รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.ตราด 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 88.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. เด็กหญิงเมธาพร  ทองนิล
 
1. นางสาวทิพย์สุคนธ์  หรี่จินดา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นางสาวกนกวรรณ  สังวรากรณ์
2. นางสาวชิดชนก  พูลสวัสดิ์
3. นายธนินทร์ธร  ช่างทอง
 
1. นางมัณฑนา   ทวีผล
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. นางสาวณัฐชยา   ประสิทธินาวา
2. นางสาวศิรินาฏ   อานามวงษ์
 
1. นางสาวปรียาภรณ์   สุขถาวร
2. นางปิยนุช  อรุณรัตนา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96.03 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายทรัพย์มณี  พลอยชาติตระกูล
2. เด็กชายธนพล  นิรันต์เรือง
 
1. นายจักรกฤษณ์  แท่นยั้ง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์   รัตนวาร
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  อนันต์
 
1. นางสาววริศรา  สุขสุวรรณ
2. นายพร้อมวุฒิ  แสงวิเชียร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. นายพงษ์เทพ  เกตุแก้ว
 
1. นางสาวปุริมปรัชญ์  หมื่นศรีพรม
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 1. เด็กชายธรรศ  จักษา
 
1. นายมนพ  จักษา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนตราษตระการคุณ 1. นายสหภาพ  แก่นหิรันต์
 
1. นางสาวศิรินิรันดร์  เสาวรส
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ่อไร่วิทยาคม 1. นางสาวดวงเดือน  รีเบี้ยว
2. นางสาวนัฐตยา  ภักดีมี
 
1. นายธนกร  รองสกุล
2. นางสาวเมธาพร  สาริการณ์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  มากประยูร
2. เด็กหญิงนวพร  จันทร์ตรี
3. เด็กหญิงสุนิสา  ขันสาคร
4. เด็กหญิงสโรชินี  พิไลกุล
5. เด็กหญิงอินทิรา  อินทรา
6. เด็กหญิงอุ่นไอรัก  จันทร์ตรี
 
1. นางสาวศุภวดี  มนต์เนรมิตร
2. นางสาวณัฐวรินทร์  โยธาภิรมย์
3. นายพรนพเก้า  กุดแถลง
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเขาสมิงวิทยาคมฯ 1. นางสาวจิราพร  ศรศรี
2. นางสาวธาวินี  สายสังข์
3. นางสาวพรรษา  ขวัญยืน
4. นางสาวสโรชา  กลั่นมั่น
5. นางสาวอภิชญา  รัตนโสภา
6. นางสาวอุสาหะ  ตาดทอง
 
1. นางกัญญาภัค  ทองศรีสมบูรณ์
2. นางสาวณัฐวรินทร์  โยธาภิรมย์
3. นายพรนพเก้า  กุดแถลง
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคม 1. เด็กชายนุ  บุญรักษา
2. เด็กชายอนันต์  หงษ์วิเศษ
3. เด็กชายอภิชัย  ตะนาวศรี
 
1. นางอุบลรัตน์  ถึกสุวรรณ
2. นายมนัส  ถึกสุวรรณ
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ 1. เด็กหญิงกฤษณา   จันทรอาภา
2. เด็กหญิงทศพร   กิ่งพุฒิ
3. เด็กหญิงนฤมล   ใยแก้ว
 
1. นางสาวธนพร   พุ่มพวง
2. นางภัทรพร   อาษาดี