสมฤทัย  เด่นชลชัย
32. นางสาวสุพรรษา  ชูเจริญผล
33. นางสาวสุพิชชา  กงประดิษฐ์
34. นางสาวอรนุช  นรินทร์นอก
35. นายอรรถพล  ซื่อดี
36. นายอัครชัย  บุญเกิด
37. นางสาวอารียา  ฉิมกล่อม
38. นายเกรียงไกร  รุ่งมงคลชัย
39. นายเกียรติชัย  ลิ้มสงวน
40. นายเจตณัฐ  มีศิริ
 
1. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
2. นายธนิต  พณิชยกุล
3. นางสาวศุภมาส  พณิชยกุล
4. นางสาวอรจิรา  แซ่เอี๊ยว
5. นางสาวศศินันท์  วิภูษิฑิมากูล
6. นางสาวศิรารัตน์  สุขชัย
7. นายพรเทพ  วิชชุชัยชาญ
8. นายทินกฤต  พณิชยกุล
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 81.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามพรานวิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  ดีพูล
2. นางสาวปรรัชน์  วิชาสุด
3. นางสาววรรณวิษา  เที่ยงธรรม
4. นางสาวสุธิตา  ลี้สุวรรณ์
5. นายสุพล  สว่างวงค์
 
1. นางสุภาวดี  กิจประเสริฐ
2. นางสาวเบญจวรรณ  บุญคลี่
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. เด็กหญิงธัญชนก  แสงศรี
2. เด็กหญิงพัชรียา  ส่งแสง
3. เด็กหญิงรินรดา  โฉมไธสง
 
1. นางอติภา  เจ็งประเสริฐ
2. นางณัฐรินีย์  กิจสวัสดิ์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 92.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวภิญญา  ภรณ์ธัญญา
2. นายภูมินทร์  พ่วงทอง
3. นางสาวแพรวพรรณ  นาคจีน
 
1. นายชาญชัย  กิจสวัสดิ์
2. นางณัฐรินีย์  กิจสวัสดิ์
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายชยพล  หาญเสน่ลักษณ์
2. เด็กชายภูวเดช  นิยมเดชา
 
1. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กูล
2. นายธนา  บุญชู
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. นายกฤษณะ  แก้วเจริญ
2. นายกิติพงศ์  โพธิสุวรรณ
3. นายถิรวุฒิ  เปี่ยมสมบูรณ์
 
1. นางสาวพิมพ์มาศ  เพชรขาวช่วย
2. นางสาวอิสรีย์  อริยะวรชัย
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. นางสาวณัฐธยาน์  สมสุขไพเราะ
2. นางสาวณัฐนรี  สมสุขไพเราะ
3. นางสาวภารดี  เฟื่องมะนะกูล
 
1. นางสาวชมพูนุช  สุนทรพรนาวิน
2. นายอดิเทพ  เรืองสม
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 90.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัญญรัตน์  บางยาง
2. เด็กหญิงกานต์หทัย  กูเปี้ย
3. เด็กหญิงกุลภัทร  โตสงวน
 
1. นางสาวละเอียด  บุญทับทิม
2. นางสาวอัจฉรา  ผุยรอด
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาวปภัสรา  ทองสรวง
2. นางสาวสินารักษ์  ธงไพร
3. นางสาวอภิญญา  พ่อเกษ
 
1. นางออมสิน  สถาพร
2. นางออมสิน  สถาพร
 
17 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายคุณากร  พรมมี
 
1. นางรัชณี  เนาวรัตน์
 
18 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กชายอนุรักษ์  ปานรัตน์
 
1. นางวาสนา  โศภิตวจนะ
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 1. เด็กหญิงวิภาดา  กำลังบุญ
 
1. นางอัญธริยามน  เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
 
20 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 1. นางสาววนรี  รอดคลองตัน
 
1. นายนันทณัฏฐ์  ณัทธนาญาณอรห์