สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.จันทบุรี 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 80 ทอง 36 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงบุญเรือน  เชยสูงเนิน
 
1. นางสาวกนกจันทร์  เยสูงเนิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 70.5 เงิน 50 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. นางสาวลลิตา   ทุมทอง
 
1. นางสาวลภัสรดา  ผลประทุม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 70 เงิน 37 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. เด็กชายบรรณสรณ์  เวชศาสตร์
 
1. นางสาวอ้อย  ธัญญผล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 73.5 เงิน 22 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. นางสาวสลิลทิพย์  สุขโข
 
1. นางสาวอริศษรา  อุ่มสิน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 73.62 เงิน 48 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นายณัฐนนท์  ชูมี
 
1. นางสาวพิมพารัตน์  สมครอง
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80 ทอง 33 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวอรทัย  อุดมพงษ์
 
1. นางสาวจารุวรรณ  พานิชผล
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 81.75 ทอง 14 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงวาริศา  ศรีประเสริฐ
 
1. นางสาวกีญาดา  บุญญบุตร
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 82.25 ทอง 32 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. นางสาวนริศรา  ศรีประเสริฐ
 
1. นางสาวกีญาดา  บุญญบุตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 30 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กหญิงรินลดา  ศรีเจริญ
2. เด็กหญิงสุภาพร  ขวยไพบูลย์
 
1. นางสาวสมรักษ์  พรมโชติ
2. นางลำดวน  จันทรารักษ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 60.6 ทองแดง 49 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 1. นางสาวยลรดี  มานะศิริ
2. นางสาวรัชนีกร  ทองทิพย์
 
1. นางสาวอัญชุลีพร  วงศ์สาคร
2. นางนัยนา  จันทมิตร
 
11 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78.4 เงิน 26 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 1. เด็กหญิงลัคนา  แก้วกฤษฎางค์
2. เด็กหญิงสวรส  สิงหนาท
3. เด็กหญิงอภิชญา  เคยพุดซา
 
1. นายเอกพจน์  ปิ่นบาง
2. นางนัยนิจ  อันทรง
 
12 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 66.8 ทองแดง 41 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 1. นางสาวชฎาพร  สำเภาวิจิตร
2. นางสาวณัฐทิฌา  สุรินทร์
3. นางสาวศศิณา  ทาวงค์
 
1. นางสาวกาญจนา  จันทเสน
2. นางสาวธนัฏฐา  คุณสุข
 
13 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 63.6 ทองแดง 39 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  สีสมบัติ
2. เด็กหญิงสุภาพร  มาลัย
3. เด็กหญิงหทัยชนก  กุลรัตน์
 
1. นางพจมาลย์  วิเศษโวหาร
2. นางสาวจิรัฏฐิกานติ์  จันทร์แทน
 
14 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 61.8 ทองแดง 48 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. นางสาวพรพิมล  แสงสว่าง
2. นางสาวพรพิมล  พรภักดี
3. นางสาวรุจีพร  เต่าทอง
 
1. นายธะนา  ทินบุตร
2. นายจักรกฤษณ์  ปลัดเซ็น
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 25 เข้าร่วม 34 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. นายชัยรัตน์  ฉัตรเงิน
2. นายทวีศักดิ์  ควรสถาน
 
1. นางพจมาลย์  วิเศษโวหาร
2. นางสาววรรณภา   ฐานธรรม
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 24 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นายเสกสรร  จันทร์ภิรมย์
 
1. นางจุฑาภรณ์  นาคประวัติ
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 17 เข้าร่วม 45 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงบงกช  ชายหาด
2. เด็กหญิงลลิตา  จันทเลิศ
3. เด็กหญิงอรปรียา  ทองอาสน์
 
1. นายศรายุทธ  ก่ำมา
2. นายนิเวศ  แย้มศรี
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 20.5 เข้าร่วม 38 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวกนกนิภา  เกตุเสมอ
2. นางสาวปรายฟ้า  แป้นแก้ว
3. นางสาวเสาวลักษณ์  โพธิ์ร่มเย็น
 
1. นางสาวนลิตา  ศรีพิลา
 
19 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71.6 เงิน 24 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. เด็กหญิงณัฐนพิน  จันทราวัฒน์
2. เด็กหญิงศศิธร  สุขประเสริฐ
3. เด็กหญิงศิริการต์  มิตรวิเชียร
 
1. นางณัฐสิริกาญจน์  โคตรมงคล
2. นางสาวรัชติกร  รามัญกิจ
 
20 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 76.7 เงิน 19 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นางสาวกัญญารัตน์  น้อยยุ่น
2. นางสาวพิมพ์ขวัญ  พุ่มเกตุ
3. เด็กหญิงสุทัตตา  มะลิวัลย์
 
1. นางณัฐสิริกาญจน์  โคตรมงคล
2. นางสาวรัชติกร  รามัญกิจ
 
21 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 69.28 ทองแดง 48 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  รุ่งเรือง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  รุ่งเรือง
3. เด็กหญิงอมรรัตน์  ไกรบาป
 
1. นางสาวอัธยา  บุณยรัตเศรณี
2. นางสาวปัทมา  ฮะยีบิลัง
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 61.3 ทองแดง 43 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 1. นายกิตติศักดิ์  คำโท
2. นางสาวรัตนาภรณ์  ป้อมสุวรรณ
3. นางสาวลักษมณ  เชื้อไพร
 
1. นางสาวญาดาลักษณ์  สีสะแล
2. นางสาวโกมลชนก  สีชาวนา
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 76.1 เงิน 38 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์  แสงเดือนเด่น
2. เด็กหญิงรุ่งทิพย์  แสงยืน
3. เด็กหญิงวิชิตา  เปนะนาม
 
1. นางสาวฐิติพร  บ้านด่าน
2. นางภาวิณี  เกษศิริ
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79.4 เงิน 31 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. นางสาวกัลยาณี  วงษ์เดือน
2. นางสาวกุลธิดา  คิดโปร่ง
3. นางสาวเจนจิรา  อุ่นคำ
 
1. นางปัญชลีย์  แพทย์ชัยวงษ์
2. นางสาวฐิติพร  บ้านด่าน
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 67.1 ทองแดง 43 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวศิรภัสสร  ชนะรัตน์
2. นางสาวหทัยชนก  สุภาพงษ์
 
1. นางสาวโสภา  พุมมา
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65.2 ทองแดง 49 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวนัทชา  สุขสวน
2. นางสาวเบญจมาภรณ์  นุ่มทอง
 
1. นางสาวโสภา  พุมมา
 
27 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 82.87 ทอง 8 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กชายกฤษตนัย  โพธิ์ทอง
2. เด็กชายปภังกร  พานารถ
 
1. นายคมกฤช  หลักหาญ
 
28 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 55.31 เข้าร่วม 21 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. เด็กชายกิตติราช  วงษ์จันทร์แดง
2. เด็กชายวงศธร  มานะทวี
 
1. นายวิษณุ  ชั้นบน
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 83 ทอง 16 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกุลวดี  ทองชัย
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  กฤษณา
3. เด็กหญิงธนภรณ์  อารี
4. เด็กหญิงพรกนก  วงศ์ด้วง
5. เด็กหญิงรมิดา  บุญลาภสถาพร
 
1. นายชวลิต  อนุศัพท์
2. นางมาลัย  สมพื้น
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 80.67 ทอง 21 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นางสาวชลณิชา  แดงชาติ
2. นางสาวชาลิสา  บุญธรรม
3. นางสาวมนวิภา  บัวขาว
4. นางสาวยศวดี  บุญโยประการ
5. นางสาววรรณรัตน์  บ่อพลอย
 
1. นายชวลิต  อนุศัพท์
2. นางมาลัย  สมพื้น
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.6 ทอง 5 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  กล่อมพลอย
2. เด็กหญิงพิมลรัตน์  กลิ่นขจร
3. เด็กหญิงภัททิยา  สุธรรมมา
4. เด็กหญิงภัทรสุดา  เจริญสุข
5. เด็กหญิงสุชาดา  บำรุง
 
1. นางสาวสมฤทัย  ยมรัตน์
2. นางบานชื่น  มังกร
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นางสาวกัญญาพัชร  ตะมาแก้ว
2. นายจักรพันธุ์  เบญจพรม
3. นางสาวมาลี  มาตผุด
4. นางสาววีรภัทร  ระวิสิทธิ์
5. นายอนิรุทธ์  สีตะธนี
 
1. นายกิตติศักดิ์  วิรัชกุล
2. นางบานชื่น  มังกร
 
33 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 78.4 เงิน 10 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 1. นางสาวชลธิชา  ค้าผล
2. นางสาวนริสรา  พลอยสิทธิ์
3. นางสาวนิพาดา  จันทร์แดง
4. นางสาวพิจิตรา  ละมูล
5. นางสาวอนัญญา  ราชสิน
 
1. นางวีรนุช  กณิกนันต์
2. นายวุฒิศักดิ์  กณิกนันต์
 
34 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78.33 เงิน 39 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 1. เด็กชายณัฐเมธ  เงางาม
 
1. นางวีรนุช  กณิกนันต์
 
35 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 80 ทอง 46 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 1. นายอาดุลย์  ผดุงทรพย์
 
1. นางวีรนุช  กณิกนันต์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 83 ทอง 43 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. เด็กหญิงธันยชนก  เกตุการณ์
2. เด็กชายเลิศ  ฮุย
 
1. นางสาววรวรรณ  เจริญพันธ์
2. นายเสงี่ยม   รักร่วม
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 93.08 ทอง 16 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นายสุพสิน  ศรีอุดม
2. นางสาวอาทิตยา  จดจำ
 
1. นางสาวสมฤทัย  ยมรัตน์
2. นางมาลัย  สมพื้น
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 91.4 ทอง 5 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงจิดาภา  ชาญประโคน
2. นางสาวชนัญญา  เศียรเขียว
3. เด็กหญิงพิมพ์อารยา  หิรัญเจริญ
4. เด็กหญิงมนัสจรัส  จางวัฒนพงศ์
5. เด็กหญิงวฏาการ  งามชนะ
6. เด็กหญิงวีรดา  เติมแต้ม
7. นางสาวศิริณดา  ช่วงชัย
8. นางสาวศุภรัตน์  ปราศราคิน
9. เด็กหญิงสิริมา  อุดมสุข
10. นางสาวสุดารัตน์  ขำแก้ว
 
1. นายชวลิต  อนุศัพท์
2. นางสุภาพรรณ  เหล่าตระกูล
3. นางบานชื่น  มังกร
 
39 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 63 ทองแดง 28 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ชำเกิด
2. นางสาวจิตตมาส  ประพันธ์
3. นางสาวชัญญานุช  มุทาวัน
4. เด็กหญิงธัญพิมล  ทองไม้
5. เด็กหญิงบุญดา  นิ่มปั่นฝ้าย
6. นางสาววติยา  ธรรมกร
7. นางสาววรัญพร  คำผาด
8. เด็กหญิงวลีรัตน์  กุคำฮัก
9. นางสาวสุชานันท์  ทิพย์คูนอก
10. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปีจัตุรัส
11. เด็กหญิงสุพิชชา  ผดุงพิพัฒน์
12. นางสาวสุภาวิดา  สุดประเสริฐ
13. นางสาวหทัยกาญจน์  ไพยสูตร
14. นางสาวหม่อมน้อย  อัษวงศ์
15. นางสาวโชติรส  สิงห์พา
 
1. นางสาวสุมัณฑนา  ทิมมณีฉาย
2. นางสาววัลลา  ยศตระกูล
3. นางสาววรรษมน  เฉียบแหลม
 
40 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 47 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. นางสาวสัณห์สินี  ปานพลอย
2. นางสาวสุพัตรา  ชูสุวรรณ
 
1. นายพิทักษ์  พลล้ำ
2. นางสาวสมคิด  โยธี
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 86 ทอง 13 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงอโนชา  สุขขวัญ
 
1. นายอานนท์  แสนสง่า
 
42 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. นายโกเมน  ห้าวหาญ
 
1. นายวีระศักดิ์  โมคศักดิ์
 
43 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 75 เงิน 22 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงรสสุคนธ์   จริตงาม
 
1. นายสัมพันธ์  ไพรเลิศ
 
44 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 75 เงิน 20 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. นางสาวบุษยมาศ  บุญทับ
 
1. นายวีระศักดิ์  โมคศักดิ์
 
45 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. เด็กชายสมประสงค์   คล้ายฉ่ำ
 
1. นางสาวบรรณพร  มังกร
 
46 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 40 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นายศุภกิจ   กลิ่นห้าวหาญ
 
1. นางสาวบรรณพร  มังกร
 
47 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 18 โรงเรียนคลองพลูวิทยา 1. เด็กหญิงวีรญา  บุญนะ
 
1. นางสาวฉัตรกมล  ยุทธนากร
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 44 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. นายนวัตกรณ์  งามละมัย
 
1. นายวีระศักดิ์  โมคศักดิ์
 
49 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นางสาวสุชัญญา  จรูญกุล
2. นางสาวโชติรส   กำจัดภัย
 
1. นายกีรติ  สุขเกษม
2. นางสาวบรรณพร  มังกร
 
50 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 41 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงจินดาพร  นนทรัตน์
 
1. นายวีระศักดิ์  โมคศักดิ์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 67 ทองแดง 40 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. นางสาวสุทธิศรี  นพสาย
 
1. นายวีระศักดิ์  โมคศักดิ์
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ดังชัยภูมิ
2. เด็กชายอรุษ   วาสนาชอบ
3. เด็กหญิงอโนมา   แตงอ่อน
 
1. นายสัมพันธ์  ไพรเลิศ
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 87 ทอง 7 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นายจิรวัฒน์  สุขสมาน
2. นายชลวัฒน์  จันทีนอก
3. นายลิปปกร  บัวแก้ว
 
1. นายมานะ  ศรีผ่อง
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 79 เงิน 38 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงถนอมวรรณ  เซี่ยงโหล
 
1. นางสาวดวงใจ  ศรีคงรักษ์
 
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. เด็กชายจิตกร  ยุทธวิชัย
2. เด็กชายจิรภัทร  วาจาดี
3. นายชัยวัฒน์  ไชยพงษ์
4. นางสาวฐิตินันท์  จันทวีวัฒน์
5. เด็กหญิงดวงกมล  คงมั่น
6. เด็กชายธนภูมิ  เนินโพธิ์
7. เด็กหญิงนิษิตา  พรั่นกระโทก
8. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  รักนาค
9. เด็กชายภูมิดล  บุโรดม
10. เด็กชายรัชชานนท์  ทาระเวทย์
11. นางสาวราณี  หลีอวน
12. นางสาววนิดา  พรสุวรรณ
13. เด็กหญิงวรรณิสา  สนั่นน้ำหนัก
14. นางสาวศิริวรรณ  แน่นหนา
15. นางสาวสงกรานต์  บรรจงการ
16. นางสาวสุดารัตน์  คำวงษ์
17. เด็กหญิงอมลณัฐ  เพชรรักษา
18. เด็กหญิงอารียา  พุ่มผล
19. นางสาวอุทัยวรรณ  แดงบุญ
20. นางสาวเนื้อทอง  ทา
21. นางสาวเปรมกมล  พรสุวรรณ
 
1. นางสาวอัจฉรา  สาหุทัศ
2. นายสุรเทพ  โสภาพร
3. นายณรงค์  จันทะภา
4. นางนารี  ผิวงาม
5. นางฉวีวรรณ  เขตต์สาคร
6. นายสำเริง  ศรีสิทธิชัยสกุล
 
56 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 79.2 เงิน 17 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กชายธนพงษ์  พละสุข
2. เด็กชายมหรรณพ  สงฆ์ประชา
3. เด็กชายวณัฐพงษ์  โพธิ์กาศ
4. เด็กชายวรภัทร  บำรุงศิลป์
5. เด็กชายวีระพล  เรืองช่อ
6. เด็กชายอิสเรศ  นินทำ
 
1. นายจิรายุ  เทียนเงิน
2. นายวิระชัย  เรืองช่อ
3. นายลำพอง  เทพอุดร
 
57 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87.2 ทอง 8 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นายกมลศิลป์  ดาวเรือง
2. นายธนวัฒน์  ยิ้มใย
3. นายสหภพ  ภัทวงศ์
4. นายสุทธิพงษ์  ทองคำ
5. นายอัยยรัช  ลาดนาเลา
6. นายอาณาจักร  แสงอุไร
 
1. นายจิรายุ  เทียนเงิน
2. นายวิระชัย  เรืองช่อ
3. นายลำพอง  เทพอุดร
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 79.4 เงิน 28 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวกนกวรรณ  อ่วมฉิม
2. เด็กชายกฤษฎา  แก้วงาม
3. นางสาวจิราวรรณ  วงศ์จันทร์
4. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ธรณีทอง
5. นายชาตรี  ขุนทอง
6. นายฑิชากร  หอมสมบัติ
7. นายณัฐอมร  อินทร์อ่อน
8. นางสาวทิพรดา  ทุมทอง
9. นายธนวัฒน์  ยิ้มใย
10. นายนพรัตน์  จุลวรรณ
11. นายนลธวัช  ทุมทอง
12. เด็กหญิงพีรดา  วิชัยกูล
13. นายพีระชัย  แสงสาลี
14. นางสาวรภัส  มีครองธรรม
15. นายสหภพ  ภัทวงศ์
16. นายสุทธิพงษ์  ทองคำ
17. นางสาวสุพัฒน์  แซ่อึ้ง
18. เด็กชายหิรัญ  ถ้วยชา
19. นายอัยยรัช  ลาดนาเลา
20. นายอาณาจักร  แสงอุไร
21. นายอาทิตย์  จันทร์กระจ่าง
22. นางสาวอารียา  ด้นประดิษ
23. นายเดชณรงค์  คุ้มหอม
 
1. นายวิระชัย  เรืองช่อ
2. นายมานะ  ศรีผ่อง
3. นายจิรายุ  เทียนเงิน
4. นายลำพอง  เทพอุดร
5. นางสาวธิดาพร  ป้อมศรี
6. นางสาวไพเราะ  ทองคำ
7. นางบังอร  เซ่งฮวด
8. นายวัชรลักษณ์  ตากใบ
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79 เงิน 22 โรงเรียนบ่อวิทยาคาร 1. เด็กชายชินวัตร  โพธิ์แก้ว
 
1. นางสาววรรณวิภา  บัวบก
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 86 ทอง 11 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นายชลทิศ  คุณเขตต์
 
1. นางสาวณัชชา  สร้อยศรี
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.67 เงิน 33 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  พุศรี
 
1. นางสาวอมรพรรณ  ปุริสา
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 90.33 ทอง 12 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นางสาวพรพนิต  ใหญ่ชุก
 
1. นางสาวณัชชา  สร้อยศรี
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 14 โรงเรียนคลองพลูวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตารัตน์  สิทธิศิรินันท์
 
1. นางสาวฉัตรกมล  ยุทธนากร
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.17 ทอง 9 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นางสาวสมฤทัย  พรมสี
 
1. นางสาวณัชชา  สร้อยศรี
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 56.67 เข้าร่วม 35 โรงเรียนคลองพลูวิทยา 1. เด็กชายโชคอนันต์  นกครุฑ
 
1. นางสาวพรพิรุณ  พรมจรรย์
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 70.67 เงิน 29 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นายรังสิมันต์  ศรีดาพันธ์
 
1. นางอัจฉรา  ธัญญวิศิษฐ์
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 76 เงิน 37 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นางสาวไปรยา  ผลบำรุง
 
1. นางสาวอมรพรรณ  ปุริสา
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 72.67 เงิน 26 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. เด็กชายชานนท์  จันทร์หอม
 
1. นางสาวดวงใจ  ศรีคงรักษ์
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73 เงิน 30 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. เด็กหญิงธนัญชนก  แซ่ตั่น
 
1. นางสาวอมรพรรณ  ปุริสา
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.33 ทอง 6 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. นางสาวณัฐชา  แก้วขาว
 
1. นายณรงค์  จันทะภา
 
71 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 62.6 ทองแดง 43 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แก้วดี
2. เด็กชายพงศธร  พานทอง
3. เด็กชายวรายุทธ  พรธรรม
4. เด็กหญิงวรินธร  แก้วรอด
5. เด็กชายศรวัส  เดสูงเนิน
6. เด็กหญิงสมิตา  หาญชัย
7. เด็กหญิงอนงค์นาฎ  เปลื้องเจริญ
8. เด็กชายอนุรักข์  บุญโฉม
 
1. นางสาวไพเราะ  ทองคำ
2. นางสาวธิดาพร  ป้อมศรี
3. นายจิรายุ  เทียนเงิน
 
72 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 78.6 เงิน 34 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวกัญญาวีร์  เที่ยงบุตร
2. นายดนัย  ต่ายเพ็ง
3. นายธนะพัฒน์  ตั้งตระกูลใหม่
4. นางสาวพินทุสร   สระทองลอย
5. นางสาวพิมพ์วรีย์  ประสงค์ผล
6. นายพุฒิพงศ์  เวฬุวนาทร
7. นางสาวสุภัตตรา   สง่าศรี
8. นายอรรฆย์พงศ์  ลุลาภ
 
1. นางสาวไพเราะ  ทองคำ
2. นางสาวธิดาพร  ป้อมศรี
3. นางเพ็ญศรี  อุปสัย
 
73 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 75 เงิน 27 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกชพรรณ  สุรศัพย์
2. เด็กหญิงชลธิชา   แซ่อึ้ง
3. เด็กหญิงชลลดา  วะสิโน
4. เด็กหญิงนรีรัตน์  ไตรธนสมบัติ
5. เด็กหญิงวรนิษฐา  ไตรธนสมบัติ
6. เด็กหญิงสัจจพร  จันทสิงห์
7. เด็กหญิงเปรมยุดา  เหมาะราษี
 
1. นางสาวศิริวรรณ  ไหลพิริยกุล
 
74 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 62.67 ทองแดง 38 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวนฤมล  เอี่ยมศรีสุข
2. นางสาวปริยาภรณ์  แก้วหานาม
3. นางสาวอารีรัตน์  พรจันทร์
4. นางสาวเจณิสตา  จำปาจันทร์
5. นางสาวเดือนนภา  ช่วยรักษ์
 
1. นางบังอร  เซ่งฮวด
2. นางสาวธิดาพร  ป้อมศรี
3. นางสาวไพเราะ  ทองคำ
4. นายวัชรลักษณ์   ตากใบ
 
75 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 79.66 เงิน 31 โรงเรียนมะขามสรรเสริญ 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จันทะอ่อน
 
1. นางสาวจุฑามณี  แต้มทอง
 
76 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 79.33 เงิน 32 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 1. นางสาวอารดา  โสพิมพ์
 
1. นางสาวพลอยจันทร์  สุขสบาย
 
77 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 93.31 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 1. เด็กชายกรินทร์  จันทร์ส่อง
2. เด็กชายณัฐพล   พรมโคตร
3. เด็กชายดนุนันท์   สีชมภู
4. เด็กชายธรรมนูญ  สีบาดาล
5. เด็กชายธัญญพร  ปิติ
6. เด็กชายธีรภัทร  นพสาย
7. เด็กชายภูสิทธิ์   สุขเลิศ
8. เด็กชายหัสดินทร์  เทพโภชน์
 
1. นายถาวร  เที่ยงธรรม
2. นายณรงค์ศักดิ์  วะโร
3. นายชนะชัย  นาทสีทา
 
78 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 84.9 ทอง 6 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 1. นายจักรวาล  สีลา
2. นายทิฆัมพร  ฤทธิรุดเร่งพล
3. นายธนพล  อุดจันทึก
4. นายปาล  ไสตะภาพ
5. นายภาสนุพงศ์  สุขเกษม
6. นายอาทิตยพันธ์  พันธุเดช
 
1. นางสาวกมลวรรณ  อนันต์
2. ว่าที่ร้อยโทสันติ  ชลาดี
3. นายศุภวัฒน์  บุตรกูล
 
79 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 43 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  ลับเหลี่ยม
2. เด็กหญิงดลยา  จันทเกษร
3. เด็กหญิงวรัชยา  จราสัณฑ์
 
1. นางสาวพุดซา  นุสติ
2. นางสาวเชษินีร์  แสวงสุข
 
80 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 51 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นายพีรพล  สุขสำราญ
2. นางสาวสุพรรษา  หาญเทศ
3. นางสาวหทัยชนก  แรกตั้ง
 
1. นางสาวพุดซา  นุสติ
2. นางสาวเชษินีร์  แสวงสุข
 
81 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 79.3 เงิน 19 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. นางสาวจุฑามาศ  สิขิวัฒน์
2. นางสาวณัฐฐิชา  รัศมี
3. นางสาวนุชจรินทร์  ชาติเผือก
 
1. นางสาวอรษา  เหิกขุนทด
 
82 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 40 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. เด็กชายชนสรณ์  สุขใจ
2. เด็กชายยิ่งพล  คุณเขต
 
1. นายกิตติศักดิ์  เสาะสืบงาม
2. นางสาวปิ่นมณี  หอยสังข์
 
83 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 74 เงิน 36 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กชายพุฒิชัย   พิมล
2. เด็กหญิงวริยา  ดิษธรรม
 
1. นายสุทธิพงษ์  บัวหอม
 
84 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66.4 ทองแดง 29 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. นางสาวชนิดา  ทิพย์ประเสริฐ
2. นางสาวอริสา  พุทธศรี
 
1. นายสามารถ  จิตณรงค์
2. นายสุทธิพร  พันธ์ชาติ
 
85 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 65.6 ทองแดง 33 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงกัญญาภัค   เพ็ญสว่าง
2. เด็กชายรังสิมันตุ์   บุพทักษิณ
 
1. นายสุทธิพงษ์  บัวหอม
 
86 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 64.4 ทองแดง 38 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 1. เด็กหญิงวิสสุตา  บุตรแสง
2. เด็กหญิงอาทิยา  พาทีเที่ยง
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ปัญญาดี
 
87 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 65.8 ทองแดง 22 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กชายปวริศ  ทวาเรศ
2. เด็กชายรัชชานนท์  กล้าแข็งทะเล
 
1. นายสุทธิพงษ์  บัวหอม
 
88 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64.8 ทองแดง 32 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงพุทธิชา  นุชวงษ์
2. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทร์ทอง
 
1. นางสาวศรินณา  จันเสนา
 
89 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 57.5 เข้าร่วม 40 โรงเรียนโป่งน้ำร้อนวิทยาคม 1. นางสาวกรกนก  ลือพรม
2. นางสาวศิริวรรณ  แสนสุรินทร์
 
1. นายวันรบ  บุญนำ
2. นายสิทธิโชค  จี๋คีรี
 
90 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. นายคงเดช  เที่ยงทางธรรม
2. นายธีรภัทร์  มะลิผล
 
1. นายกิตติศักดิ์  เสาะสืบงาม
2. นางสาวปิ่นมณี  หอยสังข์
 
91 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 77.8 เงิน 33 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กหญิงจำปาศักดิ์  เฉลิมภาค
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เชิดฉาย
3. เด็กหญิงอาภากร  ธูปขุนทด
 
1. นางละออ  เพ็งจันทร์
2. นางสุนิสา  ทิพย์ประโคน
 
92 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82.2 ทอง 9 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 1. นายธนวิชญ์  พวงกัน
2. นายนพัตธร  พรมมี
3. นายเสริมศักดิ์  พวงแก้ว
 
1. นางสาววัลลา  ยศตระกูล
2. นางสาวจินตภัทร  ไชยวิศาล
 
93 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 28 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 1. เด็กหญิงกิ่งแก้ว  จินดา
2. เด็กหญิงนฤมล  สุขประดิษฐ์
3. เด็กหญิงปภัสรา  วงษ์คำแสง
4. เด็กหญิงพรธิดา  ชัดเจน
5. เด็กชายพัณณกร  ชะเอมเทศ
6. เด็กหญิงอรทัย  พงษ์ทุมพระ
 
1. นางสาววาสนา  เสนาจันทร์
2. นางสุภจารี  เทพสุนทร
3. นางสาวลักษณาวดี  วีวัน
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 86.5 ทอง 12 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. นางสาวกวินทิพย์  งามละมัย
2. นางสาวกานต์ตะวัน  สุรศัพท์
3. นางสาวมณฑาทิพย์  มั่งมี
4. นางสาววาสนา  หว่านพืช
5. นางสาววีรดา  แซ่เหลา
6. นางสาวสิริกร  อิ่มใจ
 
1. นางกิตติวรา  มะไหย์
2. นางสาวชัญญ์นิษฐ์  เพ็ชร์กุล
 
95 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง 10 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกชนันท์  ก้านมะลิ
2. เด็กหญิงชนัญญา  ศรีชำนาญ
3. เด็กหญิงธนัญญา  มงคลเอี่ยม
 
1. นางสาวสุรัสวดี  ทีขะระ
2. นางสาวชัญญ์นิษฐ์  เพ็ชร์กุล
 
96 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.4 ทอง 37 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 1. นางสาวนุสรา  สุขสถิตย์
2. นางสาวพลอยไพลิน  จันทบาล
3. นางสาวเจนจิรา  แสงศรีจันทร์
 
1. นางสาวยศวดี  สังข์ปาน
2. นางสาวกรรณิการ์  ปัญญาดี
 
97 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 82.8 ทอง 32 โรงเรียนทุ่งขนานวิทยา 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สอนลัทธิพันธ์
2. เด็กหญิงนิรชา  หมุดปัน
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  เสียวสุข
 
1. นางสุภจารี  เทพสุนทร
2. นางสาววาสนา  เสนาจันทร์
 
98 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 82 ทอง 51 โรงเรียนเครือหวายวิทยาคม 1. นางสาววิภาพร  สามัคคี
2. นางสาววิมลรัตน์  ป่ากว้าง
3. นางสาวสมใจ  หิรัญพูล
 
1. นางสาวยศวดี  สังข์ปาน
2. นางสาวกรรณิการ์  ปัญญาดี
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 80.9 ทอง 14 โรงเรียนศรีหฤทัย 1. เด็กหญิงสุกานดา   วิสุขะ
2. เด็กหญิงสุรีญา   สิทธิพันธ์
3. เด็กหญิงอโรชา   กฐินเทศ
 
1. นายอิทธิพล  พรมชัย
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 81.8 ทอง 18 โรงเรียนบ่อวิทยาคาร 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  เกิดแก้ว
2. เด็กชายจิรวัฒน์  พูลทรัพย์
3. เด็กหญิงอรไพลิน  ประดิษฐ์วีรวงษ์
 
1. นายนิกร  ดิษธรรม
2. นางปฏิมา  ศุภกิจพัฒนา
 
101 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 80 ทอง 38 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. นายธนพล  พงษ์ตะลุง
2. นายสุทธวีร์  อ้นทา
3. นายสุพจน์  เสริมวิเศษ
 
1. นางสาววารุณี  ศศะนาวิน
2. นางสุขสวัสดิ์  บุญศรี
 
102 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 84.4 ทอง 8 โรงเรียนขลุงรัชดาภิเษก 1. เด็กหญิงยลดา  อาปาท
2. เด็กหญิงศกลวรรณ  คลังทรัพย์
3. เด็กหญิงสุวัจนี  จงสวัสดิ์
 
1. นางสาววารุณี  ศศะนาวิน
2. นางสุขสวัสดิ์  บุญศรี
 
103 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 72.2 เงิน 31 โรงเรียนบ่อวิทยาคาร 1. นางสาวพิชชาภา  ใต้คีรี
2. นางสาวภรณ์กมล  ตั้งมั่น
3. นางสาวสายวรุณ  แป้งนวล
 
1. นางชิดชม  เรืองวัฒนา
2. นางปฏิมา  ศุภกิจพัฒนา
 
104 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89 ทอง 4 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงดาริน  ขำวงษ์
2. เด็กหญิงพนิดา  เห็ดตุม
3. เด็กหญิงอรวรรณ  โคบาล
 
1. นางน้ำค้าง  จงบริบูรณ์
2. นางสาวชัญญ์นิษฐ์  เพ็ชร์กุล
 
105 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 80.2 ทอง 18 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. นางสาวกวินทิพย์  งามละมัย
2. นางสาวมนพร  ล้วนดี
3. นางสาววาสนา  หว่านพืช
 
1. นางน้ำค้าง  จงบริบูรณ์
2. นางสาวชัญญ์นิษฐ์  เพ็ชร์กุล
 
106 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80.67 ทอง 7 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงอริสา  ผุยทา
 
1. นางสาววิภาวดี  บุญโยประการ
 
107 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81.33 ทอง 9 โรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนิชา  นาคจาค
2. เด็กหญิงวนัชพร  เกษรมาศ
3. เด็กหญิงวรรษมล  ขวัญทอง
 
1. นางสาวชุตินันท์  แนวพระยา
2. นางสาววิภาวดี  บุญโยประการ
 
108 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กชายชัยอนันต์  ห้อยดอกหอม
 
1. นางอุบลรัตน์  ไกรวิเศษ
 
109 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 15 โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. เด็กชายทนุธรรม  ธัญญผล
 
1. นางสุชาดา  ระบุผล
 
110 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 62.33 ทองแดง 18 โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร 1. เด็กหญิงธัญสุดา  ศรีชนะ
 
1. นายชฎิล  ถนอมวัฒน์
 
111 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม"อาทรสังขะวัฒนะ 4 อุปถัมภ์" 1. นายวสันต์  โชติกูล
 
1. นางสุชาดา  ระบุผล
 
112 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 61 ทองแดง 29 โรงเรียนสอยดาววิทยา 1. เด็กชายกฤตเมธ  เดชบุญ
2. เด็กชายจารุกิตต์  หาญพุฒ
 
1. นางสาววรรธนา  แสวง
2. นางอุษา  สืบอุดม