สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 5 (สิงห์บุรี,ลพบุรี,ชัยนาท,อ่างทอง) [กลุ่ม สพม.อ่างทอง 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 30 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณภรณ์  ฤทธิ์กระจ่าง
 
1. นางสาวพรรษา  เขมะชิต
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 72 เงิน 46 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นางสาวอารียา  โพธิ์เงิน
 
1. นางคำเตือน  สังข์วิเศษ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80 ทอง 20 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. นางสาววรรณา  สุภาพพร
 
1. นางสาวขวัญฤทัย  แก้วกล่อม
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 71.5 เงิน 25 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวชยานุตน์  เจาฑาฑิต
 
1. นางสาวกานต์สินี  พูลพิพัฒน์
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78.37 เงิน 35 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงมนัสชนก  นาโสม
 
1. นางสาวชวัญธร  แสงมณี
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83 ทอง 21 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวจีรติกร  กาญชำนาญ
 
1. นางสุกัญญา  จันทนา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81 ทอง 17 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงสุรภา  เชาว์ขุนทด
 
1. นางสาวจิรายุ  ฉลาดทำ
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 89.25 ทอง 10 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวศศธร  คดีธรรม
 
1. นางอรุณี  ก่อเกิด
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 57 เข้าร่วม 37 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกัญฐรส  จีนขจร
2. เด็กหญิงสมฤดี  เนื่องปฐม
3. เด็กชายโอซามา  หวังสะแล่ะฮ์
 
1. นายศุภกันต์  พึ่งแย้ม
2. นางศิริวรรณ์  เกษดี
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 16 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวธีราพร  กล่ำรุ่ง
2. นางสาวรุ่งทิวา  รัศมี
3. นางสาวอรอนงค์  คงการุณ
 
1. นางเยาวนาถ  ตรัยที่พึ่ง
2. นางสาวเพชรขจี  ธีฆัมพร
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 70.2 เงิน 20 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายปฐวี  บุญศรีพิรัตน์
2. เด็กชายแผ่นดิน  กาฬษร
 
1. นางระพีร์  ปิยจันทร์
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 67.8 ทองแดง 36 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวปัญญาพร  เด่นดวง
2. นางสาวอรอุมา  ทองคำ
 
1. นางรุจี  โกสยะมาศ
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 25 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวณัฐนันท์  เลิศนันทกุล
 
1. นางจันทิมา  จ้อยศรีเกตุ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 14 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวกฤติยา  พันธ์ทรัพย์
 
1. นายประทีป  ศรีเพชรเจริญ
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 82.4 ทอง 7 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงทอฝัน  เชาว์เอนก
2. เด็กหญิงนัยวาณี  วงษ์ปาน
3. เด็กหญิงภัทรมน  จันพลา
 
1. นายเอกพงษ์  โตชัยศรี
2. นายสุริยา  อินวิเชียร
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวจิตราภรณ์  เนียมสุข
2. นางสาวณัฐมล  พลอยดี
3. นางสาวอริสา  จิระโภคิน
 
1. นางสาวนฤมล  ชักนำ
2. นายเอกพงษ์  โตชัยศรี
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐวรา  ทองศักดิ์
2. เด็กหญิงปณัดดา  มีสกุล
3. เด็กหญิงวริศรา  สวนทรัพย์
 
1. นางสาววรัญญา  หอมละม้าย
2. นางวรรณฤดี  เอี่ยมสุเมธ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 74.2 เงิน 13 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายธนชิต  เชียงสาย
2. นายธนโชติ  หุ้มแพร
3. นายพชรพล  ไชยกูล
 
1. นางสาวสิตานันท์  เนียมหอม
2. นางสาวสุภณิดา  ระนำไทยสงฆ์
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 54.7 เข้าร่วม 21 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายนฤบดินทร์  ตราประยูร
2. เด็กชายพีรวิชญ์  คำชื่น
 
1. นายเอกพจน์  คำลือ
2. นายปิยะพงศ์  หรือตระกูล
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 37.6 เข้าร่วม 17 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวกัญญาภัค  ชมวนา
2. นายภควัต  หลิม
 
1. นายปราโมทย์  อ่อนละม้าย
2. นางสาววรรณนารียา  รักชะนะงาม
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 24 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายธนภัทร  นุชเจริญ
 
1. นางวรรณิษา  ฤทธิ์สุทธิ์
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 84 ทอง 6 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นายชัยพร  พรหมทอง
 
1. นางสาวชัชดา  ครองตน
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 26.5 เข้าร่วม 25 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายกิตติพงษ์   สอนพร
2. เด็กหญิงธนพร   รอตเสียงล้ำ
3. เด็กหญิงวิรากานต์   แจ่มแจ้ง
 
1. นางสุมารินทร์   สงวนวงษ์
2. นายสมเกียรติ   สงวนวงษ์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 23.37 เข้าร่วม 32 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวชนม์นิภา    ชุ่มชวย
2. นางสาวฐิตานันท์    ตั้งฉัตรวรกุล
3. นางสาวอัญรัตน์   ศุภนัตร์
 
1. นางสุชาดา  มณีโชติ
2. นายกิตติศักดิ์   สุขสังขาร
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 68.5 ทองแดง 39 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายพีรวิชญ์  ประยงค์แย้ม
2. เด็กหญิงศิริประภา  หมากสุข
3. เด็กหญิงเมธาพร  ฉันท์แต่ง
 
1. นางสาวสุภาพ  นามบุตร
2. นางสาวฐิตารีย์  ทำทอง
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 81.1 ทอง 8 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายปริญญา  มีใจเย็น
2. นางสาวสุนิษา  บุญชัย
3. นางสาวสุภนิช  กองสิน
 
1. นางสาวพรพิมล  ทดทะศรี
2. นางสาววรรณนภา  ย้วนบุญหลิม
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74.9 เงิน 28 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจารวี  รุ่งเรือง
2. เด็กชายพศิน  กันอุปัทว์
3. เด็กชายวีรเทพ  ศิลามาศ
 
1. นางสาวสุชาดา  อักษรกริช
2. นางสาวมัทนา  มีอิสระ
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 45 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายนิธิศ  สายสุทธิ
2. นายพงศ์ณภัทร  ชนะภัย
3. นายวิทวัส  สังข์สะอาด
 
1. นางสาวมัทนา  มีอิสระ
2. นางสาวสุชาดา  อักษรกริช
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง 14 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์   หาญตระกูล
2. เด็กชายณฐกฤต   ธูปแก้ว
3. เด็กหญิงอชิรญา   แสงวิภาสนภาพร
 
1. นางทิพย์ธารา  วงษ์สด
2. นางสาววิจิตรา   ศรีรานุรักษ์
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 77.8 เงิน 39 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายชวภณ  บรรจงวรรธนะ
2. นายทศวัต  ปั้นงาม
3. นายปฐวี  ดำรงรัตน์
 
1. นางสาวบุญสิตา  กิติเรียงลาภ
2. นางสาวมธุรส  รัตนวงศ์สนิท
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 38 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐพัชร์  ศิรกุลวัฒน์
2. เด็กหญิงโสภิดา  ศรีปลั่ง
 
1. นายณฐพร  หลากสุขถม
2. นางสาวภลดา  ทองย้อย
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 8 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายนิติภูมิ  ปรีชาชวลิต
2. นายพชรพล  สว่างเนตร
 
1. นางสุวรรณ  สาลีผล
2. นายวิทวัฒน์  สีลาด
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 83.35 ทอง 7 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กชายยศกร  โชติมลทิน
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปลอดรัมย์
 
1. นายเจิมศักดิ์  ศรีแสน
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 60.8 ทองแดง 19 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 1. เด็กชายนฤทธิ์สนัย  การุณวงษ์
2. เด็กชายภานุสรณ์  อุ้มญาติ
 
1. นางสาวอัจฉรา  วิญญกูล
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 1. นายธนโชติ  โอ้โถง
2. นายรุ่งโรจน์  ชื่นเอี่ยม
3. นายสุรเดช  ดาวอุดม
 
1. นายธนพงศ์  อยู่ชา
2. นายประดิษฐ์  บุญเส็ง
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81.67 ทอง 22 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงชณัชชา  กองกาย
2. เด็กหญิงดวงกมล  รัศมีวิศิษฏ์ปัญญา
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  ปานโต
4. เด็กหญิงพชรพร  อ่วมรอต
5. เด็กหญิงมณฑกานต์  ปวริศ
 
1. นางสาวศันสนีย์  ขันธศร
2. นายตะวัน  บุตรอินทร์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.17 ทอง 4 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวขนิษฐา  นิลประดิษฐ์
2. นางสาวธนารีย์  คงสอน
3. นางสาวนัฐวรรณ  คล้ายวงษ์
4. นางสาวพชรมณฑน์  สุทธิวงษ์
5. นางสาวอชิรยา  ทรัพย์มาก
 
1. นางสาวกฤษณา  ดุเหว่าสิงห์
2. นางสาวภีรภา  เสือไทย
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 13 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงณัฐณิชา   ฉิมภู่
2. เด็กหญิงธนัชพร   โพธิ์กระจ่าง
3. เด็กหญิงธนาพร   บุญเชียง
4. เด็กหญิงธันยพร   กันศิริ
5. เด็กหญิงนภัสรพี   สุนทรนันท์
 
1. นางสุรีย์พร  รุ่งเรือง
2. นางสาววิจิตรา  นพรัตน์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.4 ทอง 29 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวณวพร  เสมบุตร์
2. นายพงษ์พันธ์  ภูเชตะวัน
3. นางสาวพุทธรักษา  ทรัพย์สิน
4. นางสาวสุพิชญา  หมวกน้อย
5. นางสาวอุไรวรรณ  โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวนพรัตน์  ทานนท์
2. นางสาวสุนิสา  เนรจิตร์
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 83 ทอง 10 โรงเรียนไผ่วงวิทยา 1. เด็กชายกิตติธัช  ศรีแผ้ว
2. เด็กชายดวงเฉลิม  ใจหล่อ
3. เด็กหญิงปาริชาต  ใจเด็ด
4. เด็กชายพงพัทธ์  รัตนพักตร์
5. เด็กหญิงภิญญดา  อิ่มอุรัง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์  สังข์ขำ
2. นางสาวสุกานดา  ปานเพชร
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 72.8 เงิน 26 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวดวงกมล  ผลชล
2. นางสาววนิชชา  อ่ำทิม
3. นางสาววริษา  แย้มยิ้ม
4. นายสุริยะ  เจริญ
5. นางสาวอมราพร  บุญประเสริฐ
 
1. นายนพดล  ชาวนาผล
2. นางสาวชาลินี  ศึกษาชาติ
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายกฤษดา   เอี่ยมทองคำ
2. นางสาวกัญญาภัทร  รอดแก้ว
3. เด็กชายกีรติ  จันทร์เพ็ง
4. เด็กชายฉัตรณรงค์  ดีพลา
5. เด็กชายณัชพล  ดิษฐ์ผดุง
6. เด็กหญิงธมลวรรณ   เสมาทอง
7. เด็กหญิงธีรินทร์   นาคย้อย
8. เด็กชายปรัชญา   เดชกระจ่าง
9. นางสาวปรียาภรณ์   หอมหวน
10. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  คาดหมาย
11. เด็กหญิงพิชญา  ปรากฎผล
12. เด็กหญิงพิชามญชุ์  เก่งการณ์
13. เด็กหญิงมนัสชา   ภิญโญ
14. เด็กหญิงวนานันท์  กิจรันต์
15. เด็กหญิงศิริพันธ์   อุดรรุ่ง
16. เด็กหญิงศิริลักษณ์  คำก้อน
17. เด็กหญิงสิรินดา   สวนมะม่วง
18. เด็กหญิงเบญจพร   นาคย้อย
19. นายเมธา   เรืองฤทธิ์
20. นางสาวโสภิตนภา  บังเกิดฤทธิ์
 
1. นางสาวจิรายุ  ฉลาดทำ
2. นายศิริชัย  คชวงษ์
3. นางสาวจุฬาลักษณ์  รอตเจริญ
4. นางสาวกานต์สินี   พูลพิพัฒน์
5. นางเยาวนาถ  ตรัยที่พึ่ง
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ม.1-ม.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายกัลย์จากรณ์   สิงห์โห
2. เด็กชายจิตตพล   วงษ์พรม
3. เด็กหญิงจุฑาวรรณ  กิติธรรม
4. นายทักษิณ  ภมร
5. เด็กชายธีรวัฒน์   ปิ่นสุวรรณ
6. เด็กชายนพณัฐ   กองทอง
7. นายนฤพนธ์  สำลีพันธ์
8. นายประสพโชค   อุทุมภา
9. เด็กชายพงศกร  เพ็งนิ่ม
10. เด็กหญิงพุทธธิดา   อ่อนนิ่ม
11. เด็กชายมนัสกรรณ  สินธุสุวรรณ
12. เด็กหญิงมานิตา   สารีกิจ
13. เด็กหญิงลักขณา  อิ่มวิบูลย์
14. เด็กหญิงวชิรธาร   ปานอุไร
15. นางสาววริศรา   นกหงษ์
16. เด็กชายศุภกฤษ  เพชรรักษ์
17. นายศุภโชค   สินอยู่
18. นายสหรัฐ   ฉิมทอง
19. นางสาวสุปาณี   สอนดงบัง
20. เด็กหญิงอรอนงค์   พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวปาจรีย์  เทียนดี
2. นายศิริชัย  คชวงษ์
3. นางจุฬาลักษณ์  รอตเจริญ
4. นางสาวกานต์สินี  พูลพิพัฒน์
5. นางเยาวนาถ   ตรัยที่พึ่ง
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 21 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงกรวรรณ    ปิ่นวิเศษ
 
1. นางทิพย์วรรณ  เกิดมงคล
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวสิรวีร์   จันทร์ผลึก
 
1. นางนุตาวรรณ  พลสุจริต
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 43 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เฉลยโฉม
2. เด็กชายนพณัฐ  บุญพยุง
 
1. นางสาวสายพิณ  ดุษฎี
2. นางสาววิลาวัลย์  คำสว่าง
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 86.25 ทอง 30 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาววิมลสิริ   เหล่าภักดี
2. นายวิศรุต   วงษ์ปาน
 
1. นางพิมประไพ  พานทอง
2. นางพรัชโฉม  ศรีสว่าง
 
48 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 86.4 ทอง 34 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงกุลริศา  แจ่มใส
2. เด็กหญิงจริยวรรณ  โพธิ์เกตุ
3. เด็กหญิงธนพร   พึ่งโภคา
4. เด็กหญิงนัชชา   แก่นจันทร์
5. เด็กหญิงพรนภา  เติมวงศ์
6. เด็กหญิงพรรณรวี  หาเมฆี
7. เด็กหญิงภัทรกันย์  ช่วยนุกูล
8. เด็กหญิงสมิตา  สังข์ศิลป์เลิศ
9. เด็กหญิงสุพรรณี  อ่องละออ
10. เด็กหญิงอภิณห์พร  อินทร์สุวรรณ์
 
1. นางสาววิมลวรรณ  บุญเจริญ
2. นายเสาร์ห้า  พุทธบาล
3. นายประเสริฐ  สุขขุม
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 89 ทอง 5 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายครองฟ้า  พยอม
2. เด็กหญิงจันทิมา  บรรพบุรุษ
3. นางสาวชลดา  มนูญผล
4. เด็กหญิงฐนิชา  ดอกมะขาม
5. เด็กหญิงณัฐนรีญา  ลี้วิเศษสุข
6. นางสาวปิรารัณย์  แจ่มฟ้า
7. นางสาวพิชชาภรณ์  หวังดี
8. นางสาวพิชญา  พันธุ์สนชัย
9. นางสาวภูษณิศา  ประมูลศรี
10. นางสาวมลธิลา  วงค์ภักดี
11. นางสาวมัญฑิตา  กาฬภักดี
12. นางสาววันวิสา  วัฒนากูล
13. นางสาวสิรภัทร  วีระวัฒน์
14. เด็กชายหาญณรงค์   วัดน้อย
15. นางสาวเบญจรัตน์  ไตรยวงค์
 
1. นางสาวนิภาพร  ผิวฉ่ำ
2. นางสาวน้ำเพชร   แจ่มทอง
3. นางสาวกุลธรา  แก้วซัง
4. นายวิเชียร  แตงอ่อน
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 17 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายภูริช  เรืองสม
2. เด็กชายรัฐพงศ์  ตั้งชนม์จำรัส
 
1. นายมานะ  ประสาทศิลป
2. นางสุชีรา  รักคำ
 
51 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 71 เงิน 12 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวพรพรรณ  ดิษเจริญ
2. นางสาวลลิตา  ชำนาญกิจ
 
1. นายชูชาติ  มงคลไวย์
2. นายวุฒิ  แก้วสารถี
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 40 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายนลธวัช  อยู่คงเมือง
 
1. นายสิริชัย  ใหญ่มาก
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวจิราภรณ์  พูลนุช
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงรังรอง  โกสิยาภรณ์
 
1. นางสาวพนิดา  ทัตตะทองคำ
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 35 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาววัลวิษา  พงษ์พยัคฆ์
 
1. นายชิตพล  เครือแก้ว
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ดวงสา
 
1. นางสาวปิยะนุช  หงษ์นาค
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายภัทรดนัย  เสริมดี
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายธนวัฒน์  ทองชันรุก
 
1. นางสาวปิยะนุช  หงษ์นาค
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวนรีกานต์  นันตีสู้
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 76.89 เงิน 30 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงนภัสสร  กิจไพบูลย์พันธ์
2. เด็กหญิงนิชากรณ์  วรวัฒน์
 
1. นายสิริชัย  ใหญ่มาก
2. นางสาวปิยะนุช  หงษ์นาค
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 86 ทอง 12 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงวิลาสินี  แฟงผลน้อย
 
1. นางสาวปิยะนุช  หงษ์นาค
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 86 ทอง 9 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายธาดา  แก้วมงคล
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
63 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 90 ทอง 4 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายนุติพงษ์  คำจันทร์วงศ์
2. เด็กชายอนุชา  จันทนาวงศ์
3. เด็กชายเสกสรรค์  ผดุงแพทย์
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
2. นางสาวปิยะนุช  หงษ์นาค
 
64 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายจิรภัทร  อินทร์เอี่ยม
2. นางสาวประทุมรัตน์  สิทธิกัน
3. นางสาวสโรชา  ศิริวารินทร์
 
1. นายสิริชัย  ใหญ่มาก
2. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 73.33 เงิน 26 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายสุทัศน์  ปิ่นขาว
 
1. นายกัมปนาท  โนนศรี
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 69.66 ทองแดง 26 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายธณัทนันท์  แย้มศรวล
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 82 ทอง 16 โรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล 1. เด็กชายธนทัศน์  เกตุสิน
 
1. นายนพรัตน์  พวงสมบัติ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 80.67 ทอง 29 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวภัทรภัค  พลาโส
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 33 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวศิริเพ็ญ  แน่นพิมาย
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 76 เงิน 31 โรงเรียนเทศบาล3 วัดชัยมงคล 1. เด็กชายธนพัฒน์  นุชเสียงเพราะ
 
1. นายนพรัตน์  พวงสมบัติ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 29 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กชายอาทิตย์  ม่วงชมเดช
 
1. นายพรไชย  หงษ์สงวนศรี
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84.67 ทอง 20 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  พุ่มรัตน์
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ญาณโกมุท
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 82 ทอง 30 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงน้ำทิพย์  พรมมาวันนา
 
1. นางสาวทิพย์สุดา  ญาณโกมุท
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 80 ทอง 24 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวมัทติการ์  เนตรวัน
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 83.33 ทอง 19 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายอุตมิน  แสงทอง
 
1. นายนพรัตน์  คันทรง
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.4-ม.6 85.33 ทอง 23 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  มีเจริญ
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 86 ทอง 8 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวณัฐสิมา  ภู่เจริญวัฒน์
 
1. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 80.67 ทอง 26 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายกิตติศักดิ์  มีเจริญ
2. นายจงเจตน์  พรหมวงษ์
3. เด็กชายณภัทร  ไตรมงคล
4. เด็กชายณัฐนนท์  ศรีชื่น
5. เด็กชายณัฐวุฒิ  เกตุสังข์
6. นางสาวณัฐสิมา  ภู่เจริญวัฒน์
7. นายธณัทนันท์  แย้มศรวล
8. เด็กชายนภัทร  สวนกระต่าย
9. เด็กหญิงนภาพร  ทรัพย์ทองใบ
10. เด็กหญิงพัชราภรณ์  กลิ่นคำดี
11. เด็กชายพันธวัช  สมศรี
12. นางสาวภัทรภัค  พลาโส
13. นางสาวมัทติการ์  เนตรวัน
14. นางสาวศิริเพ็ญ  แน่นพิมาย
15. นางสาวสุภารัตน์  พุทธิวัย
 
1. นายวิศิษฐ์  สุดสงวน
2. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 89.6 ทอง 9 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวกนกพร  ช่วงชู
2. นายกฤษฎา  มีลึก
3. นายคุณากร  วีระพงษ์
4. นายจุมพล  วรยศ
5. นางสาวชลฤทัย  สีสด
6. นายชลสิทธิ์  ประสานทรัพย์
7. นางสาวญาณินี  คชสาร
8. นางสาวณภัทร  อำมาตย์ชาดี
9. นางสาวณัฐกานต์  ฉุนหอม
10. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทองใบ
11. นางสาวดลฤดี  จรัสอุไรธรรม
12. เด็กหญิงทิยาดา  คล้ายพงษ์
13. นางสาวธนพร  สอนอาจ
14. เด็กชายนพเก้า  กลึงกลม
15. นางสาวนิศารัตน์  อิ่มสอาด
16. เด็กชายปณชัย  ลาสิงห์
17. เด็กหญิงปานัท  เชื้ออ่อน
18. เด็กหญิงปิยะธิดา  สุขคล้าย
19. นางสาวพบรัก  บุญปกครอง
20. นางสาวพรสวรรค์  มาลาหอม
21. นางสาวพิยะดา  พูลจีน
22. นางสาวมลทิรา  แสงรุ่งเรือง
23. นายรชต  โตบัณฑิต
24. เด็กหญิงระพีพร  คล้ายพงค์
25. นายรัฐนันท์  แก่นแก้ว
26. เด็กหญิงลลิตภัทร  กันสถิตย์
27. นางสาววนิดา  กลิ่นกุหลาบ
28. เด็กหญิงวรรณภา  แก้วบุปผา
29. นายวรรักษ์  รุ่งเรือง
30. เด็กหญิงวีริศรา  สุดสวาท
31. นางสาวศศิธร  อนุสิ
32. นายศักดิธัช  กอบธัญญกิจ
33. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เข็มกลัด
34. นายสรวิศ  สุริโย
35. นายสิทธิเวช  สาทางกูล
36. เด็กหญิงหทัยรัตน์  เสนาะจิตร
37. เด็กหญิงอทิตยา  จรบรรฑิตย์
38. นางสาวเวณิกา  ผดุงวิทยากร
39. เด็กหญิงโยษิตา  ศิริชโย
40. เด็กหญิงไพลิน  โพธิ์ย้อย
 
1. นายสิริชัย  ใหญ่มาก
2. นางสาวเกศริน  พลราช
3. นายธนภณ  วัฒนจรัส
4. นางสาววัลย์ลดา  สีงาม
5. นางสาวพนิดา  ทัตตะทองคำ
6. นางสาวปิยะนุช  หงษ์นาค
7. นางสาวนภัทร์  สังข์ทอง
8. นายวิศิษฐ์  สุดสงวน
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 81.8 ทอง 23 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กชายกมลรักษ์  ผาดเกิด
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  แก้วบังเกิด
3. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทองเพ็ชร
4. เด็กชายคุณากร  รอตเจริญ
5. นางสาวชนัญญา  สิงห์ทอง
6. เด็กหญิงชลิตา  ประกอบเสียง
7. เด็กชายชานน  แสวงผล
8. นางสาวชุตินันท์  มะนาวหวาน
9. เด็กหญิงฐิตาภา  ชุมแสง
10. นางสาวณัฐธิดา  โคมแก้ว
11. เด็กหญิงดวงกมล  อุระชื่น
12. เด็กชายธนพล  ย่ำรุ่ง
13. นายธนวัฒน์  มณีรัตน์
14. นายธัชพงษ์  พวงสีเงิน
15. นายนพดล  เกตุนาค
16. เด็กชายนวรส  จันทร์เทียมฟ้า
17. เด็กหญิงนันทิชา  ทองแพ
18. เด็กหญิงนิชนันท์  เฮงทองเลิศ
19. เด็กชายนิติพัฒน์  แช่มช้อย
20. นางสาวบวรรัตน์  จันทร์หอม
21. นางสาวประกายแก้ว  พานประศรี
22. เด็กชายปิยะ  สุขสม
23. เด็กหญิงพิจิตรา  สภาภักดิ์
24. นางสาวพิมพ์มาตา  รองพล
25. เด็กชายพีรภัทร  สิงห์รอต
26. เด็กชายภราดร  เวียงวงษ์
27. เด็กชายรัชชานนท์  รองพล
28. นายวิทวัส  งามอักษร
29. เด็กหญิงศรัณยาพร  เกิดโมลี
30. นายสรพล  ดีชะโชติ
31. เด็กหญิงสุดารัตน์  สินธุประเสริฐ
32. นางสาวสุภาภรณ์  แสงสว่าง
33. เด็กหญิงสุภาวรรณ  จันทร์สวัสดิ์
34. เด็กหญิงสุวิมล  ย่ำรุ่ง
35. นางสาวอารียา  โพธิ์เงิน
36. เด็กหญิงเมธปิยา  เทียนชัย
37. นายเมธาสิทธิ์  บัวขม
 
1. นายโสภณ  เอี่ยมสำอางค์
2. นางสาววราภรณ์  เวทการ
3. นางสาวเกศริน  ยิ้มช้อย
4. นางฉวีวรรณ  เอกสมบัติ
5. นายวีรยุทธ  พูลพร
6. นายพรชัย  ทองแดง
7. นายสินชัย  พงษ์ชุบ
8. นายคนึง  เจียรนันท์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.33 ทอง 14 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา 1. เด็กชายอนันตเดช   ไชยทาน
 
1. นางสาวอุทุมพร  มีเนตร์
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.67 เงิน 41 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นายณฤทธิ์  พุ่มไพริน
 
1. นายพรไชย  หงษ์สงวนศรี
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.67 ทอง 39 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา 1. นางสาวนุสรา  วิเศษสุวรรณ์
 
1. นางสาวอุทุมพร  มีเนตร์
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78.67 เงิน 18 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายสุวิชานนท์  นามพันธุ์
 
1. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง 30 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นายณัฐพงษ์  สว่างโรจน์
 
1. นายพรไชย  หงษ์สงวนศรี
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 34 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงกุลริศา  ศรีสงคราม
 
1. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.67 เงิน 31 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวณิชาภัทร  นุ้ยเลี้ยง
 
1. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 91.33 ทอง 7 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม 1. เด็กชายวีรนันท์  เปี่ยมมนัส
 
1. นายวัชรพงศ์  ประชากุล
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 74.33 เงิน 24 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายชฎิล  ทัดเทียม
 
1. นายเริงฤทธิ์  วงษาวดี
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71.67 เงิน 41 โรงเรียนสามโก้วิทยาคม 1. เด็กหญิงอรรัมภา  แสงวิเชียร
 
1. นางสาวเวนิสา  พานทอง
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 71.67 เงิน 43 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 1. นางสาวศวิตา  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวนฤมิต  มณเทียรรัตน์
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.67 ทองแดง 33 โรงเรียนราชสถิตย์วิทยา 1. เด็กชายธนพล  พูลมี
 
1. นางสาวอุทุมพร  มีเนตร์
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 68 ทองแดง 37 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นายชนาธิป  ชวลิต
 
1. นายพรไชย  หงษ์สงวนศรี
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 70 เงิน 40 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงกุลริศา  ศรีสงคราม
 
1. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81 ทอง 7 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 1. นางสาวศวิตา  ศรีวิชัย
 
1. นางสาวนฤมิต  มณเทียรรัตน์
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 72.7 เงิน 20 โรงเรียนวัดสระแก้ว(รุ่งโรจน์ธนกุลอุปถัมภ์) 1. นางสาวกมนียา  แซ่ม้า
2. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  สันตยากร
3. นางสาวยุวดี  แซ่สง
4. นายอนุวัตร  ตรรกชนชูชัย
 
1. นายธีระพงษ์  นสินกร
2. นายมานพ  นวมจิตต์
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 81.8 ทอง 29 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงกนกพร  สังเกตกิจ
2. เด็กหญิงกัลยกร  ศรีนวลคำ
3. เด็กชายคชวัชร  กันประดิษฐ์
4. เด็กชายธนกฤต  วงษ์ดี
5. เด็กชายวันเฉลิมชัย  ประสพศรี
6. เด็กหญิงสมฤดี  สมสอน
7. เด็กหญิงสุดารัตน์  รุกขชาติ
8. เด็กชายอนุพงษ์  เทพศกุณี
9. เด็กชายอาชานนท์  แตงอ่อน
10. เด็กหญิงเพ็ญนภา  กล่อมมะโน
 
1. นางสาวจินตนา  ปิติมล
2. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
3. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 79.6 เงิน 31 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวจณิสตา  วิเชียรรักษ์
2. นางสาวจุฑามาศ  วิเชียรรักษ์
3. นายธนกฤต  พิชิตโชคกุล
4. นายภัทรพล  แสงเรือง
5. นางสาวมินตรา  การประเสริฐ
6. นางสาวมินทร์ลดา  ยวงเกตุ
7. นางสาวสมรักษ์  สาโย
8. นายสิทธิชัย  สนธิพงษ์
9. นายสุริยันต์  ชะเอม
10. นายเอกสิทธิ์  รุ่งกำจัด
 
1. นางสาวจินตนา  ปิติมล
2. นายชิตพล  เครือแก้ว
3. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 80 ทอง 22 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กหญิงจันทร์ฤทัย  เกิดประกอบ
2. เด็กหญิงจุฑากานต์  ใจสนิท
3. เด็กหญิงณัฐพร  บุญเลิศ
4. เด็กหญิงธนิดา  มณีโชติ
5. เด็กหญิงปัณฑิตา  วนิดา
6. เด็กหญิงสิริมา  เพราะบรรเลง
 
1. นายเสฎฐวุฒิ  นันตเสนีย์
2. นายเนลวัฒก์  กิ่งสุวรรณพงษ์
3. นางสาวปิ่นนรี  พานเข็ม
4. นางประชุม  อ้วนแก้ว
 
100 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.4-ม.6 65 ทองแดง 27 โรงเรียนไผ่วงวิทยา 1. นางสาวชนกสุดา  ชนชนะกุล
2. นางสาวชุลีพร  นุชนารถ
3. นางสาวสุพรรษา  ขุ่มด้วง
4. นางสาวสุมิตตา  สีดาแก้ว
5. นางสาวอัญชลี  สรภู
6. นางสาวอาทิตยา  เทียนหอม
 
1. นางสาวพิชชาพร  พุ่มมาก
2. นางสาวโศจิรา  บุญซิ่ววงษ์
3. นางสาวกมลวรรณ  ขุนทอง
4. นางสาวณหทัย  โพธิ์สุข
 
101 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 71.33 เงิน 36 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐธิชา  ธารีมาตร์
2. เด็กหญิงพัทธนันท์  พลเสน
3. เด็กหญิงรินรดา  ถนอมกิจ
4. เด็กหญิงลัดดาวรรณ  เชยคล้าย
5. เด็กหญิงสมฤทัย  สังขรัตน์
 
1. นางสาววัลย์ลดา  สีงาม
2. นางสาวเกศริน  พลราช
 
102 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 67.67 ทองแดง 34 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวกวินทิพย์  เรือนนาค
2. นางสาวณิชาภัทร  พูลแสวง
3. นางสาวธีมาพร  เย็นมนัส
4. นางสาวสุธิตา  พวงทอง
5. นางสาวอุไรรัตน์  กองอรรถ
 
1. นางสาววัลย์ลดา  สีงาม
2. นางสาวเกศริน  พลราช
 
103 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 74.67 เงิน 23 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงณัฏฐ์ชานันท์  จำเนียรทอง
2. เด็กหญิงณัฐนรี  โลมะบรรณ์
3. เด็กชายณัฐพงศ์  สุทธิพันธุ์
4. เด็กหญิงณิชา  มาอินทร์
5. เด็กชายธนะวัฒน์  สิทธิกุล
6. เด็กหญิงนิติกานต์  พลแดง
7. เด็กหญิงปาณีศรา  อยู่คำ
8. เด็กหญิงปุณยาพร  ปะเลย์
9. เด็กหญิงพรรณพัชร  เจริญศิลป์
10. เด็กหญิงพลอยพรรณ  แจ้งใจบุญ
11. เด็กหญิงภัทรนรี  ชอบทำดี
12. เด็กหญิงศิรภัสสร  เกื้อการุณวงศ์
13. เด็กชายสุธิศักดิ์  สภาพพร
14. เด็กหญิงหิรัณยการ  ฝากฝัง
15. เด็กชายอาทิตย์  สุภาเพียร
16. เด็กหญิงเปรมฤทัย  ด่านสวัสดิ์
 
1. นายนพรัตน์  คันทรง
2. นายกัมปนาท  โนนศรี
3. นางสาวชัญญาพัชร์  ร่มโพธิ์ชี
4. นางสาวนัทธมน  แก้วหนองยาง
 
104 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 74.4 เงิน 18 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวฐิติวรดา  โพธิ์ทอง
2. นางสาวณัฐชยา  คำคติ
3. นายธนดล  กันศิริ
4. นายธนพัชร์  พึ่งเป้า
5. นางสาวธัญญารัตน์  ใจเอื้อ
6. นางสาวธันยพร  ศรีสวัสดิ์
7. นางสาวนวพร  ธูปแก้ว
8. นางสาวปภัสสร  อินภู่
9. นางสาวพัชราภรณ์  อ่อนละมูล
10. นายภัทรเทพ  หงษาคำ
11. นางสาวภานุมาศ  บุญอิ่ม
12. นายยศริน  ศรีโพธิ์
13. นายรุ่งรวิน  ราชมณเฑียร
14. นางสาววราภรณ์  มีเนตร
15. นางสาวสิริพร  สุขมาก
16. นางสาวเกวริน  เรืองจรัส
 
1. นายนพรัตน์  คันทรง
2. นายกัมปนาท  โนนศรี
3. นางสาวชัญญาพัชร์  ร่มโพธิ์ชี
4. นางสาวนัทธมน  แก้วหนองยาง
 
105 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 67.33 ทองแดง 25 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายชยธร  อยู่แพ
2. เด็กชายธนพล  สินธิพงษ์
3. เด็กชายธีรภัทร  เชาวลิต
4. เด็กชายนัฏฐพล  จันทร
5. เด็กชายอภิรักษ์  สบายวรรณ
 
1. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
2. นางอารีวรรณ  ทองคำมาก
 
106 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 90.33 ทอง 4 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวชนิดาภา  มนูญผล
 
1. นางสาวเนตรนภา  พะเดช
 
107 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 85.33 ทอง 16 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวชนรรถพร  เนตรคุณากร
 
1. MissZhou  Na
 
108 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 74.66 เงิน 14 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงหยกวาริน  อินทร์ศิริ
 
1. นางสาวเมวิกา  อุดมพืช
 
109 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 76.33 เงิน 18 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวมณฑิรา  พิมพ์เลขา
 
1. นางสาวพัดชา  ณ พัทลุง
 
110 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงฐิติญาภรณ์  เมืองอุดม
 
1. นางสาวเนตรนภา  พะเดช
 
111 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 90.66 ทอง 5 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวภาวิณี  กรผลึก
 
1. MissZhou  Na
 
112 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงชนากานต์  กัลปพฤกษ์
 
1. Mr.Toriumi  Yoshihiro
 
113 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 94 ทอง 11 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวหทัยรัตน์  แสงนาค
 
1. นางสาวพัดชา  ณ พัทลุง
 
114 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 81.33 ทอง 14 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวกมลวรรณ  กรัณฑรัตน์
2. นางสาวจุฑารัตน์  คุณเผือก
3. นางสาวชรัญธร  บุญมา
4. นางสาวชุติกาญจน์  นพศรี
5. นายธิติพัฒน์  ผลลำใย
 
1. นายพงษกรณ์  พลเยี่ยม
2. MissZhou  Na
 
115 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 71 เงิน 18 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายพิทยา  แสนบุตร
2. นายภัทรพล  จันทร์ทอง
3. นายภาณุพงศ์  สาดบุญลือ
4. นางสาวเกษญา  คงสมปราชญ์
5. นายเจษฎากรณ์  ไชยวุฒิ
 
1. นางสาวเมวิกา  อุดมพืช
2. นางสาวพลอยบุษร์  เบ็ญจวรรณ์
 
116 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 78.66 เงิน 23 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายธนากร  แสงมณี
2. นางสาววรารัตน์  ฉิมแก้ว
 
1. นางสุชีรา  ตั้งติรวัฒน์
 
117 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 89.52 ทอง 13 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กชายกมล  ไม่ยาก
2. เด็กชายฐานทัพ  งามพัก
3. เด็กชายฐิติกร  แตงอ่อน
4. เด็กชายณัฐพล  ปัดถาระกัง
5. เด็กชายธีรภัทร  ยิ้มบุญนะ
6. นายพิเชษฐ  ปานพิพัฒน์
7. เด็กชายวาคิม  กลิ่นเกตุ
8. เด็กชายสมชาย  สารภี
 
1. นายกฤษณ์  ไกรลาศ
2. นายสินชัย  พงษ์ชุบ
3. นายณรงญ์ฤทษ์  กัลยา
 
118 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 40.58 เข้าร่วม 35 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวจิราภรณ์  ย้อยดวงชัย
2. นางสาวนฤภร  พึ่งเนตร
3. นายพงศธร  บุญนาค
4. นายพีระพงษ์  ชุ่มชวย
5. นายภควัต  วงษ์กวี
6. นางสาวลักษณารีย์  น้ำทอง
7. นางสาวศิริประภา  วีระสัย
8. นางสาวสุดารัตน์  วรวัฒน์
9. นายอดุลย์  สีดำ
10. นางสาวเกศินี  โตขุนตรี
 
1. นางสาวกานติมา  ท้วมทอง
2. นางวาสนา  เสนาพันธ์
 
119 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 75 เงิน 6 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 1. นางสาวกุลิน  แซ่ว่าง
2. นางสาวน้ำฝน  อาชาวัฒนกุล
3. นางสาวพัฒนา  ศักดิ์เจริญชัยกุล
4. นางสาวศิริวรรณ  แก้วสุวรรณ
5. นางสาวแคทริน  กงแก้ว
 
1. นางสาวประภาภัทร์  แสงทอง
2. นายปิยะสิทธิ์  ใจกว้าง
 
120 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงฐิติวรดา  อ่ำทุ่ง
2. เด็กหญิงพรรษพรรษ  พรหมถาวร
3. เด็กหญิงวิชญาพร  คำเพิ่ม
 
1. นายธนภณ  วัฒนจรัส
2. นายอลงกรณ์  จันทรวิภาค
 
121 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 80 ทอง 12 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวชัญญ์ญาณ์  คล้อยสุวรรณ์
2. นางสาวณัฏฐธิดา  พวงทอง
3. นางสาวนวรัตน์  ไม้เต็ง
 
1. นายอลงกรณ์  จันทรวิภาค
2. นายธนภณ  วัฒนจรัส
 
122 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 72.3 เงิน 42 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กหญิงกนกพร  โตปิติ
2. เด็กหญิงนนทพัทธ์  สุดสวย
3. เด็กหญิงนเรศ  กลิ่นกุหลาบ
 
1. นายเมธา  โตสวัสดิ์
2. นางสาวรำเพย  บุตร์ดาเลิศ
 
123 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 75.2 เงิน 33 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. นางสาวณัชชารี  หุ่นนอก
2. นางสาวพิยดา  มั่งนิมิตร์
3. นางสาววัชรี  ดีเวช
 
1. นายเมธา  โตสวัสดิ์
2. นางสาวรำเพย  บุตร์ดาเลิศ
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 37 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายภูวเดช  สิงห์รื่นเริง
2. เด็กชายเบญจ  ชีระภากร
 
1. นางสาววันดี  โค้ไพบูลย์
2. นางฉวีวรรณ์  บุญประดับ
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 46 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายคฌาณัณ  เมตไตร
2. เด็กชายอภิชา  พึ่งแก้ว
 
1. นายเจษฎา  เขียวฉอ้อน
2. นายกิตติศักดิ์   กลีบขยาย
 
126 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 69.8 ทองแดง 21 โรงเรียนสามโก้วิทยาคม 1. นางสาวกิตติยา   กลิ่นธูป
2. นางสาวธัญเรศ  หนูเขียว
 
1. นางสาวชิดชนก  มาสำราญ
2. นางฉัตรวลัย  ทรงความเจริญ
 
127 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 40 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายวศิน  สุขีทรัพย์
2. เด็กชายศักดิ์ชัย  เปาอินทร์
 
1. นางสาวสุนันทา  บุญมา
2. นางพรรณี  สังข์ทอง
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75.2 เงิน 14 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวพรสวรรค์  วารินทร์
2. นางสาวสุจิรา  ดอกไม้พุ่ม
 
1. นางอุมาวรรณ  แสงสนิท
2. นายอรรฏพจน์  แสงสนิท
 
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 83.2 ทอง 9 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กหญิงรวิษฎา  แช่มช้อย
2. เด็กชายสิทธิภัทร  แช่มช้อย
 
1. นางสาวปราณี  พ่วงทองคำ
2. นางนันทนา  เรืองชัยวิริยะ
 
130 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 82.6 ทอง 4 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายชาญชานน  รังผึ้ง
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  จันทร์อินทร์
 
1. นายอรรฏพจน์  แสงสนิท
2. นางอุมาวรรณ  แสงสนิท
 
131 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 65 ทองแดง 25 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายนรินทร์  ดาประดิษฐ
2. เด็กชายปิยกุล  แทนกลาง
 
1. นางสาวเจนจิรา  ชัชวาลย์
2. นางวิราพร  นพพิทักษ์
 
132 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 77 เงิน 6 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นางสาวกมลพรรณ  ช่างเหล็ก
2. นายศิวาวุฒิ  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวศศิวิมล  พลอยงาม
2. นางสาววันดี  โค้ไพบูลย์
 
133 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 78 เงิน 6 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายชลันธร  หนิ้ววิยะวงค์
2. นายเกริกวิทย์  ศุภวรรธนะกุล
 
1. นางปิยาภรณ์   แสงนาค
2. นายกวินวิชญ์  พุ่มสาขา
 
134 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 17 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายธิติ  มหาวรรณกิจ
2. นายพรชัย  พุ่มภิญโญ
 
1. นางปิยาภรณ์   แสงนาค
2. นายกวินวิชญ์  พุ่มสาขา
 
135 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงศิริยากร  พุ่มขจร
2. เด็กหญิงเพ็ญพันธ์  ภาคีทรง
3. เด็กหญิงเมธาพร  สุขก้อน
 
1. นางสาววรรณรัตน์   ยิ่งยอม
2. นายกวินวิชญ์  พุ่มสาขา
 
136 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 87.6 ทอง 5 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายชลันธร  หนิ้ววิยะวงค์
2. นายฐาปนนท์  สดงาม
3. นายธนวัฒน์  จิตอุทัย
 
1. นางนันทนา  จิตต์กระจ่าง
2. นายกวินวิชญ์  พุ่มสาขา
 
137 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 4 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวกนกวรรณ  สังขพันธ์
2. นายณัฐพงศ์  เลาเจริญทรัพย์
 
1. นายอรรฏพจน์  แสงสนิท
2. นายวศิน  วงษ์ดิษฐ์
 
138 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 20 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กชายกรจักร  ทับศรี
2. เด็กชายพลวรรฒ  ผลพรต
3. เด็กชายภูมินันท์  ฉายสกุล
 
1. นายทรงโชค  กล้าแข็ง
2. นายจรัสเดช  ชัชวาลย์
 
139 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 75 เงิน 24 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายณัฐนนท์  อนุศาสตร์
2. นายทรงพล  สระบัวทอง
3. นายโชคดี  ศรีเรือง
 
1. นางสาวศศิวิมล  พลอยงาม
2. นายเสถียร  นพพิทักษ์
 
140 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กล่อมหาดยาย
2. เด็กชายศรันย์  กฤษณกรี
3. เด็กชายสมบูรณ์  พรหมทอง
 
1. นายอภิรักษ์  หงส์หาญณรงค์
2. นายวีรยุทธ  พูลพร
 
141 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายจิรวัฒน์  รอดกำเนิด
2. นายจิรวัฒน์  โพธิ์เกตุ
3. นางสาวอมรมณี  ลำพัชวา
 
1. นายนครินทร์  พุ่มสาขา
2. นางสาวปิยะรัตน์  กึงฮะกิจ
 
142 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 17 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายบริบูรณ์  เพียรสุขสันติ
2. เด็กชายพฤทธิ์  ทับเที่ยง
3. เด็กชายเดชธนา  บุญสมธนกุล
 
1. นายนพวิชญ์  พุ่มสาขา
2. นายวศิน  วงษ์ดิษฐ์
 
143 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 17 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายธนวัฒน์  สุรวัตร
2. นายธวัชชัย  ผิวแดง
3. นายวัชระ  ราชนิกุล
 
1. นายนพวิชญ์  พุ่มสาขา
2. นางสาวปิยะรัตน์  กึงฮะกิจ
 
144 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 82.17 ทอง 6 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงวรารัตน์  ประสารทรัพย์
2. เด็กชายสุวิจักขณ์  การสุข
3. เด็กชายอภิชัจ  วุ่นวงศ์
 
1. นายปรีชา  คุณโทถม
2. นายจรัสเดช  ชัชวาลย์
 
145 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 61.75 ทองแดง 22 โรงเรียนแสวงหาวิทยาคม 1. นางสาวจิรวรรณ  พูลอนันต์
2. นายภูมิล  ปทุมานนท์
3. นางสาวสุฌาดา  อุ่นละม้าย
 
1. นางสาวภาวิตรี  รักไทยวัฒนา
2. นายประดิษฐ์  บุญเส็ง
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 77 เงิน 35 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงกัญจนพร  ไชยวงค์
2. เด็กหญิงวณิศรา  ธูปสุวรรณ์
3. เด็กชายสุเทพ  ปันเต็ม
 
1. นางสาวสุกานดา  รักยิ่้ม
2. นางนิตยา  ปิ่นแก้ว
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78.8 เงิน 26 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. นายกรวิชญ์  นิ่มสุวรรณ์
2. นายนันทวัฒน์  งามนุช
3. นายวิทยา  จันทร์อำพล
 
1. นายธิติพันธ์  สุภาพ
2. นายศิริพัฒน์  เทศวัตร
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 92.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายกิตตินันท์  บุญรื่น
2. เด็กหญิงนิตยา  สุโพธิ์คำ
3. เด็กหญิงสุนันทา  ชื่นอารมณ์
 
1. นางเรวดี  ผูกเกษร
2. นางสาวน้ำฝน  ทองคำ
 
149 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 82.4 ทอง 10 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวภัทรวดี  เจริญศิลป์
2. นางสาวภาวินี  ศรีทับทิม
3. นางสาวสุกัญญา  โต๊ะละแบสลาม
 
1. นางเรวดี  ผูกเกษร
2. นางสาวน้ำฝน  ทองคำ
 
150 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 28 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงกชกร  ใจตรง
2. เด็กหญิงกนกวรรณ   แก้วอยู่
3. เด็กหญิงธัญกมล  สาหร่ายทอง
4. เด็กหญิงธาราทิพย์  คงเข็ม
5. เด็กหญิงศศธร  คำพร
6. เด็กหญิงศศิวิมล  เปรมปรี
 
1. นางสาวพจนา  โชชัย
2. นางสาวชุติมา  พวงทอง
3. นางบุญสนอง  ชูวิไล
 
151 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 82.8 ทอง 31 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวณัฐฐาพร  กล่อมกระกูล
2. นางสาวทอกนก  น่วมด้วง
3. นางสาวประภัสรา  มีจันทร์มาก
4. นายสราวุฒิ  อ่วมรอต
5. นางสาวสุรัสวดี  สมบุญทวงษ์
6. นายโสบิณฑ์  อินทรบุตร
 
1. นางบุญสนอง  ชูวิไล
2. นางสุมณฑา  บุญกอง
3. นางสาวพจนา  โชชัย
 
152 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 77 เงิน 21 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงจิณห์วรา  วงค์ทอง
2. เด็กชายนิลักษณ์บดี  ชูสังวาลย์
3. เด็กหญิงวรพรรณ  โพธิ์เจริญ
 
1. นายสุรศักดิ์  ใจหาญ
2. นายธิติพันธ์  สุภาพ
 
153 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 82.8 ทอง 18 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวนพมาศ  เสริมรัมย์
2. นางสาวพัชรมัย  กล่ำทอง
3. นางสาวศิภัสสร  ลาภหงษ์ทอง
 
1. นางธรรชนก  พุ่มทับทิม
2. นายธิติ  พันธ์ุศุภผล
 
154 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.3 ทอง 30 โรงเรียนวิเศษไชยชาญ"ตันติวิทยาภูมิ" 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  เฉ่งทอง
2. เด็กชายชิตพล  ทองพันชั่ง
3. เด็กหญิงรวงข้าว  ปิติคาม
 
1. นางสาวจิรนันท์  บุญสุข
2. นายธนพล  ขลังธรรมเนียม
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 83.6 ทอง 30 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นายจิรายุ  เกตุสิน
2. นางสาวอนันดา  พวงสุพรรณ
3. นางสาวโสภา  เกตุหอม
 
1. นางสาวณภัทร์พร  ขุนวงษ์
2. นางสาวรัตนา  แก้วสว่าง
 
156 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 76.8 เงิน 37 โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงชลธิชา  ผลชอบ
2. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  โสมินธุ
3. เด็กหญิงแพรพลอย  ฉ่ำเฉื่อย
 
1. นางสาวศรัณยา  ปานหงษ์
2. นางนันทพร  วงษาวดี
 
157 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 84 ทอง 21 โรงเรียนวิเศษชัยชาญวิทยาคม 1. นางสาวชฎาภา  สดงาม
2. นางสาวณัฏธิดา  ปรีเปรม
3. นางสาวรัตติกาล  ทองธรรมชาติ
 
1. นายสุภรัฐ  มั่นธรรม
2. นางสุกัญญา  พงษ์ศิริ
 
158 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81 ทอง 24 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงกรกต  เมฆกระจ่าง
2. เด็กหญิงภีมพิมล  คล้ายประยงค์
3. เด็กหญิงอัญชุอร  อ่อนดี
 
1. นางสาวไพลิน  อิงคนินันท์
2. นางจุฑามาศ  เมฆเจริญ
 
159 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 84 ทอง 21 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวนันท์นภัส  ปิ่นสุวรรณ์
2. นางสาวปิยะวรรณ  สุขนิมิตร
3. นางสาวอัจฉริยา  เมืองบุรี
 
1. นางสาวศศิกาญจน์  ทองประจวบ
2. นางสาวพลอยไพลิน  ฮวบเจริญ
 
160 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กหญิงชมษร  วงษ์คล้อย
2. เด็กหญิงพฤกษา  บุญเส็ง
3. เด็กหญิงภัทราภรณ์  เหล่าอุ่นอ่อน
 
1. นางจุฑามาศ  เมฆเจริญ
2. นางสาวไพลิน  อิงคนินันท์
 
161 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 76.2 เงิน 14 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. นางสาวธัญญารัฐ  กิติสุรกุลชัย
2. นางสาวมานิตา  สมวงศ์
3. นางสาวสุจิตรา  สำเภา
 
1. นายธิติ  พันธ์ุศุภผล
2. นางสาวศศิกาญจน์  ทองประจวบ
 
162 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 81.6 ทอง 15 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงพลอยนรินทร์  รอตสถิตย์
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  จันทร์เที่ยง
3. เด็กหญิงอรอุมา  สุขทวี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิจสุเมธ  แก้วพรหม
2. นางจงถนอม  แสวงนิล
 
163 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 81 ทอง 16 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นางสาวกิตติยา  จอมคำสิงห์
2. นางสาวภัสรา   ปั้นทรัพย์
3. นางสาวสมหทัย  จันทร์เศรษฐี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีกิจสุเมธ  แก้วพรหม
2. นางจงถนอม  แสวงนิล
 
164 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  พงษ์เนียม
 
1. นางสาวจินตนา  ปิติมล
 
165 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม 1. เด็กหญิงพนิดา  อดิศักดิ์
 
1. นายอลงกรณ์  จันทรวิภาค
 
166 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.33 ทอง 6 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายอนันทศักดิ์  พิกุลทอง
 
1. นางสุพรรณี  อินมะณี
 
167 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 72.33 เงิน 19 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายกิตติทัต  อินทร์ถาวร
2. เด็กชายฉัตรจิรันตน์  นิมมานรติกุล
3. เด็กชายวงศธร  ปรีชา
 
1. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
2. นางสุภัทรา  เจียรนันท์
 
168 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 74.67 เงิน 7 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. นายนพพร  มหาพราหมณ์
2. นายปัญญา  สุขแสงจันทร์
3. นางสาวศิราพร  กระต่ายทอง
 
1. นางสาวช่อทิพย์  พวงศิริ
2. นางสาวณัฐนรี   สงวนสุข
 
169 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 71 เงิน 10 โรงเรียนสตรีอ่างทอง 1. เด็กชายปฏิภาณ  แย้มกลีบ
 
1. นายการัณย์  เอี่ยมบุญฤทธิ์
 
170 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 15 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงปรารถนา  เพ็งพิพัฒน์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีชาติชาย  บุญฉ่ำ
 
171 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 81.67 ทอง 9 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายเนรมิต  ช้างพันธุ์
 
1. นางสุพรรณี  อินมะณี
 
172 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 83.67 ทอง 4 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กหญิงกานต์มณี  เชื่อมวิทย์
 
1. นางสุภัทรา  เจียรนันท์
 
173 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 64.33 ทองแดง 16 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. เด็กหญิงภัทรินทร์  ใจใหญ่
 
1. นายสรุดี  สงธิ
 
174 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 88.67 ทอง 6 โรงเรียนปาโมกข์วิทยาภูมิ 1. นางสาวชัญญา  กระแสรญาณ
 
1. นางสิรินาถ  ดาวดวงน้อย
 
175 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 80 ทอง 8 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. นางสาววิภาวรรณ  คชแสง
 
1. นางสาวนพพร  ปรีชา
 
176 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.4-ม.6 72.33 เงิน 12 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. นายปัญญา  สุขแสงจันทร์
 
1. นางสาวช่อทิพย์  พวงศิริ
 
177 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง 4 โรงเรียนโยธินบูรณะอ่างทอง 1. นายชลนที  พลายเพลิด
2. เด็กหญิงพรพรรณ  อินทรเกตุ
 
1. นางสาวช่อทิพย์  พวงศิริ
2. นางสาวนฤมน  ทองวิมล
 
178 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.1-ม.3 75.67 เงิน 11 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. เด็กชายจตุรงค์  ยิ้มนิยม
2. เด็กชายชนัตร  สังข์บางงา
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สถาวร
4. เด็กหญิงดวงพร  สีเขียวสด
5. เด็กชายธนพัฒน์  รายพากษ์
6. เด็กหญิงธัญญาเรศ  ทองแท้
7. เด็กหญิงนนทิยา   ห่วงศรี
8. เด็กชายนพพร  ใจบุญ
9. เด็กหญิงปัญพร  กรรณเกตุแก้ว
10. เด็กหญิงปิยะพร  พงษ์จันทร์
11. เด็กชายรัฐภูมิ  พวงทอง
12. เด็กหญิงรัทยากรณ์  รวดเร็ว
13. เด็กหญิงวราภรณ์  เที่ยงดี
14. เด็กหญิงศิวาพร  จิระมณีกุล
15. เด็กชายสกล  ภูวประภาชาติ
16. เด็กชายสหรัฐ  บุตรลี
17. เด็กชายสินชนะ  ขันทอง
18. เด็กชายสุรเชษฐ์  คุ้มกาย
19. เด็กหญิงอริสา  ฉัตรเที่ยง
20. เด็กชายอัษฎาวุธ  สีเขียวสด
21. เด็กชายเจริญสุข  ครุฑนาค
22. เด็กชายไพศาล  ชูเชิด
 
1. นางสาวจินตนา  ปิติมล
2. นายชิตพล  เครือแก้ว
3. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
4. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
5. นางสุภัทรา  เจียรนันท์
 
179 ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น การประกวดกลองยาว ม.4-ม.6 66.67 ทองแดง 6 โรงเรียนโพธิ์ทอง"จินดามณี" 1. นายกิตติพงษ์  อ้นพงษ์
2. นายจีรศักดิ์  กาญชำนาญ
3. นายชนินทร์  กองตัน
4. นายชรินทร์  ช่างบรรจง
5. นายณรงศักดิ์  พลอยสมบุญ
6. นางสาวธัญญลักษณ์  มุ่งมงคล
7. นายนพดล  เพ็ชรัตน์
8. นางสาวนิตยา  บุญเลี้ยง
9. นางสาวปิ่น  แก้วกัญญา
10. นายภูวนาถ  เอี่ยมสำอางค์
11. นายมงคล  ถอนสมอ
12. นางสาวมนัสวี  ธีรเลิศกมลธร
13. นางสาวมลฤดี  ระหัส
14. นายวราชัย  พลอยงาม
15. นางสาววิภาวี  รักขาว
16. นางสาวศิริลักษณ์  ออมสิน
17. นางสาวสุกัญญา  ธำรงสมบัติ
18. นายสุทัศน์  ลึกวิลัย
19. นางสาวสุพัตรา  ถาดทอง
20. นายอนุชา  ปมูลจะกา
21. นายเมธี  ปานอำพล
22. นางสาวเสาวลักษณ์  ม่วงอำพล
 
1. นางสาวจินตนา  ปิติมล
2. นายชิตพล  เครือแก้ว
3. นายปราโมทย์  ทองคำมาก
4. นางพิมพ์ผกา  เฉลยชีพ
5. นางสุภัทรา  เจียรนันท์