สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 17 (จันทบุรี,ตราด) [กลุ่ม สพม.จันทบุรี 1]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 82.2 ทอง 24 โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กหญิงจณิสตา  พลอยขาติตระกูล
2. เด็กชายจารึก  ถนอมวัฒน์
3. เด็กหญิงจิตรกัญญา  วงษ์รัตน์
4. เด็กหญิงจิรัชญา  บุญช่วย
5. เด็กหญิงชุติวรรณ  มาจักร์
6. เด็กหญิงณัฐชยาค์  ปิยะธรรมวุฒิกุล
7. เด็กหญิงนาตาลี  คชเสนี
8. เด็กหญิงปนัดดา  พยัคโยธี
9. เด็กชายปุญญศักดิ์  จงดี
10. เด็กชายพงศธร  สายสมบูรณ์
11. เด็กชายพงศภัค  สุขสม
12. เด็กหญิงภนันธร  ทองบัณฑิต
13. เด็กชายวรินทร  เคอ
14. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แสงเดือน
15. เด็กชายสิริพล  อิ๊ดเหล็ง
16. เด็กชายสุชาครีย์  ศิลารัตนชัย
17. เด็กหญิงสุชานาฎ  พิมพ์ทอง
18. เด็กหญิงอันณิชา  ศรีสวัสดิ์
19. เด็กชายอาจณรงค์  วัฒโท
20. เด็กหญิงเกวลิน  ประวัติเจริญ
 
1. นางสาวราตรี  เจริญสุข
2. นางสาวปุณญาภา  สกุลกลาง
3. นางสาวปุญญิสา  บุญเหลือ
4. นางกมลวรรณ  เจริญศิลป์
5. นายประยุทธ  สายทอง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90.67 ทอง 4 โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กหญิงปุณยาพร  ภูมิถาวร
 
1. นางสาวสมิตา  แสนเหลียว
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 61.8 ทองแดง 46 โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. เด็กชายฉัตรณรงค์  เนินริมหนอง
2. เด็กชายชนะชัย  สุขยิ่ง
 
1. นางระย้า  ชาญกิจ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 17.4 เข้าร่วม 44 โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นายวุฒิพร  โสประดิษฐ์
2. นางสาวสุจิตรา  เจือนาค
 
1. นางสาวขวัญใจ  วรรณสุข
2. นายสุเมธ  เชี่ยวชาญ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. เด็กหญิงธนัชพร  ล่ำสัน
2. นางสาวมัจฉา  จู
3. เด็กหญิงสโรชา  ศรีทองคำ
 
1. นางเบญจวรรณ  อานามนารถ
2. นายสินาถ  อานามนารถ
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 86 ทอง 6 โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นางสาวรัตนาพร  อักชาติ
2. นางสาวศุภรดา  บัวมาก
3. นายอำนาจ  วิญญา
 
1. นางเบญจวรรณ  อานามนารถ
2. นายสินาถ  อานามนารถ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 67 ทองแดง 35 โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นางสาวศศิกานต์  ศรีอุไร
 
1. นายชรินทร์  ดวงเดือน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. เด็กหญิงวศินี  ตองอ่อน
 
1. นายชรินทร์  ดวงเดือน
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. เด็กหญิงธนาภา  วงเวียน
 
1. นายอนุพล  มุลานนท์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 34 โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นายธนพล  สงวนพันธ์
2. นายวีรภัทร  กิจอุดม
3. นายไพโรจน์  กะไชยวงษ์
 
1. นายชรินทร์  ดวงเดือน
2. นางสาววรรณพร  แกล้วกล้า
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 75.4 เงิน 38 โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นายกรวิชญ์  หงส์รัตน์
2. นางสาวจิราภา  บุญศรี
3. นายนันทิวา  อ้ายมา
4. นายวัฒนสิน  สุขสมกร
5. นางสาวสวิตตา  โรจนสิรี
6. นายไชยพัฒน์  ประภาโส
 
1. ว่าที่ร้อยตรีดุษฎี  การบุญ
2. นายจารึก  ฐานธรรม
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาเกาหลี ม.4-ม.6 84 ทอง 7 โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นางสาวไข่มุก  ฤกษ์เวียง
 
1. MissJuyeon  Kim
 
13 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 91.16 ทอง 17 โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นางสาวกานต์สินี  สังข์มณี
 
1. นายกฤษดา  ชนะสิทธิ์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 91.36 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. เด็กชายชัชพงศ์  ฟูสกุล
2. เด็กชายฐิติศักดิ์  สมัครสมาน
3. เด็กชายติณณภพ  อินทร์ฉ่ำ
4. เด็กชายพงศกร  ทองหล่อ
5. เด็กชายพงศกร  พูลผล
6. เด็กชายพิทยาธร  อิ่มวุฒิกุล
7. เด็กชายภควัต  วรรณศิริ
8. เด็กชายเทพ  จู
 
1. นางสาวปวีณา  มาลัยจิตต์
2. นางสาวชนิดา  ลาภบัว
3. นางสาววันดี  พูลนุช
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 85.5 ทอง 4 โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นายณัฐวุฒิ  ประจงใจ
2. นายธนวัฒน์  ล้อมวงศ์
3. นายนครินทร์  นันสิม
4. นายนันทวัฒน์  เวียนวิวัฒน์
5. นายปรัชญา  เสมสฤษดิ์
6. นายศรศักดิ์  ขาวสวย
 
1. นางสาวสมปรารถนา  ทองนาค
2. นางสาวชนิดา  ลาภบัว
3. นางเมลดา  สมณะรัชกร
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. นางสาวประภาพร  บันเทา
2. นางสาวรสิกา  ล้วนหิรัญ
 
1. นางทิพย์สุดา  สรณะ
2. นายวธัญญู  ประทุมชาติ
 
17 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 โรงเรียนท่าใหม่"พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล" 1. เด็กชายกัมปนาท  จันทะคัด
 
1. นางสาวสุภิญญา  สามารถ
 
18 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 88.2 ทอง 4 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 1. นางสาวกุลธิดา  นึกสม
2. นางสาวนฤมล  ส่ารือ
 
1. นายสง่า  จันทะแจ่ม
2. นางสาวรัชดาภรณ์  ศรีจันทร์
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 86.33 ทอง 24 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  อิ่มเทศ
2. เด็กชายวรฤทธิ์  เรืองสว่าง
 
1. นางอชิรญาณ์  คชาบาล
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 80.33 ทอง 26 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 1. เด็กหญิงรัญญารัตน์  ไตรสินเตชาวัชร์
 
1. นางสาวเฉลิมรัตน์  อยู่เทศ
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 82.2 ทอง 17 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ปลื้มผล
2. เด็กหญิงปวีณา  นิลโพธิ์ทอง
3. เด็กหญิงอารียา  นิลโพธิ์ทอง
 
1. นางสาวเปรมฤดี  ปธานราษฎร์
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 74 เงิน 9 โรงเรียนนายายอามพิทยาคม 1. นางสาวปณิตตา  เสมอทรัพย์
2. นางสาวสาวิตรี  บุญปลูก
 
1. นายสุเมธ  วิชาพล
2. นางสาววันวิสา  อินทร์พันธ์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 76.4 เงิน 47 โรงเรียนบุญสมวิทยา 1. เด็กหญิงปริยาภัทร  แก้วสุวรรณ
2. เด็กหญิงภัทรวรรณ  กล้าแข็ง
3. เด็กหญิงรวินันท์  เพ็ชรประเสริฐ
 
1. นางพีรายา  เจริญศิริ
2. นางสาวดาวเรือง  ท่าหิน
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 82.4 ทอง 17 โรงเรียนบุญสมวิทยา 1. เด็กชายชินภัค  เจริญศิริ
2. เด็กหญิงปัณฑ์ชนิต  หนูเลี้ยง
3. เด็กหญิงรวิพร  พรไทย
 
1. นางพีรายา  เจริญศิริ
2. นางสาวดาวเรือง  ท่าหิน
 
25 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 50.5 เข้าร่วม 46 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  ศรีคงรักษ์
2. เด็กหญิงมณทิตา  ศรีปลัด
3. เด็กหญิงอาทิตยา  ชาวไชย
 
1. นางอังคณา  ศรีวัฒนะ
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 67 ทองแดง 40 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กหญิงปาณิสรา  พงษ์โสภา
 
1. นายฐิติวัจน์  บุญญะโกศล
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 40 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ศิริสมบัติ
2. เด็กหญิงธันยธรณ์  ท้วมเจริญ
3. เด็กหญิงเพ็ญพิตรา  จันทสิน
 
1. นายฐิติวัจน์  บุญญะโกศล
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 62.3 ทองแดง 41 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กหญิงกุลสตรี  แซ่ล้อ
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  งามสลัก
3. เด็กหญิงธัญญเรศ  สัมฤทธิ์สิทธิสุข
4. เด็กชายธีรภัทร  อรจันทร์
5. เด็กชายพลภัทร  ตั๋นบี๊
6. เด็กหญิงภัณฑิรา  สงวนทรัพย์
 
1. นายศราวุธ  บุญรอดรักษ์
2. นายสมพล  ศักดิ์วิเศษ
3. นางศศิธร  แจ่มโภคา
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กชายรัชชานนท์  จันทสิทธิ์
 
1. นายสมพล  ศักดิ์วิเศษ
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 58.33 เข้าร่วม 32 โรงเรียนประดิษฐ์ศึกษา 1. เด็กชายณรงค์  จำรัส
 
1. นายสมพล  ศักดิ์วิเศษ
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 71.6 เงิน 29 โรงเรียนมัธยมท่าแคลง 1. นางสาวกชกร  ประมวลสุข
2. นางสาวชลชิตา  ประกอบทรัพย์
3. นางสาวญาณิศา  เพ็ญวงษ์
4. นางสาวนัทชา  คำเพ็ชร
5. นางสาวพิจิตรา  ไกรนิวรณ์
6. นางสาวลัดดา  ปลื้มผล
7. นางสาวศิริพร  เหมเวช
8. นางสาวศิริพร  เจนจบ
 
1. นางสมพิศ  แซ่อุ่ย
2. นางสาวปาณิสา  สารสิทธิ์
3. นายวันปิยะ  เขียวขว้า
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84 ทอง 17 โรงเรียนมัธยมท่าแคลง 1. เด็กหญิงจิตรา   บุญเจริญ
2. เด็กหญิงจิราภา  อินทอง
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  ปลื้มภักตร์
 
1. นางสาวกัญญาภัค  สิทธิบุศย์
2. นางสาวพัชชิตา  มูลเมืองมา
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80.8 ทอง 34 โรงเรียนมัธยมท่าแคลง 1. นางสาวธันยพร  พิริยะพรชัย
2. นางสาวพัทธนันท์  การเอนก
3. นายศุภวิชญ์  บำรุงรัตน์
 
1. นางสาวยุพดี  ฤทธิ์ไธสง
2. นางสาวกัญญาภัค  สิทธิบุศย์
 
34 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 86 ทอง 14 โรงเรียนมัธยมท่าแคลง 1. นางสาวนันทิพร  รัตโนภาส
2. นางสาวเจนิตา  มัจฉาเกื้อ
3. นางสาวเยาวลักษณ์  คลองขุด
 
1. นางสาวยุพดี  ฤทธิ์ไธสง
2. นางสาวกัญญาภัค  สิทธิบุศย์
 
35 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 76 เงิน 15 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม 1. เด็กชายคมสัน  ภาคะ
2. เด็กชายปรเมษฐ์  โพธิโส
3. เด็กชายเดชา  ศรีมุกดา
 
1. นางสาวเจนจิรา  เกลาโพธิ์
2. นางสาวศรีสุนันทา   เสนาะศัพท์
 
36 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 69 ทองแดง 17 โรงเรียนมัธยมวัดเขาสุกิม 1. นายวันเฉลิม  ไกลบาป
2. นายอนุรักษ์  จารุจันทร์
 
1. นางสาวธนัฏฐ์สร   สุตตะนนท์
2. นายธัชพล  แคล้วคลาด
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 80.67 ทอง 24 โรงเรียนลาซาลจันทบุรี(มารดาพิทักษ์) 1. เด็กหญิงพัชริภา  ธูปเทียน
 
1. นางสาวสุจิตรา  พลชนะ
 
38 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 84.25 ทอง 22 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจิรัชญา  โกฉัยพัฒน์
 
1. นางสาววันทนี  กุลสวัสดิ์
 
39 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 83.75 ทอง 19 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวชนิตา  ไทรม่วง
 
1. นางสาวปานวาด  แมนมาศวิหค
 
40 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 81 ทอง 18 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงบุษกร  ริมท่าม่วง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ญานสังวรชัย
 
41 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 79.5 เงิน 11 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวชนัญญา  สิทธิบุศย์
 
1. นางกุลวรางค์  พวงศรี
 
42 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 80.33 ทอง 31 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวเย็นฤดี  ทองแก้ว
 
1. นางกชกร  มิ่มกระโทก
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงสายวารี  บุญสาร
 
1. นางสาวเพชรประภาร์  ชุมสาย
 
44 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 97.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวชนนิกานต์  โพธิกิจ
 
1. นางสุภาพร  รัตนวิจารณ์
 
45 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 79.5 เงิน 5 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวฐิติพร  ฐิติปัญญา
2. นางสาวนริศรา  มิ่งมีชัย
3. นางสาววรรษมน  ตระกูลศิริศักดิ์
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ญานสังวรชัย
2. นางสาวสุภาภรณ์  รุ่งโรจน์
 
46 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 82.4 ทอง 9 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวชมนภัส  ค้าผล
2. นางสาวณิชากร  ธัญญรัตนากร
 
1. นางสาวเพชรประภาร์  ชุมสาย
2. นายสุเทพ  เอกปัจชา
 
47 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 14 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวภัทรภร  นิลพัฒน์
2. นางสาวอาภานันท์  กูลพฤกษี
3. นางสาวโมทนา  นุ้ยศรี
 
1. นางรัศมี  เนตรสมานนท์
2. นางสุนันท์  ชวาลารัตน์
 
48 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 82 ทอง 5 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวชุตินันท์  บำเพ็ญผล
2. นางสาวภัคชนัญ  ตั๋นบี๊
3. นางสาวอิงขวัญ  ไชยนุวัติ
 
1. นางสาวจารุวรรณ  สิทธิโชค
2. นายชาญ  เถาวันนี
 
49 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 81.4 ทอง 4 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชลิดา  กองเขียว
2. เด็กหญิงปฏิญญา  บุญเหลือ
3. นางสาวประภาสิริ  สิทธิมาลัยรัตน์
 
1. นางสาวภาริณี  จันทร์แสง
2. นายชาญ  เถาวันนี
 
50 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวณัชฐ์ชญากัญจน์  มาศกสิน
2. นางสาวทิพย์สุดา  เนินริมหนอง
3. นางสาวแพรวา  บุญญาธิการ
 
1. นายจักรินทร์  บ้านเนิน
2. นายชาญ  เถาวันนี
 
51 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 96.95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงปภัทสร  สะเดา
2. เด็กหญิงอมลวรรณ  วุฒิเกตุ
 
1. นางสาวปาจรีย์  แก้วเจริญ
 
52 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.67 ทอง 7 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  สราวิช
2. เด็กหญิงชนิกานต์  ชาญพนา
3. เด็กหญิงนัยน์ปพร  ท่าหิน
4. เด็กหญิงพิมพ์สวรรค์  อินแก้ว
5. เด็กหญิงศรุตยา  นิยมวงษ์
 
1. นางสาวนุสรา  พึ่งนุสนธ์
2. นางสาวมานิดา  พูลวงษ์
 
53 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวกนิษฐา  บางกะสร้อย
2. นางสาวนิชาภา  วิสิทธิวงค์
3. นางสาวศุภมาศ  พฤกษ์เจริญ
4. นางสาวสุธิกานต์  สะอาด
5. นางสาวเบญจวรรณ  อุปเวช
 
1. นางสาวรุจิลักษณ์  ปัทมนาวิน
2. นายธีรยุทธ์  นิจสุข
 
54 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86.2 ทอง 6 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชุติมน  พลยานันท์
2. เด็กหญิงณัชชา  สว่างจิตร์
3. เด็กหญิงณัฐธยาน์  หลวงอินทร์
4. เด็กหญิงบุญยาพร  พาธิแสง
5. เด็กหญิงเจณิสา  ย่งฮะ
 
1. นายปัณณทัต  วลาบูรณ์
2. นายสมพร  พ่อเพียโคตร
 
55 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 85.67 ทอง 10 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  ไกรปราบ
 
1. นางสาวธันยภรณ์  วงษ์ษา
 
56 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นายเจริญพร  โคตรสินธ์
 
1. นายเชิดชาย  สารจันทร์
 
57 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวกรชนก  จะเชิญรัมย์
2. เด็กหญิงกฤษณา  ดำรงศิลป์ทวีพร
3. นางสาวฉัตรลดา  นาสวน
4. นางสาวชญาดา  จตุพร
5. เด็กหญิงชญานิน  มุขสาน
6. นางสาวณัฐริกา  วิทยานุกรณ์
7. เด็กหญิงนิชกานต์  นาแถมนาค
8. เด็กหญิงปิยวรรณ์  สุขิโต
9. นางสาวอนัญญา  บ่อพลอย
10. เด็กหญิงเมษวีร์  ป้อมเด็ด
 
1. นางสาวลภัสพร  โคตรโสภา
2. นางทองใบ  สารจันทร์
3. นางสุจิตรา  เมฆเวียน
 
58 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 80 ทอง 11 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวกชกร  สีสด
2. นางสาวกัญญารัตน์  พรหมสุภา
3. เด็กหญิงจุฑารัตน์  อาษานอก
4. นางสาวทินมณี  บุญอภัย
5. นางสาวธนัชพร  โพธิบาย
6. เด็กหญิงนีรชา  มาลี
7. นางสาวพรพเยาว์  อุ่นไฝ
8. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา  แสงสุรีย์พรชัย
9. นางสาวภัทรพรรณ  ผลประเสริฐ
10. นางสาวมันตรินี  รอดเจริญ
11. เด็กหญิงลักษิกา  มูนรอด
12. นางสาววัลลาภา  เทียมพล
13. นางสาวศิริพร  สุภาพักตร์
14. นางสาวสิริลักษณ์  ปิ่นทอง
15. นางสาวสุชานันท์  สมบุญ
 
1. นายณรงค์ชัย  รอดอยู่
2. นายพรชัย  ผู้ช่วย
3. นายประชง  วัฒนชัย
4. นางอุบลวนา  วงเวียน
 
59 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 15 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวกชกร  ตั้งมั่น
2. นางสาวณัฐวดี  พินโยยางค์
 
1. นางธนิษฐ์นันท์  ภัทรพงศ์
2. นายณรงค์ชัย  สิทธิบัญญา
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 19 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวประภานิช  กุดกุง
 
1. นายชัยพฤกษ์  ชำนาญเท
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวปานพิมพ์  ชัยดีเมธาพัฒน์
2. นางสาวสุพัฒตรา  หาดี
 
1. นายโชคพิสิฐ  สุดแท้
2. นายชัยพฤกษ์  ชำนาญเท
 
62 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 92 ทอง 4 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวพิชชานันท์  มหันตกาสี
 
1. นางสาวสุนันทา  โภชเจริญ
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 81.67 ทอง 26 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงนิชชาวัลย์  จันทรเทพ
 
1. นางสาวสุนันทา  โภชเจริญ
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 82 ทอง 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวพันธ์ณัฏฐา  โพธิเกษม
 
1. นายพันธศักดิ์  โพธิเกษม
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 84 ทอง 18 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงชนิยา  ภิบาลวงษ์
2. นางสาวณิชชาวัลย์  สุตาธรรม
3. นางสาวดาราวลี  พิมพ์สุวรรณ
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  กลสรร
5. เด็กหญิงนิชชาวัลย์  จันทรเทพ
6. นางสาวพลอยบุศรา  จิตต์สงวน
7. นางสาวพิชชานันท์  มหันตกาสี
8. นางสาวพิพาวรรณ  เจริญทรัพย์
9. นางสาวพิมพ์  วีระสุขสวัสดิ์
10. นางสาวภัสสร  เหลื่อมเจริญ
11. นางสาวมินตรา  ตรีผล
12. เด็กหญิงรติรัตน์  เภกะสุต
13. เด็กหญิงรินรดา  สระทองอ่อน
14. นางสาวสมฤดี  สุขศรี
15. นางสาวสุวิมล  โภชะเจริญ
 
1. นายประชง  วัฒนชัย
2. นางสาววารินทร์  พูลกิจ
3. นางสาวสุนันทา  โภชเจริญ
4. นายพันธศักดิ์  โพธิเกษม
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 71 เงิน 30 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงวรณัน  ลิ้มสวัสดิ์
 
1. นายธนาชัย  บุญนาศักดิ์
 
67 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 81 ทอง 26 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นายก้องภพ  กิจพงษ์
2. นายจิรพงศ์  คงขวัญ
3. นางสาวญานี  อินทรพินิจ
4. นางสาวธมนวรรณ  พูนสินโภคทรัพย์
5. นายราชสิทธิ์  สามิภักดิ์
6. นางสาววิสสุตา  ดีนาน
7. นางสาวศศินภา  พวงสุวรรณ์
8. นายสร้างสรร  ประเสริฐศรี
9. นายสิทธิศักดิ์  นิวาส
10. นางสาวสุพิชญา  ขันตยาภรณ์
 
1. นางสาววารินทร์  พูลกิจ
2. นางสาวชลธิชา  เฉลิมบุญ
3. นางอาภาพร  บุญญาธิการ
 
68 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 68.83 ทองแดง 25 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวณภัทร  ดิษฐขจร
 
1. นายอภิเดช  แสงหงษ์
 
69 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 88.33 ทอง 6 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวนิราภร  ฟูคณะ
 
1. นางสาวสุฆลธา  อินทเจริญ
 
70 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวฉัตรอัมพร  แซ่จู
2. นางสาวปัณพร  สมยืน
3. นางสาวศิริวรรณ  โวหาญคล่อง
4. นางสาวสกาวรัตน์  วงศ์พรม
5. นางสาวเกศรินทร์  ชูสังข์
 
1. นางสาวสุฆลธา  อินทเจริญ
2. MissXu  Xiaojuan
 
71 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 71.67 เงิน 16 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวพจนอร  หอมหวล
2. นางสาวภัทธิรา  พันธุ์ชะเอม
3. นางสาวศศิธร  นิลพงษ์
4. นางสาวอทิตยา  ธรรมคงทอง
5. นางสาวอัจจิมา  สวาทภักดิ์
 
1. นางสาวณิชาภา  ชนะชัยรุ่งกมล
2. นางสาวศิริกาญจน์  เรืองเดช
 
72 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 87.66 ทอง 7 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวทิพรัตน์  อตัญที
2. นางสาวศกศิริ  มัชฌเวทย์
 
1. นางสาวสุฆลธา  อินทเจริญ
 
73 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 55.63 เข้าร่วม 17 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวกรกนก  ธัญญสิทธิ์
2. เด็กหญิงจินตพร  ทองเจียน
3. เด็กหญิงช่อผกา  สายจันดี
4. นายธนภัทร  กระภูไชย
5. นางสาวปกิตา  เจริญวงษ์
6. เด็กหญิงริติกา  เซอร์เกอร์
7. นางสาวสุดารัตน์  จันทวงค์
8. นางสาวสุวนันท์  คำทอง
9. นางสาวอาทิตยา  บุดรัต
10. นางสาวเทพธิดา  ปัทมนาวิน
 
1. นายเอกสิทธิ์  วงษ์ษา
2. นางวิชุดา  ช้างแก้วมณี
3. นายอาดุน  ช้างแก้วมณี
 
74 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงจริยา  นูแป
2. นางสาวนฤมล  วรรณวิจิตร
3. นางสาวพิมพ์ณิภา  บัวศรียอด
 
1. นายโชคพิสิฐ  สุดแท้
2. นางสาวนภัสนันท์  วรรณศิริ
 
75 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 60 ทองแดง 43 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวจิดาภา  มากพงษ์
2. นางสาวชัญญานุช  บัวคง
3. นางสาวพีรดา  สุขนาคกิจ
 
1. นางวิชุดา  ช้างแก้วมณี
2. นางสาวเพชรประภาร์  ชุมสาย
 
76 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 78.8 เงิน 22 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวปภัสรา  เกตุปาน
2. นางสาวพิมประพา  ธรรมโชติ
3. นางสาววิชิดา  สุดแสวง
 
1. นางสาวศิริลักษณ์  ญานสังวรชัย
2. นางสาวสุภาวดี  หนูชู
 
77 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  นิยมสุข
2. เด็กหญิงอรวิลาสินี  จันทร์เพ็ญ
 
1. นางสาวสุกัญญา  พูลกสิ
2. นายสุริยัน  นุกูลกิจ
 
78 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 77.6 เงิน 35 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวจิฑาภรณ์  เขมร
2. นางสาววริญญา  พันธ์โสภณ
3. นางสาวสมสมร  สัจจา
 
1. นางสาวสุกัญญา  พูลกสิ
2. นางมณี  พูลทรัพย์
 
79 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 37 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เชยสมบัติ
2. นางสาวกมลวรรณ  งามไสว
3. เด็กหญิงฐิติรัตน์  รัตนโชติชัยสกุล
4. นางสาวสุพิชชา  เครือแวงมล
5. นางสาวอรอุมา  ฉิมกลีบ
6. เด็กหญิงเพ็ญนภา  บรรจบราช
 
1. นางสาวกันตพร  ปุสสเทพ
2. นางอรอนงค์  มกระธัช
3. นางนลินทิพย์  เพชรวงษ์ดี
 
80 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 83.6 ทอง 27 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวกิตติยา  จินตกวีพันธุ์
2. นางสาวณัฐสุดา  เหมือนแตง
3. นางสาวนฤมล  บริหารพงศ์
4. นางสาวพรนภา  พิมพ์วงค์
5. นางสาวพิมพ์ลภัส  ลิ้มวัชราวงศ์
6. นางสาววริศรา  ทิมา
 
1. นางสาวช่อผกา  จันทรากร
2. นางมณี  พูลทรัพย์
3. นางนลินทิพย์  เพชรวงษ์ดี
 
81 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 77.6 เงิน 31 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  ขุนศรี
2. เด็กหญิงณัฐลดา  ฉมังลาภ
3. เด็กหญิงศวินทิพย์  ปรีชา
 
1. นางสาวช่อผกา  จันทรากร
2. นางอรอนงค์  มกระธัช
 
82 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 72.8 เงิน 40 โรงเรียนศรียานุสรณ์ 1. นางสาวกมลพรรณ  เทียนนาวา
2. นางสาวนภัสสร  ดวงเดช
3. นางสาวอรนิชา  วาสนราศรี
 
1. นางสาวช่อผกา  จันทรากร
2. นางสุวลักษณ์  บุญยัง
 
83 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 82 ทอง 28 โรงเรียนศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ 1. นางสาวนรี  แซ่ลี้
2. นางสาววัลลภา  ผิวนวล
3. นางสาวอังคณา  พลมนตรี
 
1. นางอรัญญา  ทรัพย์ถาวร
2. นางฉวีวรรณ  รอดระหงษ์
 
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 19 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงติยาภรณ์  สอนวินิจฉัย
2. นางสาวพชรภรณ์   แก้ววิเชียร
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  ทองจันทร์
4. เด็กหญิงพิชญาภัค  เรืองสงคราม
5. เด็กหญิงวรัชยา  รัศมีมณีกล้า
 
1. นางสาวลำยงค์  อุ้นวุ้น
2. นางสาวศิริกร   คำพา
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 80.33 ทอง 28 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กชายภัทร  ชยาวาณิชกุล
 
1. นายวิรัช  สนิทราษฎร์
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 86 ทอง 8 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงพิชญาภัค  อามระดิษฐ์
 
1. นายชาญชัย  บุญเจริญ
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน 21 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. นางสาวศิริรัตน์  เสมสฤษดิ์
 
1. นางสาวธนกร  วิสุวรรณ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 77.3 เงิน 15 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงญาณิศา    แสงจำปา
2. เด็กชายณัฐดนัย   โป้สมบูรณ์
3. เด็กชายณิจภัสสร์   บุญชุ่ม
4. เด็กชายนพพร   พรติโพธิ์
5. เด็กชายปรินทร์   จงอุทัยไพศาล
6. นายพงศกร   คชพร
7. นางสาวรัชนีวรรณ   ทิมอรุณ
8. นางสาววรินทิรา   บุญจันทร์
9. เด็กหญิงสิริมา   แก้วมณี
10. นายเจตน์สฤษฎิ์  วิสิทธิวงศ์
 
1. นางสาวน้ำเพชร  สายสุวรรณ์
2. นางสาวลำยงค์  อุ้นวุ้น
3. นายวิรัติ  กฤษดำ
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 40 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. นางสาวฐิติรัตน์   คำมา
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  คงอาวุธ
3. เด็กหญิงดลนภา   ศิริโรจน์
4. เด็กหญิงดวงพร   เลขกาญจน์
5. นางสาวนารีรัตน์   จิตสุข
6. เด็กหญิงภานุชนาถ  บุจันไตรรัตน์
7. เด็กหญิงวรัญญา  บุตรดาวงค์
8. เด็กหญิงวิธาวดี   กิ่งไทร
9. เด็กหญิงศรัณย์รัชต์   ขัติยะนนท์
10. เด็กหญิงศิวนาถ   โชคเจริญวงศ์
11. นางสาวสิริกัญญา   ศรีอนันต์
12. เด็กหญิงสุมินตรา  วาสนาวิน
 
1. นางสาวน้ำเพชร  สายสุวรรณ์
2. นางสาวสุจาริณี  ไมตรีจิตต์
3. นางสาวบุษราภรณ์  เกษชม
 
90 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 78.66 เงิน 9 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. นายกิตติภัฎ  พลอยประไพร
2. นายธนาคาร  อภิญ
3. นายธรรมธร  ฮะวังจู
4. นายธัชนนท์  มณีเกตุ
5. นางสาวนีรนุช  ปัญญาพิบูรณ์
 
1. นางสาวบุษราภรณ์  เกษชม
2. นายชัยพฤกษ์  ชิดกระโทก
 
91 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 90.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กชายกิตติพงศ์   พงษ์ต้น
 
1. Mr.Zhou   Sheng
 
92 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 29 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กชายชยธร  พิลาเรียน
2. เด็กชายธนกร  นันสุนานนท์
 
1. นางคนึง  ทรัพย์เจริญ
2. นายนัฐพล  พรมอินทร์
 
93 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. นายชยาวุฒิ  สมบูรณ์ท้วม
2. นายพฤฒา  พุกสีดา
3. นายศราวุฒิ   โพธิรักษ์
 
1. นายสมภาร  ไชยเสนา
2. นายพัลลภ   ไชยเจริญ
 
94 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84.2 ทอง 10 โรงเรียนสตรีมารดาพิทักษ์ 1. เด็กหญิงศลิษา  บุญจินดา
2. เด็กหญิงศศธร  ณ ตะกั่วทุ่ง
3. เด็กหญิงสุวดี  สนอง
 
1. นางสุมิตรา  จันทร์ประสพพร
2. นางกัญญาภัค  บุตรธาจารย์
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง 14 โรงเรียนอำนวยวิทย์พัฒน์ 1. เด็กชายชยากร  โพธิ์มณี
 
1. นางสาวฐิดา  วิณวันก์
 
96 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 75.62 เงิน 45 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงอารียา  ศิริฤดีภรณ์
 
1. นางอุราวรรณ  เรืองจรูญ
 
97 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 78.5 เงิน 10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายธนกฤต  กมลสัมฤทธิ์ผล
 
1. นางสาวธัญญธร  อนันต์
 
98 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 43 เข้าร่วม 9 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายชุติพนธ์  ถาวะโร
 
1. นายทัชชัย  ผ่องสวัสดิ์
 
99 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 80.8 ทอง 14 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายชาญวุฒิ  ถาวะโร
2. เด็กชายธนภัทร  รัตนมงคล
3. เด็กชายพิรชัช  อินทรักษา
 
1. นางน้ำอ้อย  สามัญ
2. นายเปรมศักดิ์  บุบผามาลาสกุล
 
100 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 61.9 ทองแดง 45 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงกัลยกร  โพธิกิจ
2. เด็กหญิงสหัสยา  คอนหน่าย
3. เด็กชายไทธรรม์  ถาวรวงศ์
 
1. นางน้ำอ้อย  สามัญ
2. นายเปรมศักดิ์  บุบผามาลาสกุล
 
101 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายพงศกร  พึ่งแพง
2. เด็กชายสิรภัทร  โกฏิปภา
 
1. นางสาวกิติยา  สุวรรณรัตน์
2. นางรัตนา  ขวัญศิริมงคล
 
102 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงปานตะวัน  บรรจงการ
2. เด็กชายวันเอก  ตันตินิรามัย
3. เด็กชายสุกฤต   ประสงค์ธรรม
 
1. นางสาวธิติมา  ประคองทรัพย์
2. นางปรินดา  อินทสุวรรณ
 
103 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 81.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายชิติพนธ์  สินสุวรรณ
2. นายธงไชย  กังวาล
3. นางสาวธนวันต์  จิรถาวรกุล
 
1. นางธีรนุช  สุพรรณสุด
2. นางสาวนายิกา  สันทารุนัย
 
104 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 74 เงิน 13 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงณฑิรา  อมรรัตนอนันต์
2. เด็กหญิงณัฐชยา  สุภัททธรรม
3. เด็กชายวรโชติ  เอี่ยมประเสริฐสุข
 
1. นางสาวสุมาลี  ภัทรเบญจพล
2. นางพงค์นุช  พูลสมบัติ
 
105 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73.5 เงิน 15 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายดำรงค์ศักดิ์  ยิ้มขลิบ
2. เด็กชายธนภัทร  ทสามนต์
 
1. นางดวงกมล  รักษ์สุจริต
2. นางสาววนิสา  สุขประเสริฐ
 
106 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายณัฐนนท์  ศรีสด
2. นายปิยะวัฒน์  ประมวลทรัพย์
3. นายปิยะวัฒน์  มงคลพันธ์
 
1. นายสุวิทย์  โพธิจักร์
2. นายบริสุทธิ์  สะเดา
 
107 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 80.4 ทอง 29 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายกิตติพงษ์  ละออผิว
2. นางสาวทอฝัน  กลางสาทร
3. นางสาวธารญา  โกฉัยพัฒน์
4. นางสาวปรายฟ้า  ธรรมโชติ
5. นางสาวสิตางค์  สุขาจิตต์
 
1. นางสาวนัทยา  รื่นรวย
2. นางสาววิมลรัตน์  โฉมเฉิด
 
108 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายทวีโชค  ผสม
2. นายพันธวัช  กาญจนภิญญโญ
3. นายภัทรเศรษฐ์  เจริญทองนิธิโชติ
4. นางสาวสรัลชนา  บุญชูกุศล
5. นายเฉลิมชัย  หนูอนงค์
 
1. นายธีรศักดิ์  ธีระขจรวิทย์
2. นายปัญจพล  บุญมณีชัยกุล
 
109 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 84.97 ทอง 32 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวจิดาภา  การประจำ
2. นายสิรภพ  โฆษิตชัยมงคล
 
1. นางอัญชลี  เรืองไพศาล
2. นางสาวกุลกัลยา  อยู่ศรี
 
110 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 79 เงิน 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายกิตตินันท์  ธัญญารักษ์
2. เด็กหญิงภรณ์ปภัสชญาณ์  กรเพชรรัตน์
 
1. นางกัญจน์รัตน์  สินธุรัตน์
2. นางสาวโสภา  พานิชรัตน์
 
111 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 79 เงิน 22 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายพรพชร  โพธิจันทร์
 
1. นางสาวน้ำเพชร  ฟักทอง
 
112 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 79.67 เงิน 23 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายรพี  แช่มชื่น
 
1. นางสาวน้ำเพชร  ฟักทอง
 
113 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 84.33 ทอง 21 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  ยุวรัตน์
 
1. นางสาวน้ำเพชร  ฟักทอง
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 25 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงธนัชพร  แก้วแหวน
 
1. นางสาวน้ำเพชร  ฟักทอง
 
115 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84.33 ทอง 18 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายเพชรอรุณ  ประมวล
 
1. นายรุ่งรัตน์  ชาญกิจ
 
116 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวนาตยา  สุมาลย์
 
1. นายรุ่งรัตน์  ชาญกิจ
 
117 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 84.33 ทอง 9 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวอัจจิมา  มิ่งไธสงค์
 
1. นายรุ่งรัตน์  ชาญกิจ
 
118 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง 9 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์  แก้วแหวน
 
1. นางสาวน้ำเพชร  ฟักทอง
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงสุภัชชา  เศรษฐจิตต์
2. เด็กหญิงอสมา   สิทธิสาร
 
1. นายจารุพัฒน์  ลีละสุนทเลิศ
2. นางสาวชญาณัฏฐ์  คำรอด
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86.4 ทอง 7 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายฐิติวิชย   สุตจิตโต
2. เด็กชายณฐกร  พูนพิทักษ์
 
1. นายจารุพัฒน์  ลีละสุนทเลิศ
2. นายธนเดช   ลี้เลิศธนกุล
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 15 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายวีรทัย  กะจะวงษ์
2. เด็กชายศิวกร   เขตภิบาล
 
1. นายพิทยา   ปฏิโค
2. นายธนเดช   ลี้เลิศธนกุล
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 95.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กหญิงธัชพรรณ   วัฒนาวงศ์
2. เด็กชายพงษ์เพชร   จันทสิทธิ์
 
1. นายจารุพัฒน์  ลีละสุนทเลิศ
2. นายธนเดช   ลี้เลิศธนกุล
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายณัฐวัตร   สหวัฒนชัย
2. นายธนโชค  ใจสุข
 
1. นายพิทยา   ปฏิโค
2. นายธนเดช   ลี้เลิศธนกุล
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 46.66 เข้าร่วม 25 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายณัฐชนน   อานามนาถ
2. นายธนพล   ถาวรสันต์
 
1. นางดาริกา   เรืองภักดี
2. นายสุนทร  เรืองภักดี
 
125 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายฐานัส    ศิริการ
2. เด็กชายณัฐ   มาฆะสิทธิ์
3. เด็กชายสุวิจักขณ์    โรจน์สวัสดิ์สุข
 
1. นายธนเดช   ลี้เลิศธนกุล
2. นางสาวชญาณัฏฐ์  คำรอด
 
126 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 90.4 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายวรกานต์   พิมพ์แก้ว
2. นางสาวศุภรดา   ขันธุวาร
3. นายไชยเชษฐ์   ไพบูลย์วิทยาศักดิ์
 
1. นางดาริกา   เรืองภักดี
2. นายสุนทร  เรืองภักดี
 
127 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายคณัสนันท์   นามวงษ์
2. เด็กชายณัฐนนท์   สุกาญจนมณี
3. เด็กชายธีทัต   เทียนทอง
 
1. นายพิทยา   ปฏิโค
2. นางสาวชญาณัฏฐ์  คำรอด
 
128 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายชุติพงษ์   เปรมปิยศรี
2. นายณัทพงศ์   นามพริ้งพันธุ์
3. นายศิราวุฒิ   สุวจิตตานนท์
 
1. นางดาริกา   เรืองภักดี
2. นายสุนทร  เรืองภักดี
 
129 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 17 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายธนพล   สวัสดิ์วงษ์
2. เด็กชายธนัตถ์  สิทธิประสงค์
3. เด็กชายนันทรัฐ   เรืองรัตน์
 
1. นางสาวชญาณัฏฐ์  คำรอด
2. นายพิทยา   ปฏิโค
 
130 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ม.4-ม.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายธนวินท์   วุฒิชัย
2. นายปารณัท   คูหาทอง
3. นายสิทธิศักดิ์    แซ่จึง
 
1. นายสุนทร  เรืองภักดี
2. นายพิทยา   ปฏิโค
 
131 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.1-ม.3 77.17 เงิน 8 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายจิรัฎกฤศ   ผ่องวรรณ์
2. เด็กชายวัฒนกฤษณ์   ฤทธิโยธี
3. เด็กชายสุทัศน์    สุ่มมาตร
 
1. นายพิทยา  ปฏิโค
2. นางสาวชญาณัฏฐ์  คำรอด
 
132 หุ่นยนต์ การประกวดโครงงานหุ่นยนต์ ระบบอัตโนมัติ ม.4-ม.6 74.5 เงิน 8 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวพิชามญชุ์   มาศงูเหลือม
2. นายวสวัตติ์   ศรีเมือง
3. นายสุธากร    ศรนุรักษ์
 
1. นางวราภรณ์  ปฏิโค
2. นายพิทยา   ปฏิโค
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 83.3 ทอง 30 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. เด็กชายขวัญชัย  ตองอ่อน
2. เด็กชายณัฐพล   วอนเมือง
3. เด็กชายธีปกรณ์   ค้าผล
 
1. นางภัสสร์ชนกภรณ์   พงษ์ดี
2. นายเดชา    ฤกษ์เรืองฤทธิ์
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 84 ทอง 24 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นายกมนทัต  บุญสัจจานันท์
2. นายประจักษ์  แสงจำปา
3. นายรหัท  มีกุศล
 
1. นางสาวรุ้งระวี  บุญโยประการ
2. นางเสาวรีย์   โรจน์พานิช
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 76 เงิน 15 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี 1. นางสาวบงกชมาศ   หลวงอุดร
2. นางสาวปาณิสรา   ด้วงปั้น
3. นางสาวอาธิติยา   จิตวิสุทธิ์ศรี
 
1. นางจารุวรรณ   พงษ์พรต
2. นางคารม    บุญโยประการ
 
136 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 74.93 เงิน 15 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. เด็กชายวัชรินทร์  เจริญยศ
2. เด็กหญิงสุภจิรา  ศรีมะกล่ำ
 
1. นางสาวนรีรัตน์  เทศกาล
 
137 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 67 ทองแดง 41 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. เด็กชายพีรดนย์  พรมเมือง
 
1. นายวิชิต  วงศ์กาฬสินธุ์
 
138 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 85 ทอง 13 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นายบุศดินทร์  ไชยนา
 
1. นายอนุสรณ์  เจตน์มงคล
 
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 85 ทอง 4 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. เด็กชายธนกฤต  โสทนา
 
1. นายวิชิต  วงศ์กาฬสินธุ์
 
140 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นายศุภกิจ  ทำความชอบ
 
1. นายอนุสรณ์  เจตน์มงคล
 
141 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 84.67 ทอง 6 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นายธนวัฒน์  กิ่มวงศ์
 
1. นางวนิดา  ชีพสมุทร
 
142 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ม.1-ม.6 88 ทอง 6 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  วังดู่
2. เด็กหญิงกรรณิการ์  เกตุสำรี
3. นางสาวกัลย์สุดา  เล็กประสมวงค์
4. นางสาวกาญจนา  แป้นอุดม
5. เด็กหญิงชนณิกาญต์  สิทธิเวช
6. นางสาวชนิษฐา  พัฒนกิจ
7. เด็กชายณัฐพงศ์  ห้อมา
8. เด็กหญิงทิฆัมพร  สวนกลับ
9. เด็กชายธนพฤทธ์  สวัสดิ์วงศ์วิชา
10. นายธนภณ  สาคเรศ
11. นางสาวธนภรณ์  สวัสดิไชย
12. นายธนวัฒน์  กิ่มวงศ์
13. เด็กชายธนาคาร  ผ่องสุวรรณ์
14. นางสาวธฤตวัน  ยังโหมด
15. นายนทีกานต์  บุญมี
16. เด็กหญิงนลินธรณ์  อภิรัฐจิรวงค์
17. เด็กชายนัดที  พลอยเอี่ยม
18. นางสาวน้ำทิพย์  ซิงช์
19. นายปรมัทธ์  สร้างผล
20. เด็กชายพชร  ฤทธิ์ลือไกร
21. นางสาวพรรณรดา  เขมะเพ็ชร
22. เด็กหญิงพรรณไพลิน  ประจิมทิศ
23. เด็กหญิงพลอยชมพู  วิเศษนอก
24. นายพลิศร  บ่อเกิด
25. เด็กชายพีรยุทธ  คงทรัพย์
26. นายพีรศักดิ์  ปิดตามานัง
27. นางสาวรัตนา  จันทร์พิทักษ์
28. เด็กหญิงวรรณษา  มะโนใจ
29. เด็กหญิงวันวิสา  จันทวรรณ
30. นายศุภเลิศ  โพธิชัย
31. นายศุภโชติ  มณีสุขใส
32. เด็กหญิงสุดารัตน์  พันอินจ่อง
33. เด็กชายสุรชัย  ศักดิ์มั่น
34. เด็กหญิงอรปรียา  ต๊ะรังษี
35. นางสาวอุษณีย์  โคสันเทียะ
36. นายเกิดดิชัย  สมานทอง
37. นายเจษฎากร  ศรีคำ
38. นายเดชาวัต  ร่มเย็น
39. เด็กชายเอกชัย  แย้มอ่วม
40. เด็กหญิงแพรววนิต  จำปาทอง
 
1. นายสีขริณ  โชติวรรณ
2. นายปกรณ์  แสงมณีธนิตกุล
3. นางสาวเตือนใจ  ดวงรัตนพูนผล
 
143 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 88 ทอง 26 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นางสาวกาญจนา  แป้นอุดม
 
1. นางสาวเตือนใจ  ดวงรัตนพูนผล
 
144 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.4-ม.6 85 ทอง 9 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นางสาวน้ำฝน  โพธิ์ศรี
2. นางสาวปภัสร์จิรา  เลิศสิริภัสร์
3. นางสาวพรชนก  พิทักษ์โกศล
4. นางสาวพิมพ์วารี  แย้มชุมพร
5. นางสาวมณิสรา  โคตรโยธา
6. นางสาวสุดารัตน์  เกตุหนองพ้อ
7. นางสาวเกศมณีย์  พิทักษ์ตติวงศ์
 
1. นางสาวพัชรียา  ทองบ่อ
2. นางอัษฎา  จรัญชล
 
145 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 85.33 ทอง 16 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นายเชษฐา  จันทร์วงษ์
 
1. นางสาวสุวารี  พงษ์ศรี
 
146 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 78.8 เงิน 6 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นายชัยพัฒน์  สายกระสุน
2. นายธนาวุฒิ  ยุทธวิชัย
 
1. นายปวีณ  สุวรรณรัตน์
2. นางสาวิณี  ฉิมพาลี
 
147 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 75.8 เงิน 9 โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นายนันทพงศ์  สมสุขหวัง
2. นางสาวมาริสา  โพธิพัฒน์
 
1. นายศุกร์เกษม  ปรุงผล
2. นายปวีณ  สุวรรณรัตน์
 
148 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์กึ่งอัตโนมัติ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเบญจมานุสรณ์ 1. นายณฤทธิ์  บรรเทาวงษ์
2. นายธนพล  เทพรัตน์
3. นายธราดล  บ้านเนิน
 
1. นายสุรินทร์  สุรรัตนากร
2. นายปวีณ  สุวรรณรัตน์
 
149 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 32 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. นายชยากร  บุญประเสริฐ
2. นางสาวมณีรัตน์  สัมฤทธิ์
3. นางสาวอารยา  คูหารักษ์
 
1. นางสาวสุภาวดี  ภาโสม
2. นางสาวนิตยา  เติมแต้ม
 
150 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 72 เงิน 9 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงชลธิชา  เจริญพร
 
1. นางพีรกานต์  โหงจำรัส
 
151 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 82 ทอง 10 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. นางสาวอาทิตยา  สุขนาคกิจ
 
1. นางพีรกานต์  โหงจำรัส
 
152 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 88 ทอง 4 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. นางสาวอลิชา  เทียมศรี
 
1. นายศุภโชค  ฉางสุวรรณ
 
153 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 87.33 ทอง 8 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. นายนพดล  ดวงศรี
 
1. นางชนพิชา  พุทธรักษา
 
154 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84 ทอง 22 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงกชมน   จันทศร
2. เด็กชายชินกร  ปานอำพันธ์
3. เด็กหญิงชุติมา  คำสอน
4. เด็กชายนันทิพัฒน์  ต้นธนกุลวิบูรณ์
5. นายปรเมศ  แบบเหมาะ
6. เด็กหญิงปวรินทร์  สุขแสง
7. เด็กชายศักรินทร์  สุวรรณโชติ
8. นายสัชฌุ  ขุนทา
9. นางสาวอรดา  โกมล
10. เด็กหญิงอรวรรณ  จันทร์พงษ์
 
1. นายเสนอ  นวนกระโทก
2. นางสาวรัตนาภรณ์  สืบสอน
3. นางชนพิชา  พุทธรักษา
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 79.2 เงิน 23 โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. เด็กหญิงพรไพรินทร์   คุณผล
2. เด็กหญิงวาริณี   ศิริ
3. เด็กหญิงวิภารัตน์  คุชิตา
 
1. นางสาวเกศินี   สุขประสิทธิ์
2. นางพีรกานต์   โหงจำรัส
 
156 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.4-ม.6 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร 1. นางสาวชุติพร  ศรประเสริฐ
 
1. นางสาวเปมิกา  ธนวนกุล