สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 18 (ชลบุรี,ระยอง) [กลุ่ม สพม.ชลบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 83.75 ทอง 25 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กหญิงลภัสนันท์  พันธุ์สนิท
 
1. นางสาวนวลฉวี  เปี่ยมพร้อม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 27 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวบุษยา  ถาวรกิจ
 
1. นางมลิวัลย์  สุวรรณศรี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 77.5 เงิน 28 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายพีรภาส  คงยศ
 
1. นางสาวรุ่งนภา  มั่งคั่ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นายจักรี  ปานสมัย
 
1. นางสาวอรพรรณ  นันติ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82.12 ทอง 17 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี 1. เด็กหญิงสุภมาศ  นิยมกิจ
 
1. นางสาวเจนจิรา  จินะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83.5 ทอง 18 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวพลอยชมภู  ลีลาคุณากร
 
1. นางสาวสุรีย์พร  สำราญรณศักดิ์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.5 ทอง 16 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงชลกร  วิชัยประสิทธิ์
 
1. นางรัชนี  ธันยาวาท
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 83.75 ทอง 27 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวปุญยวีย์  โรจนณัฏฐากุล
 
1. นางสมพิศ  จันทมาลา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 50.5 เข้าร่วม 46 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงฐาวราภรณ์  มารเวก
2. เด็กหญิงนิสารัตน์  อุ่นกอง
3. เด็กหญิงพรทิพย์  พิมพ์สกุล
 
1. นางเพ็ญศรี  โสดขุดทด
2. นางสาวอัจฉรา  กระสานติ์กุล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 50.75 เข้าร่วม 43 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวชญานิศ  ศิวรานนท์
2. นางสาวสุชิตานันท์  อัครพิชยารัชต์
3. นางสาวอัญชนาภรณ์  ยิสารคุณ
 
1. นางอัจฉรา  สร้อยตัน
2. นายพงศ์ศิริ  ปิตะธารา
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 70.2 เงิน 20 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงจิรัชญา  อิ่มสุดใจ
2. เด็กหญิงภัทราวดี  สมชิด
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  อรัญคีรี
2. นางกาญจนา  ชื่นชม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 76.6 เงิน 19 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกรกนก  รุจิเพิ่มพูน
2. นางสาวพัทธ์ธีรา  ปิติทรัพย์สกุล
 
1. นางรดากานต์  นิรัติศัยกุล
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 14 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงอักษราภัค  เกียรติขจรฤทธิ์
 
1. นางสาวอรุณี  เต็งศรี
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายโรจนณัฐ  คุณากรโอภาส
 
1. นางสาวฉันทนา  มนต์วิเศษ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 38 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงคนิษา   พัดวี
3. เด็กหญิงศิริเพชร  จิตรโสภา
 
1. นางสาวพรพิมล  สิงสนั่น
2. นางสาววาสนา  เจริญไทย
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 73 เงิน 24 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวทิฆัมพร  เขื่อนจักร์
2. นางสาวพุธธิดา  คงกิจไพศาล
3. นางสาววรลักษณ์  คงแนวดี
 
1. นายดิษพล  เนตรนิมิตร
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 68.3 ทองแดง 29 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชลัชพร  ระยับ
2. เด็กหญิงเบญจพร  ศักดิ์มงคลเจริญ
3. เด็กหญิงไอลดา  วิญทวามรณ์
 
1. นางอรุณี  ตั๊นงาม
2. นายอวะสัน  บรรจงปรุ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 64.6 ทองแดง 35 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นางสาวธันยาภรณ์  ประดิษฐพงษ์
2. นายปุณณรัตน์  คชชา
3. นางสาวสุธาสินี  วีระธนกิจโกศล
 
1. นางกาญจนา  หุตะเจริญ
2. นางวัชรา  จรูญผล
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 11 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายภัทรพงษ์  พรมจันทร์
2. เด็กชายอัจฉริยกร  สหกองสิน
 
1. นายปรีชา  ทรงกลด
2. นางวัลภา  เกียรติบุญญาฤทธิ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 62.4 ทองแดง 8 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายทัศน์พล  ถกลพัฒนกุล
2. นายอนุชิต  น้อยหลา
 
1. นายวรวุธ  ภิรมย์ภักดิ์
2. นางสาวเจริญพร  พันธุ์แพง
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 21 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กชายพรอนันต์  บางกุ้ง
 
1. นางสาวจันทนา  เปรมฤดีปรีชาชาญ
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 41 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายกฤตวิทย์  ไผ่ล้อม
 
1. นางสาวมณีนุช  พรหมอารักษ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กชายธนภัทร  ชุนอนันท์
2. เด็กหญิงปทิตตา  คงใหม่
3. เด็กหญิงวริยา  เส็งวงษ์
 
1. นางเอมอร  ทองอินทร์
2. นางเมลดา  ท่าหลวง
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 72.25 เงิน 7 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายกนกศักดิ์  แซ่ลี้
2. นายปณิธิ  นาทวงศ์
3. นายอิทธิกร  ขุนสุนทร
 
1. นางมลทิรา  จีนามูล
2. นางนาฏยา  สุวรรณกิจเจริญ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85.1 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นางสาวกรรณิการ์  งาสุวรรณ์
2. นายณธกร  พาณิชวราห์
3. นางสาวปรียาภรณ์  คุ้มทรัพย์
 
1. นางอรพิน  อินทรโฆษิต
2. นางกัลญา  มณีแจ่ม
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.6 เงิน 20 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวกานต์พิชชา  ชอบตรง
2. นางสาวภัทร์ณัชชา  เมืองสอน
3. นางสาวสรณ์สิริ  เลิศสุรัง
 
1. นายมณเฑียร  ส่งเสริม
2. นายไพโรจน์  ชัยวัฒน์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน 13 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายกิตติธัช  กฤตสิน
2. เด็กชายภูวเดช  อนันต์วรวัฒน์
3. เด็กชายเวอร์ซาส  อิสระประศาสน์
 
1. นางสาวเกตุวดี  ทักษิณาจารี
2. นายเฉลิมพล  บุษบรรณ์
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 21 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นางสาวชญาณี  โพธิจันทร์
2. นางสาวชุตานันท์  เอี๊ยบกงไชย
3. นางสาววิชญาพร  ศิวรานนท์
 
1. นางสาวหวานใจ  โบบทอง
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.6 เงิน 39 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายชญานนท์  ถิรธเนศ
2. เด็กชายทัตธน  กสิณเวทย์
3. เด็กชายรัฐวัฒน์  พิทักษ์สงคราม
 
1. นางสาวจินตนา  อินทนาม
2. นางสาวทรรศนาภรณ์  วงค์คำจันทร์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86.2 ทอง 5 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวจิณณภัส  บุษบง
2. นางสาววัตถาภรณ์  แก้วนวล
3. นางสาวสุวิมล  พาหลง
 
1. นางสาวศิวพร  ศรีจรัญ
2. ว่าที่ร้อยตรีศรีชาติ  เพ็งอินทร์
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 66.7 ทองแดง 45 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายวริทธิ์  ตัณพิสุทธิ์
2. เด็กชายศุภวิชญ์  ฐิติรุ่งเรือง
 
1. นางสาวพนารัตน์  พันธ์สมพงษ์
2. นางสาวศุภวรรณ  ศิริพิพัฒนกุล
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นายพงศกร  พรหมสาธร
2. นายพัชท์สยุทธ  มาวินนาคภักดี
 
1. นางอรพิน  อินทรโฆษิต
2. นายเอกภพ  รงคสิริวัฒนกุล
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 60.32 ทองแดง 49 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กชายทิเบต  บรมสุข
2. เด็กชายนุธิพงษ์  จันดา
 
1. นายวัชระ  เฉลิมพงษ์
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กชายฉัตรณรงค์  คุ้มบ้าน
2. เด็กชายธีรวุฒิ  ประศรีพัฒน์
 
1. นายจิรวัฒน์  เหลืองอ่อน
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 34 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายดิศพงษ์  วิจิตรปิยะกุล
2. นายปุณณานันท์  อรุณโรจน์
3. นายภานุพงศ์  อัฐกุลชัย
 
1. นายเริงณรงค์  กงแก้ว
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85.67 ทอง 10 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นายนาวี  ยั่งยืน
2. นางสาวนิรมล  เทศฤทธิ์
3. นางสาวปริมประภา  โสภาจร
4. นางสาวปิ่นมนัส  สุริทรัพย์
5. นางสาวเกษศิริ  บัวจูม
 
1. นางสาวสุวรรณา  มีครู
2. นางสิรีรัศมิ์  สิริหาญนธี
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 83.67 ทอง 14 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นางสาวกุลสตรี  เมี่ยงโฮ้
2. นางสาวชญานี  จันสี
3. นางสาวสายป่าน  รัตนธารส
4. นายสุเมธ  พูสมศรี
5. นางสาวหทัยรัตน์  จรุงจิตร์
 
1. นางสิรีรัศมิ์  สิริหาญนธี
2. นางบุปผา  บรรทัดเที่ยง
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายจักรภัทร  เฉวียงภพ
2. เด็กชายนวพล  ญาดี
3. เด็กชายปัณณรุจน์  สิริวลีรัตน์
4. เด็กชายปัณณสิทธิ์  วรกุลพาณิชย์
5. เด็กชายศุภกร  ศิริวิชัย
 
1. นางเมลดา  ณ ปัตตานี
2. นางสาวอาภาพรรณ  ทองย้อย
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.2 ทอง 9 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวณัฐวรรณ  ชลไชยะ
2. นางสาวธวัลรัตน์  เรืองวีระชัยกุล
3. นางสาวภคอร  อมรสิน
4. นายภาณุรุจ  การุญ
5. นางสาวอรรดี  เวโรจน์วิวัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงกฤษณา  งอกงาม
2. นายคณพศ  อินทเคหะ
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85 ทอง 8 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นายธนกร  สารทพันธ์
2. นายธนิสร  ศรีลาวรรณ์
3. นายภูวนาท  อำนวยสิทธิโชค
4. นายอัฏฎาวุธ  พูลสวัสดิ์
5. นายโสภณวิชญ์  ประเสริฐวงษ์
 
1. นางสาวกาญจนา  พยุงสุวรรณ
2. ว่าที่ร้อยตรีศิรวิชช์  พุดพรม
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 66.6 ทองแดง 46 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายกฤตนัญ  มั่นมี
2. นายชัยชนะ  สุดใจรัก
3. นายภัค  เหลืองอ่อน
4. นายศุภกร  กอบสุทธิพูนชัย
5. นายเมฑภัทร์  งามจรรยาภรณ์
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  นาคสมบูรณ์
2. นางสาวลักษณา  วัฒนะ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นายชยุตม์เดช  ยิ้มละม้าย
2. นางสาวฐิติพร  นิวัฒนากุล
3. นายทยากร  ทัศนา
4. นางสาวธัญชนก  หงษ์รุจิโก
5. นายธิติวุฒิ  สีแกวิน
6. นายธิติสรร  ศิริวัฒน์
7. นางสาวนงนภัส  ธรรมวงศ์
8. นายนทีธร  องคะสิน
9. นายนพดล  ปุนไธสง
10. นายนันทวัฒน์  เหล่าเจริญ
11. นางสาวปรางวลัย  สุกแสงปัญญา
12. นางสาวปวีณา  ปริญญาวาณิชย์
13. นายพงศธร  สุกใส
14. นายพงษธร  ตาดสุวรรณ์
15. นางสาวพรรณราย  ศรีโพธิ์ทอง
16. นายมนัญชัย  พิลาบุตร
17. นายวิศรุต  สุวรรณโณ
18. นางสาวสิรินรัตน์  อบเชย
19. นางสาวอังคณา  มีสด
20. นางสาวเสาวลักษณ์  จันทรชัยพฤกษ์
 
1. นางสาววิลาสินี  พลพุทธา
2. นายณิชาภา  ซุยซวง
3. นางสาวสุวรรณา  สะแหล่ะ
4. นางสาวกร  วิมลรัตน์
5. ว่าที่ร้อยตรีศิรวิชช์  พุดพรม
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 77.33 เงิน 44 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 1. เด็กหญิงทาริกา  ทัพไทยดี
 
1. นางสาวทัศนาวลัย  อินทร์ยา
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.8 ทอง 21 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวกรมาดา  พิริยะเกียรติสกุล
 
1. นายสนธยา  ณ ปัตตานี
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.66 ทอง 32 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงธนัชดา  อิธิพร
2. เด็กชายนภสินธุ์  วงศ์ศรุตวาณิช
 
1. นางสาวศิรินทรา  อิธิยาภรณ์
2. นายสุทธิรัตน์  ประชุม
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 92.5 ทอง 19 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นายนพรุจ  ร่วมกุลกิจ
2. นางสาวสุนันทา  เกษมสุข
 
1. นางสาววันทนี  เอื้อรักษ์โอฬาร
2. นางบุญญาดา  อิ่มสวาสดิ์
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91.4 ทอง 5 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวญาติกา  จินต์ทานต์
2. เด็กหญิงณัฏฐนิช  สุขพานิชย์
3. นางสาวภคพร  สุขพานิชย์
4. เด็กหญิงภควรรณ  เจริญวงศ์
5. นางสาวสุชานันท์  แสนจันทร์
6. เด็กหญิงสุพิชชา  สุทธิรัตน์
7. เด็กหญิงอรวรรณ  สีเคน
8. นางสาวอรวรา  เตอินทร์
9. เด็กหญิงอาภานุช  จันนก
10. นางสาวเทียนแก้ว  หน่อทอง
 
1. นางสาวอนงค์  ตามสายสุด
2. นางสาวพัชรี  แสงขาว
3. นางรวีวรรณ  นุชปาน
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 74 เงิน 10 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายณวพน  ศรวมศิริ
2. เด็กชายปาณัท  แสงสุขศิริ
 
1. นางสาวณัฐณิชา  พรหมสินธุ์
2. นายพชรพล  เจริญพักตร์
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 75 เงิน 5 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายปรัชญา  ชูสกุล
2. นายสิทธิพล  มหาดไทย
 
1. นางสาววรรณวรา  ปราศจากศัตรู
2. นายศานิต  โหนแหย็ม
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงนภา  แย้มบุปผา
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   ศรีวะรา
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นายอัฐพล  หมั่นกุุดเวียน
 
1. นายสุรศักดิ์  รักษาสุข
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงปรานต์  ศรีบุญ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   ศรีวะรา
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา 1. นางสาวภัทรวรัญชน์  อัคราภิชาต
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พัชรศิรศักดิ์
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุขศรีโรจน์
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีวะรา
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวจุฑามาศ  รัตนะพิบูลย์กุล
 
1. นางสาวจันทิมา  แพนไธสง
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  พรสวัสดิผล
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีวะรา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวณัฐภัทร  สิงห์โตทอง
 
1. นายสุรศักดิ์  รักษาสุข
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 33 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชลธิชา  วังสาร
2. เด็กหญิงฐิติมา  ชลวานิช
 
1. นางสาวนิติพร   เจริญแพทย์
2. นางวาสนา  วิสาโรจน์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงทานตะวัน  วัฒนะ
 
1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  ศรีวะรา
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวปพิชญา  รัตนกร
 
1. นายสุรศักดิ์  รักษาสุข
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงพรลักษม์  หิรัญรัตน์
2. เด็กหญิงวิดาวรรณ  ก้อนคำ
3. เด็กชายศตพร  ชื่นศิริ
 
1. นางสาวนิติพร   เจริญแพทย์
2. นางวาสนา  วิสาโรจน์
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 30 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. นายจเร  นิลชัชวาลย์วงษ์
2. นางสาวสุกัญญา  ยอดสีมา
3. นางสาวสุนิตา  พนพิมาย
 
1. นางสาวนิติพร   เจริญแพทย์
2. นางวาสนา  วิสาโรจน์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85.33 ทอง 5 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายสิริพงษ์  ธีรศาสตร์
 
1. นายสกลธ์  ดอกลัดดา
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 78 เงิน 38 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวธมนพร  แสวงอุดมพร
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 15 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงชมพูนุท  วงศ์พิมล
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 77 เงิน 26 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายสุวิจักขณ์  แสงสุรเดช
 
1. นายสกลธ์  ดอกลัดดา
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 84.67 ทอง 8 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายคณิศร  ยกย่อง
 
1. นางสาวชลกานต์  สอนกลาง
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83.67 ทอง 14 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงพลอยรัตน์  เปรมสวรรค์
 
1. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 84.33 ทอง 11 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงนันธพร  ชะนางวัลย์
 
1. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 89.67 ทอง 8 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงพิยดา  ทันทวี
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 86.67 ทอง 8 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวเจนิสษา  แสงอรุณ
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงปัณฑารีย์  หอมเอนก
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 78 เงิน 27 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวณัฏฐา  ไพบูลย์รัตนากร
 
1. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 78.33 เงิน 30 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  สาลีผล
 
1. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 83.33 ทอง 24 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. นางสาวอภิสรา  ขาวสุข
 
1. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายอัครชัย  สุชนรุจิระ
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 87 ทอง 6 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวเจนิสษา  แสงอรุณ
 
1. นายนทีธร  จุงเลียก
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 77.2 เงิน 16 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงชมพูนุท  วงศ์พิมล
2. นางสาวณัฏฐา  ไพบูลย์รัตนากร
3. เด็กหญิงธิติสุดา  ตากมัจฉา
4. นางสาวนัชธินี  ผลเนตร
5. เด็กหญิงปัณฑารีย์  หอมเอนก
6. เด็กหญิงภัณฑิรา  กันตจารนิติ
7. เด็กหญิงศรินรัตน์  อภิเดชรุ่งเรือง
8. นางสาวเจนิสษา  แสงอรุณ
9. นางสาวเสาวธาร  จันทร์คุณาพร
 
1. นายไพบูลย์  ธีระสุนทรไท
2. นายนทีธร  จุงเลียก
3. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 83 ทอง 22 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงชมพูนุท  วงศ์พิมล
2. นางสาวญาณิศา  ทองนาท
3. นางสาวณัฏฐา  ไพบูลย์รัตนากร
4. นางสาวธมนพร  แสวงอุดมพร
5. เด็กหญิงนรินรัตน์  เหล็กม่วง
6. เด็กหญิงปัณฑารีย์  หอมเอนก
7. นางสาวปุณยาพร  มังคละคีรี
8. เด็กหญิงพิยดา  ทันทวี
9. เด็กหญิงรังรอง  ธาราเกษม
10. นางสาววรัญชนา  คุณารูป
11. นางสาวศรินรัตน์  อภิเดชรุ่งเรือง
12. นางสาวศุภกานต์  คงจตุรฤกษ์
13. เด็กหญิงสิรีธร  บุญวิทยา
14. เด็กหญิงอริญชยา  ฉวีวรรณชล
15. นางสาวเสาวธาร  จันทร์คุณาพร
 
1. นายพงศ์ศรันย์  พันธุเวช
2. นายไพบูลย์  ธีระสุนทรไท
3. นายนทีธร  จุงเลียก
4. นายนฤกูล  ชะเอมกูล
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายคณิศร  ยกย่อง
2. เด็กชายคมกฤต  เจริญธนมิตร
3. นายคศิษฐ์ศักดิ์  จิตตรง
4. นายจีรัช  ยองใย
5. เด็กชายธีรภัทร  เจริญสว่าง
6. เด็กชายพลอธิป  ทิพชัย
7. เด็กชายพิชญพงษ์  ศรีโภคา
8. เด็กชายภูษิต  มณีรัตนอมร
9. เด็กชายสิริพงษ์  ธีรศาสตร์
10. นายสุวิจักขณ์  แสงสุรเดช
11. นายอัครชัย  สุชนรุจิระ
12. เด็กชายเมธาสิทธิ์  ทับทิม
 
1. นางสาวชลกานต์  สอนกลาง
2. นายสกลธ์  ดอกลัดดา
3. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 81.8 ทอง 18 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงกรรธิชา  สมมาก
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  สุเมธีนฤมิต
3. เด็กหญิงจุฑารักษ์  เจริญรส
4. เด็กหญิงชนิกานต์  เกตุมาลา
5. นางสาวฐิติพร  พลทรัพย์
6. เด็กหญิงปนัดดา  ศรีสิงห์
7. เด็กหญิงประภัสสร  วิกล
8. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  บุญเอนก
9. เด็กหญิงปิยะธิดาภรณ์  ทรัพย์ส่ง
10. เด็กหญิงพิชชากร  สุดประเสริฐ
11. เด็กหญิงมธุริน  สมตำหนิ
12. เด็กหญิงวิรัลยุพา  ชนพัฒน์ทวีโชติ
13. เด็กหญิงศิริลักษณ์  แซ่แต้
14. เด็กหญิงศุภิสรา  ไวบุญญา
15. นางสาวสตรีรัตน์  ภักดี
16. เด็กหญิงสุกันยา  แหลมทอง
17. เด็กหญิงสุนิษา  รุ่งแจ้งรัมย์
18. นางสาวสุปราณี  สวามีชัย
19. เด็กหญิงเกศกนก  ไวยกูล
20. เด็กหญิงเนตรสกาว  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวธันตกร  ไชยมงคล
2. นายทรงพล  ศรีคุ้ม
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 70.2 เงิน 32 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายชัยพฤษ  ชอบสะอาด
2. เด็กชายธนพัฒน์  ศูนย์จันทร์
3. เด็กชายธิติวุฒิ  เดชสุภา
4. เด็กชายพัชร  สุระประสิทธิ์
5. เด็กชายศิรวิทย์  ช่างซอ
6. เด็กชายอานนท์  วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
2. นายวีรภัทร  เตรียมสกุล
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83 ทอง 22 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. นายจีรศักดิ์  มุมทอง
2. นายชินกฤต  เขจรรักษ์
3. นางสาวทิพรดา  หนูนันท์
4. นายธนายุทธ  ขาวงาม
5. นางสาวบุณฑริกา  จุลนพ
6. นายเกรียงไกร  ปลูกพันธ์
 
1. นายอิสริยชัย  นามบัณฑิต
2. นายมีศักดิ์  ศิริรักษ์
3. นางสาวหทัยภัทร  ศุภคุณ
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 85.2 ทอง 15 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงกมลพร  ตรีสุวรรณกุล
2. นางสาวกมลวรรณ  ดวงแสง
3. นายกฤตยชญ์  ท้าวนู
4. นางสาวกิ่งกมล  แซ่คู
5. นายจักรพันธุ์  ปราบศัตรู
6. นางสาวจิตตมาส  โพธิ์ป้อม
7. เด็กหญิงชนนิกานต์  นุตตา
8. เด็กหญิงฐิติมา  พูลสำราญ
9. เด็กหญิงณัชชา  กันจินะ
10. นางสาวณิชารีย์  แซ่เฮ้ง
11. นายทนงศิลป์  กงตาตัด
12. นายธนกฤต  จรูญพันพูนทวี
13. นายธนพล  ศรีธรรม
14. นางสาวนภาวรรณ  แซ่เจ็ง
15. นายนักสิทธิ์ุ  เสริมสันติธรรม
16. นางสาวปาริฉัตร  อินจันทร์
17. นางสาวปุณยวีย์  ทัพภูมี
18. นางสาวพรนภา  รามณู
19. เด็กหญิงพิชญ์สิรี  โภคสมบัติ
20. นางสาวพิราภรณ์  เกิดหนองสังข์
21. นายมงคลศักดิ์  สาริพันธ์
22. เด็กหญิงมนัญชยา  โสภา
23. นายรติพงษ์  จันทร์ศรี
24. เด็กหญิงรสธร  มะลิวงษ์
25. นางสาวรัตนากร  คำเสนาะ
26. นางสาววีรนันท์  ศิริ
27. นายศุภฤกษ์  สาธุวรรณ
28. เด็กชายสิทธิชัย  แสงทอง
29. เด็กหญิงสิรมณี  ฉัตรวิเชียร
30. เด็กหญิงสุธิดา  แก้วกล้า
31. นางสาวสุพิชชา  อึ้งจงเจตน์
32. นางสาวสุมลรัตน์  ธราพร
33. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ลอดม่วงท่า
34. นางสาวอัยลดา  ลบแท่น
35. นายอัสนี  โฉมกาย
36. เด็กชายอานนท์  เจริญ
37. นางสาวอินทิรา  สุขศรีสวัสดิ์
38. นายเจษฎา  ใหม่เจริญ
39. เด็กหญิงเบญจมาศ  ศรีประดิษฐ์
40. เด็กหญิงเมธาวี  แสนยบุตร
 
1. นายมนัสชัย  สมชาติ
2. นายปัญญา  บัวบาน
3. นางสาวธันตกร  ไชยมงคล
4. นายณรงค์ศักดิ์  ปิยประภากร
5. นายสกนธ์  รอดใส
6. นางสาวอังคณา  ค้าสุวรรณ
7. นายปิยะพงษ์  ศรีแป๊ะบัว
8. นายทรงพล  ศรีคุ้ม
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง 10 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายพงศ์รวิชญ์  กระภูชัย
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85 ทอง 16 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายมธัญญู  นิ่มพริก
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79.33 เงิน 16 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงมัลลิกา  เสาวัง
 
1. นายมีศักดิ์  ศิริรักษ์
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง 17 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นางสาวภัทรกันย์  โมละกุล
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 71 เงิน 29 โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา 1. เด็กชายวีรวัฒน์  คงปิติ
 
1. นางอรสา  บุญส่ง
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 90 ทอง 6 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายจรัสรวี  เทียมรัตน์
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74 เงิน 20 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวภคพร  สุขพานิชย์
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.67 ทอง 13 โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา 1. นางสาวภัทรกมล  ปาริยะ
 
1. นายโอภาส  สุวรรณโพธิ์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 15 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กชายวรวุฒิ  ส่งเสริม
 
1. นายมีศักดิ์  ศิริรักษ์
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง 8 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายณัฐกฤษฏ์  พิเชษฐภากรณ์
 
1. นางสุภักดิ์  พ่อค้าพานิช
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 26 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. เด็กหญิงวรรณรัตน์  เชื้อขำ
 
1. นายประนต  แสงไพบูลย์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวเทียนแก้ว  หน่อทอง
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 10 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายพงศ์รวิชญ์  กระภูชัย
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.33 เงิน 7 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายกิตติพิชญ์  ผลอนันต์
 
1. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงเบญญาภา  สุวรรณชัยรบ
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน 21 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวปุญยวีย์  โรจนณัฏฐากุล
 
1. นายอำนวยศิลป์  กลิ่นหอม
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 73.4 เงิน 19 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายชวิน  แสงอังคนาวิน
2. นางสาวนภสร  วสิกรัตน์
3. นางสาวนัชชา  อินทราคม
4. นายพิสุทธิศักดิ์  ทรงบานชื่น
5. เด็กชายภวัต  ธีรกสิกร์
6. นายวัชเรศ  นรังศรี
7. นายวิชวัชร  นรังศรี
8. เด็กชายสหรัถ  ขวัญใจ
9. เด็กชายสิทธิศักดิ์  เต็มศิริ
10. เด็กชายอธิบดี  โสภิพงษ์
 
1. นายสกลธ์  ดอกลัดดา
2. นายสุรศักดิ์  ดิษฐปาน
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นายจีรพันธุ์  ฤทธิวัชร
2. นางสาวณภัทร  ลิ่มเชย
3. เด็กชายธีรวัสส์  ทุมมา
4. เด็กชายนนทพัทธ์  ภักดีแขก
5. นายภัทรพล  กัลยาณมิตร
6. นางสาวมาริษา  ทรัพย์สิน
7. เด็กหญิงวงษ์ลดา  ศรีวงษ์
8. เด็กหญิงศศิภา  หิรัญศรี
9. เด็กชายสัญญพงศ์  วิญญา
10. นางสาวสุดารัตน์  ชินวงษ์พรหม
 
1. นางสาวฤทัยรัตน์  พันธุ์ประเสริฐ
2. นางสาวศิริญา  ป้อมเสมาพิทักษ์
3. นางจิตเกษม  ชื่นชม
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 39 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. นางสาวกมลวัทน์  วงษ์เกตุ
2. นายทศพร  บุญชู
3. นายพชรดนัย  ภาโนมัย
4. นางสาววิชยาวรงค์  นันสบุตร
5. นายศุภวิชญ์  ตาสื่อ
6. นางสาวเกวลี  เหมาทองสุข
7. นายเพชรกำแพง  แสงอ่วม
 
1. นางสาวสุภารัตน์  ศรีคง
2. นายวีระชัย  ปราสาทศรี
3. นางสาวเมษาศิลป์  เนื่องจำนงค์
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  โสภณา
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  พลเภา
3. เด็กหญิงณัฐมน  วงศ์ทอง
4. เด็กหญิงปทิตตา  โนรี
5. เด็กหญิงภูษณิศา  เฮียงราช
6. เด็กหญิงรวิภา  สกุลศุภเศรษฐ์
7. เด็กหญิงวริษฐา  ธัญญเจริญ
 
1. นางศิริวรรณ  กอปรเนื่องศิริ
2. นายธีรยุทธ  อัมรากูล
3. นายวีระยุทธ์  หนูคง
4. นางเสาวภา  ตันติตยาพงษ์
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 88.67 ทอง 5 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกันต์กนิษฐ์  ไกวัลวิศรุต
2. นางสาวณภัทร  พลเภา
3. นางสาวณัฐธยาน์  เฉลิมวงษ์
4. นางสาวภัคจิรา  ศรีสงคราม
5. นางสาวภัณฑิรา  วงศ์ทอง
6. นางสาวมลฤดี  อุดมทิพย์
7. นางสาวสิรีธร  อุดรเสถียร
8. นางสาวอังคณา  ลำเจียก
 
1. นายสุทธิพร  แดนราชรัมย์
2. นายธีรยุทธ  อัมรากูล
3. นายวีระยุทธ์  หนูคง
4. นางเสาวภา   ตันติตยาพงษ์
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 90.67 ทอง 4 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงนงนภัส  แสงวิจิตร
2. เด็กหญิงปณิดา  ถึงมีทรงเอก
3. เด็กหญิงปทิตตา  โนรี
4. เด็กหญิงพัชรพร  โชติกรจินดา
5. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  ดิสธรรม
6. เด็กหญิงรวิภา  สกุลศุภเศรษฐ์
7. เด็กหญิงวริษฐา  ธัญญเจริญ
8. เด็กหญิงสิริมา  สุรเกียรติ
 
1. นายวีระยุทธ์  หนูคง
2. นายธีรยุทธ  อัมรากูล
3. นางศิริวรรณ  กอปรเนื่องศิริ
4. นางเสาวภา  ตันติตยาพงษ์
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 40 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวณภัทร  พลเภา
2. นางสาวณัฐธยาน์  เฉลิมวงษ์
3. นางสาวมลฤดี  อุดมทิพย์
4. นางสาวสิรีธร   อุดรเสถียร
5. นางสาวสุรีย์วรรณ  ราชสูงเนิน
6. นางสาวอังคณา  ลำเจียก
 
1. นายสุทธิพร  แดนราชรัมย์
2. นายธีรยุทธ  อัมรากูล
3. นายวีระยุทธ์  หนูคง
4. นางเสาวภา  ตันติตยาพงษ์
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 76.33 เงิน 19 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงกชกร  ผสมทรัพย์
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ธรรมปัญญา
3. เด็กหญิงจีราพร  คุ้มภัย
4. เด็กหญิงญานิศา  อิสอน
5. เด็กหญิงฐิติกมล  จิตสุวรรณ
6. เด็กหญิงธมลวรรณ  สุกสีเหลือง
7. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ช้างแย้ม
8. เด็กหญิงภัทราวดี  อุทุมพร
9. เด็กหญิงมยุริน  ผ่องใส
10. เด็กหญิงรัตนา  โสขุมา
11. เด็กหญิงวรัญญา  ทองมาก
12. เด็กหญิงวราภรณ์  ไกยสิทธิ์
13. เด็กหญิงศิริวรรณ  ศิริพันธุ์
14. เด็กหญิงสุภัทรา  รอบรู้
15. เด็กหญิงสุภัทรินทร์  รอบรู้
16. เด็กหญิงอารีซะ  เจ๊ะอาแว
 
1. นายมนัสชัย  สมชาติ
2. นางสาวอังคณา  ค้าสุวรรณ
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 75.6 เงิน 16 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  จันทร์มี
2. นางสาวณัฐมล  ประสาททอง
3. นางสาวบุษกร  ระหา
4. นางสาวบุษกร  ภู่เณร
5. นางสาวปทิตตา  ปิยมหพงศ์
6. นางสาวพรรณพัชร  เย็นเมือง
7. นางสาวรินรดา  ราศรีจันทร์
8. นางสาวสมัญญา  ฉัตรวิเชียร
9. นางสาวสุภัสตา  วรสุข
 
1. นางสาวฝน  เอราวัณ
2. นายพิพัฒน์  อ่อนแช่ม
3. นางโฉมศรี  ศรีรุ่งสุขจินดา
4. นางสาววรัญญา  จันทร์มี
5. นางวาสนา  วิสาโรจน์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 63.33 ทองแดง 34 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. นางสาวผุสชา  ดวงหนองบัว
2. นางสาวสุชาดา  ชินะศิริกุล
3. นางสาวเมธาวี  วิชัยดิษฐ์
 
1. นายชญารัฐ  วิลัยรัตน์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 90.67 ทอง 4 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายชินาธิป  วิสุทรานันทชัย
2. นางสาวธัญรดา  แบขุนทด
 
1. นายคุณากร  ภู่ประจำศิลป์
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 91.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวุฒิวิทยา 1. เด็กหญิงกุลธิดา   สาทพันธ์
 
1. MissFeng  Qiang
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 85.66 ทอง 14 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกชวรรณ  แสงประทีป
 
1. นางสาวกุลวรินท์  ญานประภาส
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงสวิตตา  หาญณรงค์
 
1. นางสาวณัฐกานต์  กันหา
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวชยุตรา  สุรนิรันดร์
 
1. นางสาวสุภาวดี  จ่างูเหลือม
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวนชาดา  แย้มเอม
 
1. MissJeong A  Young
 
117 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 89.67 ทอง 6 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายอิทธิพล  แซ่ชื้อ
 
1. นางสาวนฤมล  เจริญพร
 
118 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 87.66 ทอง 9 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวเปรมวรี  ศิลปชัย
 
1. นางสาวชวินันท์  สวัสดิ์วงษ์
 
119 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 92.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวณัฐธิดา  บัวทอง
 
1. นางสาวญาดา  ชลารักษ์
 
120 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 96 ทอง 4 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวพิชชาพร  โทณวรรณากร
 
1. MissTomoko  Ito
 
121 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 76.66 เงิน 8 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกชกร  ศุภกิจจานุสรณ์
 
1. นางสาวนาถลดา  ยอดเพชร
 
122 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวสิริวัลย์  ศรีบุญนาค
 
1. นางสาวธนรัตน์  ทีฆพงศ์
 
123 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นายจอนนี่  เกษมลักษณ์
2. นางสาวชิลิยา  จาง
3. นางสาวญาณิศา  เชียงจง
4. นางสาวบุษยมาศ  แสนวงศ์
5. นางสาวไอริณ  ปรางศรี
 
1. นางสาวกุลวรินท์  ญานประภาส
 
124 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายทรงชัย  ทีปกากร
2. นางสาวทักษพร  ลีเส็ง
3. นางสาวนฤภร  บุญเทียน
4. นางสาวบุษกร  จันทรราช
5. นางสาวพลอยไพลิน  ขวัญเมือง
 
1. นางสาวจันทร์จรัส  อินทร์แป้น
2. นายประดิษฐ์  หอมหวาน
 
125 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกมลวรรณ  ศรีอุบล
2. นางสาวณัฐวรรณ  ศิลส่ง
3. นางสาวธันย์ชนก  ทัศกุล
4. นางสาวรินรดา  พุทธพงษ์
5. นางสาวเบญญาภา  พุ่มพวง
 
1. นางประทิน  อิศราประทีปรัตน์
 
126 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกัญญาพัชร  กุลพาที
2. นางสาวกัลยรัตน์  ชิดค้างพลู
3. นางสาววิชชุดา  ผงสินธุ์สุ
4. นางสาวสุนีย์  ท่าเกลือ
5. นางสาวแฮรัน  โซว
 
1. นางสาวธนรัตน์  ทีฆพงศ์
 
127 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 79.16 เงิน 22 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวนันทวัน  สิริดำรงชัย
2. นางสาวปริชญา  พรสกุลชัยพร
 
1. นางสาวกุลวรินท์  ญานประภาส
 
128 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวมาริษา  สินปั่นจริต
2. นายวรฤทธิ์  ปิยวีรวงศ์
 
1. นางมินทร์ลดา  แสงโนรีฐิติกุล
 
129 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาฝรั่งเศส ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวภาวิณี  บุญยนต์
2. นางสาวรัสรินทร์  อนันต์กานต์รุจา
 
1. นางสาวภวิสรา  ชูวงศ์อภิชาติ
 
130 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 77.33 เงิน 9 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวณิชกานต์  กายเพ็ชร
2. นางสาวอภิรดี  ทองอ่อน
 
1. นางสาวศริยา  สวนนิสิต
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 84.96 ทอง 43 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. เด็กชายคณิศร  พิพัฒน์
2. เด็กชายณัฐนนท์  นาเมืองรักษ์
3. เด็กชายธนกร  บัวประหลาด
4. เด็กชายธาม  ใจหาญ
5. เด็กชายนรินทร  เฮ็งเส็ง
6. เด็กชายปรัธนา  วิไลพันธ์
7. เด็กชายภูรินทร์  ไทยภักดี
8. เด็กชายสธน  สิมมะลี
 
1. นายสมอานุภาพ  ศรีมงคล
2. นายอดิศร์  กาญจนไพริน
3. นายทัศน์ไชย  เจริญพิริยะเวศ
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกนกพร   ทิมประเทือง
2. นางสาวกมนนิษฐ์   พิสิทธิ์เนติกุล
3. นางสาวธมน    เนตรวิเชียร
4. นางสาวธิดาพร    ศิลา
5. นางสาวมุฑิตา   อุ่นแก้ว
6. นางสาววัชรประภา   ชลศิริพงษ์
7. นายศรายุทธ   ศรีงาม
8. นางสาวสิมิลัน   จำนงค์ทอง
9. นางสาวอัญรินทร์    ณ ระนอง
10. นางสาวเจนจิรา   มงคลมุกดา
 
1. นายไพบูลย์  ธีระสุนทรไท
2. นางวิไลวรรณ  ปัญญวัฒนกิจ
3. นางสาวกนกกรณ์  ทองไพจิตร์
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 70.2 เงิน 17 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. นางสาวจิณนิภาห์  ใบใหญ่
2. นางสาวชญานิศ  ครสาย
3. นางสาวธีรภรณ์  สิงห์ฟู
4. นางสาวพนิดา  จำนงเพียร
5. นางสาวเมธวดี  อ่อนฤาชา
 
1. นายกิตติศักดิ์  บุญพอ
2. นางนัยนา  วงษ์เกษม
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 17 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กชายนนทวัฒน์  สิทธิเสรี
2. เด็กหญิงอัจจิมา  วิวัฒน์วานิช
3. เด็กหญิงเกวลิน  สุนทรวิภาต
 
1. นางสาวชลทิชา  ลิ้มสกุลศิริรัตน์
2. นายอรุณศักดิ์  อาลิแอ
 
135 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน 28 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวกาญจนา  คงเผ่าพงษ์
2. นางสาวประทิน  พูลทรัพย์
3. นางสาวพิมพิราพร  หุ่นน้อย
 
1. นางสาวศิริเพ็ญ  อรัญคีรี
2. นายอรุณศักดิ์  อาลิแอ
 
136 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 88.1 ทอง 5 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงกานต์ธมนต์  จันทร์เขียว
2. เด็กหญิงชลธิชา  ดวงตะขบ
3. เด็กหญิงชุติกา  บุญเกิด
 
1. นางศศิธร  อัจจิมาธร
2. นางสาวระเบียบ  สาธุการันต์
 
137 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 69.1 ทองแดง 40 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวธนพร  พันธุศักดิ์
2. นางสาวนงนภัส  สวัสดี
3. นางสาวพัชราณี  สุขสำราญ
 
1. นางสาวอัจฉรา  ถวิลหล่อ
2. นายอรุณศักดิ์  อาลิแอ
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 79.4 เงิน 8 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงจิตราพัชร  ตั้งสิทธิ
2. เด็กหญิงจุฑามาศ  เม่นทองคำ
 
1. นายวิษณุ  พรจริยธรรม
2. นางขวัญจิตร์  บุญรัตนบัณฑิต
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78 เงิน 20 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กชายวัชริศ  ขุนแสน
2. เด็กชายเอกณัท  ชูภัทรพงศ์
 
1. นางอรจิรา  ยอดคำ
2. นางยุภาพร  เปรมกมล
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 6 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายธนัช  เลิศนิมิตธรรม
2. นายนฤชา  ตันติวุฒิ
 
1. นางอุบล  รัตนศรีสอางค์
2. นางสาววรนุช  แสงจันทร์
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75.2 เงิน 15 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. เด็กชายนราธิป  แก้วแกลบ
2. เด็กชายปวีณ  ขวัญตา
 
1. นายเอกภพ  รงคสิริวัฒนกุล
2. นางสาวโสภา  เชื่อมทอง
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 77.6 เงิน 7 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นายภาสกร  แพรญาติ
2. นายสิรวิชญ์  เหรียญเจริญ
 
1. นางสาวกนกกาญจน์  แสงทอง
2. นายเอกภพ  รงคสิริวัฒนกุล
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76.2 เงิน 17 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  พรสิริภากุล
2. เด็กชายอาทิตย์  บุญแร่
 
1. นายณัฐจักร์  พัชรวิทย์มงคล
2. นางณัฐมน  แสงจำรัส
 
144 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 63.2 ทองแดง 40 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงชนนาถ   พันธุสุนทร
2. เด็กหญิงธันย์ชนก   แก้วงอก
 
1. นางสาวเพ็ญนภา   เลิศสุรัตน์
2. นางสาวจิราภรณ์   เลิศภัทรานันท์
 
145 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 18 เข้าร่วม 48 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงอริยาภรณ์   สว่างศิลป์
2. เด็กหญิงเปมิกา   คงนาวัง
 
1. นางสาวเพ็ญนภา   เลิศสุรัตน์
2. นางสาวธัญวรัตน์   เสงี่ยมรัตน์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 38 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  ชายผา
2. นายเศรษฐภาคย์  ทองอยู่
 
1. นางสาวศันสนีย์  ศรีสุข
2. นายอัษฎาพร  พุทธภูมิ
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 24 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายวศิน  ชาญชัยสวัสดิ์
2. นายวิชัย  เกตุเมฆ
 
1. นายอภิชัย  ไสยรส
2. นายณัฐชนน  ขาวสอาด
 
148 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 71.33 เงิน 7 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายกฤษฏิ์  สุทจิตร์
2. นายณัฐนนท์  ฮวบนรินทร์
 
1. นางสาววรนุช  แสงจันทร์
 
149 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 88.8 ทอง 4 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงฐิติชญา   ดอกจันทร์
2. เด็กหญิงธนารีย์   อ่อนลมูล
3. เด็กหญิงเบญญาภา   สิริบูรพา
 
1. นางชณิชา   เพชรปฐมชล
2. นางสาวกนกวรรณ   กรมถิน
 
150 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 15 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกุลสินี  ยุทธนาพงศ์กิตติ
2. นางสาวปาณิศา   เฉยพงษ์
3. นางสาวเจนณิส์ตา   ดวงเว้า
 
1. นางวรรณวณา   ปัญญาใส
2. นางสาวจิราภรณ์   เลิศภัทรานันท์
 
151 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกนกพร   เทียนศิริ
2. นางสาวกุลนิษฐ์  ศุภเมธางกูร
 
1. นางสาวเพ็ญนภา   เลิศสุรัตน์
2. นางสาวกนกวรรณ   กรมถิน
 
152 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กชายฌณัฐ  ทองอยู่
2. เด็กชายปรมินทร์  ทวีรส
3. เด็กหญิงอุไรพรรณ  โพธิ์รัตน์
 
1. นางสาวธมลวรรณ  นาวาเจริญ
2. นางอรจิรา  ยอดคำ
 
153 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 72 เงิน 29 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายกฤษฏิ์  สุทจิตร์
2. นายณัฐนนท์  ฮวบนรินทร์
3. นายธีรวีร์  ศิวดุลย์
 
1. นางสาวนพณัฐ  จ้อยทอง
2. นางสาววรนุช  แสงจันทร์
 
154 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กชายชนสรณ์  จึงมาริศกุล
2. เด็กชายธรรมธัช  เชยทอง
3. นางสาวปวีณา  ทองนพ
 
1. นางอรจิรา  ยอดคำ
2. นายวิเชียร  ดอนแรม
 
155 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 1. นายทนงศักดิ์  โตโส
2. นายพีรพัฒน์  จิรเมธาวงศ์
3. นายสมชาย  มั่นจิตร
 
1. นางกนกพร  อินจันทร์
2. นายวชิราวุธ  สอนโสภา
 
156 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 1. เด็กชายกันตพงศ์  ด้วงสุวรรณ
2. เด็กชายวีร์ษรุต  ชาวอบทม
3. เด็กชายศรายุทธ  สมบูรณ์
 
1. นางสาวทิลารัตน์  หนูปก
2. นางกนกพร  อินจันทร์
 
157 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 1. นายชาตรี  แก้วกันยา
2. นายณัฐวุฒิ  ฉุยฉาย
3. นายวีระวัฒน์  มั่นยืน
 
1. นางสาวทิลารัตน์  หนูปก
2. นายวชิราวุธ  สอนโสภา
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83.8 ทอง 12 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กชายธนพล  พรมรินทร์
2. เด็กชายธีรภัทร์  พิมพ์ทักษิณ
3. เด็กชายสุดใจ  พิมพ์วงศ์ษา
 
1. นางอติพร  คงใหญ่
2. นายสัญชัย  โพธิ์อิ่ม
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 41 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวปฏิมากร  แซ่ตั๊น
2. นายพงศธร  โรจน์จำนงค์
3. นายสัมฤทธิ์  ยียวน
 
1. นางอติพร  คงใหญ่
2. นายวิชัย  ทองบัณฑิต
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 79 เงิน 30 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กหญิงธมนวรรณ  บุตรศรี
2. เด็กหญิงนภัสชนันพร  บวรโชติทัพพะ
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  อุทัยศรี
 
1. นางอติพร  คงใหญ่
2. นายสัญชัย  โพธิ์อิ่ม
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81.2 ทอง 20 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นายชนาธิป  พิมพา
2. นายธนกร  ป้อมประยูร
3. นางสาวมณีนพรัตน์  กาญจนดิษฐ์
 
1. นางอติพร  คงใหญ่
2. นายสัญชัย  โพธิ์อิ่ม
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 76 เงิน 13 โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ด้วงงาม
2. เด็กหญิงพิชชาภา  เชื้อสมุทร
3. เด็กหญิงวรัญญา  วิจิต
4. เด็กหญิงวริษฐา  มีศรี
5. เด็กหญิงศิรินภา  พรมิ่ง
6. เด็กหญิงอภิชญา  คำโทพล
 
1. นางสมนึก  พลอยประดับ
2. นางศันสนีย์  หนูขาว
3. นางสาวศิริรัตน์  มีศิริ
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81.6 ทอง 38 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวณัฐกานต์  ประเสริฐโส
2. นางสาวทิพย์รัตน์  สุขใส
3. นางสาวพนัชกร  เวียงนิล
4. นายวีรภัทร  แซ่เล้า
5. นางสาวสกุลแก้ว  เวียงคำ
6. นางสาวเบญจมาศ  บัวงาม
 
1. นางอติพร  คงใหญ่
2. นายสัญชัย  โพธิ์อิ่ม
3. นางสาวปินัทธา  เอี่ยมสกุล
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76 เงิน 25 โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงปรางวลัย  ภูละคร
2. เด็กหญิงรัตติกานต์  อ่อนเจริญ
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ไทยถาพร
 
1. นางสาวกชพร  สมวาทสรรค์
2. นางสาวเนาวรัตน์  แจ้งไพร
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 79.8 เงิน 51 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 1. นางสาวชลิตา  ทองธรรม
2. นางสาวติชิลา  ผ่องใส
3. นางสาวศริวรรณ  สงคุ้ม
 
1. นายสมเกียรติ  อินศิริ
2. นางสุธิดา  นันทวัฒนานุกูล
 
166 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.9 ทอง 20 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงกิตติภรณ์   กองจันทึก
2. เด็กหญิงพิชญาภา   เอี่ยมทอง
3. เด็กหญิงเกศสุรัตน์   พุ่มนาค
 
1. นางสาววิชัญญา   วิริยาทรพันธุ์
2. นายวิชาญ   จินดาพงษ์
 
167 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.8 ทอง 27 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวกรชวัล   แพงไพรี
2. นางสาวกอปรพร   พานจำปี
3. นางสาวสาธิตา   ธนสุขสมบัติ
 
1. นายณรงค์   โคตรมณี
2. นายวิชาญ   จินดาพงษ์
 
168 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 74.4 เงิน 47 โรงเรียนบ้านบึง(มนูญวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ราศรี
2. เด็กชายวรพจน์  แสงคำ
3. เด็กหญิงอรพินท์  ถกลพัฒนกุล
 
1. นางมีณนภาพรรณ  ฐีฏภัทรมนตรี
 
169 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 38 โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 1. นางสาวกมลพร  จันตรี
2. นายนัทธวุฒิ  ภาสะนะ
3. นางสาวสำราญ  อุดธิรัมย์
 
1. นายสมเกียรติ  อินศิริ
2. นางสุธิดา  นันทวัฒนานุกูล
 
170 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 82.4 ทอง 13 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. เด็กหญิงชลธิชา   พรมทองมี
2. เด็กหญิงสุธาสินี   โพธิ์นา
3. เด็กหญิงแพรไหม   ญาติสังกัด
 
1. นางสาวจุฬาลักษณ์   ใจวงศ์ผาบ
2. นางสาวรจนา   สะตะ
 
171 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 78 เงิน 47 โรงเรียนชลราษฎรอำรุง 1. นายกรภัทร์  เหรียญนิติกร
2. นายกฤษณะ  ชาญชลสมุทร
3. นายฐิติกร  กฤตสุวรรณ
 
1. นางปรัชญ์ฐมา  บัวแก้ว
 
172 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 74.4 เงิน 45 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กหญิงทิพย์สุดา  พรมชัย
2. เด็กหญิงธนพร  เจียรพัฒนาวงศ์
3. เด็กหญิงวรรณพร  สุระเดช
 
1. นางอภิญญา  ทับทอง
2. นางจเร  โกมลสุต
 
173 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 76.4 เงิน 13 โรงเรียนชลกันยานุกูล 1. นางสาวชนม์ชนก   เสาเปรีย
2. นางสาวชัญญา   ธนธรรมโชคชัย
3. นางสาวสุมุนา   ไทยเจีย
 
1. นางนิภา   คำถวาย
2. นางวิจิตรา   รักษาสุข
 
174 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 71.4 เงิน 45 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" 1. นางสาวชลธิชา  โชคศรี
2. เด็กหญิงฐิตินันท์  คงนิพิท
3. เด็กหญิงอัณธิฌา  เพียรมนูพิพัฒน์
 
1. นายปัณณวิช  คำหงส์
2. นางสาวจิรัฐติกาล  หลอโยธา
 
175 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 79.4 เงิน 26 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. นางสาวณัฏฐ์นรี  พุกถึก
2. นางสาวสิริลักษณ์  บุอ่อน
3. นายเจษฎา  จันทร์เจริญ
 
1. นางสุกัญญา  รัตนสุทธวีร์
2. นางจิระนันท์  ทองขาว
 
176 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 85.67 ทอง 4 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายภาณุวัฒน์  มณีอินทร์
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
 
177 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 63.67 ทองแดง 25 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1. เด็กชายธิติพัทธ์  ชัยศิริ
2. เด็กชายอภิรักษ์  งามสง่า
3. เด็กชายเฮ้าหนาน   ยิน
 
1. นางสาวสุมาลี  วงศ์อินทร์
 
178 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84.33 ทอง 4 โรงเรียนบ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) 1. เด็กชายคชวัตน์  แจ้งเอี่ยม
 
1. นางอาภรณ์  ดวงรัตน์
 
179 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 71.67 เงิน 21 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายบุริศร์   รัตนกิจ
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
 
180 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง 13 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายพรหมรักษ์  จิรธรรมวงศ์
 
1. นางสาวสุลิสา  เทพชมภู
 
181 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 84.33 ทอง 4 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายนรบดี  สุวรรณรัตน์
2. นายศุภกร  อุปเถย์
 
1. นางสาวสุลิสา  เทพชมภู
2. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
 
182 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90.67 ทอง 4 โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขวัญอยู่
2. เด็กชายปฎิพล  สอนหล้า
 
1. นางสาวภัทธนิดา  แสนยามูล
2. นางสาวอัมไพ  บุญมี
 
183 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 60 ทองแดง 31 โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ 1. เด็กชายณภัทร  จันทโรจวงศ์
2. เด็กชายศิวกร  เกศมาริษ
 
1. นางสาวสุลิสา  เทพชมภู
2. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
 
184 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนบ้านบึง "อุตสาหกรรมนุเคราะห์" 1. เด็กชายกรชวัล  คนชม
2. เด็กหญิงจิรภิญญา  มานูเจริญโชค
3. เด็กชายชลนรินทร์  แถมศิริ
4. เด็กหญิงชลรดา  เมฆมนต์
5. เด็กชายญาณวรุฒม์  แก่นจันทร์
6. เด็กชายธนกฤต  คล้ายพันปี
7. เด็กชายธนวัฒน์  คำเชิด
8. เด็กชายธราเทพ  วงษ์ไพศาล
9. เด็กชายธีรพล  หอมวงษ์
10. เด็กหญิงปนัสยา  คุณเศษ
11. เด็กชายพิศิษฏ์  มณีเนตร
12. เด็กชายภัทราวุธ  วิเชียรพงษ์
13. เด็กชายภูมิพัฒน์  จรูญพันธ์พูนทวี
14. เด็กชายภูวิริศย์  แก้วทรัพย์ทวีกุล
15. เด็กชายวิศรุต  สกุลเจริญมาศ
16. เด็กชายวุฒิชัย  กลิ่นหอม
17. เด็กชายศุภกิจ  สังขฤทธิ์
18. เด็กชายสหรัถ  อนันต์
19. เด็กหญิงสุธาวดี  สุขประเสริฐ
20. เด็กหญิงสุพรรณษา  ทิพย์สุวรรณ
21. เด็กหญิงอธิชา  ศรีวิเศษ
22. เด็กหญิงอรุณวดี  จำปาดี
23. เด็กชายอาณัติ  หมีสุข
24. เด็กชายเจตดิลก  แสนคำ
25. เด็กหญิงเหมียว  -
 
1. นางสาวธันตกร  ไชยมงคล
2. นางอุษณี  รุ่งมโน
3. นายทรงพล  ศรีคุ้ม
4. นางสาวอังคณา  ค้าสุวรรณ