สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 6 (ฉะเชิงเทรา,สมุทรปราการ) [กลุ่ม สพม.ฉะเชิงเทรา 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 85.5 ทอง 13 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  ธรรมสุนทรา
 
1. นายสมเกียรติ  เหล่าวิทยากุล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 85.75 ทอง 8 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวภควดี  ภิรมย์ปั่น
 
1. นายสมเกียรติ  เหล่าวิทยากุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 85 ทอง 5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงชาลิสา  วิรุณราช
 
1. นางอัญชลี  พ้นชั่ว
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 83 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวณัฏฐาวีรยา  สุวรรณนพเก้า
 
1. นางนุกูล  สันทัดค้า
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงธนัญภรณ์  ชื่นนอก
 
1. นางสาวแก้วเกสร  อำสันเทียะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83 ทอง 21 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นางสาวกมลลักษณ์  พรหมทองสุข
 
1. นางสาวพัชรัตน์  ไอศูรยืสมบัติ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 78 เงิน 28 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงอุไรวรรณ  ยิ้มเจริญ
 
1. นายอดุลย์  วิริยาพันธ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 86.25 ทอง 20 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวจรูญทัศน์  จันทะขะ
 
1. นางงามพิศ  ลิ้มสวัสดิ์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 63.25 ทองแดง 21 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงขนิษฐา  อังวัชรปราการ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พานทอง
3. เด็กหญิงสิรินุช  แสนสุคต
 
1. นางจิราภรณ์  สกุลเหลืองอร่าม
2. นางอกนิษฐ์  หมื่นยุทธ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวศรสวรรค์  สุขอยู่
2. นางสาวสิริมา  ตันสุวรรณรัตน์
3. นางสาวอรวรรณ  กลัดเจริญ
 
1. นางจิราภรณ์  สกุลเหลืองอร่าม
2. นางอกนิษฐ์  หมื่นยุทธ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงจุไรรัตน์  เพิ่มปัญญาทรัพย์
2. เด็กหญิงปนัดดา  ทองเจริญ
 
1. นายอำนาจ  จุนวังโส
2. นางไขแสง  ตรีสาม
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 74.4 เงิน 27 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวปรียาพร  สำอางค์อินทร์
2. นางสาวปวีณา  พงษ์พนัส
 
1. นางสาวชลาลัย  ประสพบุญ
2. นางวรรณเพ็ญ  วรภูมิภัทร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง 8 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายวรัชญ์  พาลพ่าย
 
1. นางรัชนีวรรณ  พาลพ่าย
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 8 โรงเรียนเซนต์หลุยส์ ฉะเชิงเทรา 1. นายรวีโรจน์  เลาหลิดานนท์
 
1. นายสุรัตน์  มูลชัยสุข
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.2 ทอง 18 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงกรกมล  ฮะซิ้ม
2. เด็กหญิงศิรินรัตน์  วิจิตรดำเกิง
3. เด็กหญิงแพรวา  พรมเสน
 
1. นางสาวสไบทอง  สโมสร
2. นางนาถนภา  โชควิริยะสัมพันธ์
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 70 เงิน 36 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวฉัตรียา  ปรีดานนท์
2. นางสาวชวิศา  เจริญสุข
3. นางสาวธิญาดา  อำนวยอุดมเดช
 
1. นางสาวเพ็ญจันทร์  สมศักดิ์
2. นางสาวสุดสายใจ  กิจไกรลาศ
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 67.3 ทองแดง 32 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงจิตตาภา  โพนสุวรรณ์
2. เด็กหญิงปรียานุช  ภาคกุล
3. เด็กหญิงศศิประภา  ฤกษ์จันทร์
 
1. นางนาถนภา  โชควิริยะสัมพันธ์
2. นางสาวสุณีย์  ด่านล้ำเลิศ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 73.8 เงิน 16 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. นางสาวฐิตาพร  สุนทร
2. นางสาวธนาภรณ์  เตชะ
3. นางสาวพัชรพร  เสียงเสนาะ
 
1. นางสาวสุวิชา  บุญรังสิมันตุ์
2. นายณัฐพงษ์  บุญลิขิต
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 35.7 เข้าร่วม 31 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงกรกนก  อิ่มละเอียด
2. เด็กหญิงธนัชชา  เพียซ้าย
 
1. นางสาวอรุณประภา  อินทะสอน
2. นางสาวนุชนารถ  ทองกระจ่าง
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 34 โรงเรียนมารดานฤมล 1. นายนิติศาสตร์  กุลซื่อ
2. นายภควัฒน์  เตียวหยิน
 
1. นางผุสดี  อสิพงษ์
2. นางสาวตุลยดา  บุญโคตร
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 70 เงิน 12 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  รวมทรัพย์
 
1. นางสุศินาพร  ประยูรสุข
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาววรรัตน์  สวัสดีผล
 
1. นางสาวอรษา  เจริญพร
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงทัศไนย์พิมล  ศิวรานนท์
2. เด็กหญิงธัญรดา  จักษ์ตรีมงคล
3. เด็กหญิงนรินทิพย์  ลิลิตสุวรรณ
 
1. นางเพ็ญนภา  ทองดี
2. นายยงยุทธ  มานะประดิษฐ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 64.75 ทองแดง 10 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายฐสิษฐ์  แพรเพ็ชร
2. นายธีรพัฒน์  สวัสดี
3. นางสาวแพร  ลักขณะวิสิฏฐ์
 
1. นายพัทธนันท์  ศรีเจริญรักษ์
2. นางสาววราภรณ์  สินศิริ
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70 เงิน 32 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวชะยุดา  อัศวเทสกุล
2. เด็กหญิงภาวินี  เลิศมงคล
3. เด็กหญิงวรรณษา  การพิธี
 
1. นางสาวสินีนาฎ  กุ่ยรักษา
2. นางสุรีย์พร  สายวารีรัตน์
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 78.7 เงิน 11 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายณัชชวกร  ถาวรศิริ
2. นายวรปรัชญ์  สุวรรณรักษ์
3. นายเขมชาติ  วรศักดิ์
 
1. นางสาวนิธิวดี  แก้วนาค
2. นายชาตรี  ตุ้มคำ
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74.1 เงิน 34 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กชายบูรพา  ชาวพัวทอง
2. เด็กชายวรินทร  วงศ์อามีน
3. เด็กหญิงอธิชา  ฤทธิ์เจริญ
 
1. นายพิษณุ  ศรีกระกูล
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 60.4 ทองแดง 49 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวกิตติญา  ฤทธิ์ขจร
2. นางสาวนิศารัตน์  จันทสร
3. นางสาวเบญญาภา  ไชยณรงค์
 
1. นายเกรียงไกร  ศรีรักษา
2. นายคเณศ  พัฒนโชติ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 75.6 เงิน 39 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงพรพรรษา   ศรีแนน
2. เด็กหญิงสุนิสา   อู่พิทักษ์
3. เด็กหญิงอริศรา  สุขประภา
 
1. นางสาวอัจฉราพร   ผลรักษ์
2. นายกิตติชัย  เนตรสาคร
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77.8 เงิน 39 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. นางสาวชลธิชา   ฝ่ายศูนย์
2. นางสาวชลลดา   เสนาะน้อย
3. นางสาวสุทธิดา   เขียวสวัสดิ์
 
1. นางสาวอัจฉราพร   ผลรักษ์
2. นายกิตติชัย  เนตรสาคร
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 64.1 ทองแดง 48 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงปานไพรินทร์  วัสศิริ
2. เด็กหญิงสงกรานต์  คำมาก
 
1. นางสาวพัชรินทร  แก้วจินดา
2. นางสาววนิดา  ด้วยงา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 73.2 เงิน 29 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายพงศกร  ประโฉมศรี
2. นายภาคิน  ศิลปเสริฐ
 
1. นายธนภณ  ธรรมรักษ์
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 67.78 ทองแดง 26 โรงเรียนเซนต์แอนโทนี 1. เด็กชายธีรพจน์  ใหญ่สว่าง
2. เด็กชายนาธาร  ใหญ่สว่าง
 
1. นายโรจนินทร์  โพธิวงศ์บารมี
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 68.95 ทองแดง 14 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 1. นายณัฐพล  ชาติมนตรี
2. เด็กชายสถาพร  โคสาดี
 
1. นางสาวณัฐลดา  กุลทะเล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 16 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวจิรายุ  จันทมาลา
2. นางสาวดาราวรรณ  พสุทันธ์
3. นางสาวพนิดา  ศรีสุขโข
 
1. นางปิ่น  ช่างทอง
2. นางดรรชนีย์  กัลยา
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.67 ทอง 22 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  วิรัชกุล
2. เด็กหญิงจิราวัฒน์  สุขถาวร
3. เด็กหญิงฑิฆัมพร  โพธิ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงพาขวัญ  ศรีคชา
5. เด็กหญิงภัทรภร  แหยมศิริ
 
1. นางชนกนันท์  ท้วมละมูล
2. นางเยาวลักษณ์   แถบทอง
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 11 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นางสาวรัตนา  เจริญธรรม
2. นางสาวรุจิกาญจน์  เอกกลาง
3. นางสาววรนิษฐา  พันธ์ผูก
4. นางสาวศรินทิพย์  ผางสา
5. นางสาวเบญญาภา  แช่มเงิน
 
1. นางภารวี  กล่อมปัญญา
2. นางอธิษฐาน  เชื้อโพน
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงณัฐพร  ทองไพจิตร
2. เด็กหญิงปริศนา  เดชาวาศน์
3. เด็กหญิงสายน้ำทิพย์  น่วมพิพัฒน์
4. นางสาวสิรีธร  เชาว์วันกลาง
5. เด็กหญิงแก้วตา  พรหมมะ
 
1. นางทัศนีย์  รุ่งสว่าง
2. นายอธิพันธ์  ศรีรุ่งกาญจน์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 85.4 ทอง 8 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 1. นางสาวจารุวรรณ  เยาวราฤทธิ์
2. นางสาวปริศนา  เต๊ะซัน
3. นางสาวอมิตา  โสภา
4. นางสาวอรอุมา  ตำพู
5. นางสาวใกล้รุ่ง  หมัดลี
 
1. นางสาวชยากานต์  เปี่ยมถาวรพจน์
2. นางสาวสุพัฒนี  เกียรติเวทย์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 76.2 เงิน 20 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงกนกกาญจน์  สุวรรณอภิชน
2. เด็กหญิงกรรภิรมย์  แสนคำภา
3. เด็กชายณัฐกานต์  โสภา
4. เด็กหญิงปวีณ์สุดา  ฉิมพาลี
5. เด็กชายศักดา  วงษ์เล็ก
 
1. นายประสิทธิ์  สว่างกุล
2. นายเกรียงศักดิ์  โชตินฤวร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 72.6 เงิน 27 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวธัณย์สิตา  ทนันชัยวรกิตต์
2. นางสาวพิชญาภา  นพเกตุ
3. นายสิรภพ  เชาว์วันกลาง
4. นางสาวอริยา  วงปราชญ์
5. นายเอกกร  สุวรรณวงศ์
 
1. นายณรงค์  นันทวิจิตร
2. นางสาวมะลิวัลย์  ศิริวรรณ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 80 ทอง 20 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. นายคงกฤช   กาญจนเกตุ
2. นายจิรพันธ์   มีอนันต์
3. เด็กชายณัฐดนัย   สุขะพันธ์
4. นายณัฐพล   เกิดสมบูรณ์
5. นายณัฐพล   สวนมะพลับ
6. นายธรรรมธัช   ดิษฐสม
7. นายนนธวัช   พงษ์เผือก
8. นายนพจร   ศิริจำรัส
9. นางสาวนัฐริณีย์   ซอนุด
10. นายบวร  กาปัญญา
11. นายปณิธิ  แซ่หว่อง
12. เด็กชายปรีชา  ทองอินทร์
13. นางสาวปรีดิพัทธ์   ท้วมแก้ว
14. นางสาวปัทมวรรณ   เทพหิรัญโญ
15. นางสาวพิมรพัฒน์  เนตรทอง
16. นายฟาริด  เอี่ยมฉลาด
17. เด็กชายอณัฐพล   กลิ่นประดิษฐ์
18. นายเกษมสันต์   กิมเหรียญ
19. นางสาวเบญจรงค์   สมชื่อ
20. นายโศภณ  อบนวล
 
1. นายภูมิพัฒน์  วรรณนภาลัย
2. นางลัดดวัลย์   ใจดี
3. นางสาวนงนุช   ธนะวัฒน์
4. นายอดิพงษ์   แก้วศรี
5. นางสาวธัญลักษณ์   ปลอดดี
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.33 ทอง 28 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. เด็กชายณัฐศักดิ์   อู่สิริ
 
1. นางสาวนงนุช   ธนะวัฒน์
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.8 ทอง 21 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นางสาวชนาทิพย์  สุขสำราญ
 
1. นางอังคณา  แสงสว่าง
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 13 โรงเรียนมารดานฤมล 1. เด็กหญิงขวัญกมล  ศรมุข
2. นายธนาทร  หินแก้ว
 
1. นางสาวสุณัฏฐา  ทองนาค
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74.89 เงิน 38 โรงเรียนมารดานฤมล 1. นางสาวฐิตาพร  มะตาด
2. นายเซม  เลิศหงิม
 
1. นางสาวสุณัฏฐา  ทองนาค
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 88.6 ทอง 26 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีอินทร์
2. นางสาวณัฐกานต์  กลัดสมบัติ
3. นางสาวนรินศิริ  แสงอรุณ
4. เด็กชายนันทชัย  แสงอรุณ
5. นางสาวปัณฑิตา  ศักดิ์สง่ากุล
6. เด็กชายพิทยา  วานิช
7. นางสาวภาวินี  กล่อมบรรจง
8. เด็กชายวัชรพล  ป่าสลุง
9. เด็กชายสัญญา  นามตาแสง
10. เด็กชายสุริยันญ  เงินสวัสดิ์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  โชตินฤวร
2. พระวิสุทธิวรรธน์  วรญาโณ
3. นางอธิษฐาน  เชื้อโพน
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 80 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 1. เด็กหญิงการต์พิชชา  ธรรมมา
2. เด็กหญิงจิราภรณ์  ผลเจริญวิสูตร
 
1. นางสาวลำแพน  คำเฉียง
2. นายเจษฎา  สิงห์โต
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 37 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นางสาวปาลิตา  เจริญเผ่า
2. นายภัทรพล  ซ้อนพิมพ์
 
1. นางหทัยภัทร  บุบผาชาติ
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 40 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงจิดาภา  วันวงษ์
 
1. นางสาวโสภา  ถาวรเจริญ
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายกฤษณพงศ์  หงส์วาณิชสกุล
 
1. นางสาวโสภา  ถาวรเจริญ
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 84 ทอง 17 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. เด็กหญิงยาสมิน  อารี
 
1. นางสาวนิภาพร  สุวันวงศ์
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายศุภโชติ  พึ่งพิบูลย์
 
1. นางพรรณวลัย  คีรีวงศ์วัฒนา
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายชยกร  มณฑาทิพย์
 
1. นายบุญฤทธิ์  อ่ำขำ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง 13 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายสาธิต  ทับทิมทอง
 
1. นางสาวลดายุ  แสงจันทร์
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. เด็กชายจีรภัทร  เหมือนนิยม
 
1. นางสาวนิภาพร  สุวันวงศ์
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวพรพรหม  ล่ามกิจจา
 
1. นายบุญฤทธิ์  อ่ำขำ
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 81 ทอง 24 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. เด็กชายกลิ่นศักดิ์  เจริญชนม์
2. เด็กหญิงนุชนารถ  โรจน์แก้ว
 
1. นางสาวปัทมา  นิตยกัญจน์
2. นางสาวนิภาพร  สุวันวงศ์
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. เด็กหญิงขวัญเรือน  ซุยพิมพ์
 
1. นางสาวนิภาพร  สุวันวงศ์
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 75 เงิน 16 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายกฤติน  เอื้อจารุพร
 
1. นายเจษฎา  นิ่มเจริญ
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 76 เงิน 24 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ 1. นายคิม  สะวาเรนบรอน
2. นายวัชรพงศ์  พรหมมินทร์
3. นายเกียรติศักดิ์  พัดทอง
 
1. นายขจรศักดิ์  ปานพวงแก้ว
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 84 ทอง 20 โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ 1. นายนันทวุฒิ  จันทร์ศิริ
2. นายเขมกร  พิสิฎฐ์ศักดิ์
3. นายเอกอรุณ  ฉั่วยู่เน้ย
 
1. นายขจรศักดิ์  ปานพวงแก้ว
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 81.33 ทอง 12 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายสรสิช  ลิ้มฮะสูน
 
1. นายวัฒนา  อ่อนสำลี
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 86 ทอง 18 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวพรกมล  จันโท
 
1. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 79.67 เงิน 32 โรงเรียนมารดานฤมล 1. เด็กหญิงเพ็ญชิสา  หมุดธรรม
 
1. นายเอนก  ไชยป๋าน
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 83 ทอง 13 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวศยามล  บุญแรง
 
1. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 78 เงิน 23 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายธนศักดิ์  บุญธรรม
 
1. นายวัฒนา  อ่อนลำลี
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 75 เงิน 29 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. นางสาวณัฐฌา  สายสุด
 
1. นางสาวปัทมา  นิตยกัญจน์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 85.33 ทอง 5 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายพุทธิพงศ  สร้อยหิน
 
1. นายวัฒนา  อ่อนลำลี
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 85 ทอง 13 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายณัฐวัตร  พันธุ์โภชน์
 
1. นายวัฒนา  อ่อนลำลี
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 71.67 เงิน 33 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 1. เด็กชายนิพนธ์  เหลืองอ่อน
 
1. นางกรรณิการ์  นาถ้ำพลอย
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.4-ม.6 90.33 ทอง 8 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายสุรพงษ์  โคตรแก้ว
 
1. นายวัฒนา  อ่อนลำลี
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 78 เงิน 28 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. เด็กหญิงจีระประภา  วันลา
 
1. นางสาวปัทมา  นิตยกัญจน์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.4-ม.6 86.33 ทอง 9 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวธิติมา  พึ่งพิทักษ์
 
1. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง 34 โรงเรียนมารดานฤมล 1. เด็กหญิงธนกมล  แซ่โค้ว
 
1. นายเอนก  ไชยป๋าน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 86 ทอง 14 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวอธิศา  พรหมมา
 
1. นางกรกันยา  กสิกรรม
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 87 ทอง 16 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. นายศศิพงศ์   ทองอินทร์
 
1. นายอดิพงษ์   แก้วศรี
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89 ทอง 6 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงฐิติมา  พุดซ้อน
 
1. นางกรกันยา  กสิกรรม
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายสุรพงษ์  โคตรแก้ว
 
1. นายวัฒนา  อ่อนลำลี
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 72 เงิน 18 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สีหาพงษ์
2. นายชลนัยน์  แสงวิจิตร์
3. นายดนุพล  สิงห์สงค์
4. เด็กหญิงปรีญาภรณ์  วงศ์ชูจันทร์
5. เด็กหญิงพีรดา  ยอดจันทร์
6. เด็กหญิงรุจิรัตน์  เจริญพร
7. เด็กหญิงศศิวิมล  เหลืองศิริ
8. นายสุรพงษ์  โคตรแก้ว
 
1. นายจิรวัฒน์  สุทธาวงศ์
2. นางปพิชญา  อ่อนลำลี
3. นายวัฒนา  อ่อนลำลี
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84 ทอง 18 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  สีหาพงษ์
2. นายชลนัยน์  แสงวิจิตร์
3. เด็กชายณัฐพงษ์  สว่างแสง
4. เด็กชายนัจฐาปกรณ์  น้อยจินดา
5. เด็กหญิงปรีญาภรณ์  วงศ์ชูจันทร์
6. เด็กหญิงพีรดา  ยอดจันทร์
7. เด็กชายพุทธิพงศ  สร้อยหิน
8. เด็กหญิงมัฌชิตา  สมดัง
9. เด็กหญิงศศิวิมล  เหลืองศิริ
10. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  พิมพ์ศิริจันทร์
11. เด็กชายสรสิช  ลิ้มฮะสูน
12. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ค้อวัน
13. เด็กชายสุภกิจ  โพธิ์คำ
14. นายสุรพงษ์  โคตรแก้ว
15. นางสาวแสงจันทร์  ม่วงแขก
 
1. นายไพรวัลย์  มาลัยศรี
2. นายจิรวัฒน์  สุทธาวงศ์
3. นางปพิชญา  อ่อนลำลี
4. นายวัฒนา  อ่อนลำลี
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.6 88.6 ทอง 8 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กหญิงฐิติมา  พุดซ้อน
2. นางสาวดวงกมล  สำเริง
3. นายประกฤษฎิ์  ร่มโพธิ์
4. นางสาวปิ่นดารา  คณาพานิชกุล
5. นายปุณกวิน  มหาวิริโยทัย
6. นางสาวพรกมล  จันโท
7. เด็กชายพลวัต  เอี่ยมยอด
8. เด็กชายยุทธพล  จันทรศร
9. นางสาวศยามล  บุญแรง
10. นายสันติ  ศุภพิช
11. นายสุกนต์ธี  กลิ่นสุด
12. นางสาวอธิศา  พรหมมา
 
1. นายธวัชชัย  ธิติการ
2. นายวีระศักดิ์  หม่อมฤทธิ์
3. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
4. นางกรกันยา  กสิกรรม
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 70.8 เงิน 31 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. เด็กชายยุทธนา  หินแดง
2. เด็กหญิงวริศรา  สุริยัน
3. เด็กชายศักดิ์ณรงค์  เพ็งสว่าง
4. เด็กชายสิทธิชัย  อุดมศิลป์
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  มีศรี
6. เด็กหญิงเบญจมินทร์  วงษ์แป้น
 
1. นางสาวชุติมา  สิทธิประเสริฐ
2. นางสาวปัทมา  นิตยกัญจน์
3. นายประมินทร์  ชูพิพัฒน์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77.4 เงิน 36 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายกรกรรณ  ไทยเจริญ
2. นายฐิติกร  โรยมณี
3. นายณรงค์ศักดิ์   พุ่มพวง
4. นายทิยะ  ปานะดิษฐ
5. นายธัญนุทัศน์  รอดมั่งคง
6. นายปารณัท  ลีระสันทัดกุล
 
1. นายวีระศักดิ์  หม่อมฤทธิ์
2. นายธวัชชัย  นิติการ
3. นายณัฐพล  เผือกพูลผล
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 74.2 เงิน 23 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กหญิงกนกวรรณ    นามแก้ว
2. เด็กชายกฤษฎา    เสาวิจิตร์
3. นายกฤษณะ   น่วมวัฒน์
4. เด็กชายกฤษดา   พรมวงค์
5. นางสาวกัญญาพรรณ    หอมรวง
6. นางสาวจารุวรรณ   อุทัศน์
7. นางสาวชนิกานต์   ตุ่มศิริ
8. เด็กหญิงชลธิชา   ปะลุวันรัมย์
9. เด็กชายชัชชนม์    ภูมิสวัสดิ์
10. เด็กชายฐาปกรณ์   ยิ่งถาวร
11. เด็กหญิงฐิติมา  เสาวิจิตร์
12. เด็กชายณัฐกร  ประสพสุข
13. นางสาวณัฐธิดา   อึ้งไถ่
14. เด็กชายณัฐภัทร   มีสุข
15. เด็กชายธนาศักดิ์    ถนอมนาค
16. นายธัญวัฒน์    เพ็ชรกูล
17. เด็กหญิงนวพร   สิทธิชัย
18. เด็กชายประทีป    ฐิติภิรมย์พร
19. เด็กชายพรพิทักษ์   พรมวงค์
20. นายพัชรพงศ์  วงษ์ภักดี
21. เด็กหญิงพิมพ์ชนก    เย็นชื่น
22. นายภัทรดร    หอมศิริ
23. เด็กหญิงภัทรา   นิยม
24. นายภาณุพงศ์    แน่นหนา
25. เด็กชายยศสิทธิเดช    สุระถา
26. นายรัชพล    พันธ์ผา
27. นางสาวรัตนาภรณ์  ป้อมถาวร
28. เด็กหญิงลลิตา  สุขภูตานันท์
29. นายวริศ   ศิริเลิศพรรณา
30. เด็กชายวิทยา    เสาวิจิตร์
31. เด็กชายวีรวิชญ์   ปิติชัยเวโรจน์
32. เด็กหญิงสาวิกา   โสมดี
33. เด็กหญิงสุจิตรา   วรรัตน์
34. นางสาวสุจิตรา   ปลื้มจิตต์
35. นางสาวสุภาภรณ์   พรมวงศ์
36. นายอมรเทพ    สีหมอก
37. เด็กชายอรรถพล   สมงาม
38. นางสาวอัครา    ชูศรีหะรันย์
39. นางสาวเบญจวรรณ   ยศโชติ
40. เด็กหญิงเบญจวรรณ   หาชัย
 
1. นางรภากัญ  พะนิรัมย์
2. นางสมพร   ดิลกศรี
3. นายสิทธิโชค  ไหมทอง
4. นายสมศักดิ์  อินทรจันทร์
5. นางกมลพันธ์  พยัคเกษมโสภณ
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 90.84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายกรกรรณ  ไทยเจริญ
2. นายกฤต  สิริปา
3. เด็กชายจักรวาล  กล่ำบุญสวัสดิ์
4. นางสาวชนิสรา  อยู่อิ่ม
5. นายฐิติกร  โรยมณี
6. นายตติพล   กลั่นดาวลอย
7. เด็กหญิงธมลวรรณ  เรียบร้อย
8. นางสาวธัญญาลักษณ์   นิลประดับ
9. นายธัญนุทัศน์  รอดมั่งคง
10. เด็กชายธีรทัศน์  นิวัฒน์
11. นายนพดล  เสงี่ยมจิตต์
12. นายนราธร  แซ่กัว
13. เด็กหญิงนริศรา   ยุทธนา
14. นางสาวนิลเนตร   วาณิชวิวัฒน์
15. นางสาวปนัฐดา   วงค์คำมา
16. นางสาวประกายวรรณ   พ่วงช่วงโชติ
17. นายปารณัท    ลีระสันทัดกุล
18. นายปุณกวิน  มหาวิริโยทัย
19. นายพงศธร  แจ่มกระจ่าง
20. นายพงษ์ศักดิ์   วัฒนศฤงฆาร
21. เด็กหญิงพรหมพร    รุ่งเจริญชนะชัย
22. นายพัสสน  เอื้อเฟื้อ
23. นายพุฒิพงษ์  วิเชียรน้อย
24. เด็กชายมีธรรศ    ไชยฤทธิ์
25. นางสาวยอแสง  เอิ้อเฟื้อ
26. เด็กชายยุทธพล  จันทรศร
27. นางสาวรามาวดี  โกปลด
28. นางสาวรินรดา  วิชา
29. นายวรกร  เจริญเตีย
30. นายวัชรพล  แจ้งประจักษ์
31. นายศุภวิชญ์   รวยสูงเนิน
32. นายสายชล  อุ่มเจริญ
33. เด็กชายสิรภพ  ปิยะวาทินทร์
34. เด็กหญิงสุรีย์พร  แก้วไชย
35. นายสุเทพ  จันทร์ชูผล
36. เด็กชายอดิศร   แดงเจริญ
37. นางสาวอาทิกา   เลิศศลารักษ์
38. นายเปมิกา  วิภาสิริกร
39. เด็กหญิงเมย์ศินี  จำเริญ
40. นางสาวเอเซีย  บุญชูเชาว์
 
1. นายชัยพร  หิรัญรักษ์
2. นางสาวโสภา  ถาวรเจริญ
3. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
4. นายบุญญฤทธิ์  อ่ำขำ
5. นางกรกันยา  กสิกรรม
6. นายณัฐพล  เผือกพูลผล
7. นายวีระศักดิ์  หม่อมฤทธิ์
8. นายธวัชชัย  นิติการ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.67 เงิน 17 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายวรพงศ์  เสียงประเสริฐ
 
1. นายรณชัย  ติณะคัด
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 81.67 ทอง 26 โรงเรียนมารดานฤมล 1. นายสหัสวรรษ  พุทธิสัตย์
 
1. นางวิภาภรณ์  ก๋งม้า
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนมารดานฤมล 1. นางสาวพิทยารัตน์  เสนสอน
 
1. นางวิภาภรณ์  ก๋งม้า
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90 ทอง 15 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นางสาวอัครา   ชูศรีหะรันย์
 
1. นายสิทธิโชค  ไหมทอง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 84 ทอง 10 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายสุริยะ   หอมประทิน
 
1. นายธวัชชัย  นิติการ
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 85.33 ทอง 15 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายณัฐวัฒน์   เกิดหริ่ม
 
1. นายธวัชชัย  นิติการ
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนมารดานฤมล 1. นางสาวพิทยารัตน์  เสนสอน
 
1. นางวิภาภรณ์  ก๋งม้า
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง 15 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 1. เด็กชายสหรัช  เขียวขำ
 
1. นายชัยรัตน์  แป้นประหยัด
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 63.33 ทองแดง 40 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. นายศิรวิชญ์  สวัสดิ์เดช
 
1. นางสาวปัทมา  นิตยกัญจน์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวพรธีรา  มังคละศิริทรัพย์
 
1. นายธวัชชัย  นิติการ
 
97 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72 เงิน 27 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. เด็กชายนคร  กาญจนเกตุ
 
1. นายศราวุธ  มกกงไผ่
 
98 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายธีรพัฒน์  โอ๋วเจริญ
 
1. นายรณชัย  ติณะคัด
 
99 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนมารดานฤมล 1. เด็กหญิงพิทยารัตน์  เสนสอน
 
1. นางวิภาภรณ์  ก๋งม้า
 
100 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวลลิตา  ตะอินทร์
 
1. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
 
101 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 67.1 ทองแดง 30 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวกชกร   ครองสกุล
2. นางสาวกัญญารัตน์   วัฒนารี
3. นางสาวจันทิมา  มัยมณี
4. นายพรศักดิ์  แซ่กง
5. นางสาวภัทรพร  ทองก้อน
6. นางสาวภัทรานิษฐ์   เทียนสว่าง
7. เด็กหญิงลลิตา  เอี่ยมพิจิตร
8. นางสาววีระอร   ตุ่มศิริ
9. เด็กหญิงศุภิญญา  พุทธรักษา
10. นางสาวเมธวลิน  วิญญาณ
 
1. นายวีระศักดิ์  หม่อมฤทธิ์
2. นายธวัชชัย  นิติการ
3. นายณัฐพล  เผือกพูลผล
 
102 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 90.6 ทอง 4 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงกุลริสา   มากทรัพย์
2. เด็กหญิงจิรัชยา   ดิษฐศิริ
3. เด็กหญิงชญาดา  กองแก้ว
4. เด็กหญิงชมพูนท    ศรีสุวรรณ
5. เด็กหญิงชลลดา    สวยสม
6. เด็กหญิงชลลดา   กุลธงทิพย์
7. เด็กหญิงชุติมา   แดงโสภา
8. เด็กหญิงฐนิตา   สีนวล
9. เด็กหญิงฐิติรัตน์   ลิมปนะวรรณกุล
10. เด็กหญิงณัฏฐา   กองขุนราม
11. เด็กหญิงธัญพิชชา  ยิ้มเจริญ
12. เด็กหญิงปิยะพัชร  เปลี่ยนศิลาทอง
13. เด็กหญิงปิยาพัชร    ลำบัวลอย
14. เด็กหญิงพลอยขวัญ    ศรีมา
15. เด็กหญิงพาขวัญ  น้อมเจริญ
16. เด็กหญิงภัทรวดี   ศรีบุตรตา
17. เด็กหญิงภารดี    สุจริต
18. เด็กหญิงรวิวรรณ์   ยิ้มแสง
19. เด็กหญิงลีลาวดี   อรุณศิริ
20. เด็กหญิงวรรธนพร   ยวนใจ
21. เด็กหญิงวรัญญา  ทองสถิตย์
22. เด็กหญิงศิริรัตน์   ยิ้มละมัย
23. เด็กหญิงสุชาดา   คำปัน
24. เด็กหญิงสุนิตตา   นพโสต
25. เด็กหญิงสุนิสา  รุ่งสอาด
26. เด็กหญิงสุพรรษา    เลิศศิริ
27. เด็กหญิงสุพรรษา   แก่นแสง
28. เด็กหญิงสุภาวดี   ไตรรัตน์
29. เด็กหญิงอรอุมา    พันธะสาร
30. เด็กหญิงเบญจมาส  จันดี
31. เด็กหญิงไอยา   พรมมาวัน
 
1. นางสาวภทรพรรณ  กุมภีร์
2. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณศร
3. นายอรุณ  ดวงระหว้า
4. นายก้อง  มักสัมพันธ์ุ
5. นางสาวกรณัฏฐ์  วรรณนภาลัย
6. นายประกาศิต  บรรเทิงจิตร
7. นายเทพรวี  ประสาทกุล
8. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 80.4 ทอง 31 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   โอสถานนท์
2. เด็กชายธีรศักดิ์   ทองบำเรอ
3. เด็กหญิงนยิกา   ขุนวิไชย
4. เด็กชายนราธิป   รัตติผา
5. เด็กชายพงศธร   อุดมเดช
6. เด็กชายภูมิภัทร   ไชโย
7. เด็กหญิงวริศรา   เพ็ชรทองนะ
8. เด็กชายวสุพล   มาลาเวียง
9. เด็กหญิงสุนันทา   จูประเสริฐ
10. เด็กหญิงแพรวา   สุมาลัย
 
1. นางรภากัญ  พะนิรัมย์
2. นายวีรพงศ์  สูงรัมย์
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.4 ทอง 16 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวชญาดา  ขอนดอก
2. นางสาวชนากานต์  โชคสกุลเจริญ
3. นางสาวชลิตา  คำศิริ
4. นายชัยภรณ์  นาคศิริ
5. นางสาวดารณี  เอี่ยมทรัพย์
6. นายตติพล  กลั่นดาวลอย
7. นายธีรภัทร์  ไชยปัญญา
8. นายนนทวัฒน์  สมชื่อ
9. นางสาวพิมพ์ประภา  สังข์ทอง
10. นายสรวิชญ์  คักล้อ
 
1. นางสาวโสภา  ถาวรเจริญ
2. นางสาวณฐวรรณ  รัตนวงษ์
3. นางสาวพิมพ์วดี  จันทรโกศล
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 87 ทอง 8 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงณัฎธิดา  บุญลาภ
2. เด็กหญิงณัฐชา  ปู่พุก
3. เด็กหญิงธิติมา  เสระชุม
4. เด็กหญิงพรนิภา  แหยมเกตุ
5. เด็กหญิงพิมพ์ณดา  สิงห์ประเสริฐ
6. เด็กหญิงรุ้งสวรรค์  เหลาเจริญ
7. เด็กหญิงอารยา  คำศักดา
8. เด็กหญิงเกษมณี  เย็นอุรา
 
1. นางสาวภทรพรรณ  กุมภีร์
2. นางสาวกนกวรรณ  ปัดภัย
3. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณศร
4. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
 
106 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 89.33 ทอง 4 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวจารุณี  อยู่เจริญ
2. นางสาวจิรัติกานต์  ไพรจิตร
3. นางสาวนันท์นภัส  ตรัยเธียรเลิศ
4. นางสาวศศิพร  โท้เป๋า
5. นางสาวศิริธร  หน่อแก้ว
6. นางสาวอุษา  แซ่เจี่ย
 
1. นางสาวภทรพรรณ  กุมภีร์
2. นางสาวกนกวรรณ  ปัดภัย
3. นางณัฐณิชาช์  วรรณนภาลัย
4. นางสาวพัชรินทร์  สุวรรณศร
 
107 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 74.67 เงิน 28 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงชุติมา  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงนนทิชา  เกื้อหนุน
3. เด็กหญิงนัฏธิชา  ยังให้ผล
4. เด็กหญิงนุชบา  รอดวรรณ
5. เด็กหญิงปิยะนารถ  การเกต
6. เด็กหญิงพิมพกานต์  โฉมศิริ
7. เด็กหญิงอรญานี  รังมูล
8. เด็กหญิงเกศิณี  แย้มประดิษฐ์
 
1. นางเกศ  น้ำทิพย์
2. นายวิชิต  เพชรศรี
3. นายบารมีอนันต์  แก้วคำ
4. นายจิรวัฒน์  สุทธาวงศ์
 
108 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 73.33 เงิน 31 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นางสาวจารุวรรณ   ตุ่มศิริ
2. นางสาวชนิดาภา   สุขมณี
3. นางสาวณิศญาณ์ภัทร์  แปลกสกุลสมบัติ
4. นางสาวณีรนุช   เกื้อกูล
5. นางสาวพรรษา   ทองประเสริฐ
6. นางสาวสิริธร   รุ่งแสง
7. นางสาวสุภาวดี   แสงสง่าศรี
8. นางสาวอรุณกมล   คชวงษ์
 
1. นายวีรพงศ์  สูงรัมย์
2. นางรภากัญ  พะนิรัมย์
 
109 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 73 เงิน 29 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงชุติมา  โพธิ์ทอง
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  สีปาน
3. เด็กหญิงนนทิชา   เกื้อหนุน
4. เด็กหญิงนภาพร  นาคเจริญ
5. เด็กหญิงนัฎธิชา  ยังให้ผล
6. เด็กหญิงนุชบา  รอดวรรณ
7. เด็กหญิงปิยะนารถ  การเกต
8. เด็กหญิงพรรณิภา  จันทร์ทอง
9. เด็กหญิงพิมพกานต์  โฉมศิริ
10. เด็กชายพุทธิพงศ   สร้อยหิน
11. เด็กหญิงมนทิราวรรณ  วิมลรัตน์
12. เด็กหญิงวรรณวลี  ยอดสวัสดิ์
13. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  พิมพ์ศิริจันทร์
14. เด็กหญิงอรญานี  รังมูล
15. เด็กหญิงเกศินี  แย้มประดิษฐ์
16. เด็กชายไกรวุฒิ  บุญเรียน
 
1. นายบารมีอนันต์  แก้วคำ
2. นางเกศ  น้ำทิพย์
3. นายไพรวัลย์  มาลัยศรี
4. นายรณชัย  ติณะคัด
5. นายจิรวัฒน์  สุทธาวงศ์
 
110 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 69 ทองแดง 32 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวกรวี  ถีระพงษ์
2. นางสาวกำไรทอง  เสมา
3. นางสาวชนากานต์  โชคสกุลเจริญ
4. นางสาวชลิตา  คำศิริ
5. นางสาวพิมพ์ประภา  สังข์ทอง
6. นางสาวสุกัญญา  พรมจันทร์
7. นางสาวอินทุอร  ถีระพงษ์
8. นางสาวเบญจวรรณ  กิมสี
 
1. นางสาวพิมพ์วดี  จันทรโกศล
2. นางสาวน้ำเพชร  นกศิริ
3. นางสาวโสภา  ถาวรเจริญ
4. นางสาวณฐวรรณ  รัตนวงษ์
5. นายวีระศักดิ์  หม่อมฤทธิ์
 
111 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 83.33 ทอง 4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ฉะเชิงเทรา 1. นายฐิติพงษ์  บุญเนตร
2. นายณัฐพล  สมนาค
3. เด็กชายธีรวัฒน์  ตำราเรียง
4. นางสาววรรณวิภา  พันธ์แสน
5. นายสถาพร  เลาะมิน
 
1. นางนันทิยา  สวนมาลี
2. นายเจนวิทย์  พวงทับทิม
 
112 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 81.33 ทอง 27 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงภัทรทิรา  ทองน้อย
 
1. นางสาวรวมพร  สดศรี
 
113 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 88.66 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาววรกานต์  อนุสรณ์นรการ
 
1. นางสาวธนัญชนก  แก่นแก้ว
 
114 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 75.66 เงิน 13 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา 1. เด็กหญิงพิชานันท์  โตเอี่ยม
 
1. นางสาวจินดา  เกิดผลมาก
 
115 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74 เงิน 20 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวสิริอาภา  ประมวลศิลป์ชัย
 
1. นางเพชรรัตน์ดา  ฝักฝ่าย
 
116 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84.17 ทอง 6 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวกาญจนา  พลหงษ์
 
1. นางสาวชุติมาพร  พรหิรัญวณิชกุล
 
117 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 89.67 ทอง 6 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงอารยา  คำศักดา
 
1. MissMengyun  Zhang
 
118 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85 ทอง 13 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวจิตรารจิส  บุญห่อ
 
1. นางเพ็ญศรี  เพ็ชรสมบัติ
 
119 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 74 เงิน 15 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงนิชธาวัลย์  บุญสวน
 
1. นางเพชรรัตน์ดา  ฝักฝ่าย
 
120 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94.33 ทอง 9 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวนีรภา  อุงศิริ
 
1. นางเพชรรัตน์ดา  ฝักฝ่าย
 
121 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 79.67 เงิน 7 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวกัญญาภัค  ศรีสมุทร
 
1. นางสาวชุติมาพร  พรหิรัญวณิชกุล
 
122 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 78.33 เงิน 21 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวณัชฌา  งามศิริ
2. นางสาวธัญมาศ  พิพัฒน์จำเริญกุล
3. นางสาวนันทพัทธ์  พรหมสุวรรณ
4. นางสาวรุ่งทิวา  ศรีวิไล
5. นางสาวสุวภัทร  สถาปิตานนท์
 
1. นางสาวรวมพร  สดศรี
2. นางสาวเยาวธิดา  เสี้ยวเส็ง
 
123 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 74.33 เงิน 15 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวพุทธิชาติ  วิเศษกุล
2. นางสาวรัตนา  เย็นจิตร์
3. นางสาววรรัตน์  สื่อวิมล
4. นางสาววัชรียาภรณ์  สวนเลิศ
5. นางสาวสุพิชฌาย์  ชูแก้ววิเศษ
 
1. นางสาวสุภัทรา  อุนะพำนัก
2. นางเพชรรัตน์ดา  ฝักฝ่าย
 
124 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 83.33 ทอง 7 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวกัลยาณี  เปล่งอรุณ
2. นางสาวนงลักษณ์  ปานจินดา
3. นางสาวพงษ์นภา  วงษ์ภักดี
4. นางสาวมุกมณี  ดำรงสุสกุล
5. นางสาวรัตนาภรณ์  สุขมี
 
1. นางสาวพชรพร  พระศุกร์
2. นางสาวชุติมาพร  พรหิรัญวณิชกุล
 
125 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 85.33 ทอง 11 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวปรายฟ้า  เนตรพิภพ
2. นางสาววิชญาดา  ลี้หยง
 
1. นางสาวเยาวธิดา  เสี้ยวเส็ง
 
126 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 63.83 ทองแดง 15 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวกัญจน์นัทธ์  ศรีมาลัย
2. นางสาวสุภาวรรณ  หมอกเจริญ
 
1. นางเพชรรัตน์ดา  ฝักฝ่าย
 
127 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 80 ทอง 7 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวฑัณฑิกา  ยังให้ผล
2. นางสาวศุภนิดา  โมทะจิต
 
1. นางสาวชุติมาพร  พรหิรัญวณิชกุล
 
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.71 ทอง 24 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายกชพงศ์  ทองบุญนะ
2. เด็กชายมณพัทธ์  ชุ่มชูจันทร์
3. เด็กชายรัชชานนท์  พิมพลา
4. เด็กชายวิชชากร  ผ่องแผ้ว
5. เด็กชายศักดิ์ชัย  วงษ์กล่ำ
6. เด็กชายสุเมธา  ชูเจริญ
7. เด็กชายเดชาพล  อินตะนัย
8. เด็กชายเพทาย  บริบูรณ์ทรัพย์
 
1. นายเพิ่มศักดิ์  สีสม
2. นายยอดชาย  โคตรุฉิน
 
129 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 76.15 เงิน 24 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 1. นายกำพล  สุภาพสุนทร
2. นายจิรยุต  ธัญญาหาร
3. นายดนุนันท์  แจ้งข่าว
4. นายธนดล  แก้วธรรมชัย
5. นายธนบูลย์  หนูรอด
6. นายบวรทัต  อ่ำกรุย
 
1. นางนันทพร  เย็นประสิทธิ์
2. นายอุทัย  นนกระโทก
3. นายวิสิษฐ์  และอิ่ม
 
130 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 53.55 เข้าร่วม 22 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นางสาวญาดา  เผือกนิสัย
2. นางสาวณิชา  หงษ์ทอง
3. นางสาวธัญญารัตน์  สัตตารัมย์
4. นางสาวนาตยา  สอนเจริญ
5. นางสาวพัชรมล  บุญมา
6. นางสาวภคินี  ศรีสมบัติ
7. นางสาวรัชดาภา  อวยพร
8. นางสาวอาภาภัชร  แย้มเปี่ยม
9. นางสาวเบญจวรรณ  อิทธิพร
 
1. นางรุ่งรัตน์  โชคพานิชศิริ
2. นายเสกสรร  โยธานันต์
3. นางอังคณา  แสงสว่าง
 
131 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 35 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงณภัทรา  อริยปัญโญทัย
2. เด็กหญิงวนาลี  ท้วมพงษ์
3. เด็กหญิงสิริปรียา  เมฆจันทร์
 
1. นางสาวสุภาณี  ตันพา
2. นางสาวพัชรี  เมืองเชียงหวาน
 
132 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 81 ทอง 6 โรงเรียนบางปะกง "บวรวิทยายน" 1. นางสาวนิภา  แซ่ย่าง
2. นางสาวมนัสวี  ทองบุญชื่น
3. นางสาวมัลลิกา  แก้วพลอย
 
1. นางสาวทตยาภรณ์  รัฐนันทมงคล
2. นางเบญจมาศ  พัฒนโชติ
 
133 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 81.7 ทอง 18 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายกฤตธา   อาฒยะพันธุ์
2. เด็กหญิงรัตนากร  แก่นหิรัญ
3. เด็กชายสุเมธ  บำรุงสิน
 
1. นายอดุลย์  วิริยาพันธ์
2. นายสมเกียรติ  เหล่าวิทยากุล
 
134 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นางสาวปัญญดา  สูญทุกข์
2. นางสาวปัทมวรรณ  บุญญา
3. นางสาวมาฌิตา  บุญมี
 
1. นายสมเกียรติ  เหล่าวิทยากุล
2. นายอดุลย์  วิริยาพันธ์
 
135 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 67.6 ทองแดง 29 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กชายกวิน  นิลกำแหง
2. เด็กชายบุญยรัศ  คงวัน
 
1. นางมณฑกานต์  มาลา
 
136 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 78.4 เงิน 18 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. เด็กชายจักรเพชร  วงษา
2. เด็กชายภาณุวัฒน์  แสงแตง
 
1. นางสาวภทรมน  จินะเสนา
2. นางสาวนิดธิดา  กันแก้ว
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 81.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายรัชพล  เเย้มคล้าย
2. นายอภิสิทธิ์  ทองขาว
 
1. นางสาวดาวเรือง  ศรีหทัย
2. นางสาวนันท์ณรัตน์  เรืองรัตน์
 
138 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 65.4 ทองแดง 33 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายนวพันธ์  ทุมประดิษฐ์
2. เด็กหญิงสุภัสสรา  ศรีเจริญ
 
1. นางสาวกมลชนก  ประทุมมา
2. นางสาวพิมพ์พัชชา  ใจอารีย์
 
139 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 66.4 ทองแดง 16 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายกิตติภณ  สิงห์ชม
2. เด็กชายกิตติภูมิ  ตรีสาม
 
1. นางสาวรุ่งรัตน์  ยิ้มเนียม
2. นางสาวดาวเรือง  ศรีหทัย
 
140 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 84.4 ทอง 4 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายนฤพล   ป้อมพิมพ์
2. เด็กหญิงสุพนิต   วีระวิทยากรณ์
 
1. นายไพฑูรย์   อนุสิทธิ์
2. นายทองสุข  เอี่ยมศิริ
 
141 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นายลักษณ์วงค์  วังสัน
2. นายเขตวันชัย  รุ่งฟ้า
 
1. นางสาวสุพิชญาย์   นาคเณร
2. นายทองสุข  เอี่ยมศิริ
 
142 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 79 เงิน 5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายรัชกฤช  ทวีจารุภัทร
2. นายสุเทพ  จันทร์ชูผล
 
1. นางประทุม  อมรนพกุล
2. นายโชติก  ทรัพย์ดี
 
143 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 52.66 เข้าร่วม 19 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายณัฐกิตติ์  สำเร็จ
2. นายวีระยุทธ  ศรีโยหะ
 
1. นายปริญญา  สีใส
2. นางสาวรัตนา  วิหกเหิร
 
144 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 27 โรงเรียนดัดดรุณี 1. เด็กหญิงยศวดี  หมื่นทิว
2. เด็กหญิงลลิดา  นพกาล
3. เด็กหญิงวิภาพรณ์  ใต้ชมภู
 
1. นางกัลยา  กลิ่นเชิดชู
2. นายนพดล  ศรประสิทธิ์
 
145 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 73.4 เงิน 17 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวจิตติมา   โพธิสอน
2. นางสาวจุฑามาศ  ดาทอง
3. นางสาวพศิกา  สงวนทรัพย์
 
1. นางกัลยา  กลิ่นเชิดชู
2. นายนพดล  ศรประสิทธิ์
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายพศวัต  บัวน่วม
2. นายวรัชญ์  ปุณโณทก
 
1. นางสาวพิมพ์พัชชา  ใจอารีย์
2. นายปริญญา  สีใส
 
147 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 75 เงิน 24 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 1. นายธัชธรรม  สีมาเอกรัตน์
2. นายภูริญ  ประชุมชน
3. นายภูสิทธิ  ศรีวิเชียร
 
1. นายโชติก  ทรัพย์ดี
2. นายปริญญา   สีใส
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. เด็กชายเทพทัต  โพธิมากูล
2. เด็กชายเปรม  ศิริชาติกุล
3. เด็กชายเอกวิเชียร  หอมพระจัน
 
1. นายรติ  พิพัฒน์ศรี
2. นายเสน่ห์  ศิริวรรณ
 
149 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 76 เงิน 11 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายพีรภัทร์  กาลพันธา
2. นายภูริณัฐ  ริ้วทอง
3. นายสุทธิรักษ์  งามสง่า
 
1. นายรติ  พิพัฒน์ศรี
2. นายเสน่ห์  ศิริวรรณ
 
150 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 82.5 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายธีรภัทร  นาแพง
2. นายพีรพัฒน์  สุขเกษม
3. นางสาวสิรินาถ  ตันไล้
 
1. นายรติ  พิพัฒน์ศรี
2. นางมณฑกานต์  มาลา
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 77.8 เงิน 33 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายธนากร  อุ่มเจริญ
2. เด็กชายธลาดล  ปัตถา
3. เด็กชายอลงกรณ์  จันชูผล
 
1. นายนพดล  สกุลเหลืองอร่าม
2. นายสุรพงษ์  รัตนแสง
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 79.4 เงิน 21 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. นายทัศนัย   นาคสุข
2. เด็กชายสหรัฐ  แสงตะวัน
3. นายอลงกรณ์  ส้มเกลี้ยง
 
1. นางสาวธัญลักษณ์   ปลอดดี
2. นายภูมิพัฒน์  วรรณนภาลัย
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 22 โรงเรียนการทำมาหากิน วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) 1. เด็กหญิงพัชรา  มะเด็น
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  เลาะหมุด
3. เด็กหญิงสุภัสดา  ชุ่มชูจันทร์
 
1. นายสุมิตร  คำดี
2. นางสาววารุณี  สาลีพวง
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 75 เงิน 36 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. เด็กชายศิรภัทร  กาฬสุวรรณ์
2. เด็กหญิงอรทัย  ซ้ายเวียง
3. เด็กหญิงอารยา  ซิ้มสื่อ
 
1. นางสาววิมล  ผลบุญ
2. นางสาวจุฑามาฒย์  นิยม
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 45 โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูล 1. นางสาวนันทนา  กาญจนเดชะ
2. นายระวี  บุญถนอม
3. นางสาวเบญจา  สมอนาค
 
1. นายสมประสงค์  จำปาทอง
2. นางสาวจุฑามาฒย์  นิยม
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 81.9 ทอง 39 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กหญิงกรกมล  มะโนอิ่ม
2. เด็กชายอรรถพร  มากมาย
3. เด็กหญิงอัตศริตา  เดชสุวรรณ
 
1. นางรุ่งจรีย์  วงศ์เพชรอักษร
2. นางนภาวดี   บุตรน้ำเพ็ชร
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.6 ทอง 30 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นางสาวจุฑามาศ  เขาเหม้น
2. นางสาวรุ่งนภาพร  ใกล้ชิด
3. นายศรันยู  ทนุวงศ์
 
1. นางรุ่งจรีย์  วงศ์เพชรอักษร
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80.4 ทอง 16 โรงเรียนมารดานฤมล 1. เด็กหญิงชัชชญา  หนูฉิม
2. เด็กหญิงธัญวรัตน์  จำรูญพืช
3. เด็กหญิงศศิณา  คำศรีสุข
 
1. นางสาวปวีณา  เรืองทอง
2. นางกรองทิพย์  เถิ่งอุดม
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 82 ทอง 26 โรงเรียนการทำมาหากิน วัดโพธิ์เฉลิมรักษ์ (อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) 1. นางสาวมายาวี  เลียบแสง
2. นางสาวรัญชลี  โต๊ะชื่นดี
3. นายวัชพล  หวังแจ่ม
 
1. นายสุรพงค์  เกตแก้วเจริญ
2. นายมนัสถา  สีทอง
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 83.6 ทอง 6 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงนันทิกา   พลหาญ
2. เด็กหญิงปนัดดา  บุญศรีเจริญ
3. เด็กหญิงวรัญญา  แซ่ตัน
 
1. นางบุปผา   ตันตะราวงศา
2. นางอุบล  บูรณะศรีศักดิ์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85 ทอง 14 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวชีพชนก  เหลืองอ่อน
2. นางสาวญาณิศา  ลิ้มไธสง
3. นางสาวรัตติยา  เวียกการ
 
1. นางนฤทิพย์  ศรีเกษตรสรากุล
2. นางพรพิมล  ทรงศิริ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 79.4 เงิน 31 โรงเรียนบางน้ำเปรี้ยววิทยา 1. เด็กหญิงปัทมา  ศรไพบูลย์
2. เด็กหญิงวรรัตน์   สุพรรณ์สาร
3. เด็กหญิงสุจิตา  อินการเกตุ
 
1. นางอุบล  บูรณะศรีศักดิ์
2. นางบุปผา   ตันตะราวงศา
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนดัดดรุณี 1. นางสาวรัตนา  โสมประยูร
2. นางสาวรุ่งรัชพร  ศรีทอง
3. นางสาวหนึ่งฤทัย  สินธุไพร
 
1. นางชลิตา  ช้างพลายแก้ว
2. นางพรพิมล  ทรงศิริ
 
164 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 84.8 ทอง 13 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 1. เด็กหญิงกาญจนา  บุหงาเรือง
2. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ภู่เจริญ
3. เด็กหญิงเบญจมาศ  ดำหมัด
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  ศิริเพ็ชร
2. นางสมหมาย  ลัดลอย
 
165 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80 ทอง 23 โรงเรียนดอนฉิมพลีพิทยาคม 1. นายณัฐพล  คำสุวรรณ์
2. นางสาวเกตุศราภรณ์  กิรัมย์
3. นางสาวเฮาวา  หริ่มเพ็ง
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  ศิริเพ็ชร
2. นางสมหมาย  ลัดลอย
 
166 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. เด็กชายภูมิวิพัส  ห้วยขันทอง
 
1. นางรุ่งจรีย์  วงศ์เพชรอักษร
 
167 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 76.66 เงิน 8 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 1. นางสาวศิวนาถ  เถื่อนโทสาร
 
1. นางรุ่งจรีย์  วงศ์เพชรอักษร
 
168 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 77 เงิน 9 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เหนือเมฆ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ฉวนศรี
3. เด็กหญิงกัลยา  พรมงาม
4. เด็กชายกำธร  เรืองแจ่ม
5. เด็กชายกิตติพงษ์  ทัศนศภศิลป์
6. เด็กชายณภัทร  สินรัชดากร
7. เด็กชายณัฐวุฒิ  ภู่เย็น
8. เด็กชายดนัย  พุ่มบุญ
9. เด็กชายตรีเนตร  ตีทอง
10. เด็กชายต้นกล้า  แซ่จ๋าว
11. เด็กหญิงธีวรา  ศิริยั่งยืน
12. เด็กหญิงนภัสสร  แซ่ม้า
13. เด็กชายปฏิภาน  ภู่เย็น
14. เด็กชายประเสริฐ  บุญฉิม
15. เด็กหญิงพิมพ์พฤดา  งามเฉลียว
16. เด็กหญิงยุพิน  แซ่ลี
17. เด็กชายรพีพงศ์  ชื่นบาน
18. เด็กหญิงศิริพร  โคกคล้าย
19. เด็กชายสงกรานต์  ใจคำแหง
20. เด็กชายสหรัถ  รัตนะมงคลกุล
21. เด็กชายสินธนา  ภู่เย็น
22. เด็กหญิงหนึ่งฤดี  รอดอุ่น
23. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีเพ็ชร์
24. เด็กชายเอกพล  ยอดพรหม
 
1. นายเจษฎา  สิงห์โต
2. นางพเยาว์  คงมินทร์
3. นางวลัยลักษณ์  มัดทะปะนัง
4. นายไววิทย์  นาถ้ำพลอย
5. นางสาวเกศศรินทร์  ณะเสน
6. นางกรรณิการ์  นาถ้ำพลอย
7. นางสาวจินดารัตน์  ม่วงศรี
 
169 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 72.67 เงิน 5 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 1. นายกรภัทร์   ธรรมสละ
2. นายกฤษณะ   สิงหน
3. นางสาวกาญจนา  พันธรักษ์
4. นางสาวกาญจน์นิธิ  รัตนประเสริฐ
5. นางสาวคีตภัทร  สุทธิอุดม
6. นายชนะ   เอี่ยมสอาด
7. นางสาวดุลย์ชิตา  เพ็ชรกูล
8. นายธนนันท์  จันทรพรหม
9. นายนครินทร์   ลี้หยง
10. นายปฏิพัทธิ์   อ้อนกระโทก
11. นายพีรพล   ช่วยความดี
12. นายพีรวัฒน์   อนุสิทธิ์
13. นายมังกรเก้า   ตันไล้
14. นายมานะ   ป้อมลอย
15. นายรนภูมิ   ประสพสุข
16. นายรักธรรม   ศิริจำรัส
17. นางสาวรุ่งนภา  บุญเพ็ง
18. นายศุภณัฐ   มณี
19. นายศุภณัฐ  พวงมาลัย
20. นายสรวิศ   ล่อจั้ง
 
1. นายวีรพงศ์  สูงรัมย์
2. นางรภากัญ  พะนิรัมย์
3. นางสาวสิทธิญา  หอมทอง
4. นางสมพร   ดิลกศรี