สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83.25 ทอง 27 โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กชายพิชัยยุทธ  เกตุสุวรรณ์
 
1. นางสาววัชรินทร์  อุ้มรัมย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวพิมวิไล  เนิบกระโทก
 
1. นางชุติมา  หาญเอี่ยม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 79 เงิน 12 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา "กรุงไทยอนุเคราะห์" 1. นางสาวปวรรัตน์  เครือทองศรี
 
1. นางฐิติมา  เสือหนู
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 84.87 ทอง 9 โรงเรียนราษฏร์ประดิษฐ์วิทยา 1. เด็กชายชลสิทธิ์  สุขหมื่น
 
1. นางสาวขวัญเดือน  คุ่ยเสงี่ยม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 82 ทอง 24 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวพิมพิศา  จันทราศรี
 
1. นางสาวกฤษณา  พวงจำปา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.5 ทอง 19 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กชายธรรมรัตน์  หรั่งเจริญ
 
1. นางศิริรัตน์  บุญเพ็ญ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นายวรายุทธ  บุตรดี
 
1. นางกนิษฐา  รื่นรมย์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงชยานันท์  ภวินท์พร
2. เด็กหญิงณัฐวดี  ดีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอภิชญา  สุขศิริ
 
1. นายเอกรัตน์  โพธิ์ทอง
2. นายสมบูรณ์  ทองสำอางค์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 14 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวกัญญาภรณ์  ทองบ่อ
2. นางสาวจรัญญา  ขนาดถัง
3. นายจักรพงษ์  วงศ์อยู่
 
1. นางอัมพวรรณ  วงษ์ษา
2. นายบุญลือ  คำถวาย
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 30 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กชายกรภัทร์  จีระประดิษฐ์
2. เด็กหญิงเรืองมณี  เข็มทอง
 
1. นางใกล้รุ่ง  โสมเมา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82.4 ทอง 9 โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 1. นางสาวทองวรรณพร  มหาวีระคุณ
2. นายนายกนกกร  ศักดิ์นาวา
 
1. นายชัญณํฐ  นิจนิรันดร์กุล
2. นายชัญญณัฐ  นิจนิรันดร์กุล
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 20 โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กหญิงอภิญญา  สุคันธตุล
 
1. นายสนธยา  ช่วยญาติ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 35 เข้าร่วม 18 โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา) 1. นายธนพล  วงษ์พิพัฒน์
 
1. นางสาวนพธีรา  ฐิติกรภัทร
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 78.2 เงิน 8 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. นางสาวจิตลดา  แสงงาม
2. นางสาวชาลีน่า  ซาบีดี
3. นายภาณุ  สุขประเสริฐ
 
1. นายนางมาลี  ปักษี
2. นางสาวจารุณี  วนิชย์ถนอม
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 72.7 เงิน 18 โรงเรียนอักษรพัทยา 1. นายธนพัฒน์  ขำรัตน์
2. เด็กหญิงนภัสรา  ทรัพย์พงษ์
3. เด็กชายอาณัฐ  บุญเลิศ
 
1. นางสาววรรณี  สุขอยู่
2. นายดำรงค์  เงินเต็ม
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 73 เงิน 19 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. นายธนาคาร  จันทร์แก้ว
2. นางสาวสิริโสภา  อารีมานะกิจ
3. นางสาวอารียา  ทัพจันทร์
 
1. นางกันรญาณี  ศรีสุรักษ์
2. นางสาวเจนจิรา  เรือนสอน
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 71.8 เงิน 6 โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กหญิงกชพรรณ  เมืองรมย์
2. เด็กหญิงพีรดา  ฉายพุดซา
 
1. นางสาวพรรณนิพา  เที่ยงตรง
2. นางสิริกร  บุดดีคำ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 93.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. นายญาณวร  ชื่นชม
2. นางสาวณฤดี  สีอ่อน
 
1. นางดวงใจ  โสภัณ
2. นางสาวจารุณี  วนิชย์ถนอม
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. เด็กชายพิรพัฒน์  เศวตศิลป์
 
1. นายสนธยา  ช่วยญาติ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 90 ทอง 4 โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. นางสาวณัฐนิชา  พันเดช
 
1. นายสนธยา  ช่วยญาติ
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22 เข้าร่วม 38 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กหญิงจิรัชญา   หมื่นศรี
2. เด็กหญิงลิปิการ์   อุทาโย
3. เด็กชายเศรษฐกาญจน์  โกศลกาญจน์
 
1. นางรัชนี  ทุมวงศ์
2. นางไทยสวรรค์  วรรณภา
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 24.25 เข้าร่วม 29 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นายธนัตถ์  สุขล้วน
2. นางสาวปาณิสรา   ชาวบล
3. นายสยมชัย  สาธุธรรม
 
1. นางเมตตา  ชาวบล
2. นางวารุณี   หิรัญรักษ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.9 เงิน 15 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม 1. เด็กชายกิตติธัช  ควรพูนผล
2. เด็กชายธงชัย  จันทกุล
3. เด็กชายยศกร  จับปรั่ง
 
1. นางสาวอ้อมดาว  บุญสุขา
2. นางสาวรัชฎาภรณ์  สอนเยี่ยม
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 74.2 เงิน 36 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. นางสาวชุติมาภรณ์  ด้วงพรม
2. นางสาวดลยา  เดชศักดา
3. นางสาวเพ็ญศรี  ทองวิจิตร
 
1. นางสุภาพร  สิงห์เขียว
2. นางสาวสุนันท์  พุทธภูมิ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 80.14 ทอง 7 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  อินบุญสุ
2. เด็กหญิงพรทิพา   วัดเข้าหลาม
3. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง   วงศ์อาสา
 
1. นางสาวธัญญรัตน์    ใจมูล
2. นางภาวดี   ทองอุดม
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 63.2 ทองแดง 31 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. นายจรรกรินทร์  คำชู
2. นายวสันต์  ทองมณี
3. นายเกรียงไกร  อินทรประจง
 
1. นายดำรงค์  สุภาษิต
2. นางสุกัญญา  สุวารี
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 82.1 ทอง 16 โรงเรียนเกาะสีชัง 1. นางสาวจิราภรณ์  แสงแก้ว
2. นางสาวนพวรรณ  ลาดนอก
3. นางสาวโชษิตา  มิตรมากร
 
1. นางสายฝน  วังกาวรรณ์
2. นางสาวชญาภา  ดวงมาลัย
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 83.8 ทอง 12 โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวธณภรณ์  อินสุพัตรา
2. นางสาวภาสสิณี  คิดหาทอง
3. นางสาวสุมิตรา  อานประโคน
 
1. นางสาววรรณทนา  สุจริต
2. นางสาวกฤษณีย์  ปิตุรัตน์
 
29 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77.8 เงิน 7 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงนัฐรากรธ์  หาญยุทธ
2. เด็กชายภูรินท์  ภูถาวร
 
1. นายดำรงค์  สุภาษิต
2. นางสาวสุนันท์  พุทธภูมิ
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71.6 เงิน 40 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นางสาวชญาณีย์   สมลือแสน
2. นายพรวิศิษฏ์    ปราณีพันธุ์
 
1. นางสาวจินตนา  บัวขาว
 
31 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63.48 ทองแดง 37 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กชายปรมินทร์   ปักการะเน
2. เด็กชายอิสรพงษ์    ศรีทนุ
 
1. นายสง่า   ทองอุดม
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 50.31 เข้าร่วม 32 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กหญิงสวรส   แสงกล้าหาญ
2. เด็กหญิงเอมอร   พลพวก
 
1. นายไกรสิทธิ์   พิริยะอรุณโรจน์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 10 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวกฤติยา  พงษ์เสือ
2. นางสาวบวรรัตน์   คงประเสริฐ
3. นายพัทธพล  ยอแสง
 
1. นายไกรสิทธิ์  พิริยะอรุณโรจน์
2. นางพรทิพย์    สุวรรณพจน์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวจีรนันท์  วิชัยศิลป์
2. เด็กหญิงปัฐมกาญจน์  โอสถ
3. เด็กหญิงพัชรี  เฉลิมศรี
4. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  จิรากูลสวัสดิ์
5. นางสาวเบญจวรรณ  คำทาน
 
1. นางเพลินพิศ  รัศมีงาม
2. นายธนพล  ชัยชนะ
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 17 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นายชินภัทร  วิเชียรศรี
2. นางสาวนุชนารถ  แจ้งประเสริฐ
3. นางสาวพิมพ์พิชชา  ชูสาย
4. นางสาวศิรณัฏฐ์  โพธิ์อุไร
5. นายเจษฎา  สุขารมย์
 
1. นายฆุสกิตติ์  ดากิ่งประทุม
2. นางสาวพรสวรรค์  อ่อนโยน
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.4 ทอง 15 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. เด็กชายฉัตรชัย  จั่นเรืองงาม
2. เด็กหญิงชลิดา  คำเจริญ
3. เด็กชายณัฐพงศ์  ว่องการไถ่
4. เด็กหญิงบัวชมพู  ปัญโยวัฒน์
5. เด็กหญิงพีชญา  ห้าพยงค์
 
1. นางสาววราพรรณ  เชยกำเหนิด
2. นายสรายุทธ์  ปานเหลือง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. นางสาวชุติกาญจน์  ไกรสีห์
2. นางสาวณีรนุช  รุณเกษม
3. นายธนกร  แซ่อึ้ง
4. นายธนดล  แซ่อึ้ง
5. นางสาวพัชรี  นุสไพ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณรงค์เดช  สีดา
2. นางเตือนใจ  รสหวั่น
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83.2 ทอง 9 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 1. นางสาวชูก้า ลีจ์  โครว์
2. นายธนสรณ์  อภัยจิตร์
3. นางสาวปรารถนา  ปงรังษี
4. นายเจนวิทย์  ภิญโญพิสุทธิ์
5. นางสาวเหมวรรณ  หร่ายมะณี
 
1. นายมรกต  พรรณพิจิตร
2. นางสาวลดาพร  ปานพินิจ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 76.6 เงิน 12 โรงเรียนบางละมุง 1. นายชนะชัย  อันโน
2. นายณัฐวุฒิ  รอดทองคำ
3. นายธนายุทธ  ศรีบุญเรือง
4. นายนพัตธร  รวมทวี
5. นายนัฐพล  บุญเฟื่อง
 
1. นางสาววันวิสา  ชุณห์สุวรรณ์
2. นางเพ็ญนภา  เลี้ยงเจริญ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 83 ทอง 20 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายกฤษดา  คำสุวรรณ์
2. นายการัณต์  อารีย์วิจิตรวงษ์
3. นายจักรรินทร์  ปิมแปง
4. นางสาวชนิดาภา  ทองลอย
5. นายณัฐพล  ทิพย์รัตน์
6. นายต้นเก้า  ตึกประโคน
7. นายธีรภัทร  ชัยวร
8. นายนันทวัฒน์  แจ้งกระจ่าง
9. นายนายวีระพงษ์  แสงท่านั่ง
10. นายนายศตวรรษ  เติมวงศ์
11. นายปรมินทร์  อยู่ญาติมาก
12. นายพีรพัฒน์  เรื่องศิริ
13. นางสาวรติญา  ใจเที่ยงแท้
14. นางสาววัทนวิภา  เพ็งทิม
15. นางสาววิไลวรรณ  บัวจันทร์
16. นางสาวสร้อยทิพย์  ชื้นวงศ์
17. นางสาวสิราวรรณ  อินทรัตน์
18. นางสาวอัยลดา  ประโยชน์มี
19. นางสาวเบญญาภา  พรหมงาม
 
1. นางสาวมณีรัตน์  เจริญศรี
2. นายประสิทธิ์  จึงสุขสมสวัสดิ์
3. นางสาวสุริวัสสา  นิธิมาพงศ์ไท
4. นายรณชัย  เกตุศิริ
5. นางสุพัตรา  ริดจันทร์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 81.4 ทอง 18 โรงเรียนบางพระวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  คำลือไชย
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ชุบไธสง
3. เด็กหญิงจิดาภา  เขียวสะอาด
4. เด็กชายชนะชล  บุญกระจ่าง
5. เด็กหญิงชลธิชา  จูรอด
6. เด็กหญิงชลธิฌา  นิลชา
7. เด็กหญิงชาลิษา  คชา
8. เด็กชายฐิติโชติ  ต่างเชื้อ
9. เด็กชายณัฐชัย  ส้มจีน
10. เด็กชายณัฐฐานันท์  ส้มจีน
11. เด็กหญิงบัณฑิตา  โคกทอง
12. เด็กชายปิยังกูล  มะลิทอง
13. เด็กหญิงพรลภัส  คชา
14. เด็กหญิงรวิพร  เข็มเพชร
15. เด็กชายสุทธิพจน์  จำนงค์ผล
16. เด็กหญิงสุภารัตน์  อำพะรัตน์
17. เด็กหญิงสุวนันท์  ทองรัศมี
18. เด็กชายอนันตชัย  มะโรคะ
19. เด็กชายอรรถพล  ศรีสุข
20. เด็กชายอัศวิน  กล่ำกล้า
 
1. นางสาววราภรณ์  สมแสวง
2. นางสาวรุ่งทิวา  คำดี
3. นางสาวสุภลักษณ์  รุ่งเรือง
4. นายสนอง  ลาดิษฐ์
5. นายวรพงศ์  พรมแตง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 89.67 ทอง 5 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กชายจิณณวัตร  ยอดตา
 
1. นางนภา  วิเศษศรี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.4 ทอง 25 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นางสาวณฐอร  เครือใจ
 
1. นางอรุณี  ถมยางกูร
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91 ทอง 7 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม 1. เด็กหญิงชฎาภรณ์  นุชจรัส
2. เด็กชายเจษฎา  ทรัพย์สิน
 
1. นางสาวสุนิสา  ตันสกุล
2. นางสาวลิลลภัทริ์  ไชยประเสริฐ
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.08 ทอง 20 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นางสาวพิชญา  พระสิงห์
2. นายศักดิ์ชาย  ปิ่นอุไร
 
1. นางสาวพรพรรษา  อินทร์เทศราช
2. นางจินตนา  สะอาดเอี่ยม
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 65 ทองแดง 21 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นางสาวกมลลดา  คงชาตรี
2. เด็กหญิงจรรย์ญาภัทร์  มาลีวงษ์
3. เด็กหญิงจิตติญา  บุญมี
4. นายจิตวัต  ทับทิมทอง
5. นางสาวชลธิชา  สุขสถิตย์
6. นายธนชาติ  พันธ์เปี่ยม
7. เด็กชายวันมงคล  สำรวมจิต
8. นางสาววิไลลักษณ์  อุสาพรหม
9. เด็กชายศุภกร  ใหม่ตา
10. นางสาวสุพิชญา  ไวยนางค์
11. เด็กหญิงอรสา  นิลธวัช
12. นางสาวอรุณี  ศรีแก้ว
13. เด็กหญิงอักษราภัค  ศรีฟ้า
14. เด็กชายเกศฎา  พุฒแก้ว
15. เด็กหญิงเจนจิรา  ถิ่นรัศมี
 
1. นายอนันต์  พรมเสนีย์
2. นายทรงกิจ  โพธิขำ
3. นางสาวปรียนันท์  ชัยสิริพัฒนา
4. นางอรัญญา  ประยูรเพ็ชร
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 65 ทองแดง 30 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กชายพลเทพ  พุ่มพร
2. เด็กชายสุประกานต์  เอี่ยมแข
 
1. นางสาวนภาพร  สวัสดิ์นะที
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 67 ทองแดง 18 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวธนพร  นิศาพฤกษาชาติ
2. นางสาวพิมพ์วรีย์  หาญสูงเนิน
 
1. นางสาวศิรินภา  รุ่งรัศมี
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง 13 โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวสโรชา  พร้อมเจริญ
 
1. นางสาวนันทรัตน์  ความชอบ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนดาราสมุทร 1. นางสาวกรกมล  อานมณี
 
1. นายณรงค์ชัย  แซ่ลี้
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 41 โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กชายพีรภัทร  เกตุทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงบุปผา  สาทจีน
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนบางละมุง 1. นายธนภัทร  อุตรัศมี
 
1. นายอนันต์  บุบผัน
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กหญิงสุวลักษณ์  วงษ์ชมภู
 
1. นายสมคิด  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวบุญฑริกา  คำฟัก
 
1. นายสมคิด  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นางสาวพิมพ์นิภา  บุญมี
 
1. นางกรกช  บัวแย้ม
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 22 โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวมณีกาญจน์  แสงทอง
 
1. นายอนันต์  บุบผัน
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 72 เงิน 39 โรงเรียนอักษรศึกษา 1. เด็กหญิงพณิชพร  ธัญญวศิน
2. เด็กหญิงสุชัญญา  ชื้นวงค์
 
1. นายจักรกริช  แสงกระจ่าง
2. นายซุยจือ  ลิ้มพิริยะรุ่งโรจน์
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. เด็กชายพิสิษฐ์  ชวลันทรงสิทธิ์
 
1. นางสาวนพมาศ  ชัยวรกุล
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนบางละมุง 1. นายสุทธิศักดิ์  อาศัยป่า
 
1. นายอนันต์  บุบผัน
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 14 โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กชายกษิด์เดช  โกมลตรี
2. เด็กหญิงชมณัฐกาญจน์  ยังดี
3. เด็กหญิงพรธิดา  ศรีจันทะ
 
1. นายวัชระ  บำรุงพงษ์
2. นางสาวนันทรัตน์  ความชอบ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 24 โรงเรียนศรีราชา 1. นายธนโชติ  มีบุญพูลทรัพย์
2. นางสาวประภัสสร  จันคีรีเขต
3. นายสุขสันต์  ภูมิบ้านค้อ
 
1. นางสาวสิรินาถ  จิรโรจนาการ
2. นางสาวนันทรัตน์  ความชอบ
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 80.67 ทอง 14 โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กชายณัฏฐพิมุขส์  ธนะวรเสฐ
 
1. นางสาวสิรินาถ  จิรโรจนาการ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82.33 ทอง 15 โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กชายณัฏฐพิมุขส์  ธนะวรเสฐ
 
1. นางสาวสิรินาถ  จิรโรจนาการ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80.67 ทอง 29 โรงเรียนมารีวิทย์ พัทยา 1. นายธนภัทร  ชำนาญพูด
 
1. นายนรเศรษฐ์  ปฏิสนธิ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 83 ทอง 19 โรงเรียนเกาะสีชัง 1. นายเฉลิมเกียรติ  แอลอง
 
1. นายณัฐพิศิษฐ์  ธนะวรเสฐ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 84 ทอง 14 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 1. นางสาววาสนา  วงศ์มาเกตุ
 
1. นายภณ  ทิพย์เสน
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83 ทอง 18 โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวปาริฉัตร  พลพา
 
1. นายนพดล  เกิดมั่นคง
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 87 ทอง 7 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กชายปรมัตถ์  จันทร์ดา
 
1. นางสาวสุภาพร  มาสมบูรณ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 83.33 ทอง 19 โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาววิมลสิริ  ผาจวง
 
1. นายวรกร   สายสร้อย
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 88.67 ทอง 10 โรงเรียนเกาะสีชัง 1. เด็กชายขวัญเมือง  เหรียญแก้ว
 
1. นางระพีพรรณ  ธนะวรเสฐ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 84.67 ทอง 13 โรงเรียนเกาะสีชัง 1. นางสาวลลิตา  ตึกชาติ
 
1. นางระพีพรรณ  ธนะวรเสฐ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวปรีดาภรณ์  เชตฐราช
 
1. นายเอกชัย  เข้มแข็ง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 85 ทอง 15 โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวบุษยา  สายพิณ
 
1. นายเอกชัย  เข้มแข็ง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 80.67 ทอง 28 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กหญิงพรรณรายณ์  สายมาลัย
 
1. นางสาวพันทิวา   วาศนาวิน
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 24 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กชายสิทธิโชค  ศรประสิทธิ์
 
1. นางสาวพันทิวา  วาศนาวิน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 64.6 ทองแดง 24 โรงเรียนเกาะสีชัง 1. เด็กชายขวัญเมือง  เหรียญแก้ว
2. เด็กหญิงธนิตา  ชมแสงแก้ว
3. นางสาวบงกช  สินฉาย
4. นายรุจิกร  กลิ่นกาหลง
5. นางสาวลลิตา  ตึกชาติ
6. นางสาวศรัญญา  ดาน้ำคำ
7. นายอิชยา  เทพบุตร
8. นายเฉลิมเกียรติ  แอลอง
 
1. นายทรงธรรม  อานนท์
2. นางระพีพรรณ  ธนะวรเสฐ
3. นายณัฐพิศิษฐ์  ธนะวรเสฐ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 77.2 เงิน 19 โรงเรียนบางละมุง 1. นายกฤษฎา  สักกุลณี
2. นายธนวิชญ์   อินทุทรัพย์
3. นายธีระวัฒน์  แก้วระคน
4. นายศุภกร  อุทพินธุ์ทิวร
 
1. นางสาวสุกัญญา  บ่องเขาย้อย
2. นายธานันต์  ตันดี
3. นายณฐกร  สร้อยทอง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.8 ทอง 25 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายธิติวัฒน์  คฑาวัฒน์วีระเกตุ
2. นายอภิสิทธิ์  ไชยศรี
3. นายเมธานนท์  แดงสุธา
4. นายเอกวุฒิ  พรานพิทักษ์
 
1. นายเดชา  วิวัฒนวาทิน
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 87.8 ทอง 7 โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวกมลลักษณ์  ปิตตาระเต
2. นางสาวกัลสดาล  อุปสัย
3. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์มนตรี
4. นางสาวจุติมา  พานิชวงศ์
5. นางสาวฉัตราภรณ์  บาคาล
6. นางสาวชนิษฐา  ถาประมาตร
7. นายชาญชัย  หงษ์บิน
8. นางสาวชุติพร  ทองมูสิก
9. นายณฐกร  รอสวัสดิ์
10. นางสาวณัฏฐณิชา  ผลทิพย์
11. นายณัฐกรณ์  ดวงมณี
12. เด็กชายณัฐพงษ์  ศรีเทพ
13. เด็กชายทินกร  เปรมศรี
14. นายปฏิพัฒน์  ปักการะนัง
15. นายปรัชญา  ปลื้มสุข
16. นางสาวปวีณา  หมวกทอง
17. นายพงศกร  พงษ์ไทย
18. นายพสธร  น้อยมณีวงษ์
19. นางสาวพัชชาวดี  ดาศรี
20. นางสาวพิชญาภา  เจริญสัจ
21. เด็กหญิงพิรญาณ์  ศรีรัตนกาญจน์
22. นางสาวพีรนุช  ทองรอด
23. นางสาวมนัสวี  สลามเต๊ะ
24. นางสาวสาลินี  เจริญปราสาท
25. นางสาวสิริกรานต์  เพียรพิทักษ์
26. นางสาวสุทธิกานต์  การดี
27. นายสุพจ  โคตรศรี
28. เด็กชายอธิรักษ์  น้อยมณีวงษ์
29. นายอนันต์  ปิ่นมณี
30. เด็กชายเมธากร  กิเวียน
 
1. นายวีรชัย  สิงห์ช่างชัย
2. นางสาวขวัญฤทัย  ประสิ่งชอบ
3. นางสาวสุกัญญา  บ่องเขาย้อย
4. นางสาวรัตติมากร  คำเสียง
5. นายธานันต์  ตันดี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 19 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กชายสณฑกานต์   เลไธสง
 
1. นายเดชา  วิวัฒนวาทิน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 79 เงิน 34 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นายคมสัน  ใจบุญ
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนบางพระวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐชยา  อริยะพิทักษ์
 
1. นายวรพงศ์  พรมแตง
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.67 ทอง 10 โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวธัญชนก  แก้วแตง
 
1. นายคุณากร  ปิยมาภรณ์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กชายนเรศ  หวลกระสินธุ์
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นายนัทธพงษ์  สัตยากร
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง 5 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงมุกนรีย์  ประทุมสวัสดิ์
 
1. นายอานนท์  คนเที่ยง
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 7 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นางสาวสิริวรรณ  เล่าทรัพย์
 
1. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.67 เงิน 27 โรงเรียนอักษรพัทยา 1. เด็กชายเบ็น  บาฮาร์
 
1. นางสาวสุภา  แดนดงยิ่ง
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 60.83 ทองแดง 42 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายกิตตินันท์  มีไชโย
 
1. นายเดชา  วิวัฒนวาทิน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.67 ทอง 14 โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา 1. เด็กหญิงมุกนรีย์  ประทุมสวัสดิ์
 
1. นายอานนท์  คนเที่ยง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 79 เงิน 23 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นางสาวกาวิสรา  ศักดิ์รดากูล
 
1. นายเดชา  วิวัฒนวาทิน
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กชายนเรศ  หวลกระสินธุ์
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. นายกรรชัย  แทนเกาะ
 
1. นางสาวสิราภรณ์  เทพสง่า
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 7 โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวปัฐมภัทร  โอสถ
 
1. นายคุณากร  ปิยมาภรณ์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 87.8 ทอง 5 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายกิตติพันธ์  เหลาพรหม
2. เด็กชายชนาธิป  เหลืองรุ่งอุดม
3. นายชานนท์  กิ่งพุทชา
4. นางสาวณัฐนรี  ทัพซ้าย
5. นายธนพร  หลีเกษม
6. นายปิติบุตร  มุ่งสุดใจ
7. นายพงศ์ภีระ  จิณานิกรณ์
8. เด็กชายพีรวัช  สาระมุณี
9. นางสาวลักษมี  สังข์บัวแก้ว
10. นายสุพร  สีสันทา
 
1. นายเดชา  วิวัฒนวาทิน
2. นางจอมขวัญ   ณ นตร
3. นายนราวิชญ์  ครอบตะครุ
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 85.6 ทอง 8 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  จงกสิริ
2. นางสาวกรกนก  ผมประทุม
3. เด็กชายกรวุฒิ  มาสำราญ
4. เด็กหญิงกุสุมาสพ์  ดีอ่อน
5. เด็กหญิงคีตภัทร  สีวันนู
6. เด็กหญิงจินดารัตน์  แซ่อึ๊ง
7. เด็กชายชัยณรงค์  เกิดสวัสดิ์
8. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  สองพล
9. เด็กหญิงณัฏฐ์ณิชา  จันทร์สามเรือน
10. เด็กหญิงณัฐกานต์  บุญลอด
11. เด็กหญิงณัฐริกา  เจริญยิ่ง
12. เด็กหญิงธีรารัตน์  สันตวงศ์
13. เด็กหญิงนภัสวรรณ  แซ่อึ๊ง
14. เด็กชายนันทชัย  แท่งทอง
15. นางสาวปรีชญา  ศรีรักษา
16. เด็กหญิงปาริชาติ  โพธิ์กระสังข์
17. เด็กชายปิยะโชค  ริดแสดง
18. เด็กชายพบธรรม  บุญจุ้ย
19. เด็กชายพรเทพ  พงษ์เลื่องธรรม
20. เด็กชายภาสวิชญ์  หมอเรือง
21. เด็กชายวรินทร  เหล็กดี
22. นางสาววิชุดา  สุภาษา
23. เด็กชายวิศรุต  ดิษฐบำรุง
24. เด็กชายศุภวัฒน์  สุขเย็น
25. เด็กหญิงสิดาพร  จ้อยศักดา
26. เด็กหญิงสุชาวดี  ศรีวัฒนะ
27. เด็กหญิงอรวรรณ  มีแค
28. เด็กหญิงอัจฉราภรณ์  นามรักษ์
29. เด็กหญิงอาทิตยา  ทองดารา
30. เด็กชายอานัส  ประสพเหมาะ
 
1. นางพูลสุข  อินทนพ
2. นายชัยโรจน์  วิสุทธิ์อัมพร
3. นายไพรัช  วัฒนกุล
4. นางสำรวย  อรรคบุตร
5. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
6. นายกฤษฎา  ประจวบกลาง
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.4-ม.6 93.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นางสาวกรนภา  ศรีเรือง
2. นางสาวกัลยรัตน์  อภัยสอน
3. นายกิตติทัต  การะกิจ
4. นายคมสัน  ใจบุญ
5. นางสาวจิราพร  ปาระมะ
6. นางสาวชลิตา  ศิลาเลิศ
7. นางสาวณัชฉรา  ภะวันเทา
8. นางสาวดารารัตน์  ทนุพันธ์
9. นางสาวทัศณวรรณ  จู้พันธ์
10. นางสาวทินมณี  การะกิจ
11. นางสาวธาวินี  ประถมภาส
12. นายนนทวัฒน์  เที่ยงผดุง
13. นายนัฐพล  เกตุสุวรรณ
14. นายนัทธพงษ์  สัตยากร
15. นายปรมินทร์  สุดประเสริฐ
16. นางสาวปรีดาพร  สำอางค์อินทร์
17. นายปัญณคม  เทิบจันทึก
18. นายปัฐมพันธ์  โอสถ
19. นางสาวพรรณภัทร  รักกลิ่น
20. นางสาวพลอยไพริน  พรตเจริญ
21. นางสาวพิราภรณ์  แดนแก้ว
22. นางสาวภคพร  ผ่องศรีสุข
23. นายภูสิทธิ์  แก้วแหวน
24. นายวรรณกร  วงเวียนคำ
25. นายวรากร  ศรีประเสริฐ
26. นางสาววลัยรัตน์  อึ่งขาว
27. นางสาววันฟ้าใส  ใจกว้าง
28. นางสาววันวิสาข์  ศรีวัฒนะ
29. นางสาวศศิวิมล  เสนาดี
30. นายสานิตย์  จวบสุข
31. นางสาวสิริภาภรณ์  ทับแสง
32. นางสาวสิริวรรณ  เล่าทรัพย์
33. นางสาวสุพรรษา  สันหะรักษ์
34. นายอดิเทพ  ชูพันธุ์
35. นางสาวอริสา  ทิบรม
36. นางสาวอัลธิรารัตน์  นิลภา
37. นางสาวอาทิตยา  ศุภลักษณ์
38. นางสาวอาทิตยา  วงศ์บาตร
39. นางสาวเพ็ญรดี  การะกิจ
40. นางสาวเสาวลักษณ์  เทพนัด
 
1. นายกฤษฎา  ประจวบกลาง
2. นางสำรวย  อรรคบุตร
3. นายไพรัช  วัฒนกุล
4. นางพูลสุข  อินทนพ
5. นายชัยโรจน์  วิสุทธิ์อัมพร
6. นางอรพรรณ  รักกลิ่น
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กหญิงชนิดาภา   จันทร์สว่างรุ่ง
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์   ทองจาด
3. เด็กหญิงนุชนาถ  อ้นศรีวงศ์
4. เด็กหญิงบุญสุดา  แท่นทอง
5. เด็กชายพายุ  กันลา
6. เด็กชายศุภสัณห์  แซ่เตียว
7. เด็กหญิงอรุณี   สนิทกูล
8. เด็กชายอานุภาพ  โพธิ์เอก
9. เด็กชายอำพล  เข็มเพ็ชร
10. เด็กชายแดนสรวง  แสงเฉวตร
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
2. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
3. นายรัชชานนทิ์  พิพิธธนพงษ์
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 89 ทอง 4 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นางสาวจารุวรรณ  กัลยาโพธิ์
2. นางสาวชนะพร  สุดแสง
3. นายชำนาญ  โพธี
4. นายประธาน  พิรุณรัมย์
5. นางสาววงศ์ตะวัน  กุยทวีจร
6. นายวรายุทธ  บุตรดี
7. นางสาวสุดารัตน์  บุญขุนทด
8. นายสุภกิจ  แสงศรีตระกูล
9. นายอติชาติ  คงคาศรี
10. นางสาวเจนจิรา  ไทยนิคม
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
2. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
3. นายรัชชานนทิ์  พิพิธธนพงษ์
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กหญิงกรวรรณ  ศรีบุรินทร์
2. เด็กหญิงณภัทร  นรสิงห์
3. เด็กหญิงปรีญาทิพย์  คำดี
4. เด็กหญิงสุภาภรณ์  กันอ่วม
5. เด็กหญิงเจนจิรา  วิเชียรเทียบ
6. เด็กหญิงเนตรนภา  งามพริ้ง
 
1. นายณฐพร  วงศ์วินิจศร
2. นายศรัณย์  ส่งทวน
3. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
4. นายรัชชานนทิ์  พิพิธธนพงษ์
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 74 เงิน 16 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นางสาวชนันทร  จุมพลา
2. นางสาวธมลวรรณ  จันทร์หอม
3. นางสาวธัญวรัตน์  บัวเกิด
4. นางสาวนิสา  เอี่ยมสอาด
5. นางสาวพรรณภัทร  รักกลิ่น
6. นางสาวพิจิตรา  สุดสังข์
7. นางสาวอรอินทุ์   เอมอิ่ม
8. นางสาวเอมิกา  ผมประทุม
 
1. นายธเนศ  เอียการนา
2. นางสาวหนึ่งฤทัย  เข็มทิศ
3. นางพูลสุข  อินทนพ
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 73 เงิน 32 โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กหญิงจันทกร  นพสิทธิ์
2. เด็กหญิงธาริน  สิลา
3. เด็กหญิงนงนภัส  เพียรพิทักษ์
4. เด็กหญิงภัทราพร  หาญพรม
5. เด็กหญิงสุนันทา  สังข์เงิน
6. เด็กหญิงอนัชฐิญา  พรรณนิมิตร
7. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  บุญจูง
 
1. นายวีรชัย  สิงห์ช่างชัย
2. นางสาวรัตติมากร  คำเสียง
3. นางสาวขวัญฤทัย  ประสิ่งชอบ
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 40 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นางสาวบูรพา  บุรุษานนท์
2. นางสาวรัชฎา  บรรเทิงสุข
3. นางสาวสิรินาถ  ตรีปัญญา
4. นางสาวเปรมวดี  สีดำ
 
1. นายศรัณย์  ส่งทวน
2. นายพงษ์เทพ  น้อมปัญญากุล
3. นายณฐพร  วงศ์วินิจศร
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 71 เงิน 32 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. เด็กหญิงจันทร์หอม  ปฏิภานุศิษย์
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  เผ่าพันธุ์ดี
3. เด็กหญิงจิราวรรณ  เผ่าพันธุ์ดี
4. เด็กหญิงปุรฉัตร  สนามไชย
5. เด็กหญิงพีรยา  พรมฮวบ
6. เด็กหญิงมณีรัตน์  แต้วไธสง
7. เด็กหญิงวิลาวัลย์  จันทะโสภณ
8. เด็กชายศุภนิมิต  เชิดชู
9. เด็กชายอภิชาติ  เหลืองอร่าม
10. เด็กหญิงอาทิมา  อยู่เป๋า
 
1. นางสาวบุศราทิพย์  ง้าวทอง
2. นางสาวสาวิตรี  โสภณ
3. นางสาวช่อลัดดา  คำแก้ว
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 21 โรงเรียนอักษรพัทยา 1. นางสาวกชกร  อินปาว
2. นางสาวจีน่ามาเรีย  เคชชา
3. นางสาวทิพวรรณ  แซ่เจ็ง
4. นางสาวนงนภัส  ไชยนิตย์
5. นางสาวพรนิศา  อินธิบาล
6. นางสาววรรณรี  เสือเสน
7. นางสาวสาวิตรี  ดอกพุฒ
8. นางสาวอักษราภัค  ตากิ่มนอก
 
1. นายประณัย  หลิมพลอย
2. นายเอกวัฒน์  นุ้ยแหลม
3. นายอนุวัฒน์  ปัญญานาง
4. นางสาววรรณี  สุขอยู่
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 72.66 เงิน 18 โรงเรียนบางละมุง 1. นายชนินทร์  พูลลาภผล
2. นายธนพล  มาทมนตรี
3. เด็กชายธีรเดช  ชมชื่น
4. เด็กชายพบธรรม  ฉัตรรภิธรรม
5. นายภูษิต  นิจสรกุล
 
1. นางสาวรัตติมากร  คำเสียง
2. นายวีรชัย  สิงห์ช่างชัย
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 66.33 ทองแดง 16 โรงเรียนอักษรพัทยา 1. เด็กชายกันทรากร  ทองแม้น
2. เด็กหญิงจันจิราพร  คงรวย
 
1. นายเกียรติศักดิ์  จันทนาม
2. นายยงยุทธิ์  ปุ่นประโคน
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 78.66 เงิน 33 โรงเรียนตันตรารักษ์ 1. นางสาวปภาวี  หล่อนาค
 
1. Mr.Dingwei  Hoo
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 84 ทอง 10 โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวพิชญา  มาสม
 
1. นางสาวลฏิฎ์  บัวอาจ
 
110 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 83.66 ทอง 18 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวตุลยดา  กลิ่นรอด
 
1. MissJiang   Yaxun
 
111 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีราชา 1. นางสาวนันท์นภัส  พูลแย้ม
 
1. นางสาวณัฐสุดา  สุภารัตน์
 
112 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 83 ทอง 10 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวปัทมา  คล้ายทอง
2. นางสาวปุณยนุช  อำภา
3. นางสาวพัชราภรณ์  เทียนบุตร
4. นายมนัสวิน  เพ็งพุฒ
5. นางสาวสุฐิตา  ผลอเนก
 
1. MissLiu   Saichao
2. นางวันเพ็ญ  อุดแก้ว
 
113 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 85.16 ทอง 12 โรงเรียนสิงห์สมุทร 1. นางสาวหทัยภัทร  พรมจันทึก
2. นางสาวโสภากาญน์  เอี่ยมแข
 
1. นางวันเพ็ญ  อุดแก้ว
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.53 ทอง 40 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. นายจิรพนธ์  คำงาม
2. นายจิระพงศ์  นาคจันทร์
3. นายจีรวัฒน์  คชบาง
4. เด็กชายชลันธร  แสนพรม
5. นายพลากร  ปาราจูม
6. นายพิริยะ  จูวันนะ
7. นายวัฒนพล  เพิ่มศิริ
8. เด็กชายอดิศักดิ์  วอนเมือง
 
1. นายรณชัย  กิ่งแก้ว
2. นายอัครเนตร  มณีนุตร์
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 73.1 เงิน 32 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1. นางสาวกรณษา   สังขนิตย์
2. นางสาวธัญชนก  หนูใจหาญ
3. นางสาวปนัดดา  มาแปง
4. นางสาววรรณพร  เผือกนรินทร์
5. นางสาวอริศา  กุราตี
6. นางสาวเจนจิรา   เจริญแพทย์
 
1. นายภักดี  แสนทวีสุข
 
116 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 73 เงิน 9 โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวจิตตานันท์  นาคสนธิ์
2. นายชินภัทร  ประคองขวัญ
3. นางสาวญานิกา  โสพันธุ์
4. นางสาวนวรัตน์  วิลาวรรณ
5. นายนิธิพร  จันทา
6. นายภานุวัฒน์  ยี่สุ่นซ้อน
7. นายวัฒนา  มาหนองหว้า
8. นางสาวศิรประภา  อินทโฉม
9. นางสาวเบญจวรรณ  คำเงิน
 
1. นางสาววรรณทนา  สุจริต
2. นางภูษิตา  ดำรงศิลป์
3. นายจักรกฤช  เลื่อนกฐิน
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 43 โรงเรียนศรีราชา 1. เด็กชายธนา  ตันติยาพงศ์
2. เด็กหญิงนพวรรณ  ศรีทองอินทร์
3. เด็กหญิงศรันย์พร  บุญคุณากร
 
1. นางชุติมา  หาญเอี่ยม
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 49 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นางสาวณัฐธิดา  คงสุข
2. นางสาวพัชรี  รัมย์รุ่งเรือง
3. นางสาววรุณศิริ  ใจห้าว
 
1. นางสาวรัชชาภรณ์  มีสวน
2. นางสาวรัชชาภรณ์  มีสวน
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 69.8 ทองแดง 27 โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  เอกรัฐไพรพนา
2. เด็กชายพลาธิป  ซุ่นฮวด
 
1. นางสาวจุลจิฬา  จันทพงษ์
2. นางสาวเนตรนภิศ   พิมสาร
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 26 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กหญิงบุษราภรณ์   ไพรวงษ์
2. เด็กหญิงสุลักษณา  แสงสุข
 
1. นางสาวนัฉพร  กุญชะโร
2. นางสาวนงลักษณ์  เนียมคำ
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 26 โรงเรียนศรีราชา 1. นายปณิวัฒน์  ล้อมวงค์
2. นายอลงกรณ์  ทวีวงค์
 
1. นางสาวจารุพัฒน์  ธนกีรติชัยวงษ์
2. นางสาวกนกพร  แนวเงินดี
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. เด็กชายณัฐภาคย์   จูสุวรรณศิริ
2. เด็กหญิงวรวรัญช์  ยาวิชัย
 
1. นางสาวนงลักษณ์  วาสะศิริ
2. นายศราวุธ  กิจงาม
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายวีรศิลป์  ฤกษ์เวียง
2. นางสาวสโรชา  หมั่นเขตกิจ
 
1. นายนิพนธ์  การเพียร
2. นายนครินทร์  ทรัพย์วิริยา
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.8 ทอง 7 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิดาภา  เชื้อวงษ์
2. เด็กหญิงอุริสยา  บุญแผน
 
1. นางเบญจวรรณ  สงวนชื่อ
2. นางสาวประภัสสร  อริยะวงค์
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 73.2 เงิน 9 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. เด็กชายพันธ์กร  ที่รัก
2. เด็กชายภราดร  ศรีเทพย์
 
1. นางขวัญใจ  เขียนเสมอ
2. นางสาวเสาวนีย์  บุญประสพ
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 75.6 เงิน 5 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 1. เด็กชายพันธวิศ  ทองทรัพย์
2. เด็กหญิงวิจิตรา  บูรประทีป
 
1. นางสาวสุชาวดี  มณีวรรณ์
2. นายไวฑูรย์  มินจันทึก
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 76 เงิน 8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นางสาวชมพูนุช  ขำเชย
2. นางสาวปุณยนุช  ธัญสิริภัทร
 
1. นางสาวมัณฑนา  ทูลศิริ
2. นางสาวมัณทนา  รัตนบุรี
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 24 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายมรกต  ชาวสวน
2. นายมัฆวาลย์  ศรีสุข
 
1. นายนิพนธ์  การเพียร
2. นายนครินทร์  ทรัพย์วิริยา
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 28 โรงเรียนศรีราชา 1. นายชิษณุพงศ์  ศรีมะเรือง
2. นายศิขรินทร์  พาภักดี
 
1. นางสงกรานต์  สุวรรณ์
 
130 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 20 โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กชายตรีทศยุทธ  อนันทวรรณ
2. เด็กหญิงศุขภิญตา  ลาวงศ์
3. เด็กหญิงสิรินทร  เทพารักษ์
 
1. นายอัครพงษ์  ติงสะ
2. นายกิตติศักดิ์  แสงทอง
 
131 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายจารุพงศ์  ปะจักโก
2. นายณัฐนนท์   สุขชู
3. นางสาวศิริลักษณ์  กิจวงศ์วัฒนะ
 
1. นายนิพนธ์  การเพียร
2. นางชลิดา  การเพียร
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนบางละมุง 1. นายนาวิน  อำนวยจตุพร
2. นายอดิศร  นุ่นแก้ว
 
1. นายกิตติศักดิ์  แสงทอง
2. นายอัครพงษ์  ติงสะ
 
133 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. นายกัมพล  อินทรประจง
2. นายชยุต  บุณยะยุต
3. นายวิโรจน์  กลิ่นหอม
 
1. นายอินทัช  เสนสอาด
 
134 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 83 ทอง 9 โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 1. นายณัฐนันท์  มาสีจันทร์
2. นายยุทธพงศ์  สร้อยศรี
3. นายเสกสรรค์  โนนมี
 
1. นายธนาวุฒิ  อารีเอื้อ
2. นายพัลลภ  ศุลีดำรงวุฒิ
 
135 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 78 เงิน 9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กชายกฤษฏากร  ชาบุญมา
2. เด็กชายฉัตรมงคล  อดทน
3. เด็กชายภานุวัฒน์  โพธิ์กราน
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
2. นายนายทักษ์ดนัย  จบศักดิ์สาย
 
136 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายกานติ์กุนิษฐ์  เพชรบ้านไผ่
2. นายธนโชติ  โสภา
3. นายวศิน  สุวรรณวงษ์
 
1. นายนิพนธ์  การเพียร
2. นายนพพร  โอภาชาติ
 
137 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กชายณัฐิวุฒิ  อุดมศิล
2. เด็กชายพชร  พันธ์พินิจ
3. เด็กชายวิทยา  เอี่ยมพินิจ
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
2. นายนายทักษ์ดนัย  จบศักดิ์สาย
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นายฉลองชัย  ภาคย์กระโทก
2. นายศุภชัย  แก้วเสถียร
3. นายอภิเดช  แก้วบัวปัทม์
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
2. นายทักษ์ดนัย  จบศักดิ์สาย
 
139 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 61.17 ทองแดง 23 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. เด็กหญิงปานวาด  ผาสุข
2. เด็กหญิงเกตุกัญญา  บุญยัง
3. เด็กหญิงเพชรลดา   สองสี
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
2. นายทักษ์ดนัย  จบศักดิ์สาย
 
140 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 61.5 ทองแดง 24 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยชลบุรี 1. นายจิรวิทย์  ร่วมทอง
2. นายชาคริส  อินทูล
3. นายชุติเดช  อรุณวัฒน์
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์
2. นายทักษ์ดนัย  จบศักดิ์สาย
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76.6 เงิน 37 โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวนฤมล  คำแจ้
2. นางสาวพัชรีญา  พันธ์เพชร
3. นางสาววริศรา  เพ็ชรพิงค์
 
1. นางสาวอุษารัตน์  ปีวิเศษ
2. นายอรรณพ  เขมวิรัตน์
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82.2 ทอง 9 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายชณายุทธ  คำพลงาม
2. นายทนง  ดียางหวาย
3. นายศตวรรษ  ปลอดภัย
 
1. นายศารทูล  ธิมะสาร
2. นายเฉลิมชัย   บุญล้อม
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 84.4 ทอง 13 โรงเรียนอักษรพัทยา 1. เด็กชายกวีพัฒน์  ชาวบ้านกร่าง
2. เด็กชายบุญพิทักษ์  สว่างวงษ์
3. เด็กหญิงมัลลิกา  เมรกูล
 
1. นางสาวจามรี  แสดกระโทก
2. นางคอลนี  ภักดิ์โพธิ์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 83.2 ทอง 4 โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวจันทรา  ล้านทอง
2. นายณัฐพล  ศรีใจยา
3. นางสาวเนตรนภา  บาทชารี
 
1. นายรัตน์  บุญก่อ
2. นางสาววรินทร  รัตนวงศ์
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 37 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงดวงพร  หอมคำ
2. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ลอยหา
3. เด็กหญิงนิชาภัทร  บัญมาชู
4. เด็กหญิงพลอยขวัญ  มีชัย
5. เด็กหญิงวิลาสินี  สิงห์แสน
6. เด็กหญิงสุกัญญา  กุนอก
 
1. นางสาวรัศมี   ทองสิ่งห์
2. นางจิราภรณ์  ชูศรีทอง
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81 ทอง 40 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. นายณัฐวุฒิ  สืบนันตา
2. นางสาวธาดารัตน์  ชัยวิริยะกิจ
3. นางสาวพรทิพย์  จันทร์งาม
4. นางสาวพิณมณี  หมื่นสาย
5. นางสาวสร้อยเพชร  ชอบธรรม
6. นางสาวเบญจวรรณ  กุลดิลกสัมพันธ์
 
1. นางสาวรัศมี   ทองสิ่งห์
2. นางจิราภรณ์  ชูศรีทอง
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 78 เงิน 18 โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา 1. เด็กหญิงนภัสนันท์  วรรัตน์
2. เด็กหญิงพนิตพิชา  อยู่เย็น
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  สิทธิประเสริฐ
 
1. นางเมธาทิพย์  พันธ์โสลี
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 83.6 ทอง 15 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นางสาวชรินรัตน์  อรุณชาติตระกูล
2. นางสาวณัฐรุจา   จันทร์เสน
3. นางสาวปิยะมาศ  มีประเสริฐ
 
1. นางบุญชู  บุญก่อ
2. นางสาวระย้า  ภู่กรุด
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 79.4 เงิน 49 โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กหญิงกัลยาภรณ์  สังฆมาตย์
2. เด็กหญิงชุติมา  สังข์นวม
3. เด็กหญิงพิมลพรรณ  บุญปั้น
 
1. นางสาวอุษารัตน์  ปีวิเศษ
2. นางสาววรินทร  รัตนวงศ์
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.6 ทอง 30 โรงเรียนบางละมุง 1. นางสาวชญาณี  อยู่สุข
2. นางสาวชลดา  อุตมะ
3. นางสาวมนฑิร์ภัทร์  วงษ์ไพศาล
 
1. นายชัยเชษฐ์  หัสไชโย
2. นางสาววรินทร  รัตนวงศ์
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 79.2 เงิน 19 โรงเรียนบางละมุง 1. เด็กหญิงนงนภัส  จงไพศาล
2. เด็กหญิงปาลิตา  ชินพิมาย
3. เด็กหญิงวิรัลพัชร  บูชาพันธ์
 
1. นางสาวอุษารัตน์  ปีวิเศษ
2. นางสาวมุทิตา  อินกล่ำ
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 90 ทอง 7 โรงเรียนบางละมุง 1. นายชนินทร์  สุวรรณวงษ์
2. นายรัตพล  หลีสู
3. นางสาวอรกช  แจ่มจิต
 
1. นางสาวอุษารัตน์  ปีวิเศษ
2. นางสาวมุทิตา  อินกล่ำ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83 ทอง 8 โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม 1. เด็กหญิงประกฤติยา  สุขทวี
2. เด็กหญิงพัชริดา  เหง้าพรมมินทร์
3. เด็กหญิงศิริวรรณ  เตอะอ้าย
 
1. นางสาวนุชนาต  กรแก้ว
2. นางสาวจินตนา  สุขเจริญ
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นายกิตติศักดิ์  สุขบรรณ
2. นายสหัสวรรษ  คงเมือง
3. เด็กหญิงไปรยา  นิลแสง
 
1. นางสาวนงลักษณ์  วาสะศิริ
2. นางบรรยาย  สุขสำราญ
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 79.6 เงิน 28 โรงเรียนเซนต์ปอลคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงดนยา  สวัสดีสุขุม
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ปราโมช
3. เด็กหญิงสิทธิ์ศินี  ดีมา
 
1. นางสาวศิริรัตน์  อินจิ๋ว
2. นางสาวชนม์นิภา  ผาแก้ว
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 71 เงิน 36 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 1. นางสาวชุติกาญจน์  นัสฐาน
2. นางสาวทวีพร  ชุ่มจันทร์
3. นายธราเทพ  กมลแสน
 
1. นายเฉลิมชัย   บุญล้อม
2. นางสาวนงลักษณ์  วาสะศิริ
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 81.4 ทอง 14 โรงเรียนเทศบาลแหลมฉบัง 3 1. นางสาวณัฐริกา  ทองดี
2. นางสาวนงลักษณ์  ใจบุญ
3. นางสาวนภาวรรณ  เทพขาม
 
1. นางณัชชนากร  สุวรรณพยัคฆ์
2. นางสาวเปรมวดี  เจตนานุศาสน์
 
158 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์นิยมธรรม 1. เด็กหญิงกชวรรณ  สุมะนังกุล
2. นางสาวกรกมล  อ่าวนิล
3. นายจิรายุ  เรียงวงษ์
4. นางสาวชุติสรา  ศิลปไชย
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  อ่อนสว่าง
6. นายธนกฤต  วัชรเจริญเอก
7. เด็กหญิงนภาศิริ  สุระ
8. เด็กหญิงปภัสรา  อินสกุล
9. นายภานุพงศ์  แสงสว่าง
10. เด็กชายภูวดล  อยู่คะเชนทร์
11. เด็กหญิงวรรณศิริ  เจริญสุข
12. นายวรวัฒน์  เหลี่ยมวานิช
13. นางสาววาสนา  เผือกน้อย
14. เด็กชายวีรศักดิ์  อุ่นเรือนงาม
15. เด็กหญิงศุภิสรา  วาดเขียน
16. เด็กชายสมบัติ  บุรัสการ
17. เด็กชายสราวุฒิ  แซ่เฮง
18. เด็กหญิงสุชีรา  พันธ์ุกลการ
19. นางสาวหัทยา  เผยสง่า
20. นางสาวอุบลวรรณ  จรัสกาย
21. นางสาวเกวลิน  สุขศิลป์
22. นางสาวเนตรนภา  แซ่เฮง
23. เด็กหญิงเพ็ญพิชญา  วาดเขียน
 
1. นายภณ  ทิพย์เสน
2. นายศุภกร  พาเทพ
3. นางสาวณัฏฐ์ชุดา  หุมอาจ
4. นายกฤณพงค์  แก้วเจริญ