สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 9 (สุพรรณบุรี,นครปฐม) [กลุ่ม สพม.สุพรรณบุรี 3]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดจันทบุรี
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82.25 ทอง 29 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุขโข
 
1. นางรัชนีกร  รุ่งโรจน์ธีระ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 84 ทอง 18 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวโชติกา  จันทรสุวรรณ
 
1. นางพนิสา  ทรงเพียรธรรม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 42 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงสุวิชาดา  การเพียร
 
1. นายมาโนช  ประกอบแสง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 61 ทองแดง 43 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวศิริลักษณ์  เนียมปาน
 
1. นางน้ำอ้อย  กวางทอง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 81.62 ทอง 18 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงวิระดา  สว่างศรี
 
1. นางสาวสุกัญญา  ชูกุล
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 87.5 ทอง 7 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. นางสาวชยาภรณ์  ภูผา
 
1. นางสาวเฟื่องฟ้า  แตงโสภา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80.25 ทอง 21 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงดวงกมล  ซ้อนพุฒ
 
1. นางสาวชมพูนุท  หาญทนงค์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 88 ทอง 13 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวอัมพร  ทวีเดช
 
1. นายประจิน  ทับโชติ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 67.75 ทองแดง 13 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงชวัลษิตารัต  คชกูล
2. เด็กหญิงปฐมพร  มีเจริญวัฒนา
3. เด็กหญิงรจนา  ชื่นจิต
 
1. นางสุขุมาล  แก้วจันทร์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 59.5 เข้าร่วม 32 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวจิติญากรณ์  สุรพานิช
2. นางสาวพรชิตา  กาฬภักดี
3. นางสาวพรหมพร  นาโพธิ์
 
1. นางอรอิริญา  อินต๊ะ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 70.2 เงิน 20 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงกิติมา  กันยา
2. เด็กหญิงวีร์สุดา  ฉายอรุณ
 
1. นายบัลลังก์  แก้วโกสีย์สกุล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 72.4 เงิน 31 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. นางสาวณัฐธัญ  ธัญญเจริญ
2. นายสาริทธิ์  มาวงษ์
 
1. นางสาววลีรัชช์ษา  สกุลปั้นถนอม
2. นางสาวปัทมา  เผือกหอม
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 43 เข้าร่วม 28 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายศักดิธัช  จิรศักดิ์สกุล
 
1. นายพีระ  จันทร์ลอย
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 34 เข้าร่วม 19 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายณัฐพล  ซื้อสิริไพศาล
 
1. นางสมศรี  เส็งหลวง
 
15 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 76.6 เงิน 36 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงศณิสตา  อุปโภชน์
2. เด็กหญิงศุภิสรา  ช้างวงษ์
3. เด็กหญิงเกวลิน  ปรีสงค์
 
1. นางสาววีรวรรณ  อยู่ชมวงษ์
2. นายปราโมทย์  เจตนเสน
 
16 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 72.4 เงิน 27 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวชานันสุตะ  จงเจริญ
2. นางสาวฐาวรีย์  ศรีเมือง
3. นางสาวณัชชา  เทศเกิด
 
1. นางสาวนิษฐ์ธิมา  ศรีบวรสกุล
2. นายพัฒนกร  ปานฑสูตร
 
17 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 80.4 ทอง 6 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  แสนไวยากรณ์
2. เด็กหญิงชลิตา  สว่างศรี
3. เด็กหญิงพัชรธิดา  น้ำเงิน
 
1. นางบุปผา  พวงวัธนชัย
2. นางภาวนา  เปลี่ยนขำ
 
18 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.4-ม.6 75 เงิน 10 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. นางสาวกัณฐิกา  ผดุงกิจ
2. นายรัตตพล  ภูมิเมือง
3. นางสาวอรจิรา  ทวิมังสะ
 
1. นางรุจจิรัช  ภักมี
2. นางสาวพิไลลักษณ์  ทองรอด
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 29.6 เข้าร่วม 44 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงจินตนา  นาเอก
2. เด็กหญิงญาณี  กาฬภักดี
 
1. นางสาวนาตยา  ขำสุวรรณ
2. นางสุกัญญา  เมฆฉาย
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.4-ม.6 7 เข้าร่วม 51 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นายภาณุพงศ์   ภูเวียง
2. นายภูมินทร์  ฉ่ำสดใส
 
1. นายธนากร  ภูฆัง
2. นางสาวสุทธิรัก  ทัพรวย
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 29 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. เด็กหญิงธนิตตา  เสาวรส
 
1. นางรินดา  กรุดเนียม
 
22 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 24 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายณัฐกิตติ์  เนตรศิวะวิเชียร
 
1. นายพัฒนกร  ปานฑสูตร
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 22.5 เข้าร่วม 36 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกัญญาพร  ศรีฉ่ำ
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ชาวม่วงขวัญ
3. เด็กชายวีรเกียรติ  เอี่ยมสอาด
 
1. นางสาวไพรินทร์  ช้างเขียว
2. นายทรงพล  ม่วงยิ้ม
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 26 เข้าร่วม 18 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายธเนศ  ศรีโมรา
2. นางสาวปานพิมพ์  เงินแพทย์
3. นายศุภกิจ  อิทธิประเวศน์
 
1. นางสาวสุจิตรา  ขันตี
2. นางฉัตรชนก  กรานต์บุญภักดี
 
25 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 73.4 เงิน 19 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กหญิงวิลาวัณย์  แก้วจันทร์
2. เด็กชายสมาธิ  จันอินทร์
3. เด็กหญิงสุณัชชา  บุญกลาง
 
1. นางสาวชลธิชา  เสือนิล
2. นางสาวจินดา  พรหมโชติ
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66.9 ทองแดง 51 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวธัญญา  เหมวงษ์
2. นายพัสกร  จริยสุธรรมกุล
3. นางสาวสิริวิมล  สุนทรวิภาต
 
1. นายวิฑูรย์  ผลไพบูลย์
2. นางสาวอารีรัตน์  ปั้นปล้อง
 
27 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 70.12 เงิน 45 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงภาณุมาศ  อัศจันทร์
2. เด็กหญิงรสิกา  ทำเนียม
3. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บุญยะ
 
1. นางสาวปวีณา  บุญประดับ
2. นางสาวฉลอม  รุ่งเรือง
 
28 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 69.9 ทองแดง 9 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นายณัฐพนธ์   สรหงษ์
2. นางสาวพิทยรัศมิ์  ดีเสมอ
3. นางสาวรินรดา  ระย้าทอง
 
1. นายปัญญา  แช่มช้อย
2. นายณวรรธน์  ยาสุวรรณ
 
29 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 84.6 ทอง 11 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. เด็กชายบุญส่ง  ปลื้มกมล
2. เด็กชายวีรภัทร  นวลผ่อง
3. เด็กชายอรรถพล  นุชนารถ
 
1. นางวันดี  วรกรรณ์
2. นายธีระ  อินทร์สว่าง
 
30 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 79.6 เงิน 30 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายทรงวุฒิ  วังงาม
2. นางสาวนิศานาถ  มาราจันทร์
3. นางสาวลลิตา  อรุณแสงศิลป์
 
1. นางธีรนันท์  รูปสูง
2. นางสาวพัชราภรณ์  อ่วมอรุณ
 
31 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 72.1 เงิน 19 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงกันตา  ยุรชิตภมรชัย
2. เด็กหญิงพรชิตา  ทองสา
 
1. นายชัชวาล  พานิชวงษ์
2. นางสาวอุษณีย์  อัยรา
 
32 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 68.4 ทองแดง 46 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายณัฐวุฒิ  กาฬภักดี
2. นายศุภกรณ์  เปรมปรุงวิทย์
 
1. นางสาวฉลอม  รุ่งเรือง
 
33 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 63.24 ทองแดง 39 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายปิยพัทธ์  ศิลปชัย
2. เด็กชายพลวัฒน์  ศรีคงอยู่
 
1. นายสำเริง  บุญมี
 
34 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 70.13 เงิน 13 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายยุทธนา  ห้องหาญ
2. เด็กชายวรท  เฉิดไธสง
 
1. นายสำเริง  บุญมี
 
35 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 32 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นายจตุพร   ธัญญเจริญ
2. นายชินกฤต   จันทร์เสวก
3. นายภูชิต   โพธิ์ด้วง
 
1. นายณวรรธน์  ยาสุวรรณ
2. นางสุรีรัตน์   เกิดณรงค์
 
36 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 80 ทอง 31 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงชัญญา  ทองสุข
2. เด็กหญิงนิรมล  อิงคะวะระ
3. เด็กหญิงมนทิราพร  พรมโสดา
4. เด็กหญิงมนศิยา  สว่างศรี
5. เด็กหญิงสิตานัน  อ่ำสุขชาติ
 
1. นายกวี  โพธิสุธา
2. นางสาววรรญา  นูมหันต์
 
37 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวกมลวรรณ  รัตนวรลักษณ์
2. นางสาวพิมพ์ลดา  สินรุ่งพัฒนศิริ
3. นางสาวรสิตา  แย้มคล้าย
4. นางสาวศุภรัตน์  ทวีชัย
5. นางสาวอรอินทุ์  ทองไพรวรรณ
 
1. นายนนทะกาล  ทองบุราณ
2. นางพิมพ์ชนก  ทองบุราณ
 
38 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 92 ทอง 4 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายธนกฤต  ผิวอ่อน
2. เด็กหญิงศศิชา  จันทร์แดง
3. เด็กหญิงศิรภัสสร  อู่อรุณ
4. เด็กชายอมินธดา  มะลิทอง
5. เด็กชายเกียรติกมล  แสวงมี
 
1. นางสาวณัฐวดี  กุตนันท์
2. นางสาวดิศญา  ศิวะนันต์วงษ์
 
39 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นายคมสัน  คุ้มสมบัติ
2. นายชินวัฒน์  เหลื่อมเพชร
3. นางสาวชุติมา  ขันทอง
4. นายทรงชัย  อินทร์สว่าง
5. นายวายุ  อภิเดช
 
1. นางประนารถ  ปิ่นทอง
2. นายฉัตรชัย  พุ่มเถื่อน
 
40 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 72.4 เงิน 29 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  กาฬภักดี
2. เด็กหญิงธีวรา  น้ำจันทร์
3. เด็กหญิงนฤมล  บุญกลาง
4. เด็กหญิงพัดชนิตา  สามงามดี
5. เด็กหญิงศันสนีย์  มาสุข
 
1. นายกำพล  โตท่าลอย
2. นายกณิกนันต์  สุริยกานต์
 
41 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 71.2 เงิน 31 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นายชนาธิป  หงษ์เวียงจันทร์
2. นางสาวพชรพรรณ  สวัสดิรักษา
3. นายวัฒนพล  วัฒนไกร
4. นายวิธวินทร์  รักวงษ์
5. นายศุภฤกษ์  ณุเรศ
 
1. นางสาววรรญา  นูมหันต์
2. นางสาวปัทมา  พิกุลทอง
 
42 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 84.9 ทอง 17 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 1. นางสาวกชกร  ฝาเเก้วจันทร์
2. นางสาวกรกมล  มาเลิศ
3. นายชัยวัฒน์  เล่าเขตวิทย์
4. นางสาวณัฐกานต์  ภูมิวงศ์สกุล
5. นางสาวณิชาภัทร  เเซ่ลี
6. นายต่อลาภ  เเจ่มจันทร์
7. นายธงชัย  สอนง่าย
8. นายธรรมรัตน์  คล้ายขำ
9. นายธวัชชัย  ภูเขาทอง
10. นายธาราดล  ชิณคำ
11. นางสาวนิลปัทม์  ใจอารีย์
12. นางสาวน้ำฝน  อู่อรุณ
13. นางสาวปนิดา  หงษ์ทอง
14. นางสาวรสสุคนธ์  รอบรู้
15. นางสาววรรณพร  มะนาวหวาน
16. นายศักดิ์สิทธิ์  เหมือนเเก้ว
17. นางสาวสริตา  รัศมี
18. นายสุทัศน์  สุวรรณชัยลบ
19. นายสุรพล  พูลสวัสดิ์
20. นายโสภณวิชญ์  เกี๋ยงเถิน
 
1. นายจตุรงค์  ก้านศรี
2. นางดวงเดือน  รุ่งเรือง
3. นางประอรศิริ  ชวีวัฒน์
4. นางสาวบุณยนุช  อินทร์สวาท
 
43 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 83.33 ทอง 15 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงศรัณยา  ดีประสิทธิ์
 
1. นายฉัตรชัย  พุ่มเถื่อน
 
44 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 81.8 ทอง 21 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวรัฐกานต์  วงษารัฐ
 
1. นายฉัตรชัย  พุ่มเถื่อน
 
45 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.66 ทอง 19 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  มีภู่
2. เด็กชายพงษ์พิรุณ  โมกทิพย์
 
1. นางอมรรัตน์  สายเสน
2. นายยุรนันท์  ปั้นนอก
 
46 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 91.5 ทอง 22 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. นางสาวขวัญปภา  ศรีธาตุ
2. นายณัฐวุฒิ  ขุมทอง
 
1. นางรุ่งกานต์  แสงสุระ
2. นางสาวสิริธร  ยิ้มประเสริฐ
 
47 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 87.8 ทอง 30 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวกมลวรรณ  ภิรมย์คง
2. เด็กหญิงจตุพร  อินทนะ
3. นางสาวฉัตรชนก  ศรีโมรา
4. นางสาวชลธิชา  ยิ้มระย้า
5. เด็กหญิงณัฐณิชา  ฉันศรี
6. นางสาวทานตะวัน  ประสพ
7. เด็กหญิงธนภรณ์  ก๊วยสมบูรณ์
8. นางสาววาสินี  รุ่งเรือง
9. เด็กหญิงอชิรญาณ์  จินดาโชติ
10. เด็กหญิงเชษฐ์ชนก  นามแก้ว
 
1. นางสาวสมคิด  แก่นจันดา
2. นางสาวดิศญา  ศิวะนันต์วงษ์
3. นางประนารถ  ปิ่นทอง
 
48 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 64 ทองแดง 22 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. เด็กหญิงกรรณิกา  เส็งนา
2. นางสาวกรรณิกา  แจ่มจำรัส
3. เด็กชายคฑาวุธ  เที่ยงแท้
4. นายชัยชนะ   วิภาพันธ์
5. เด็กหญิงทรรศนีย์  ดอกกุหลาบ
6. เด็กหญิงพรภิมล  ช้างโต
7. นายรณชัย  สว่างศิลป์
8. เด็กหญิงรุ่งทิวา  ผลนาค
9. เด็กหญิงวิภาดา  สวนดอกไม้
10. เด็กชายสุขสงกรานต์  ฉายอรุณ
11. เด็กหญิงสุรีย์พร  สมบุญ
12. นางสาวสุวัฒนา  ลิ้มสุวรรณ
13. นางสาวเจนจิรา   เขียวไสว
14. นางสาวเบญจมาศ  ธารวาศน์
15. นายไมตรี  สวนดอกไม้
 
1. นางสาวสุปราณี  ทิพย์เนตร
2. นางสาวสุภาพร  ขอพึ่ง
3. นางสาวกาญน์สิตา  ตู้แก้ว
 
49 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 66 ทองแดง 27 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงกนิษฐนาฎ  จันทร
2. เด็กหญิงนภาดล  กิ่งไทร
 
1. นางพรสวรรค์  เพ็ชรัตน์
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพรัตน์  ขวัญอ่อน
 
50 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 68 ทองแดง 17 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวมณฑา  เข็มเงิน
2. นายวรท  อุจจะวาที
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงนพรัตน์  ขวัญอ่อน
2. นางพรสวรรค์  เพ็ชรัตน์
 
51 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 88 ทอง 4 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายสันติภาพ  เพ็งสวย
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
52 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 86 ทอง 7 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงนันทวัน  สารวุฒิ
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
53 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงแพรทอง  พร้อมมูล
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
54 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 84 ทอง 12 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายธวัชชัย  สินวัฒนาพานิช
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
55 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 75 เงิน 15 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงชุติมา  จันทร์อินทร์
 
1. นางสาวจารุณี  ธนสิน
 
56 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 75 เงิน 31 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวกนกวรรณ  วิวัฒน์นุกูลชัย
 
1. นางสาวจารุณี  ธนสิน
 
57 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 49 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรีสังข์
 
1. นายสุชาติ  เกตุแก้ว
 
58 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 85 ทอง 22 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นายตติย  ปรึกษา
 
1. นายสุชาติ  เกตุแก้ว
 
59 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 70 เงิน 44 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. เด็กหญิงชนิดา  โชติช่วง
2. เด็กหญิงเจนจิรา  โอภาสพินิจ
 
1. นายสมชาย  ใจมั่น
2. นางสาวชนากานต์  วัชเรนทร์สุนทร
 
60 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 75 เงิน 26 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายฌานวัฒน์  รัตนวัน
 
1. นายไพฑูรย์  สายเสน
 
61 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 68 ทองแดง 40 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐนันท์  สะราคำ
2. เด็กหญิงพัณณิตา  ประดิษฐสุวรรณ์
3. เด็กหญิงศรีประภา  เจตนเสน
 
1. สิบเอกสรยุตต์  จุลปานนท์
2. นายมนัส  อ่อนสำลี
 
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 34 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. นายธีรพงษ์  กาฬภักดี
2. นางสาวเจนจิรา  โพธิ์ทอง
3. นางสาวเจนจิรา  กาฬภักดี
 
1. สิบเอกสรยุตต์  จุลปานนท์
2. นายมนัส  อ่อนสำลี
 
63 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.4-ม.6 87 ทอง 14 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายชนาธิป  บุญเสริม
 
1. นายธัญญากร  ธรรมกาย
 
64 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 85 ทอง 6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายศิริโชค  คงจ้อย
 
1. นายธัญญากร  ธรรมกาย
 
65 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 36 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงสุธินี  นูมหันต์
 
1. นายวีระ  หวังวิมาน
 
66 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.4-ม.6 78 เงิน 24 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวปัญจรัตน์  รอดโต
 
1. นางรติกร  ยาสุวรรณ
 
67 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 68.33 ทองแดง 36 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงมุฑิตา   สะราคำ
 
1. นางรติกร  ยาสุวรรณ
 
68 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.4-ม.6 61.66 ทองแดง 30 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาววรรณรัตน์  รอดโต
 
1. นางรติกร  ยาสุวรรณ
 
69 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 83.33 ทอง 16 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายภัทรพงศ์  บัวจันทร์
 
1. นางสาวนิสารัตน์    โพธิ์ทองคำ
 
70 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 89 ทอง 12 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวขนิษฐา  สนธิศรี
 
1. นายศราวุธ  หวังวิมาน
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 79.33 เงิน 25 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายพงศ์วิน  อุมาบล
 
1. นางสาวนิสารัตน์  โพธิ์ทองคำ
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.1-ม.3 80 ทอง 34 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 1. เด็กหญิงสุชาดา  ปานทอง
 
1. นางสาวจิราภรณ์  น้อยแก้ว
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม 7 หย่อง ม.4-ม.6 89 ทอง 7 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวญาดาณัฐ  เริ่มรัตน์
 
1. นางสาวนิสารัตน์  โพธิ์ทองคำ
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 73.67 เงิน 35 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายกิติพงษ์  คูณพงษ์
 
1. นายศราวุธ  หวังวิมาน
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 82.67 ทอง 18 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายภัทรพงศ์  บัวจันทร์
 
1. นายศราวุธ  หวังวิมาน
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการขับร้องเพลงไทย ม.4-ม.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวจันจิรา  ละม้ายเมือง
 
1. นางรติกร  ยาสุวรรณ
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.6 84.2 ทอง 9 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายกิติพงษ์  คูณพงษ์
2. นางสาวขนิษฐา  สนธิศรี
3. นางสาวญาดาณัฐ  เริ่มรัตน์
4. เด็กชายพงศ์วิน  อุมาบล
5. นายพิษณุ  โฉมกอง
6. เด็กหญิงฟารีดา  เข็มเพชร
7. เด็กชายภัทรพงศ์  บัวจันทร์
8. นางสาววราภรณ์  ทิพย์สุวรรณ
 
1. นายศราวุธ  หวังวิมาน
2. นางสาวนิสารัตน์  โพธิ์ทองคำ
3. นายวีระ  หวังวิมาน
 
78 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 82.4 ทอง 16 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. นางสาวจิตลดา  ประทีปเมือง
2. เด็กหญิงจิราวรรณ  มีแตร
3. นางสาวฉายดาว  พงษ์ดี
4. เด็กชายชัยณรงค์  ทองแย้ม
5. เด็กหญิงถนิษฐา  ถนอมลาภ
6. นางสาวธัญจิรา  กล้าวิเศษ
7. เด็กชายภูวดล  ปลูกงาม
8. นายรณชัย  สว่างศิลป์
9. นางสาวรวงข้าว  ประสพ
10. นายวานิช  อินทะเสย์
11. เด็กชายศรัณย์  วีระพันธ์
12. เด็กชายศิวกร  ขาวพันธ์
13. เด็กหญิงศุภกานต์  หล้าเพชร
14. เด็กชายสุขเกษม  วรรณโต
15. เด็กหญิงสุภณิดา  สวนดอกไม้
16. นางสาวสุวัฒนา  ลิ้มสุวรรณ
17. เด็กหญิงอภิสรา  แน่นหนา
18. นางสาวอังสุมาริน  ละสีเรือง
19. เด็กหญิงอโรชา  บุญศรีรอด
20. นางสาวเกวลี  พาทีธรรม
21. นางสาวเบญจมาศ  ธารวาศน์
 
1. นางสาวกฤษฎาภรณ์  ต้าวบุญสูง
2. นายวรากร  กายะพันธุ์
3. นางสาวสุวารินน์  รักลีลาวัฒน์
4. นางสาวชนากานต์  วัชเรนทร์สุนทร
5. นายสมชาย  ใจมั่น
 
79 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 79.33 เงิน 19 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายฐิติพงศ์  บริสุทธิ์
 
1. นางสาวบุษบง  กำลังแพทย์
 
80 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 78.67 เงิน 37 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 6 1. นายสยุมภู  คำเที่ยง
 
1. นางทัศนีย์  นิลประดิษฐ์
 
81 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 79 เงิน 18 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงบุญญาวัน  แช่มช้อย
 
1. นายเสน่ห์  แพนพันธุ์อ้วน
 
82 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.33 ทอง 17 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวกนกวรรณ  การภักดี
 
1. นายเสน่ห์  แพนพันธุ์อ้วน
 
83 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 69.33 ทองแดง 30 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายณัฐพล  จัทร์เสวก
 
1. นายสุชาติ  เกตุแก้ว
 
84 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 83.67 ทอง 19 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายณัฐดนย์  เสร็จกิจ
 
1. นายเสน่ห์  แพนพันธุ์อ้วน
 
85 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.33 เงิน 17 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงกฤติมา  จันหอม
 
1. นายสุชาติ  เกตุแก้ว
 
86 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70.23 เงิน 47 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวปลายฟ้า  กาฬภักดี
 
1. นายเสน่ห์  แพนพันธุ์อ้วน
 
87 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81.67 ทอง 14 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายฐิติปณพงษ์  ทองสุข
 
1. นางรติกร  ยาสุวรรณ
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.67 เงิน 22 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายภานุพงษ์  ไหลสงวนงาม
 
1. นายเสน่ห์  แพนพันธุ์อ้วน
 
89 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80.33 ทอง 26 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงบุญญาวัน  แช่มช้อย
 
1. นายเสน่ห์  แพนพันธุ์อ้วน
 
90 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 73.33 เงิน 41 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาววรารัตน์  ดีเสมอ
 
1. นายสุชาติ  เกตุแก้ว
 
91 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74.33 เงิน 24 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายวชิรวิทย์  เคหะสถาน
 
1. นายธานินทร์  เทศทอง
 
92 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75.33 เงิน 14 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายกฤษฎา  จำปาเทศ
 
1. นายเสน่ห์  แพนพันธุ์อ้วน
 
93 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72 เงิน 36 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงพัชรภรณ์   สมบูรณ์ดี
 
1. นายเสน่ห์  แพนพันธุ์อ้วน
 
94 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 72.33 เงิน 14 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวน้ำเพชร  พึ่งน้อย
 
1. นายเสน่ห์  แพนพันธุ์อ้วน
 
95 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.6 62.6 ทองแดง 38 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงญาณิศา  โพธิ์ใต้
2. เด็กชายณัชพล  ทวีสุข
3. นายธนพัฒน์  สมจิตร
4. นางสาวพัทธนันท์  พิทักษ์วนิชยกุล
5. นางสาวศิริพร  สอนศรี
6. นายอิทธิพล  จันทร์นุ่ม
 
1. นางสาวจิราพร  วงจันเพ็ง
 
96 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80.8 ทอง 10 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 7 1. เด็กหญิงกชกร  สมพรมทิพย์
2. เด็กหญิงกนกพร  จันทร์เรือง
3. เด็กหญิงกมลรัตน์  สังฆวุฒิ
4. เด็กหญิงจิราภา  คงเรืองศรี
5. เด็กชายชัยวัฒน์  มีชัย
6. เด็กหญิงชาลิสา  แจ่มจันทร์
7. เด็กหญิงชุติมา  แตงทอง
8. เด็กชายทรงพล  อ่อนสำอาง
9. เด็กหญิงทิพย์รัตน  มะนาวหวาน
10. นายนิติธร  น้ำแก้ว
11. เด็กหญิงนุชจรีย์  กฤษณวงษ์
12. เด็กหญิงน้ำหวาน  เหมือนเเก้ว
13. นายพิชัย  ธัญญเจริญ
14. เด็กหญิงพิมวดี  ศรีนาค
15. เด็กหญิงรัชนีกร  เชียงคำ
16. นายรัฐภูมิ  สีเเตงสุก
17. นายรัตนพันธ์  เเสงจิยะพันธุ์
18. เด็กหญิงวนิดา  พิพิธ
19. เด็กหญิงวรรณกานต์  จันทร์ศิริ
20. เด็กหญิงวาสนา  เข็มเพ็ชร
21. เด็กหญิงศรินทิพย์  วงศ์จันทา
22. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สุขเผือด
23. เด็กหญิงศุภวรรณ  หาญพุฒ
24. นายสมศักดิ์  กวางทอง
25. เด็กหญิงสายฝน  แสงศรี
26. เด็กหญิงสิลิณี  นุสสิริ
27. เด็กหญิงสุกัญญา  พูลสวัสดิ์
28. เด็กหญิงสุชาดา  ปานทอง
29. เด็กหญิงสุภัทรา  เหรียญทอง
30. เด็กหญิงสุภาพร  เรืองศรี
31. เด็กหญิงอรไพลิน  ขำเสมอ
32. เด็กหญิงอาริษา  อินทปัล
33. เด็กหญิงเมวดี  อาษานาม
34. เด็กหญิงโยษิตา  คัชฌากร
 
1. นางสาวพรรณี  บุญฤทธิ์
2. นางวิมล  กาฬภักดี
3. นางสาวณิชาภัทร  เพ่งพินิจ
4. นายชลบดินทร์  กลิ่นจันทร์
5. นางสาวบุณยนุช  อินทร์สวาท
6. นางดวงเดือน  รุ่งเรือง
7. นายทรงฤทธิ์  นวนมีศรี
8. นางสาวจิราภรณ์  น้อยแก้ว
 
97 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 79.6 เงิน 31 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายขจรกิตติ์  ประภาสโนบล
2. นายตะวัน  ธัญญเจริญ
3. นางสาวธณัฐชา  ผิวหอม
4. นายภาคภูมิ  สอนสุวรรณ์
5. นายภานุพงศ์  กาฬภักดี
6. นายยุทธนา  ทองนอก
7. นางสาวศศิธร  รุ่งเรือง
8. นางสาวสุภิตา  ขุมทอง
9. นางสาวสุรัญชนา  มีภู่
10. นางสาวเกศรา  สว่างศรี
 
1. นางพรพิมล  ภูผา
2. นางสาวสุภาวดี  สุวรรณวิจิตร
 
98 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 71.33 เงิน 19 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. นางสาวฉัตรสุดา  ศรีทองสุข
2. นายธรรมนูญ  ดอนคงมี
3. นายภาราดร  แสนคำ
4. นางสาววิลัดดา  ชาวป่า
5. นายเดโช  คำเสน
 
1. นางสาวนาถระพี  ศรีสุข
2. นายนิรุตต์  ธัญญเจริญ
 
99 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 71.33 เงิน 14 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. นายกฤษณพงษ์  ทองพรมมา
2. นางสาววริษฐา  ขันนาค
 
1. นางรักษิณา  แก้วพงษา
2. นายนิรุตต์  ธัญญเจริญ
 
100 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.1-ม.3 80 ทอง 30 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงสุภัสสร  นาคจินวงษ์
 
1. นายธฤต  จันทร์สุวรรณ
 
101 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ ภาษาจีน ม.4-ม.6 87.66 ทอง 7 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวรินลดา  ทองสาร์
 
1. นางสาววันวิสาข์  เรืองปานกัน
 
102 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 83.33 ทอง 19 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงรัตนากร  สบาย
 
1. นางสาววันวิสาข์  เรืองปานกัน
 
103 ภาษาต่างประเทศ การพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 76 เงิน 37 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวเอื้อมพร  ทีปะลา
 
1. นายสุริยา  กิจลิขิต
 
104 ภาษาต่างประเทศ ละครสั้นภาษาจีน ม.4-ม.6 84.67 ทอง 7 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายธรรพ์ณธร  บัวศรี
2. นายพฤหัส  ส้มไม้
3. นางสาวมลธิรา  จักร์แก้ว
4. นายวรดร  รอดอารม
5. นางสาวสุธิตา  พงศ์ปัญจศีล
 
1. นางสาวรังสิยา  วุฒิไพบูลย์
2. นางสาวปาริฉัตร  บุญเทียน
 
105 ภาษาต่างประเทศ การนำเสนอโครงงานภาษาจีน ม.4-ม.6 70.33 เงิน 33 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายดลนที  โพธิ์ศรี
2. นายพีรพล  กาฬษร
 
1. นางสาวรังสิยา  วุฒิไพบูลย์
 
106 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 87.09 ทอง 29 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายจุลจักร  อินโต
2. เด็กชายทศพล  พ่วงเจียม
3. เด็กชายธัญเทพ  ศิริภาพ
4. เด็กชายนนทกานต์  ทับทอง
5. เด็กชายปิยะพงษ์  แย้มดี
6. เด็กชายภูมิภัตร  ใสแสง
7. เด็กชายวัชรวิทย์  ทองคำ
8. เด็กชายวายุ  เจียมกันยา
 
1. นายทรงศักดิ์  เรืองทัพ
2. นายเกรียงไกร  ชทิสาจารย์
3. นางศุภานัน  เอกธีรธรรม
 
107 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการสร้างอุปกรณ์เพื่อให้บริการ ม.4-ม.6 74.43 เงิน 29 โรงเรียนทุ่งแฝกพิทยาคม 1. นายขจรพรรณ  บางพลอย
2. นายณัฐพล  ทองประสม
3. นายธนากร  อริยพงษ์โสภณ
4. นายธวัช  เหมือนแก้ว
5. นายนันธวัช  สวนดอกไม้
6. นายเดชาพล  หมื่นหาญ
 
1. นางสาวชนากานต์  วัชเรนทร์สุนทร
2. นายวรากร  กายะพันธุ์
3. นายสมชาย  ใจมั่น
 
108 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 67.75 ทองแดง 11 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวกมลชนก  กนกกาญจนานนท์
2. นางสาวกัญญารัตน์  สดคมขำ
3. นางสาวจิรนันท์  สีแข
4. นายตะวัน  ม่วงงาม
5. นางสาวปาริฉัตร  นวลหงษ์
6. นางสาวพัชรพร  พงษ์ศรี
7. นางสาววรรณกมล  ติ้ววงค์
8. นางสาวศิริลักษณ์  คำหอม
9. นางสาวสิรภัทร  เอมคล้า
10. นายเฉลิมวงศ์  พลวัฒน์
 
1. นางประนารถ  ปิ่นทอง
2. นายฉัตรชัย  พุ่มเถื่อน
3. นายกวี  โพธิสุธา
 
109 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.1-ม.3 77 เงิน 4 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงธารทิพย์  อินทร์เจริญ
2. เด็กหญิงนรีกานต์  เชาวนะ
3. เด็กหญิงนลิณี  คำประเทศ
4. เด็กชายมงคล  รักพวงทอง
5. เด็กหญิงมนัชญา  แก้วจันทร์
 
1. นางพรพิมล  ภูผา
2. นางสายใจ  กันประชา
 
110 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (Youth Counselor: YC) ม.4-ม.6 69.2 ทองแดง 22 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวจิรัชฌา  คูหาวิจิตร
2. นายจิรายุ  ใจแสน
3. นายณัฐพงษ์  มะกรูดอินทร์
4. นางสาวบงกช  ชินวงษ์
5. นางสาวแววพลอย  เชี่ยวชาญ
 
1. นางพรพิมล  ภูผา
2. นางสาวเยาวเรศ  พระโพธิ์วังซ้าย
 
111 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 73 เงิน 8 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงพัชรมัย  ขำกา
2. เด็กชายสุทัศน์  ธัญญเจริญ
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เฟื่องฟุ้ง
 
1. นายวิวัฒน์  สงวนทรัพย์
2. นางสาวทักษอร  ฝึกวาจา
 
112 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 70 เงิน 28 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวกนกวรรณ  สุพรรณโพธิ์ทอง
2. นางสาวชมัยพร  ธัญญเจริญ
3. นางสาวสุภาภรณ์  เพ็งชัย
 
1. นางสาวทักษอร  ฝึกวาจา
2. นายวิวัฒน์  สงวนทรัพย์
 
113 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 78.1 เงิน 31 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงฐิตาพร  สุทธิสินธุ์
2. เด็กหญิงพณิชนล  แก้วเรือง
3. เด็กหญิงวนิดา  พวงเงิน
 
1. นางสาวสุพรรณษา  พวงวงษ์
 
114 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.4-ม.6 77.7 เงิน 26 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวธีรดา  ทองสุข
2. นางสาวนันทิพร  อู่สุวรรณ
3. นางสาวรุจิรา  ตั้งไทยขวัญ
 
1. นางสาวแสงเดือน  ศิริสอ
2. นางสุนี  กล้าหาญ
 
115 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 75 เงิน 12 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กชายวัชรพงษ์  แสงสุวรรณ
2. เด็กชายเดชา  ระเวง
 
1. นางเสาวลักษณ์  อาษานอก
2. นางกรณ์ภัสสร  เลิศรุ่งเรืองชัย
 
116 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 71.6 เงิน 42 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. เด็กชายธันวา  ภิยโยภาพ
2. เด็กชายพงศ์พัทธ์  แจ่มศรี
 
1. นายจักรพันธ์  บุดดาผา
2. ดร.ณัชพล  กาฬภักดี
 
117 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 60.6 ทองแดง 42 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวณัฐริกา  ปาละพันธ์
2. นางสาวถาวรีย์  กาฬภักดี
 
1. นางสาวจันทร์คีลี  ปิ่นทศิริ
2. นายสมชาย  สุธีกุล
 
118 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88.8 ทอง 5 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กชายจารุวิทย์  สิงห์โสม
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  ลึกวิลัย
 
1. นางสาวจันทร์คีลี  ปิ่นทศิริ
2. นายเอกนรินทร์  อิ่มรส
 
119 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน 8 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายนัฐวุฒิ  พริบไหว
2. นายวสุพล  รุ่งเรือง
 
1. นางกนกววรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
2. นายสุวรรณ  ปิ่นทอง
 
120 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 74.4 เงิน 26 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงศรุตยา  ทองไทย
2. เด็กหญิงศุภิสรา  เปรมทอง
 
1. นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค
2. นางกนกววรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
 
121 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 73.2 เงิน 9 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายพีรวิชญ์  เพ็งทอง
2. เด็กหญิงอุษา  สมจิตต์
 
1. นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค
2. นางกนกววรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
 
122 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 64.6 ทองแดง 37 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กชายศุภกร  เกตุไผ่ตั้ง
2. เด็กหญิงสุรีวัลย์  เซียงไร้
 
1. นางกนกววรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
2. นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค
 
123 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 53 เข้าร่วม 44 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายพสิษฐ์  อยู่โต
2. นางสาวสุพิชญา  สูงปานเขา
 
1. นางกนกววรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
2. นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค
 
124 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 35 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวชุลีพร  เสือน้อย
2. นางสาวพิมพ์ชนก  พรหมยะกลาง
 
1. นางสาววันวิสาข์  พยัคซ้อน
2. นายเอกนรินทร์  อิ่มรส
 
125 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 48.33 เข้าร่วม 23 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นายนพกร  ส่งสุขสำเภา
2. นายวรวุฒิ  บากอง
 
1. นางสาววันวิสาข์  พยัคซ้อน
2. นายเอกนรินทร์  อิ่มรส
 
126 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 64.2 ทองแดง 39 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. เด็กหญิงนภัสสรณ์  เข็มเพ็ชรธนโชติ
2. เด็กชายนันทวัฒน์  โพธิ์ภาณุพงศ์
3. เด็กหญิงอินทรัตน์  ทิมพิทักษ์สกุล
 
1. นางสาวนุชนาฎ  ท้องโล้น
2. นายเอกนรินทร์  อิ่มรส
 
127 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 36 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 1. นางสาวนงนุช  พิมพขันธ์
2. นางสาวปิยวรรณ  โพธิ์พันธ์
3. นายอนุชา  เฟื่องฟุ้ง
 
1. นางสาวนุชนาฎ  ท้องโล้น
2. นางสาวจันทร์คีลี  ปิ่นทศิริ
 
128 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 14 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายรัชชานนท์  พลเสน
2. นายสุรศักดิ์  นิลทับ
 
1. นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค
2. นายสุวรรณ  ปิ่นทอง
 
129 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-ม.3 75 เงิน 5 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายกิตติพงษ์  พานิช
2. เด็กชายกิตติศักดิ์   พานิช
3. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีงาม
 
1. นายสุรศักดิ์  ใจคำแหง
2. นายวิษณุ  ทองคำ
 
130 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-ม.6 75 เงิน 24 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นายคุณานนต์  จันทมา
2. นายธนพล  แก้วเรือง
3. นายภาณุวิชญ์  ศรีมุข
 
1. นายเอกพันธ์  กาฬภักดี
2. นายวิษณุ  ทองคำ
 
131 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. เด็กหญิงกนกพร  สว่างศรี
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ฤกษ์ศิลปงาม
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  เพิ่มพูล
 
1. นายสราวุฒิ  กำลังแพทย์
2. นางอรุณี  กำลังแพทย์
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 78.6 เงิน 28 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวนภัสสร  พุทธคาวี
2. นางสาวประวีร์ณัฐ  โพธิสัตย์
3. นางสาวลภัสรดา  เฟื่องฟุ้ง
 
1. นายสราวุฒิ  กำลังแพทย์
2. นางอรุณี  กำลังแพทย์
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83.4 ทอง 15 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กหญิงชัชฎาภรณ์  สง่าไกร
2. เด็กหญิงพัชรี  สง่าไกร
3. เด็กหญิงวิภวานี  คำด่าน
 
1. นางสาวชิดชนก  ทองนุ่ม
2. นางสาวอรุโณทัย  ภูฆัง
 
134 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 31 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. นางสาวนุชนาฏ  มีเพียร
2. นางสาวภัทรพร  กาฬภักดี
3. นางสาวอำไพพร  ชมภูนุช
 
1. นางสมหมาย  ศรีสุข
2. นางสุนันทา  พันธุมิตร
 
135 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 61 ทองแดง 43 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. เด็กหญิงชมภู  ก้อนคำดี
2. เด็กหญิงณวพร  พุ่มจำปา
3. นางสาวนันท์สินี  พิมพขันธ์
4. เด็กหญิงวันทนีย์  จันทา
5. เด็กหญิงสสินา  ภูฆัง
6. เด็กหญิงสุราวดี  พูสาย
 
1. นางสาววรรัตน์  ภูผา
2. นางสาวพัสวี  กาฬภักดี
 
136 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 81.4 ทอง 39 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. นางสาวกมลวรรณ  แก้วเรือง
2. นายณัฐพล  วังงาม
3. นายปรเมศ  รักชื่อ
4. นางสาวฝน  ชมจันทร์
5. นางสาวสิริลักษณ์  แตงทอง
6. นายสุทธิพจน์  แหลมหลัก
 
1. นางสาวสุนัน  กลำพะบุตร
 
137 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 76 เงิน 25 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 1. เด็กหญิงณัฐกฤตา  โพธิ์ศรี
2. เด็กชายวทัญญู  สายเสมา
3. เด็กชายอภิชัย  ยอดจันทร์
 
1. นางสาวโชติกา  ขาวผ่อง
2. นายถวิล  สุขวงษ์
 
138 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 80 ทอง 45 โรงเรียนบ่อกรุวิทยา 1. นางสาวกนกภรณ์  แย้มพลอย
2. นางสาวธนัชพร  กาฬภักดี
3. นางสาวโชติมา  สุขไสวรุ่งเรือง
 
1. ดร.ณัชพล  กาฬภักดี
2. นางสาวกัญญา  จันทรา
 
139 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 85.2 ทอง 17 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ทีปะลา
2. เด็กหญิงณัฐสุดา  จำปาเทศ
3. เด็กหญิงภัทรจาริน  เกษประทุม
 
1. นายนิรมิตร  ภัทรสุวรรณกิจ
2. นายพลภัทร์  ปานเพชร
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 85 ทอง 10 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. นางสาวรัตนาภรณ์  ทากาศ
2. นางสาววรรณพร  แก้วจันทร์
3. นายอนุชา  เกื้อกูล
 
1. นายนิรมิตร  ภัทรสุวรรณกิจ
2. นายพลภัทร์  ปานเพชร
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 77.2 เงิน 34 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กหญิงชนม์สิตา  เนตรลา
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ทองสินธุ์
3. เด็กหญิงศศินิภา  ทรัพย์มาก
 
1. นางสาวชิดชนก  ทองนุ่ม
2. นางกาญจนา  วงศ์อร่าม
 
142 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.4-ม.6 80 ทอง 38 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 1. นางสาวปานรพี  ช้างคง
2. นางสาวพิชชาภา  ทองเสวตร
3. นางสาววนิดา  แซ่จัน
 
1. นายประสิทธิ์  สิงห์ชัย
2. นางสาวโชติกา  ขาวผ่อง
 
143 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 75.4 เงิน 49 โรงเรียนทุ่งคลีโคกช้างวิทยา 1. เด็กหญิงธดาภรณ์  สบายจิต
2. เด็กหญิงเกตนิภา  สวัสดี
3. เด็กหญิงเกษกนก  อินทร์นิ่ม
 
1. นางสาวโสภณา  นาคเกษม
 
144 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81 ทอง 31 โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวนันทนา  เมืองวงษ์
2. นางสาวศิริโสภา  ปั้นญาติ
3. นางสาวสิริรัตน์  หัสชู
 
1. นางสาวอัมพร  วรรชะนะ
2. นางจิตต์มนัส  สารสุวรรณ
 
145 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 79.6 เงิน 28 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 1. เด็กหญิงจินภา  สุสุนทร
2. เด็กหญิงชลธิชา  ธรรมขันธ์
3. เด็กชายวันชนะ  กาฬภักดี
 
1. นางสาวชิดชนก  ทองนุ่ม
2. นางสาวอรุโณทัย  ภูฆัง
 
146 การงานอาชีพ การแข่งขันการทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.4-ม.6 83.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสามชุกรัตนโภคาราม 1. นางสาวดวงมณี  วรรณชนะ
2. นางสาวยอดขวัญ  ศรีแจ่ม
3. นางสาววาสนา  สิทธิ
 
1. นางสาวอัมพร  วรรชะนะ
2. นางจิตต์มนัส  สารสุวรรณ
 
147 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 74 เงิน 39 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. เด็กหญิงกานติมา  ขุมทอง
2. เด็กชายชนินทร์  พลเสน
3. เด็กหญิงโชติมา  ล้อมลาย
 
1. นางจำนงค์  รักการดี
2. ดร.กรองทอง  เขียนทอง
 
148 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84 ทอง 13 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นางสาวกาญจนา  วิระนนท์
2. นางสาวสายพิณ  ศิลปชัย
3. นางสาวอรวรรณ  พูลเพิ่ม
 
1. ดร.กรองทอง  เขียนทอง
 
149 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 21 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กชายวีระโชค  การะไชย
 
1. นายประเดิม  บรรจงพินิจ
 
150 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 1. เด็กหญิงสายธาร   วารีนิล
 
1. นายประเดิม  บรรจงพินิจ