สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 79 เงิน 41 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงไอรดา  บุญมีมีชัย
 
1. นางอาภรณ์  ศรีศาลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 86.5 ทอง 5 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชนิดาพร  พันแพง
 
1. นางอาภรณ์  ศรีศาลา
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงภูริตา  อรุณชาติ
 
1. นางอรพินทร์  เงาะจันทรา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 79 เงิน 32 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 1. เด็กหญิงผ่องรพี  แซ่ม้า
 
1. นางสาววริมน  ปัญญาวัชรคุณ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74.83 เงิน 45 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวฟ้าฤทัย  กองขุนทด
 
1. นางศุทธภา  อัครเจษฎากร
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 52.5 เข้าร่วม 48 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญณัฐ  นวชาตสกุล
 
1. นางวนิภา  บุญที่สุด
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 64.25 ทองแดง 40 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวปิยะณัฐ  ศรีพัฒโนทัย
 
1. นางสาววาสนา  เชิดหนองผือ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชนชนก  นิรมลธรรม
2. เด็กหญิงนงนภัส  คำแก้ว
3. เด็กหญิงนวพร  เงาะจันทรา
 
1. นางอรพินทร์  เงาะจันทรา
2. นางเรณู  เงาะจันทรา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 63 ทองแดง 23 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวฐิติมา  ฉัตรสิริกุลชัย
2. นางสาวนภาภร  อิสเสงี่ยม
3. นางสาวนัทธฌา  เดวีเลาะห์
 
1. นางชวนพิศ  สนเอี่ยม
2. นางคำนึง  ผุดผ่อง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 60.4 ทองแดง 49 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. เด็กหญิงอริศรา  ภูมิแดง
2. เด็กหญิงอลิสา  พันธ์ชัย
 
1. นางสาวชมพูนุช  เพ็ชร์อินทร์
2. นางพนอ  อุฐบุญ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 38 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นางสาวชลธิชา  พุกเปลี่ยน
2. นางสาวชวลา  ทองวนิชนพคุณ
 
1. นางสาวชมพูนุช  เพ็ชร์อินทร์
2. นายนิทัศน์  ชาวโพธิ์พระ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 51 เข้าร่วม 18 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายก้องภพ  วรสายัณห์
 
1. นายสมพงษ์  ปิติทรัพย์สกุล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 16 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายพลัฏฐ์  วงศ์ประยุกต์
 
1. นางมยุรี  ตรีวุฒิกชกร
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 32 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณิชาภัทร  โชติจตุภัทร
2. เด็กหญิงพันเพ็ญ  บุญอำพล
3. เด็กหญิงมาลินี  วงษ์วิโรจน์
 
1. นายภาคภูมิ  เพ็ชรในบ่อ
2. นางอัมภา  จันทร์สมปอง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 21 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวจุฑามาส  พารา
2. นางสาวพิมพ์ชนก  วิทยประภารัตน์
3. นางสาววรินดา  นิสสัยสุข
 
1. นางสาวลัคณา  โกศล
2. นางสาวนวรัตน์  รื่นสุคนธ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 75.8 เงิน 9 โรงเรียนนันทนวิทย์ 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  พิมเสน
2. เด็กหญิงปริณาห์  แว่นแก้ว
3. เด็กหญิงปาราวีย์  สมหมาย
 
1. นางสาวภคมน  เอมอิ่ม
2. นางสาวดวงนภา  เครืออยู่
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 62.6 ทองแดง 47 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวบุษกรพรรณ  แซ่เฮ้ง
2. นางสาวปภาวรินท์  สวนสุวรรณ
3. นางสาวสริตา  มาลัยทอง
 
1. นางจันทร์จิรา  คงพิสุทธิ์
2. นายไพศาล  สุขสถิตย์
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 72.9 เงิน 5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายณภัทร  ปาละวัธนะกุล
2. เด็กชายณัฐดนัย  ชะอุ่ม
 
1. นางทัสสนา  บุณยรัตนสุนทร
2. นางสาวพัชรี  ปิโย
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 32 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวชรินรัตน์  จึงเจริญพาณิชย์
2. นายณัฐวัชร  นงค์นวล
 
1. นายจตุพันธ์  รุจิรานุกูล
2. นางดารารัตน์  สายดาราสมุทร
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 30 เข้าร่วม 48 โรงเรียนนันทนวิทย์ 1. เด็กชายสุริยา  รองสูงเนิน
 
1. นางสาวภคมน  เอมอิ่ม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 41 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. นายพีรวัชร  มินตา
 
1. นายปุญชรัศมิ์  คงอ่อนศรี
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 33.5 เข้าร่วม 15 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  บุตรศิริ
2. เด็กชายยศพัทธ์  ยิ่งยืนยง
3. เด็กชายศิริทรรศน์  เทียนคำ
 
1. นางสาวนิภา  พัฒนาภา
2. นางดวงพร  วัฒนกุล
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 25.87 เข้าร่วม 19 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวฐิตา  สาธุสินประเสริฐ
2. นางสาวฐิติรัตน์  เจริญวัย
3. นางสาวณัชชา  สาธุสินประเสริฐ
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  ทองสนธิ
2. นางสุขุมา  รัชนีศิริภาพ
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 75.4 เงิน 8 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธมลวรรณ  เหลืองวิไล
2. เด็กหญิงมนัสนันท์  จูสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสิริกร  นิธิประดิษฐกุล
 
1. นางสาวสุพัตรา  มงคลดี
2. นางเสาวภา  ศาสน์ประดิษฐ์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 75.3 เงิน 29 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวนภัสสร  วรสายัณห์
2. นางสาวปิยฉัตร  ธรรมธุระ
3. นางสาววริศรา  นันทวิญญู
 
1. นางสาวเสาวภา  ศรีเกตุ
2. นางสาวภัทรวดี  ภักดี
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74.4 เงิน 29 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายทยากร  บุญจรรยา
2. เด็กหญิงธมนวรรณ  บุญเกิด
3. เด็กหญิงมุกดา  กุลกั้ง
 
1. นางไข่ขวัญ  เตชะมา
2. นางชฎาวรรณ  กองพล
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 60.8 ทองแดง 47 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายจามิกร  เหลืองอ่อน
2. นายทศพร  พาดี
3. นายวสุพล  ปัญญาเลิศประภา
 
1. นายปรีดา  จันทะวงษา
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84 ทอง 12 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธิดากร  โพนไทร
2. เด็กหญิงพิชชาพร  อุดมมานะศักดิ์
3. เด็กหญิงสิริรัตน์  ทรัพย์ประเสริฐ
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  แป้นสุข
2. นางสมประดี  เจริญสุข
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.8 ทอง 21 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวทิราภรณ์  แนวอินทร์
2. นางสาวนวินดา  เพชราวุฒิไกร
3. นางสาวภศิชา  พิมพ์กิ
 
1. นางสาววรรณวิภา  เกตุแก้ว
2. นายอำพล  หิรัญลักษณ์สุต
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68.6 ทองแดง 34 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. เด็กชายณัฏฐภาส  เนตรรื่นกุลนันท์
2. เด็กชายอัครพล  ทองสุข
 
1. นายไชยา  ชะมารัมย์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 75.2 เงิน 22 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายปริญญ์  สีล่า
2. นายสมพงษ์  รุ่งสว่าง
 
1. นายสุเนตร  สุขทวี
2. นายฉัตรชัย  หัสดร
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 61.27 ทองแดง 45 โรงเรียนนันทนวิทย์ 1. เด็กชายธนภัทร  ปั้นบุญมี
2. เด็กชายภูษิต  คูหามณีรัตน์
 
1. นายนาวี  พลเจริญ
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 53.56 เข้าร่วม 24 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. เด็กชายปฐมพงศ์   ผลเจริญ
2. เด็กชายรัฐนันท์  นกงาม
 
1. นายมนตรี  หงษ์เวียงจันทร์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83.33 ทอง 15 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรพิน  แซ่ย่าง
2. เด็กหญิงจีระไนย  ศรัณย์รัชต์
3. เด็กหญิงภัทรวรินทร์  เอี่ยมผ่อง
4. เด็กหญิงวิภาวี  คุ้มครอง
5. เด็กหญิงสุชาวลี  แซ่จาง
 
1. นางสิริมา  บุญชู
2. นางพรใจ  โพธิ์เงิน
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 81 ทอง 19 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 1. นางสาวกุลภรณ์  แซ่ปึง
2. นางสาวชฎาพร  เพ็ชรสวัสดิ์
3. นางสาวชลลดา  อินทมาพลอย
4. นางสาวปานขวัญ  จุมจันทร์
5. นางสาวพันธ์ุทิพย์  อินทมาพลอย
 
1. นางพรใจ  โพธิ์เงิน
2. นางสิริมา  บุญชู
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87.2 ทอง 16 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ยามวัน
2. เด็กหญิงจันจิรา  เจริญศรี
3. เด็กหญิงจุฬารัตน์  ศรีเมือง
4. เด็กหญิงณัชชา  เนยเขียว
5. เด็กหญิงอริศรา  ผสมทรัพย์
 
1. นางสาวพัชรินทร์  ศิโรรัตน์ตระกูล
2. นางสาวรัชนก  พรมส้มซ่า
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 78.4 เงิน 46 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวนิโลบล  วิริยกิจจา
2. นางสาวปิยะธิดา  รุ่งสีทอง
3. นางสาวผกาภรณ์  ศานติอมร
4. นางสาวสุดารัตน์  สกุลศักดิ์ถาวร
5. นางสาวเปรมกมล  เฮงเจริญ
 
1. นางสาวอัจฉรา  นพสิทธิ์
2. นางนวลจันทร์  ตุลารักษ์
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 77.6 เงิน 17 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กหญิงคีตภัทร  ชมราศรี
2. เด็กหญิงภัทราวดี  ธรรมธาดา
3. เด็กหญิงมณีวรรณ  วิชาจารย์
4. เด็กหญิงวิมลรัตน์  รถพรม
5. เด็กชายเอกณัฏฐ์  แซ่ตั๊น
 
1. นางสาวอภิษฎา  อรรถบวรไพศาล
2. นายภานุมาศ  สุจริต
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 72.6 เงิน 27 โรงเรียนพานทอง 1. นายฐิติพงค์  อินทมาศ
2. นางสาวพรรณิภา  เนียมไธสง
3. นายรัตนเสก  ชูกลิ่น
4. นายวรรษพงษ์  หมื่นแสน
5. นางสาวเกวลิน  สอนพันระ
 
1. นางสาวดวงฤทัย  บัวชัย
2. นางทิพย์วรรณ  วงษา
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.2 ทอง 4 โรงเรียนพานทอง 1. นายกฤษดา  พาซา
2. นางสาวกาญจนา  เนตรแสงสี
3. นางสาวฉัตราภรณ์  กิมานุวัฒน์
4. เด็กหญิงชนานันท์  ปรีดากรณ์
5. นายณัฐนันท์  ไชยนาท
6. นายธีรวัฒน์  วิชระโภชน์
7. นายปณิธาน  ทองคำสุขราช
8. นางสาวปิยะพร  แย้มชู
9. นายพชรพล  บุญสรวง
10. นายพนัส  ดอนพนัส
11. นายพีรพันธ์  เจริญบุญ
12. นายภาคีนัย  เมฆสุวรรณ์
13. นายภานุ  โตเมฆ
14. นายภูริเดช  เดชศรี
15. นางสาวศรัญญา  หอมใสย
16. นางสาวสิรินภา  มีชำนาญ
17. เด็กชายสุริยา   ทองสา
18. นายสุลต่าน  ทับสิงห์
19. นางสาวสโรชา  เอกอัจฉริยกุล
20. นางสาวเกษศริน  จงชิดกลาง
 
1. นายธีรวิทย์  เกษี
2. นายสหรัฐ  หลวงเมือง
3. นายณัฏฐชัย  รักษาสุข
4. นางศลิษา  สิงห์โตทอง
5. นางภัทรภร  สุวรรณจรัส
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวกชกร  ขัติยะวงษา
2. นายกัมพล  กุรัมย์
3. นายจีรยุทธ  มงคลพิพัฒน์
4. นางสาวฉัตรวิภา  แหวนวิเศษ
5. นายชนสวัสดิ์  เอ้วะเม
6. นางสาวชลดา  เชิดวงค์สูง
7. นายชัยวัฒน์  ศรีระวรณ์
8. นางสาวณัฐวรรณ  ลิขิตนนท์
9. นายณัฐวุฒิ   สุกใส
10. นายดิลก  บุ่งนาม
11. นายธนพล  ผลสุข
12. นายธีรภัทธ์  ย่อยไธสง
13. นายนที  เปรมศรี
14. นายมนัสวี  เวี่ยงเฮง
15. นายลักษณะวงศ์  บัวศรี
16. นายวุฒิชัย  รสธรรม
17. นายสุรชัย  เจริญคุณ
18. นางสาวสุวีรยา  วงษ์แสน
19. นางสาวเมสินีย์  ยาวิชัย
20. นายโอบนิธิ  รักธัญกิจ
 
1. นายโรจน์ไชโย  กุลวงค์
2. นายสุบิน  สุขเดช
3. นางภัทรภร  สุวรรณจรัส
4. นางศลิษา  สิงห์โตทอง
5. นายณัฏฐชัย  รักษาสุข
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง 4 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปาณิสรา  คำสิน
 
1. นางสาวอัจฉรา  นพสิทธิ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายพุฒิพงศ์  ไมตรีจิตร์
 
1. นางจริยา  ภัทรปิยวัฒน์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84 ทอง 37 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กหญิงสุภาพร  ผาทอง
2. เด็กชายเปรมปรีด์  อมรเลิศภิญโญ
 
1. นางสาวกัญญาณัฐ  สุภาพิชัย
2. นางสาวมาลี  วรวุฒิวิมล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 88.08 ทอง 26 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายพีรพัฒน์  ศรีมณีเพชร
2. นางสาวสรัญญา  ประเสริฐสิน
 
1. นางสุมณฑิรา  เกิดสว่าง
2. นางกาญจนา  วโนทยาน
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 94.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวณัฏฐาพัชร  เชื้อสุวรรณชัย
2. เด็กหญิงณัฏฐ์ชัญญา  จึงธนะวัฒน์
3. เด็กหญิงนันทิญา  เป็กคำปา
4. นางสาวปดิวรดา  บุญเกิด
5. เด็กหญิงมนัญญา  สิทธิโสภณ
6. นางสาวระพีพรรณ  พุธน้อย
7. นางสาววรรณิกา  ทองสุขใส
8. เด็กหญิงสรัลชนา  อนันตสมบูรณ์
9. เด็กหญิงสุพรรณษา  ลุ่มศักดิ์
10. เด็กหญิงเบญจวรรณ  แพงไพรี
 
1. นางเตือนใจ  อินโอภาส
2. นางพรพรรณ  ตอรบรัมย์
3. นางเข็มเพชร  มานะประดิษฐ์
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 67 ทองแดง 20 โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวนิตยา  บุญอินทร์
2. นางสาวผกาวดี  หีบแก้ว
3. นางสาวพรหมพร  ทองสุข
4. นางสาวพรไพลิน  นันเจริญ
5. นางสาวมุทิตา  สระแก้ว
6. นางสาวรุ้งนภา  ต่วนเครือ
7. นางสาวลักษิกา  วันฤกษ์
8. นางสาวศิริรัตน์  กลิ่นกาหลง
9. นางสาวสุพัตรา  โสธร
10. นางสาวสุวิมล  แซ่เอี๊ยบ
11. นางสาวอดิศร  ดวงมาลย์
12. นางสาวอาทิติยา  ประสาทชัย
13. นางสาวอุลัยพร  เบ้าแก้ว
14. นางสาวเบญจมาศ  จันทรเสนา
15. นางสาวเพ็ญนภา  สาวงษ์
 
1. นายณัฐพล  ธาตุสมบูรณ์
2. นายชนะชัย  พุงธิราช
3. นางระเบียบ  จินตอารี
4. นางสาววลัย  ศรีสุข
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายจักรภัทร  สุวรรณพันธ์
2. เด็กหญิงพชรมน  มารคทรัพย์
 
1. นายธีระพงษ์  พงษ์จันโอ
2. นายณัฏฐ์ชานนท์  บุญเจริญปัญญา
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวฝนดาว  สุวรรณเก
2. นางสาวสุวธิดา  วุฒิจารีเลิศสกุล
 
1. นายนเรศ  วันเชียง
2. นายธีระพงษ์  พงษ์จันโอ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. เด็กชายธีรภัทร  คุณสมบัติ
 
1. นายประยูร  จันวงษา
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายจักรพงศ์  เกตุวัตถา
 
1. นายอนุสรณ์  ไพจิตต์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายเมธิส  งามฉวี
 
1. นางสาวสุนิสา  ศรีสาคร
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 35 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายอัครวิช  คำพาลี
 
1. นายวัฒนา  พุ่มบัว
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงสมัชนันท์  รอดเกิด
 
1. นางสาวสุนิสา  ศรีสาคร
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง 13 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายตะวัน  กองแก้ว
 
1. นางสาวสุนิสา  ศรีสาคร
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงสุภัสร  ฉิมนาคบุญ
 
1. นางสาวสุนิสา  ศรีสาคร
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวณัฐกานต์  ขุนเที่ยง
 
1. นางสาวสุนิสา  ศรีสาคร
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 1. เด็กหญิงชิดชนก  ศรศรี
2. เด็กหญิงศรัณย์พร  ลดามงคลชัยศรี
 
1. นางแสงอารุณ  เหลืองสี
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กชายธรรมวิชญ์  มิตรพระพันธ์
 
1. นายสุรยุทธ  ขุนเที่ยง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวปิยะพร  คงกัน
 
1. นายสุรยุทธ  ขุนเที่ยง
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 1. เด็กชายสรนันท์  จุ่นวาที
2. เด็กชายสัมมนัส  จันทร์ลา
3. เด็กชายอรรถพล  อบอุ่น
 
1. นายวินัย  อันทพิษ
2. นายวีระชัย  อินธบุตร
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นายณรงค์ศักดิ์  สุขสำราญ
2. นางสาวธิติยา  ทองกระจาย
3. นายวชิรญาณ์  พันธ์มะลี
 
1. นายวิชิต  อุ่นทะเล
2. นางสาวเนตรทราย  กังวานพณิชย์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. เด็กชายสุภัทรพล  อุ่นวรรณา
 
1. นายนฤพล  เขียนรูปครุฑ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 76.67 เงิน 28 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. เด็กชายอชิตพล  บุญนาค
 
1. นายนฤพล  เขียนรูปครุฑ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 78.67 เงิน 22 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กชายณัฏฐากูร  วรรณประภา
 
1. นางรุ่งนภา  จิตรมณี
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 72.33 เงิน 31 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กชายธีระพงษ์  พวงพี่
 
1. นางรุ่งนภา  จิตรมณี
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 88 ทอง 5 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงดาว  แก้ว
 
1. นายธวัชชัย  แสนดวง
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 77 เงิน 33 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายปัญญากร  เจริญจิต
 
1. นายคมกฤษณ์  เจตน์จำลอง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84.67 ทอง 15 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลิดา  ปัญญาวุฒิกุล
2. เด็กหญิงดาว  แก้ว
3. เด็กหญิงตรีวิตา  เสงี่ยมศรี
4. นายถมทอง  อาษารัฐ
5. นางสาวทิพย์สุดา  เทพพรศรี
6. เด็กหญิงธนัชญา  บุญมาก
7. นางสาวนภษร  เพ็ญพิทักษ์บุตร
8. เด็กหญิงนันท์นภัส  ผิวสะอาด
9. เด็กชายนิธิพงษ์  ขุนเที่ยง
10. นางสาวพสุชา  สกุลสุทธิวัฒน์
11. เด็กหญิงมณธิรา  ทองศรี
12. เด็กหญิงศานตมล  ปังศิริพร
13. เด็กหญิงศิริวรรณ  เขียวชอุ่ม
14. เด็กชายสิทธิโชค  คงเจริญ
15. เด็กหญิงสุทธิตา  แดนศิริ
 
1. นายปริวรรต  แหยมศิริ
2. นายธวัชชัย  แสนดวง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 81.4 ทอง 24 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เข็มทอง
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  อิ่มขุนทอง
3. นายณรงค์ศักดิ์  ม่วงหลวงแพ่ง
4. นางสาวทรรศนีย์  จันทหาญ
5. เด็กชายธนภัทร  ดีหล้า
6. เด็กชายนภัสกร  มาลารัตน์
7. นายบุญยฤทธิ์  เจียมจันทร์
8. เด็กหญิงพิชชานาถ  วิเชียร
9. เด็กชายพิชิต  ศรีสมัย
10. นายภาติยะ  แพงลม
11. นายอนุวัฒร์  พิมพา
 
1. นางนภารัตน์  มาลารัตน์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 66.2 ทองแดง 38 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. เด็กชายธเนศ  หน่ายคอน
2. เด็กชายปฏิพัฒน์  บุตรดา
3. เด็กชายวัชรพล  แข้คำ
4. เด็กหญิงวันวิสา  บุปผา
5. เด็กชายเจตฎา  ก๋งใช้
 
1. นางสาวนุชนาถ  มโหธร
2. นายองอาจ  วรรณวิสิทธิ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 86.4 ทอง 12 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. นายจีรวัตน์    ลาพงษ์
2. นางสาวชุติพร  ทำดี
3. นายปรีชา   พลไพร
4. นายวัชรินทร์   จำนาน
5. นายสิริโรจน์   ย้อมปัญญา
6. นายสุระศักดิ์   โสภา
 
1. นางสาววารุณี  ศรีวันชัย
2. นายกำพล  ฤทธิ์กลาง
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 81 ทอง 21 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. นายจตุพล  สีดาสน์
2. นางสาวจารุนันท์  มะสูงเนิน
3. นางสาวจิตตรัตน์  คูณทอง
4. เด็กหญิงจินตนา  ไทรทอง
5. เด็กหญิงชุดาภา  เขียวขำ
6. เด็กหญิงณัฐพร  แจ่มแจ้ง
7. นายณัฐวัฒน์  จดแตง
8. นางสาวดาริน  จันทำ
9. เด็กชายธเนศ  หน่ายคอน
10. เด็กหญิงนงนภัส  พรมประเสริฐ
11. นางสาวนฤมล  บุญมี
12. นางสาวนัทวรรณ  สังข์แก้ว
13. เด็กหญิงนิรชา  ชำนิ
14. เด็กหญิงบงกช  แสงเกิด
15. เด็กชายปฏิพัฒน์  บุตรดา
16. เด็กหญิงปวีณา  วงษ์อนันท์
17. นางสาวปัญญาพร  หงษ์ทอง
18. เด็กหญิงผกามาศ  ชำนิ
19. นางสาวมนทิรา  พอดี
20. เด็กชายวัชรพล  แข้คำ
21. เด็กหญิงวันนิภา  แซ่ฮ้อ
22. นางสาวสาวิตรี  สังเกตุ
23. เด็กหญิงสิริยากร  รักษาชนม์
24. นางสาวสุกานต์ดา  ยงเสมอ
25. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ชัยเจริญ
26. เด็กหญิงสุนันทา  เหลืองอ่อน
27. เด็กหญิงสุภาพร  ทองดี
28. นายอริย์ธัช  แซ่ตั๊ง
29. เด็กหญิงอาทิติยา  บัวผึ้ง
30. เด็กชายเจตฎา  ก๋งใช้
31. นายเชาว์วรรธน์  สวัสดิรักษ์
32. นางสาวเมธาวี  เจริญดี
 
1. นายองอาจ  วรรณวิสิทธิ์
2. นางสาวนุชนาถ  มโหธร
3. นางสาวณิชกานต์  นำผล
4. นายประยูร  จันวงษา
5. นางสาวสุกันยา  ทองเฟื่อง
6. นางภัทราวรรณ  สุขแสวง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 19 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 1. เด็กชายศราวุฒิ  ทองกำเหนิด
 
1. นายชินกร  สุวรรณเวียง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง 5 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นายอดิรุจ  สายทอง
 
1. นายอรุณวิทย์  ภูแช่มโชติ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.33 เงิน 30 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงดารินทร์  ไพรวัลย์
 
1. นายอนุพงษ์  บุญหลำ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 75.67 เงิน 42 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. นางสาวเมธาวี  เจริญดี
 
1. นางสาวนุชนาถ  มโหธร
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 7 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายนนทกานต์  สุขตาล
 
1. นายอนุพงษ์  บุญหลำ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 88.33 ทอง 10 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นายณัฐพงศ์  คงมินทร์
 
1. นายอภิรัตน์  วงศ์ยืน
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 27 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 1. เด็กหญิงชลลดา  ชาติโรจันทร์
 
1. นายไชยยงค์  รักษาเคน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.27 ทอง 15 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. นางสาวนฤมล  บุญมี
 
1. นางสาวนุชนาถ  มโหธร
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.33 เงิน 19 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. เด็กชายณัฐภัทร  เหลืองอ่อน
 
1. นางสาวอุดมลักษณ์  ผสมทรัพย์
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.17 ทอง 10 โรงเรียนพานทอง 1. นายธีรเดช  ศรีอุทารวงศ์
 
1. นายอนุพงษ์  บุญหลำ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.33 เงิน 37 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณภรณ์  ร่มไทร
 
1. นางสาววรินธญาณ์  วราห์ฐนันทน์
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.33 ทอง 14 โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวนริศรา  ศรีลาคุปต์
 
1. นายอนุพงษ์  บุญหลำ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.33 เงิน 24 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นายณัฐพงศ์  คงมินทร์
 
1. นายอภิรัตน์  วงศ์ยืน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 37 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 1. เด็กหญิงภาวินี  ไหวพริบ
 
1. นายชินกร  สุวรรณเวียง
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 65 ทองแดง 30 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 1. นางสาวสุทธิดา  ไพรพนม
 
1. นายไชยยงค์  รักษาเคน
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88.4 ทอง 8 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤษดา  เจียระวาปี
2. เด็กชายครรชิต  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงจิดาภา  สงวน
4. เด็กหญิงชฎาภรณ์  นาคสีค้า
5. เด็กชายณัฏฐกร  ภมรวทัญญู
6. เด็กหญิงพิยดา  สารรัตน์
7. เด็กชายภาคิน  พานทอง
8. เด็กหญิงวัจนารัตน์  วรรณพราม
9. เด็กหญิงวิภาดา  แซ่ลิ้ม
10. เด็กชายเอกชัย  จันทร์เกตุ
 
1. นางสาวฉัตรแก้ว  ชื่นกมล
2. นางกัญญา  นวลตาล
3. นางสาวสมปอง  โพธิ์ศรี
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81.6 ทอง 25 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นายชินวัฒน์  นนทวงษา
2. นายณัฐพล  ศาสตร์ไขแสง
3. นายณัฐภัทร  อินทร์แก้ว
4. นางสาวพรทิพา  วงษ์นาน
5. นายลิขิต  พรหมสุขันธ์
6. นางสาวศดานันท์  เงินยิ่ง
7. นางสาวสวภาว์  ทองประดิษฐ
8. นางสาวสโรชา  เหลือหลาย
9. นางสาวอณัศยา  นิโรจน์
10. นายไกรสร  สร้อยส้น
 
1. นางสาวฉัตรแก้ว  ชื่นกมล
2. นางกัญญา  นวลตาล
3. นางสาวสมปอง  โพธิ์ศรี
 
91 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 76.33 เงิน 28 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงญาดา  จันทิบูรณ์
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  มานูเจริญ
3. เด็กหญิงปวีณอร  พวงภู่
4. เด็กหญิงวริศรา  ไชยนาท
5. เด็กหญิงสิรินทรา  จิตรมุง
6. เด็กหญิงแพรนภา  ขอนแก่น
 
1. นายคมกฤษณ์  เจตน์จำลอง
2. นางสาววันวิสา  แสนคำ
3. นายสหรัฐ  หลวงเมือง
 
92 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 71.67 เงิน 21 โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวประณิตา  เดชอุดม
2. นายปิยศักดิ์  เวชสุวรรณชัย
3. นางสาวปิ่นผกา  คำอ่อน
4. นางสาววิลาวัลย์  แสงสว่าง
5. นางสาวศิรินทิพย์  ธรรมพร
6. นางสาวสุพิชชา  ภักดี
7. นางสาวอรัญญา  บัวลาลักษณ์
8. นางสาวเสาวลักษณ์  นาคนุช
 
1. นายคมกฤษณ์  เจตน์จำลอง
2. นางสาววันวิสา  แสนคำ
3. นายสหรัฐ  หลวงเมือง
 
93 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 57.33 เข้าร่วม 47 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ห้วยนอก
2. เด็กหญิงฐิติชญา  ธรรมา
3. เด็กหญิงนารีรัตน์  นวลพงษ์
4. เด็กหญิงสุชัญญา  ชนแดง
5. เด็กหญิงอภัทชา  ห้วยนอก
6. เด็กหญิงอภิญญา  วงศ์วัฒนธรรม
7. เด็กหญิงอรียา  โสภา
 
1. นางสาวยุพิน  พลนรา
2. นางรัชนี  อมรินทร์
 
94 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 53.33 เข้าร่วม 44 โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวกัลญา  หนุนดี
2. นางสาวญานิศา  ธนปณิชยกุล
3. นางสาวทิพวรรณ  เอี่ยมสอาด
4. นางสาวนิพาวรรณ  ขวานอก
5. นางสาววิลาวัลย์  แสงสว่าง
6. นางสาวศิลาภรณ์  คนคล่อง
 
1. นายคมกฤษณ์  เจตน์จำลอง
2. นายสหรัฐ  หลวงเมือง
3. นางสาววันวิสา  แสนคำ
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  ห้วยนอก
2. เด็กหญิงจุฑามาศ    แซ่ติ้ง
3. เด็กหญิงชลธิชา    เลาเลิศ
4. เด็กหญิงฐิติชญา   ธรรมา
5. เด็กชายทัศพร  นิ่งกระโทก
6. เด็กหญิงธนาภรณ์  พรหมอินทร์
7. เด็กชายธีรวัฒน์  สินน้อย
8. เด็กหญิงนารีรัตน์   นวลพงษ์
9. เด็กชายรัชพล  สายแก้ว
10. เด็กชายสิทธิชัย  ลายโถ
11. เด็กหญิงสุชัญญา    ชนแดง
12. เด็กหญิงอภัทชา   ห้วยนอก
13. เด็กหญิงอภิญญา   วงษ์วัฒนธรรม
14. เด็กหญิงอารียา   โสภา
15. เด็กชายอิทธิพล   เอนกนวล
16. เด็กชายเจษฐา  อาชญาทา
 
1. นางสาวยุพิน  พลนรา
2. นางรัชนี  อมรินทร์
3. นางสาวพัทธนันท์  ตันโห
4. นางสาวเขมจิรา  สนอุทา
5. นางนิศากร  เชิญนอก
 
96 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 84.4 ทอง 7 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. นางสาวจรรยาพร  แย้มประโคน
2. นางสาวจริยา  จิตต์บรรยงค์
3. นางสาวจุฑามาศ  อนันต์
4. นายชาญณรงค์  อยู่ทอง
5. นางสาวฐานิตา  จันทนา
6. นายทัศน์พล  วัฒนเกษตรกุล
7. นางสาวธนัชชา  สมสกุลมนตรี
8. นายธีรศักดิ์  พลเยี่ยม
9. นางสาวนุช  ไม่ปรากฎนามสกุล
10. นางสาวพรชิตา  แจ้งจำรัส
11. นางสาวพรทิพย์  รสหอม
12. นางสาวภัทรวรรณ  ดาสี
13. นางสาววรรณา  ปานประเสริฐ
14. นายวิชญ์พล  ประพันธ์
15. นายอาทิตย์พันธ์   ตันสมรส
 
1. นายดุจฉัตร  ด้วงศิริ
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 80.33 ทอง 9 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นางสาวพิชญธิดา  ยุ่นประยงค์
2. นางสาววิภารัตน์  วิลาศ
 
1. นางสาวจิตรลดา  มนต์ปรีชาวิทย์
2. นางสาวเพ็ญศรี  จินดาศักดิ์
 
98 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 86 ทอง 16 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงนุสรา  สิทธิพรวงกุล
 
1. นางสาวยดา  ลีตะกานนท์ชัย
 
99 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 65.66 ทองแดง 41 โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวนลิษา  พันธ์ทุม
 
1. นางรุ่งนภา  เสนากิจ
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.83 เงิน 17 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวกมลวรรณ  หรือเมืองเดิม
 
1. นางสาวรัตติกาล  ชิณโคตร
 
101 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง 10 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  ก่อเลิศรัสมี
 
1. นางสาววราทิพย์  เอี่ยนเหล็ง
 
102 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 75.83 เงิน 38 โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวเนตรทราย  นาคสุขสมบุญ
 
1. นางรุ่งนภา  เสนากิจ
 
103 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.33 ทอง 16 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายอภิสิทธิ์  รอดไร
 
1. นางสาวรัตติกาล  ชิณโคตร
 
104 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 74.33 เงิน 31 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. นางสาวกัญชิษฐา   ดียิ่ง
2. นางสาวมัทรี  แสงจันทร์
3. นางสาวสุชาดา  ประศรีพัฒน์
4. นางสาวอรอุมา  ขาวงาม
5. นางสาวแพรวนภา  เจนแสวงโชค
 
1. นางสาวรัตติมา  ชินะเมธา
2. นางสาวพิมพ์วลัญช์  สีสมบัติ
 
105 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 62.67 ทองแดง 25 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นายธนัชนันท์  สวนธนาศิริ
2. นางสาวรุ่งนภา  ได้การ
3. นางสาววิจิตรา  บำรุงเชื้อ
4. นางสาวเมธาวี  เสาวกุล
5. นายไชยพงศ์  ปิติธีระพัชร์
 
1. นางสาวรัตติกาล  ชิณโคตร
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.16 ทอง 20 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. เด็กชายจักรพันธ์  ทองแก้ว
2. เด็กชายดลดนัย  ศิลารักษ์
3. เด็กชายธนดล  ขำเหม
4. เด็กชายปฏิภาณ  กิติมณีแสง
5. เด็กชายพชรพล  วรรณชัย
6. เด็กชายยศพร  บุตรษาไวยากรณ์
7. เด็กชายวุฒินันท์  ศรีเทียนทอง
8. นายสุวิจักขณ์  คูคีรีเขต
 
1. นางบุศรินทร์  จันทมาลา
2. นายชัยพฤกษ์  จันทมาลา
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 82.55 ทอง 10 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 1. นายจตุพงศ์  มังกรกฤตย์
2. นายจิรายุทธ  โปกุล
3. นายภานุเดช  แซ่ล้อ
4. นายภูมินทร์  แซ่ตั๊ง
5. นายวงศธร  สนเพ็ง
6. นายอรรถวัฒน์  อินทมาพลอย
 
1. นายกิตติชัย  ไพรจิตร์
2. นายนายนพพร  ไกรศรี
3. นายมานพ  อุดมผล
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 13 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงกัญญา  หลายเกตุ
2. เด็กหญิงจันทิมา  นาดี
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  ธงเนาว์
4. เด็กหญิงเขมกร  ชาริดา
5. เด็กหญิงเจริสรา  จันทร์ตรี
 
1. นางสาววลัย  ศรีสุข
2. นางทิพย์วรรณ  วงษา
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 64.4 ทองแดง 30 โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวจันทิมา  พิทักษ์ทรัพย์
2. นางสาวชลธิชา  ศรีมูลเขียว
3. นางสาวณภัทร  วัยกูล
4. นายนพดล  อิทธิเดชวัฒนะ
5. นางสาวพิมพิไล  จรูญรัตน์
 
1. นางอัญชลี  แซ่โง้ว
2. นางทิพย์วรรณ  วงษา
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 14 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจุติมา  ศรีวะสุทธิ์
2. เด็กหญิงชนิกานต์  เคหะนันท์
3. เด็กหญิงนวพรรษ  ทอแสงเสถียร
 
1. นางสาวชนาธิป  สุนทรภักดิ์
2. นางสาวโรจน์สิมา  ไทยธรรม
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 63 ทองแดง 36 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นางสาวญาณิศา  อุตตสี
2. นางสาวสุพัตรา  อินอ่อน
3. นางสาวเสาวภา  วิเศษ
 
1. นางสาวปัทมาวดี  วาปีเน
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 85.4 ทอง 8 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปาริชา  ปัญญาวุฒิกุล
2. เด็กหญิงพรหมกมล  โพธิ์ศรี
3. เด็กหญิงเจนจิรา  มายา
 
1. นางคำนึง  ผุดผ่อง
2. นางปรารถนา  ศุภกังวาน
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 77.4 เงิน 27 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 1. นางสาววัลลภา  ซุ่นสุน
2. นางสาววิภาดา  ช่วงโชติทวีสิน
3. นางสาวสุวนันท์  มั่นเหมาะ
 
1. นางสาวสุธิดา  ทะวงษ์เงิน
2. นางประภา  อุดมผล
 
114 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 30 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงบุษกร  ยศคำลือ
2. เด็กหญิงพิมพ์พิมล  ตุงคะเสน
 
1. นางสาวนภาพร  วงค์เนียม
2. นางวัชรี  ดวงมณี
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71 เงิน 44 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  หลักด่าน
2. เด็กหญิงสุวนันท์  รอดภัย
 
1. นายภิรมย์  รอดชัยภูมิ
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 70.4 เงิน 19 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. นายกิตติเชษฐ์   พุทธากุล
2. นายอิทธิพล  ขำเหม
 
1. นายภิรมย์  รอดชัยภูมิ
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 30 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กุลละวะ
2. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  แสงลีย์
 
1. นายกฤษฎา  ทองเชื้อ
2. นางวัชรี  ดวงมณี
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64.8 ทองแดง 30 โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 1. นายภานุพงศ์  โคตรพันธ์
2. นายมนัส  ชาดีกรณ์
 
1. นางสาวณรารัตน์  อาวรณ์
2. นางสาวอัญสุรียา  นามเหลา
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 82 ทอง 15 โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กชายชัยธวัช  ชะนะสงคราม
2. เด็กชายวีรศักดิ์  ดวงพัตรา
 
1. นางสาวเพ็ญผกา  บริบูรณ์
2. นางสาวเกศรา  ใหม่สุวรรณ
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 25 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงกรรณอุบลทิพย์  จันทร์ลา
2. เด็กหญิงปัญญาพร  พรมชาติ
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วิภาตผลิน
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 46.6 เข้าร่วม 47 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัตนาพร  สมใจนึก
2. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เงินดี
 
1. นายภิรมย์  รอดชัยภูมิ
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 42.5 เข้าร่วม 49 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. นางสาวภัทราวดี  หวานชะเอม
2. นางสาวอรยา  ก้านอินทร์
 
1. นายภิรมย์  รอดชัยภูมิ
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 36 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นายนพนันท์  ทัพสุวรรณ
2. นายภาณุพงศ์  ทรงศักดิ์ศรี
 
1. นายวรวิทย์   ทองแดง
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 29.67 เข้าร่วม 40 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. นายภาสกร  สิริจำนรรจ์
2. นายอติรุจ  สุพรหม
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วิภาตผลิน
 
125 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 21 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แวดเวียง
2. เด็กชายณัฐภัทร  สุดประเสริฐ
3. เด็กหญิงภัทรียา  กำปั่นทอง
 
1. นายกฤษฎา  ทองเชื้อ
2. นางวัชรี  ดวงมณี
 
126 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 57 เข้าร่วม 43 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. นางสาวปาลิตา  มาหาญ
2. นายระพีพันธ์  มูนไทย
3. นางสาวสิรินธร  สารเล็ก
 
1. นางสาวทิพวรรณ  วิภาตผลิน
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ 1. นายสาธิน  เนขขัมม์
2. นางสาวอวยพร  พุ่มพุก
 
1. นายสุริยา  มีแก้ว
2. ว่าที่ร้อยตรีสวิทชัย  วงษ์พินิจ
 
128 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชัญญานุช  บุตรโต
2. เด็กหญิงปาณิสรา  อาสายศ
3. เด็กหญิงศิรินทิพย์  ติยะสุทธิพันธุ์
 
1. นายกฤษฎา  ทองเชื้อ
2. นางจินดาพร  เทียมภักดี
 
129 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 72 เงิน 29 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  กำลังหาญ
2. นางสาวสุทัตตา  หนูเสริม
3. นางสาวอินทิรา  สุขสาคร
 
1. นางประวีดา  อนันต์
2. นายหัสนัย  บุญชุ่ม
 
130 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. เด็กหญิงอรวรรณ  ลิ้มกุล
2. เด็กหญิงอัญชิสา  ตั้งวงศ์พุฒิ
3. เด็กหญิงเบ็ญจพร  สัตยาพิพัฒน์
 
1. นายกฤษฎา  ทองเชื้อ
2. นางวัชรี  ดวงมณี
 
131 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 83 ทอง 7 โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 1. เด็กชายยศพนธ์  แก้วล้อม
2. เด็กชายศิวกร  ปอนคำ
3. เด็กชายสุทธิภัทร  แก้ววิไล
 
1. นางธัญญลักษณ์  ยุบลพันธ์
2. นางสาวธัญญลักษณ์  สุวีระพันธ์
 
132 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 1. นายกิตติพัฒน์  จามจุรี
2. นายชาณิชธนา  ตากแสง
3. นายเอกชัย  พิมพาวัฒน์
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์  โปปัญจมะกุล
2. นางธัญญลักษณ์  ยุบลพันธ์
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88.2 ทอง 5 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. เด็กชายจารุวัฒน์  เพ็ชรบุตร
2. เด็กชายบูรพา  เผือกรอด
3. เด็กชายวัชรพล  แข้คำ
 
1. นางวริศรา  บุญมี
2. นายทนงศักดิ์  บุญมี
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 79.2 เงิน 24 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. นายนันฐวัตร  สุจริต
2. นายพนาวัน  เผือกรอด
3. นายสุทธิพงษ์  จุมจันทร์
 
1. นางวริศรา  บุญมี
2. นายทนงศักดิ์  บุญมี
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 88.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา 1. นางสาวญันนะฮ์  รักวงศ์
2. นางสาวดวงพร  เงางาม
3. นางสาวสุธามาศ  บุญญา
 
1. นางสาวศรีแพร  เพชรยะโส
2. นางสาวประภาพรรณ  อ่อนละออ
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 66 ทองแดง 26 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  ศิลปสิทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐวรรณ  โพธิ์งาม
3. นางสาววราพร  เพ็ชรศักดา
4. เด็กหญิงวิวรรธณี  ดวงดารา
5. เด็กชายศรพิชัย  แพนไธสง
6. เด็กหญิงสุพิชญา  เงินธนโชติ
 
1. นายสมภาร  พราห์มณีย์
2. นางสาวสุรางค์  วงษ์เสถียร
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81.66 ทอง 37 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นายจักรพงษ์  ภิญโญ
2. นางสาวณัฐกานต์  องอาจ
3. นางสาวบุญฑริก  แน่นหนา
4. นางสาวปิยวรรณ  บุตรสา
5. นายพันกร  วงศ์พรประดิษฐ์
6. นางสาวมณฑิตา  กัปตัน
 
1. นายสมภาร  พราห์มณีย์
2. นางสาวสุรางค์  วงษ์เสถียร
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง 14 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 1. เด็กชายธนทัต  จันทร์พวง
2. เด็กชายวรวุฒิ  ดีศรี
3. เด็กชายสุธี  ธนศิริ
 
1. นายวิชัย  แซ่ตั๊น
2. นายวิชัย  แซ่ตั๊น
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 37 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวพิยะดา  สินดี
2. นางสาวศิวานันท์  จีระโชคอนันต์
3. นางสาวเบญจรัตน์  อำนวยศิลป์
 
1. นางเกื้อกูล  สุขปิติ
2. นางสาวปรีญาณัฐ  พนาสิทธิ์
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.8 ทอง 22 โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 1. เด็กหญิงภัทรา  นุ่นจุ้ย
2. เด็กหญิงสรวงสุดา  รุ่งแสงภาณุมาศ
3. เด็กหญิงอัญชุลีพร  หนูคง
 
1. นายประกิจ  ผสมทรัพย์
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84.2 ทอง 19 โรงเรียนหัวถนนวิทยา 1. นางสาวพัชชา  สาระสุข
2. นายศักดิ์ศรี  ไทยวงษ์
3. นางสาวอนุสรา  ก้านบัว
 
1. นางสาวนิภารัตน์  ไวขุนทด
2. นางมาลี  เอียดแก้ว
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 78.1 เงิน 26 โรงเรียนนันทนวิทย์ 1. เด็กหญิงรุ่งตะวัน  ป้อมถาวร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุขศรี
3. เด็กหญิงสุวิชาดา  ราศรีจันทร์
 
1. นางศรีสุภรณ์  มงคลชาญศักดิ์
2. นายนันทวัฒน์  นันท์ธนาสิทธิ์
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 38 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร 1. นางสาวจิตตาภรณ์  อินทร์ล้ำ
2. นางสาวปัทมาวรรณ  นันชม
3. นางสาวอาริสสา  บุญเลิศ
 
1. นางเกื้อกูล  สุขปิติ
2. นางสาวปรีญาณัฐ  พนาสิทธิ์
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 79.2 เงิน 36 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  นัฐกิจ
2. เด็กหญิงพัชรินทร์  งามวงค์
3. นางสาวรัญชิดา  ดอกไม้คลี่
 
1. นางสาววริศา  ภู่ระหงษ์
2. นางสาวปาริชาติ  ก๋งใช้
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84 ทอง 21 โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร 1. นางสาวจันทิตา  จำปาพู่
2. นางสาวจิราภรณ์  อารีสิริมงคล
3. นางสาวยศวดี  ชาวสวน
 
1. นางวิภารัตน์  นวชาตสกุล
2. นางสุวิกรานต์  เจียมจันทร์
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 74 เงิน 48 โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 1. เด็กหญิงปวริศา  กลิ่นสุด
2. เด็กหญิงภัทรมน  คูเอิน
3. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  เลาลี
 
1. นางสาวชำเรือง  สีสม
2. นางสาวชำเรือง  สีสม
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 59 เข้าร่วม 49 โรงเรียนท่าข้ามพิทยาคม 1. นายฉัตรมงคล  วงษ์อนันท์
2. นางสาวยวิษฐา  แซ่ก๊วย
3. นางสาวรัชนีกร  แก่นสิงห์
 
1. นางสาววริศา  ภู่ระหงษ์
2. นางสาวปาริชาติ  ก๋งใช้
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 86 ทอง 10 โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. เด็กหญิงปาริตา   เนตรทอง
2. เด็กหญิงเบญจรัตน์   พรหมวงศา
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สีคำ
 
1. นางสาวสิริณัฏฐ์กุล   จิรางค์กูร
2. นายณฐณน  วัฒนอุษา
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 92.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนป่าเขาชะอางค์ 1. นางสาวกาญจนา  สิงทอง
2. นางสาวจิรภัทร  ศรีวรรณ
3. นางสาวปริญญา  แย้มภู
 
1. นายพัสกร  พิทักษ์อมรพันธ์
2. นางรัชนี  อมรินทร์
 
150 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 71.67 เงิน 7 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงรุ่งราตรี  แซ่ลิ้ม
 
1. นางสาวสุชาดา  พุทธอวยชัย
 
151 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 67.67 ทองแดง 13 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายสหรัฐ  ชูเลิศ
 
1. นางสาวทองรัตน์  แจ่มไสว
 
152 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 63 ทองแดง 8 โรงเรียนพานทอง 1. นายสงกรานต์  ทองอุลาน
 
1. นางระเบียบ  จินตอารี
 
153 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 86.67 ทอง 4 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงฐิติมา  แซ่ฮ้อ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  จิตรมั่น
3. เด็กชายภานุวัฒน์  ทองยวง
 
1. นางระเบียบ  จินตอารี
2. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
154 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง 6 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงจิญตวัล  ยิ้มประยูร
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
155 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพานทอง 1. เด็กหญิงนภศร  ศรีสุริยะสวัสดิ์
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
156 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 83.67 ทอง 6 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายฐานุศักดิ์  ขันธเขต
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
157 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 87 ทอง 4 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายวรทัต  มหายุวานนท์
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
158 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 66.33 ทองแดง 14 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายพรศักดิ์  วัฒนา
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
159 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 81 ทอง 7 โรงเรียนพานทอง 1. นางสาวสุภัสสร  ไม้น้อย
 
1. นางระเบียบ  จินตอารี
 
160 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 โรงเรียนพานทอง 1. นายอรุณ  กรีวัชรินทร์
 
1. นางสาวตันหยง  พุทธชนม์
 
161 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80.67 ทอง 6 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายฑีฆายุ  ทองงาม
2. เด็กชายศุภชัย  สนิทกุล
 
1. นางสาววันดี  ศรีแก้ว
2. นางระเบียบ  จินตอารี
 
162 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 63 ทองแดง 22 โรงเรียนพานทอง 1. เด็กชายสุภกิณห์  ใจทรัพย์
2. เด็กชายอภิสิทธิ์  ทรัพย์สมบูรณ์
 
1. นางระเบียบ  จินตอารี
2. นางศุภวรรณ  หมั่นเขตกิจ