รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.นครปฐม 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. เด็กชายทรงพล  อินทนชิตจุ้ย
 
1. นายประยุทธ  ธนากาญจโนภาส
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายนนทวี  เพชรศาสตร์
 
1. นางสาวกาญจนา  ใจร่มเย็น
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมัธยมฐานบินกำแพงแสน 1. เด็กชายชัยธวัช  แซ่ลี้
2. เด็กชายณัฐนนท์  สุขพันธุ์
3. เด็กชายพีรณัฐ  เกตุมณี
 
1. นายอภิชาติ  ทองดอนน้อย
2. นายสรายุธ  โภคะสุวรรณ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 1. เด็กหญิงปัญจมาสน์  ช้างวัล
2. เด็กหญิงศิวนันท์  ภู่ระหงษ์
 
1. นายอัครพล  สุวรรณธัย
2. นางรัตนา  หิรัญโรจน์
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 1. นายณัฐพงษ์  อยู่เต็มสุข
2. นายวศิน  เศรษฐโชดึก
 
1. นางพินรุ่ง  สอดศรี
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กหญิงชนิสรา  กมลศิลป์
2. เด็กหญิงบุศบง  ดีจิตร์
3. เด็กหญิงพฤศจิกา  ลิ้มทอง
4. เด็กหญิงรัตนาวดี  สระหงษ์ทอง
5. เด็กหญิงสุภาสินี  สุธราพนากิจ
 
1. นางสาวอุไรรัตน์  คงพากเพียร
2. นางกฤติกา  โชควัฒนชัย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 1. นายกัญจน์  สมจริยา
2. นางสาวมัลลิกา  ธนวิจิตรพันธ์
3. นางสาววรัญญา  อยู่ชัยกิจ
4. นางสาววิภาดา  พูลพิทักษ์
5. นางสาวอรญา  ศรีสังวาลย์
 
1. นางสาวสุกัญญา  มานะธรากุล
2. นางสาวปนิตา  นุ่มดี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายพชรดนัย  วังกะหาด
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายพชรดนัย  วังกะหาด
 
1. นายถาวร  หวานชะเอม
 
10 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราชินีบูรณะ 1. นางสาวญาดา  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นางสาวนุชจรีย์  ผาสบ
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. เด็กหญิงจินดามณี  โตทรัพย์
2. เด็กหญิงพิยดา  สระทองคำ
3. นายศิวกร  มีศักดิ์
4. เด็กหญิงสโรชา  บุญรักษา
5. นางสาวอัฐภิญญา  กล่ำทอง
 
1. นางภัสรัญ  สระทองนวล
2. นางพัชภ์รินทร์  ทองดอนเกรื่อง
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา 1. นางสาวจริยา  ทองคงโขน
2. นางสาวธัญลักษณ์  บรรดาดี
3. นายปารเมศ  ศรีษณะกุล
4. นางสาวภิชาพร  พุ่มเกตุแก้ว
5. นางสาวเข็มปภัสร  มานสะอาด
 
1. นายปิยะลาภ  เตียรธิติ
2. นางภัสรัญ  สระทองนวล
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 1. นายปฐวี  เมธาฐิติกุล
2. นายภรภพ  สิริงามวรกุล
 
1. นางสาวพลอยไพลิน  ศรีอ่ำดี
2. นางสาวณัฐนันท์   พงษ์ธนาวิสิฐ
 
14 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 93.83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน 1. เด็กหญิงชญาดา  ประสิทธิ์ผล
2. เด็กชายณภัทร  ปัทม์โรจน์
3. เด็กชายภานุพงษ์  สุขสี
 
1. นางสาวสุกัญญา  ทิพย์รักษ์
2. นายเสกสรรค์  วิลัยลักษณ์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคงทองวิทยา 1. นางสาวกมลพรนภัส  ทรัพย์ปุณยาพร
2. นางสาวขนิษฐา  ศิวพรสกุล
3. นางสาวภัทรปณัช  สุนทรมัจฉะ
 
1. นายจตุรงค์  ตรีรัตน์
2. นางพรทิพย์  ปิ่นตบแต่ง
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศาลาตึกวิทยา 1. เด็กหญิงชฎารัตน์  เชิดฉัน
2. เด็กหญิงณภัทร  แก้วสุโข
3. เด็กหญิงศศิกานต์  จำเล
 
1. นายวาณุวัฒน์  คงเม่น
2. นางสมร  ฉายอรุณ