สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84.25 ทอง 22 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงธารารัตน์  สุรินิตย์
 
1. นางอุษา  ศิริรักษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 71.5 เงิน 47 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวพรพิชา  ตันยะกุล
 
1. นางสุภาภรณ์  นนทเกษม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 65 ทองแดง 44 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงชนิดา  ด่านดี
 
1. นางสาวสุพรรณี  สุจริต
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 76.5 เงิน 17 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวธนภรณ์  เคนเหลา
 
1. นางสาวนันทนิตย์  ยาจันทรา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 82.62 ทอง 15 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  แต้เฮง
 
1. นางสุรางค์  เช้าเจริญ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 73 เงิน 48 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวกวินทิพย์  สิริวรรโณทัย
 
1. นางฉัตตพิรุฬห์  ท้าวเพ็ชร์
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายบรรพต  มะโนสมบัติ
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 44.25 เข้าร่วม 45 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวอภิชญา  โมกศรี
 
1. นางสาวบุษยา  ราศรีมิน
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 58.5 เข้าร่วม 35 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงธนัชพร  สุดงาม
2. เด็กหญิงน้ำฟ้า  ชลานุเคราะห์
3. เด็กหญิงฟารีดา  พิญโย
 
1. นางสาวรัญญา  บัวจำปา
2. นางมนรัตน์  นิชเปี่ยม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 25 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวจันทิมา  ยาชะโลม
2. นางสาวพิชญ์สินี  โกสุระ
3. นางสาวเกสรา  ภาวศุทธิวงศ์
 
1. นางสาวรัญญา  บัวจำปา
2. นางมนรัตน์  นิชเปี่ยม
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 85.4 ทอง 7 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงวาสนา  ยี่โต๊ะ
2. เด็กหญิงสุธิดา  ปะติตัง
 
1. นายพิบูลย์  ตัญญบุตร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 74.4 เงิน 27 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวนมัสการ  เรืองฤทธิ์
2. นางสาวสรัญญา  เข็มทิศ
 
1. นางฉัตตพิรุฬห์  ท้าวเพ็ชร์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 23 เข้าร่วม 41 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงสุภาพร  แสงสว่าง
 
1. นางรัฐชนก  ลิ้มสว่างพูลวัตถุ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 28 เข้าร่วม 28 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวอรปรียา  ยฆะเสม
 
1. นางสาวสุลีรัตน์  สังอยู่สุข
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 43 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กหญิงญารินดา  โทอุดทา
2. เด็กหญิงสรชา  แซ่แต้
3. เด็กหญิงสุพรรษา  น้อยคำเมือง
 
1. นายประภาส  นันทวิสิทธิ์
2. นายวิเชียร  ชูชื่น
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 35 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. เด็กหญิงศรีสุดา  วันแต่ง
2. เด็กหญิงอชิรญา  ขุนนาม
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ผิวเอี่ยม
 
1. นางสาวดาวใจ  ภารจรัส
2. นางสุกัญญา  สรรพาณิช
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 63.4 ทองแดง 43 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวมุกธิตา  จงชมผา
2. นางสาวอมรวรรณ  ปันติ
3. นางสาวเกสรา  วราหะสุนทร
 
1. นางสาววาสนา  ผลาผล
2. นางจิรนันท์  ปิ่นเกิด
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 29 เข้าร่วม 48 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงชฏิลรัตน์  เพิ่มประโคน
2. เด็กหญิงสุกานดา  วัฒนา
 
1. นางวราภรณ์  ขวัญนอน
2. นางสาวสุพัตรา  ดาวไธสง
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 17.8 เข้าร่วม 42 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายขวัญชัย  นนทวิชิต
2. นายปิยะวัฒน์  ชาบรรทม
 
1. นางบูรณา  พันธุ์ธรรม
2. นายพรเทพ  พรมตา
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 46 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กชายปกรณ์  ปิ่นประดิษฐ
 
1. นางสาวกนกประภา  ขาวเผือก
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 54 เข้าร่วม 33 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวนารินทร์  ประเดิมทอง
 
1. นางสาวสุภาพร  เอียงประคอง
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 18.5 เข้าร่วม 44 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  วิรุณราช
2. เด็กหญิงณัฐชานันท์  รัตนธนวัชร์
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  ศรีประเสริฐ
 
1. นางสาวนำสุข  อยู่สุข
2. นางสาธิกา  โกติรัมย์
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 21 เข้าร่วม 37 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวจันทิมา  ยศโชติ
2. นายธีรดนย์  เกษมโชติพันธุ์
3. นางสาวพลอยปภัส  พงศ์อมรธรรช
 
1. นายวจนกรณ์  อุดมรัตนะพันธ์
2. นางมุกดา  สุขขี
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74.5 เงิน 11 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  คณาวงค์
2. เด็กหญิงผกาพรรณ  ไชยวงษ์
3. เด็กชายสุริยา  เทพเดช
 
1. นางสุกัลยา  วงค์ใหญ่
2. นายนิรันดร์  เหลืองสวรรค์
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.8 ทอง 6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวกฤตยา  ใหม่พุมมา
2. นายธีระพัฒ  เตียงกูล
3. นางสาวสุทธิดา  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสุกัลยา  วงค์ใหญ่
2. นายชิด  วงค์ใหญ่
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 50 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงชมพูนิกข์  คำภูแสน
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  เอี่ยมสอาด
3. เด็กชายอภิโชติ  ยะหัตตะ
 
1. นางสาวรำพึง  โพธิ์ศรี
2. นายดรุณ  ตอรบรัมย์
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70.7 เงิน 8 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายกอบเกียรติ  อุ่นแก้ว
2. นายนพรัตน์  ภู่อุ่น
3. นางสาวอัญญารักษ์  ประเสริฐผล
 
1. นางสุกัลยา  วงค์ใหญ่
2. นายชิด  วงค์ใหญ่
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 73 เงิน 48 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงบุษยา  ปิ่นมณี
2. เด็กหญิงสิริน  สะอาด
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  อรุณนพรัตน์
 
1. นางสุจิตรา  วรพุฒ
2. นางลดาวัลย์  ศรีพนมธนากร
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 81.8 ทอง 21 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. นางสาวนิภาพร  คำสอน
2. นางสาวเกศวริน  สุวิชา
3. นางสาวแสงเดือน  โคตรลุน
 
1. นางสาวศุภลักษณ์  เกื้อกูล
2. นายสุทธิศักดิ์  แสงเหลา
 
30 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 44 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  สาธุชาติ
2. เด็กหญิงศศิธร  พานแก้ว
 
1. นางสาวอรอนงค์  บงสูงเนิน
2. นางรุ่งเรือง  ตันเจริญ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 11 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายชาญณรงค์  พึ่งเกษม
2. นางสาวพนิตา  วระวาท
 
1. นายนิรันดร์  เหลืองสวรรค์
 
32 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 74.38 เงิน 17 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 1. เด็กชายนภัทร  ประสพสุข
2. เด็กชายเจริญผล  จันทะกูล
 
1. นางสาววราพร  ทูลไธสง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 50.71 เข้าร่วม 31 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  บุญนาม
2. เด็กชายใกล้รุ่ง  ใคร่ครวญ
 
1. นายอำพล  สกุลสัมพันธ์ศรี
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 75 เงิน 8 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 1. นายธนากร  น้อยประเสริฐ
2. นายอธิคม  ขวัญเมือง
3. นายโสภณ  สุขรวย
 
1. นางสาววราพร  ทูลไธสง
2. นายมาโนช  ศรีวรนันท์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 31 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กหญิงนรินทร์  พรามกูล
2. เด็กหญิงวราภรณ์  สืบบุตรดี
3. เด็กหญิงสุคนทิพย์  จรรยาขาม
4. เด็กหญิงอภิชญา  ทรัพย์เจริญ
5. เด็กหญิงเจนจิรา  กลิ่นเข้ม
 
1. นางวรัญญา  เนียนทะศาสตร์
2. นางสาวนพรัตน์  แก้วสุทะ
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 68.33 ทองแดง 45 โรงเรียนหนองแหนวิทยา 1. นางสาวกมลชนก  เลาะจิ๊
2. นางสาวกัณฐิกา  นพสมบูรณ์
3. นางสาวชนิตา  วรวิสันต์
4. นางสาวณัฐชา  อินทสิน
5. นางสาวนารินทร์  หนูพรม
 
1. นางอรัญญา  ไพบูลย์
2. นางนิรมล  ภูนามูล
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 77.2 เงิน 49 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวกุลนิดา  สังข์งาม
2. นางสาวจิตติมา  อาจจุฬา
3. นางสาวศศิวิภา  พิมพิไสย์
4. นางสาวศศิวิมล  สาลีหอม
5. นางสาวสุกัญญา  แก้วพนม
 
1. นางวิภาดา  พรรษาดวงชอุ่ม
2. นายสมภพ  ดวงชอุ่ม
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 68.8 ทองแดง 40 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นายธนพงษ์  โฉมสอาด
2. นายพัฒนพงศ์  แซงจำปา
3. นางสาวพิมพินี  มังคะรัตน์
4. นางสาววรรณนิสา  กวางทอง
5. นายอภิศิษฐ์  สำราญ
 
1. นางวัชรี  พุทธเจริญ
2. นายประจักษ์  พุทธเจริญ
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 86 ทอง 12 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวกรรณิการ์  โคตรรักษา
2. นายกฤษฎาวุฒิ  ราชหุ่น
3. นายกอบกิจ  ลบไธสง
4. นายชนาธิป  เหล่าธรรม
5. นายชลสิทธิ์  ศิลารักษ์
6. นายปัญญา  รักษาชาติ
7. นายปัญญาวัทฒ์  แก้วมหาวงค์
8. นางสาวปิยวรรณ  ปัตโต
9. นางสาวภาคินี  มณีรัตน์
10. นางสาวภาณุพงศ์  สมุทรสิน
11. นายภูวนาท  ราชบัวน้อย
12. นายมณฑล  บัวทอง
13. นางสาวมัทนา  ศรีดาพล
14. นายวราภรณ์  คูหา
15. นายศรศักดิ์  สัมฤทธิ์
16. นางสาวสุนิตา  ดวงสิน
17. นายอนาวิล  จิตพินิจ
18. เด็กชายอภิวัฒน์  สีป้อง
19. นายเกียรติยศ  กรกรรณ์
 
1. นายทินภัทร  ธัญญเจริญ
2. นายณัฐพงศ์  นิชเปี่ยม
3. นางกัญญาพัชร  โชติภาคินเศรษฐ์
4. นางสาวสำอางค์  นิลพัทธ์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 74 เงิน 47 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. เด็กหญิงศศิธร  สาหนองหม้อ
 
1. นางสาวนิภาพร  ทองนอก
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 82 ทอง 17 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นางสาวณัฐสุดา  เทพอาษา
 
1. นางสาวนุชนภางค์  กระจ่าง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85 ทอง 29 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กชายสุริยา  พิทักษ์ทรัพย์
2. เด็กหญิงอารยา  กาบนันทา
 
1. นางสาวกาญมณี  จันทุม
2. นางสาวสร้อยศรี  วรรณนุลักษณ์
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.5 ทอง 14 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายปารเมศ  เกตุแก้ว
2. นางสาวอินทร์ธิรา  พูลอนันต์
 
1. นางสาวสำอางค์  นิลพัทธ์
2. นางสาวสร้อยศรี  วงศ์สุวรรณ์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 82.8 ทอง 43 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   นิจโรจน์กุล
2. เด็กหญิงกุลนาถ   อมาตยพงศ์
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา   สรสุนทร
4. เด็กหญิงณัฐทริกา   นัยเนตร
5. เด็กหญิงนัยรัตน์   วิลัยรัตน์ธนา
6. เด็กหญิงปุณยาพร   ซุ่นอึ้ง
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   พิมพ์ทอง
8. เด็กหญิงมาริษา   ทวีชาติ
9. เด็กหญิงศิราพร   แก้วสังข์
10. เด็กหญิงอชิรญา  ก้อนมอญ
 
1. นางสาวอัจฉรา  เข็มเจริญ
 
45 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 68 ทองแดง 19 โรงเรียนดาราจรัส 1. เด็กหญิงกมลชนก  เมฆฉ่ำ
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  สาระกุล
3. เด็กหญิงกัญติมา  กุลากูล
4. เด็กหญิงขวัญจิรา  ศิลาแสง
5. เด็กหญิงจุฑานุช  เวฬุรัตนะชิน
6. เด็กหญิงพรนภา  ถาวร
7. เด็กหญิงพีรดา  ชยปาลกูล
8. เด็กหญิงวรรณรดา  วรพงษ์
9. เด็กหญิงวริศรา  พิสุทธิ์ทรัพย์
10. เด็กหญิงศุภัทตา  แซ่เตียว
11. เด็กหญิงสิริพรรณ  วาณิชวิทยกุล
12. เด็กหญิงสิริลักษณ์  วาณิชวิทยกุล
13. เด็กหญิงสไบทิพย์  มั่งเจริญ
14. เด็กหญิงเทวิกา  เศษจันทร์
15. เด็กหญิงเบญญาภา  ใหม่มา
 
1. นางนันท์นภัส  ดวงดี
2. นายพรรษวุฒิ  ซิ้มเทียม
3. นางเทพี  ชูฤทธิ์
4. นางจินดาพร  นพพะ
 
46 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 59 เข้าร่วม 40 โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม 1. เด็กหญิงณิชนันท์  ชะระจำนงค์
2. เด็กหญิงปณิตา   จูเจริญ
 
1. นางมะลิวัลย์  กรสี
2. นายปริญญา  มั่นประเสริฐ
 
47 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 50 เข้าร่วม 45 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นางสาวอรวรรณ  มูลจันทา
2. นายไพศาล  จันทร์ขำ
 
1. นายอนันต์พัฒน์  ก้างกลาง
2. นายธีรวัฒน์  อุดมแก้ว
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 75 เงิน 24 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงฐิติมน  เทพรังสิทธิ์
 
1. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวพรพิชชา  พันธุ์เพ็ง
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงวรัญญา  ซุยพรม
 
1. นายสมชัย  มานะวะ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 20 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวชนกนันท์  นิยมสุข
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  ทองเลื่อน
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 31 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายพงศกร  เทียนวงศ์
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงสุพัตรา  มาศิริ
 
1. นายสมชัย  มานะวะ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 22 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นางสาวปนัดดา  ปัจจัยเก
 
1. นางสาวอรอุษา  อึ่งแดง
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  ขันตี
2. เด็กหญิงนภสร  แสงสุวรรณ
 
1. นางสาวปิยรัฎธ์  ปู่ทา
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายจิรวัฒน์  ขันขาว
 
1. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายศิทารัตน์  อ่อนถาวร
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 77 เงิน 22 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. เด็กชายภราดร  พลเยี่ยม
2. เด็กชายเอกชัย  ไกรนอก
3. เด็กหญิงเอมิลี่  โซเพนนี
 
1. ส.ต.อ.ศุภชัย  พันธ์ผา
2. นายกิตติชัย  เจริญเมือง
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 83 ทอง 24 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. นางสาวลัดดา  นาคพงษ์
2. นายอาทิตย์  งามลม
3. นางสาวเบญจวรรณ  สุเสนา
 
1. ส.ต.อ.ศุภชัย  พันธ์ผา
2. นายกิตติชัย  เจริญเมือง
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81 ทอง 13 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. เด็กชายจิรวัฒน์  จันทมี
 
1. นายอิทธิพล  เดี่ยวกลาง
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 81 ทอง 22 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1. เด็กชายวสันต์  ผลทับทิม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์  เผ่าโพธิ์
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 81 ทอง 12 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  จันทมี
 
1. นายวีรวิชญ์  ผลประเสริฐมาก
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 80.67 ทอง 20 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1. เด็กชายพัชรพล  กระโห้แก้ว
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์  เผ่าโพธิ์
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 29 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 1. เด็กชายนรากร  พรหมเจริญ
 
1. นายรังสรรค์  วรรณพิรุณ
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 78.33 เงิน 30 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงปรมัตถ์  สัชนะกูล
 
1. ว่าที่ร้อยตรีนิรันดร์  เผ่าโพธิ์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 71.33 เงิน 36 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 1. เด็กชายเอกดนัย  แสงใจ
 
1. นายรังสรรค์  วรรณพิรุณ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 82.6 ทอง 27 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายชยธร   ดวงมณี
2. นายดนัยธร  แสงอ่อน
3. นายพิษณุ  ศรีนคร
4. นายอดิวัช  ศรีบุรินทร์
5. นายอติชาติ  กาสิน
 
1. นางสาวปัณณพร  ศุกระสร
2. นายทิวาทัศกรณ์  อันพิมพ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 90.2 ทอง 7 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  วัฒนะนุพงษ์
2. เด็กชายกมลโลจน์  ภานุเวศ
3. นางสาวกันทิมา  บุตรสาลี
4. นายกิตติพงศ์  ม่านทอง
5. นางสาวกุลณัฐ  ชุมตรีนอก
6. เด็กชายจักรภพ  พันธุ์คง
7. เด็กหญิงณัฐธิดา  ตาทิพย์
8. นายณัฐวุฒิ  บุญมี
9. นางสาวดารารัตน์  เทพมงคล
10. นายทัตเทพ  ตันพานิชกุล
11. นางสาวธนัชชา  มะโนมัย
12. เด็กชายธวัชชัย  ลาดพร้าว
13. นางสาวนฤมล  นิยมสุข
14. นางสาวปัญฑารีย์  บุญเถื่อน
15. นายปุณณวิช  เทพมณี
16. เด็กชายพงศกร  ผ่องศรีใส
17. นางสาวพัชราภรณ์  ปกป้อง
18. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  เพ็ชรวงษา
19. นายพุทธิพงษ์  คีหะกูล
20. เด็กหญิงภัทรวดี  จันทร์ศรี
21. เด็กหญิงภัสรา  ขุนวิเศษ
22. นายภูตะวัน  ศิริรักษ์
23. นายภูธเรศ  จั่นเจริญ
24. เด็กหญิงมณทิรา  เจี่ยเจริญ
25. นางสาวรนัชชา  สีหะวงษ์
26. เด็กหญิงรามาวดี  พรมบุตร
27. เด็กชายวรภพ  เชิดสุข
28. เด็กหญิงวิมลสิริ  ตันพานิชกุล
29. นายศรายุทธ  เกตุอุ่น
30. นางสาวศศปกรณ์  โอสถานนท์
31. เด็กหญิงศศิการณ์  ปินะสา
32. นายศักดิ์นรินทร์  นามบุญลือ
33. นางสาวศุภรัตน์  อินเสก
34. นางสาวสุพัตรา  วระวิสันต์
35. เด็กชายอภิสิทธิ์  พัทธเสน
36. นางสาวอรณิชา  ไทยนาพา
37. นายอรรณพ  วันเทวิน
38. นายเหมราช  เหมตาล
 
1. จ.ต.ศักดิ์เกษม  จันทร์สิริกุล
2. นายปวีณ  โคนะโร
3. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 86.4 ทอง 11 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ไชยปัญญา
2. นางสาวกัญญารัตน์  เกตุสุนทร
3. นายขจรศักดิ์  บานเย็น
4. นายจักรกฤษ  เหมือนส่อน
5. เด็กชายจิรวัฒน์  จันทมี
6. นางสาวจุฑาทิพย์  นนท์ธิจันทร์
7. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อ้นสันเทียะ
8. นางสาวชนากานต์  เกษี
9. เด็กชายชนายุทธ์   โพธิทอง
10. นายฐิทติพงษ์  วันเพ็ญ
11. นายธนวัฒน์  บุญเนตร์
12. นายธนาคาร  ไพรสิงห์
13. เด็กชายธีรวัฒน์  จันทมี
14. นายธีระพล  เสงี่ยม
15. นายนันทวุฒิ  พิมพิเศษ
16. นางสาวนิระชา  บุญทัด
17. นางสาวบุษยา  เหมล้วน
18. นายปฏิพล  พุ่มแก้ว
19. เด็กชายประพนธ์  สุขสวัสดิ์
20. นายปาลนินท์  แซ่กอ
21. เด็กหญิงภริตพร  จันทร์เชย
22. นายภัทรพล  โพธิบัลลังก์
23. นางสาวภัสสร  เพ็ชรผุดผ่อง
24. นางสาวลักษิกา   ศรีจันทร์
25. เด็กหญิงวรรณวิภา  บุญเส็ง
26. นางสาววราภรณ์  ลอยนอก
27. นางสาววิลาสินี  เพชรเลิศ
28. เด็กหญิงสรัลชนา  ขุนการินทร์
29. นายสรายุทธ  มณีรัตน์
30. เด็กหญิงสุกัญญา  บุรารมย์
31. นางสาวอมรรัตน์  เงางาม
32. เด็กหญิงอรลักษณ์  นนท์กระเสม
33. นางสาวอรอุมา  ศรีสมุทร
34. เด็กชายอัมพร  หัสดง
35. นายอาทิตย์  พรมทัต
36. เด็กชายเสกสันต์  นันทา
37. เด็กชายเอกพล  วงคำภู
 
1. นายอารักษ์  กำพุธ
2. นางสาววรรณพร  อารีรัตนชัย
3. นางโสภิต  มูลดามาตร
4. นายวรพงษ์  เจริญผล
5. นายวีรวิชญ์  ผลประเสริฐมาก
6. นายอิทธิพล  เดี่ยวกลาง
7. นายจิระพันธ์  อ้นขวัญเมือง
8. นายรัฐพร  อรุณรัตน์
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 67 ทองแดง 43 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายฐานพัฒน์  ขาวดี
 
1. นายทิวาทัศกรณ์  อันพิมพ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง 29 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นายวีระศักดิ์  ห่อทรัพย์
 
1. นายรัฐพร  อรุณรัตน์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 38 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิยดา  ทิพรักษ์
 
1. นายจิระพันธ์  อ้นขวัญเมือง
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นางสาวบุษยา  เหมล้วน
 
1. นายอารักษ์  กำพุธ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 74.67 เงิน 18 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงสุภานัน  สาโร
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 7 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นางสาวจุฑาทิพย์  นนท์ธิจันทร์
 
1. นายรัฐพร  อรุณรัตน์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.67 เงิน 27 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กชายธีรภัทร  ผิวประกายเพชร
 
1. นางสาวภัควลัญชญ์  พานนท์
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.67 ทอง 8 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายบุญยเกียรติ  คงสุข
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77 เงิน 34 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  หวานรอบรู้
 
1. นางสาวภัควลัญชญ์  พานนท์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 55.33 เข้าร่วม 35 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  พิมพ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 71.33 เงิน 33 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายอิทธิพงษ์  วงศ์กลม
 
1. นายทิวาทัศกรณ์  อันพิมพ์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 10 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงชมชนก  บุตรดีวงษ์
 
1. นางสาวนิด  ดอนมอญ
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.67 เงิน 13 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นางสาวบุษยา   เหมล้วน
 
1. นายรัฐพร  อรุณรัตน์
 
84 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 77.2 เงิน 41 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายกิติ์พิภัทร  พรมวงษ์
2. เด็กชายจิรภัทร  จันทร์เพ็ญ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ   คล้ายสุวรรณ์
4. เด็กหญิงธัญชนก  มาลัย
5. เด็กหญิงธิดารัตน์  นิ่มเพิ่มสุข
6. เด็กชายภานุวัฒน์  มังกษัต
7. เด็กหญิงรินลดา  เมฆเกษม
8. เด็กหญิงอทิตยา  อินคง
 
1. นางวราภรณ์  กมลรัตนะสมบัติ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ  เรืองฤทธิ์
 
85 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 67 ทองแดง 42 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  สมบุญพัฒนากุล
2. เด็กหญิงณัฎฐนิชา  แก้วชนะ
3. เด็กหญิงธัญชนก  มาลัย
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  นิ่มเป็นสุข
5. เด็กหญิงรินลดา  เมฆเกษม
6. เด็กหญิงอทิตยา  อินคง
 
1. นางวราภรณ์  กมลรัตนะสมบัติ
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ  เรืองฤทธิ์
 
86 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 37 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวชุลีภรณ์  เขียวฉอ้อน
2. นางสาวธัญญารัตน์  สีหาพงษ์
3. นางสาวธัญนันท์  กิติธนสวัสดิ์
4. นางสาววิริยา  วงษ์เทศ
5. นางสาวสุพิชฌาย์  พรหมรุ่งสวัสดิ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเจริญขวัญ  เรืองฤทธิ์
2. นางวราภรณ์  กมลรัตนะสมบัติ
 
87 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74.67 เงิน 23 โรงเรียนดาราจรัส 1. เด็กชายกรวิชญ์  นักคุ่ย
2. เด็กชายกิตตินันท์  ไชยเดช
3. เด็กหญิงชลิตา  นพศิริ
4. เด็กหญิงณัฐิดา  เติมแต้ม
5. เด็กหญิงบุญอธิษฐาน  เทพราช
6. เด็กชายภาดล  รังสรรค์จินดา
7. เด็กหญิงวรัญญา  ศรีคำหาญ
8. นายวัชรกร  แก้วน้อย
9. เด็กหญิงศิริวรรณ  ทัพยุง
10. นายสิทธิพล  กล้องเจริญ
11. เด็กชายสิรภพ  ทองดี
12. เด็กหญิงสุทธิดา  บำรุงสุข
13. เด็กหญิงสุพรรษา  มานะทัต
 
1. นายสุนทร  พรมภิทักษ์
2. นายศักดา  แสงกระจ่าง
3. นางสาวกนกอร  จิตรบรรจง
4. นางสาวชนัญชิดา  สื่อวิมล
 
88 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 69.33 ทองแดง 22 โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา 1. เด็กหญิงทิพากร  พุทธรัตน์
2. เด็กหญิงธิตินันท์  ซุยพรม
3. เด็กหญิงรินฤดี  เฟื่องแก้ว
4. เด็กชายเจษฎา  ใหม่คำมิ
5. เด็กชายเอกดนัย  แสงใจ
 
1. นางชมัยนุช  วรรณพุฒ
2. นายรังสรรค์  วรรณพิรุณ
 
89 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 83 ทอง 23 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวพรรษสวมนต์  เข็มประดับ
 
1. นายวรวัตต์  มานะแท้
 
90 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 84.33 ทอง 20 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายธนพงษ์  วงษ์ไชยา
 
1. นางสาวชวภาพัณณ์  อนัญสถิตพัฒน์
 
91 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 84 ทอง 15 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงวิลาวรรณ  สุขมา
 
1. นางสาวชวภาพัณณ์  อนัญสถิตพัฒน์
 
92 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 78.5 เงิน 31 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวศรุตา  พงษ์ประเสริฐ
 
1. นายวรวัตต์  มานะแท้
 
93 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 70.33 เงิน 35 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวกาญจนา  ธรรมา
2. นางสาวดลนภา  ถึงแก้ว
3. นางสาวนิศารัตน์  ขุนเทียม
4. นางสาววันวิสา  รองพล
5. นางสาวสุธรรมา  วงศ์อมรอัครพันธ์
 
1. MissSun  Yao
2. นางสาวอัจจิมา  ม่วงน้อย
 
94 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 40.37 เข้าร่วม 36 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวกานต์สิรี  มีทา
2. นางสาวจินตนา  บุญกระจาย
3. นางสาวชลธิชา  ไทยประเสริฐ
4. นางสาวนันทพร  ประเสริฐสังข์
5. นายพชร  เหรียญรักวงศ์
6. นายพิพิธพล  เอี่ยมวงค์
7. นางสาวอรยา   ตุ้มประเสริฐ
8. นางสาวเสาวรส  โสวรรณี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีรัฐพงษ์  มีพงศ์
2. นายขวัญชัย  ชันกระโทก
 
95 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 75 เงิน 6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงชนกชนม์  ประทุมเมศ
2. เด็กหญิงชุติมา  ลิ้มสว่างพูลวัตถุ
3. เด็กหญิงลลิตภัทร  กฤตยาวัฒน์
 
1. นางมนรัตน์  นิชเปี่ยม
2. นางสุรางค์  เช้าเจริญ
 
96 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 78 เงิน 15 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวกันต์กมล  ศรีเกษม
2. นางสาวพิชญา  ผาวันดี
3. นายศุภกิจ  ปิ่นทองคำ
 
1. นางมนรัตน์  นิชเปี่ยม
2. นางสุรางค์  เช้าเจริญ
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 71.7 เงิน 45 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงประพาฬรัตน์  แก้วอุย
2. เด็กหญิงพิมพ์ชนก   ฉัตรชาญณรงค์
3. เด็กชายรชตะ  วรรณศิริวรโชติ
 
1. นางสาวโสภิต  มาตรแม้น
2. นางสาวปรารถนา  สุขสวัสดิ์
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 67.4 ทองแดง 41 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวธีรนาถ  ตระกูลสุข
2. นางสาววรรณศิการ  พึ่งน้ำ
3. นางสาวอนัญญา  เชยกลิ่นเทศ
 
1. นางสาวโสภิต  มาตรแม้น
 
99 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81.6 ทอง 6 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงกฤติยา  เจริญพร
2. เด็กหญิงจิราพัชร  สระพรหม
 
1. นางกฤษณา  ตรีเพ็ชร์
2. นางสรัญญา  จำปาทอง
 
100 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 77.2 เงิน 26 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กชายสรนันท์  ศักดิ์ศรี
2. เด็กชายอำนาจ  แดงกูล
 
1. นางกฤษณา  ตรีเพ็ชร์
2. นางสรัญญา  จำปาทอง
 
101 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75 เงิน 8 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวชัญญา  ไทยเจริญ
2. นางสาวณหทัย  ชัยยะ
 
1. นางสรัญญา  จำปาทอง
2. นางกฤษณา  ตรีเพ็ชร์
 
102 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 28 โรงเรียนสุตะบำรุงพิทยาคาร 1. เด็กชายทักษิณ  ศิริพรม
2. เด็กชายยุทธชัย  เจริญสุข
 
1. นางนิสากรณ์  เจริญแพทย์
2. นางสาวกนกกาญจน์  พัฒนบุญศิริ
 
103 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 35 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นายชรินทร์  อัญชลี
2. นายพิสิทธิ์  ฤทธิ์กองโพธิ์
 
1. นายสัญญา  ศรีสุลัย
2. นายนวพงศ์  เก็มกาแมน
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.8 ทอง 7 โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา 1. เด็กหญิงครองทรัพย์  ดับโศรก
2. เด็กหญิงพิชชากร  จันทร์อุดร
 
1. นางจันทรัสม์  สุรกุล
2. นางสาวภัณฑิรา  เวกสันเทียะ
 
105 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 28 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงกฤติยา  แย้มทวีทรัพย์
2. นายเจตน์  สระพรหม
 
1. นายพรหมาสตร์  สุขสวัสดิ์
2. นายวสุพล  กระจ่าง
 
106 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74.2 เงิน 13 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงกิตติกานต์  อุษาอำไพ
2. เด็กชายณัฐชนนท์  ตรีรัตนนุกูล
 
1. นางสาวพิชญอร  เศวตสุพร
2. นายพรหมาสตร์  สุขสวัสดิ์
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 51.5 เข้าร่วม 45 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นางสาวรุ้งนภา  เพียรงาน
2. นางสาวหทัยชนก  แซ่ตั้ง
 
1. นางจิรนันท์  จันทโชติ
2. นายธนกร  ปลั่งกลาง
 
108 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 40 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นางสาวรัตน์ติญา  เนตรพิภพ
2. นางสาววนิดา  วิลุนพัฒน์
 
1. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
2. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
 
109 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 32.34 เข้าร่วม 38 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นางสาวพิชชา  เสรีพาณิชย์การ
2. นายพุฒิณัฐ  วิยะบุญ
 
1. นายวสุพล  กระจ่าง
2. นางสาวพิชญอร  เศวตสุพร
 
110 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 56.4 เข้าร่วม 45 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กหญิงนงสภรณ์  อบมาลี
2. เด็กหญิงวินวรางค์  นุชทองคำ
3. เด็กหญิงสุพรรณษา  อวนนวล
 
1. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
2. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
 
111 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 56.2 เข้าร่วม 45 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นายอนุภาพ  นงค์จิตร์
2. นางสาวอภัสสร  ปั้นประเสริฐ
3. นางสาวโยษิตา  อุทัยรัตน์
 
1. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
2. นายสมุทร  สุวรรณบุตร
 
112 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายภานุพงค์  เบ้าทอง
2. นายเดชาธร  วิลารักษ์
 
1. นายพรหมาสตร์  สุขสวัสดิ์
2. นางสาวณัฐนันท์  หันยี่ไล้
 
113 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กชายชัยสิทธิ์  อ่อนประเสริฐ
2. เด็กชายบัญชา  พวงพิกุล
 
1. นายหฤษฎ์ชัย  นาเจริญ
2. นางอังคณา  นาเจริญ
 
114 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 83 ทอง 9 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นายธนวินท์  โมรา
2. นายปรัชพงษ์  รัตน์ประทุม
3. นายสิทธิชัย  จันโสดา
 
1. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
2. นายหฤษฎ์ชัย  นาเจริญ
 
115 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กชายเรืองสิทธิ์  ปานกลาง
2. เด็กชายโสภณ  บัวตัน
 
1. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
2. นางอังคณา  นาเจริญ
 
116 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. นายจิรายุส  ศรีธนู
2. นายภาณุวัฒน์  ปลอดทอด
3. นายอภิชิต  คำโพล้ง
 
1. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
2. นางอังคณา  นาเจริญ
 
117 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  รัตน์เจริญ
2. เด็กชายวรวิทย์  พุทธประเสริฐ
3. เด็กชายโยธิน  ผิวทองงาม
 
1. นางสาวเสาวภาคย์  กาญจนกุล
2. นางอังคณา  นาเจริญ
 
118 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 73 เงิน 14 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายจีรวัฒน์  ดวงดาว
2. นายปฏิภาณ  เหลืองอ่อน
3. นายวชรพล  แพสัมฤทธิ์
 
1. นายธรรมนูญ  กันทะหงษ์
 
119 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 76.2 เงิน 40 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายคณิณ  โคตรโย
2. เด็กชายชุติพนธ์  พรมเมตตา
3. เด็กชายภัทรมินทร์  งามบุญคำ
 
1. นายวิเชียร  รักษาทรัพย์
2. นายสมศักดิ์  ภูมิพล
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78.8 เงิน 26 โรงเรียนสนามชัยเขต 1. นายธีระพล  ชาวนาสวน
2. นายวรุต  สายลม
3. นายวุฒิชัย  คชวรรณ์
 
1. นายสำราญ  บุญเขียว
2. นายพลร่ม  กันทำ
 
121 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 77.4 เงิน 35 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายก้องภพ  ด้วงทอง
2. เด็กหญิงณิชดา  มาแก้ว
3. เด็กหญิงสุพัชชา  แหสมุทร
 
1. นางณัทปภา  ทองมั่นคง
 
122 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 77.6 เงิน 38 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. นายชัยวิวัฒน์  พวงไธสง
2. นางสาวนาถอนงค์  สังข์สูงเนิน
3. นางสาวสุพรรณี  เนื่องทองหลาง
 
1. นางสาววาสนา  ชื่นมะดัน
2. นางลำไพร  นาคสุข
 
123 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 63 ทองแดง 33 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สุดสน
2. เด็กหญิงปวีณา  ปากหวาน
3. เด็กชายภานุวัฒน์  วรรณฉาย
4. เด็กหญิงมุกตาภา  ปิยปริญญากิจ
5. เด็กหญิงรุ่งนภา  พันธุผา
6. เด็กชายเดชาวัต  ธรรมประโคน
 
1. นางสาวศศิญา  คุ้มเดช
2. นางสาวศรัณย์รัชต์  บุญญานุรักษ์
3. นางชรัมพร  ศรีงาม
 
124 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83.8 ทอง 26 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวคันธรส  ปานามา
2. นางสาวบุญยานุช  สุภาพันธ์
3. นางสาวปนัดดา  โถทอง
4. นางสาวพิกุล  เปรมปรี
5. นางสาวภาวินี  พลวงค์
6. นางสาวสุภาวดี  สุพจนวดี
 
1. นางสาวศรินญา  พันธ์ชาลี
2. นางสาวปริญญาภรณ์  บุษบากร
3. นางชรัมพร  ศรีงาม
 
125 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76 เงิน 25 โรงเรียนราชสาส์นวิทยา 1. เด็กหญิงสุรีย์พร   โพนทอง
2. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  อยู่มา
3. เด็กหญิงเพ็ญพร  โฆษิตพรชัย
 
1. นางบุหงา  จรรยาสวัสดิ์
2. นางสาวจิตสุมา  ธรรมจินดา
 
126 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 85.8 ทอง 7 โรงเรียนชําป่างามวิทยาคม 1. นางสาวสุจิตรา  มณีรัตน์
2. นางสาวอนงค์รักษ์  บุญทองเถิง
3. นายอิทธิชัย  นาที
 
1. นายอภิวัฒน์  แช่มรัมย์
2. นางโสภิต  มูลดามาตร
 
127 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.8 ทอง 40 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กหญิงกมลเนตร์  อินทร์วงศ์
2. เด็กหญิงจิตติมา  ศรีอากาศ
3. เด็กหญิงปฐมพร  ชูบุญ
 
1. นายพัชรพลธ์  มีถิ่น
2. นางสาวศศิญา  คุ้มเดช
 
128 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82.4 ทอง 47 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. นางสาวน้ำฝน  ธรรมวิเศษ
2. นางสาวรัตนาภรณ์  เจือจันทร์
3. นางสาววิภา  ประดิษฐ
 
1. นางสาวสาวิตรี  ชิวรัมย์
2. นางสาวสุวิญชา  นาศรี
 
129 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 77.7 เงิน 30 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  สายสังข์
2. เด็กชายศราวุฒิ  มุ้งทอง
3. เด็กหญิงเกวลิน  โมกชัยสง
 
1. จ.ส.ต. หญิงสุธิษา  ทองนอก
2. นางสาวสุวิญชา  นาศรี
 
130 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง 26 โรงเรียนราชสาส์นวิทยา 1. นางสาวชญาดา  บุญคำแสน
2. นางสาวธนัญญา  วิยะบุญ
3. นายสุริยา  พัสดุ
 
1. นางสาวจิตสุมา  ธรรมจินดา
2. นางบุหงา  จรรยาสวัสดิ์
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 78.6 เงิน 39 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. เด็กหญิงณัสศรินทร์  มานะดำรงธรรม
2. เด็กหญิงปวีณา  เดชบุญ
3. เด็กหญิงสุทธิดา  ไชยสงเมือง
 
1. จ.ส.ต. หญิงสุธิษา  ทองนอก
2. นางสาวสุวิญชา  นาศรี
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 87 ทอง 4 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. นางสาวน้ำฝน  เข็มลาย
2. นางสาวบุษบา  อินคง
3. นายภาคิน  สีดาน้อย
 
1. นางชรัมพร  ศรีงาม
2. นายลิขิต  จิตรขันตรี
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 74.2 เงิน 46 โรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว 1. เด็กหญิงจันจิรา  โสภากุล
2. เด็กหญิงสาวิตรี  สีสิงห์
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พิมพ์ยงยาง
 
1. จ.ส.ต. หญิงสุธิษา  ทองนอก
2. นางสาวสุวิญชา  นาศรี
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 72.2 เงิน 31 โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา 1. นายภูษิต  มิ่งขวัญ
2. นายสุเมธิศักดิ์  คำเสียง
3. นายอวิรุทธิ์  ยงยุทธ์
 
1. นายเกรียงไกร  พงจรูญ
2. นางสาวจรรยพร  เมฆโหรา
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงทัตติยา  ศรีเมือง
2. เด็กหญิงพจนาภรณ์  พานแก้ว
3. นางสาวอารีญา  สมศรี
 
1. นางสันทนี  บุญห่อ
2. นางสมบูรณ์  เทียนปัญจะ
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 75.4 เงิน 30 โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. นายกิตติภพ  นพศิริ
2. นางสาวดาวรุ่ง  ทวีการ
3. นางสาวอัคเรศ  หมื่นพิชิต
 
1. นางสันทนี  บุญห่อ
2. นางสมบูรณ์  เทียนปัญจะ
 
137 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 8 โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม 1. เด็กชายชานนท์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวมนัสนันท์  เบ็ญพาด
 
138 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" 1. เด็กหญิงลภัส  นงค์จิตร์
 
1. นายวิรัช  ศรีประเสริฐ
 
139 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.67 ทอง 8 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายทศพล  สุขเกษม
 
1. นางสาวอรพิน  ประเสริฐผล
 
140 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 55 เข้าร่วม 32 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ ฉะเชิงเทรา 1. เด็กชายกิตตินันท์  ศรีสมบูรณ์
2. เด็กชายวีรภัทร  เพียรวิชา
 
1. นางสาวศรัณย์รัชต์  บุญญานุรักษ์
2. นางปริญญาภรณ์  บุษบากร
 
141 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา 1. เด็กชายกฤษดา  ทองแดง
2. เด็กชายจิรยุทธ  หวานยิ้ม
3. เด็กชายชาญวิทย์  แซ่อึ๊ง
4. เด็กชายชาญเดช  แซ่อึ๊ง
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  พรหมภักษร
6. เด็กชายธนวัฒน์  ธนปรีชาวัฒน์
7. เด็กชายธีรภัทร  วัฒนา
8. เด็กหญิงนัทธมน  ศิริพอง
9. เด็กหญิงนันทพร  วงค์ก่อเกียรติ
10. เด็กหญิงนันทินี  ผลประเสริฐ
11. เด็กหญิงน้องฟ้า  จำปาหอม
12. เด็กหญิงน้ำฝน  ชินรัตน์
13. เด็กชายบรรพชา  แสงปัญญา
14. เด็กหญิงปรียาภรณ์  สายสุข
15. เด็กชายพิสิษฐ์  อรัญอรพินิจ
16. เด็กหญิงภิราภรณ์  พุทธวงค์
17. เด็กชายมานิตย์  นาคนวล
18. เด็กชายวนัส  มูลสาคร
19. เด็กชายวัฒนา  เจริญร่าง
20. เด็กหญิงวีนัส  เอี่ยมประโคน
21. เด็กชายวีระชาติ  พุ่มมะลิ
22. เด็กหญิงศิริประภา  ศุภริท
23. เด็กชายสมหวัง  แซกรัมย์
24. เด็กหญิงสิริกันยา  แซ่อุ่ย
25. เด็กชายสิโรดม  เป้าเจริญ
26. เด็กหญิงสุจิณณา  โหมฮึก
27. เด็กหญิงอาริยา  บุตรโคตร
 
1. นายชัยภัทร  พรพิพัฒน์
2. นายประภาส  กรุดพันธ์
3. นายดิเรก  มณฑาลพ
4. นายประเสริฐ  แจ่มแจ้ง
5. นายพงษ์ณรินทร์  อุเทน
6. นางสาวนงลักษณ์  พูลเจริญ
7. นายวรรณรัตน์  เหลือศิริ